Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visjon Enklere, sikrere og artigere seilflyging For å nå vår visjon legger vi følgende til grunn: Seilflyging skal være en utfordrende aktivitet som utøves.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visjon Enklere, sikrere og artigere seilflyging For å nå vår visjon legger vi følgende til grunn: Seilflyging skal være en utfordrende aktivitet som utøves."— Utskrift av presentasjonen:

1 Visjon Enklere, sikrere og artigere seilflyging For å nå vår visjon legger vi følgende til grunn: Seilflyging skal være en utfordrende aktivitet som utøves innenfor rammer av levende klubber og sentral organisasjon. Vi skal legge til rette for at medlemmene tilbys et godt og sikkert flytilbud hvor skader på mennesker ikke er akseptabelt (0-visjon). Vi skal arbeide for at aktiviteten skal tilbys innenfor optimale betingelser for hvert enkelt medlem. Vi skal arbeide for at seilflyging er en anerkjent aktivitet ovenfor myndigheter.

2 Hovedmål S/NLF har følgende hovedsatsningsområde for planperioden 2009-2012 Rekruttering Enklere klubbdrift Satsningen skal konsentreres mot følgende områder: Ytelser mot klubber Luftrom, miljø og riksanlegg Rekruttering og aktivitet Kommunikasjon mellom klubber og mellom klubber og seksjon God Idrettslig bredde Kvalitet og sikkerhet

3 Klubbenes behov Klubbene har i dag en del behov hvor det er påkrevet at seksjonen bistår Mål for perioden  De konkrete mål er alle definert innenfor aktuell periode. Nye behov identifiseres etter hvert i perioden  Utvikle verktøy for statistikk til klubbene  Ingen reduksjon i antall seilflyplasser  Sikre at vi fortsatt kan tilby klubber og flyeiere en god og konkurransedyktig forsikringsordning.  Tilby finansiering til klubber gjennom seilflymateriellfondet Mål for 2010  Bekjentgjøre nytt pr og rekrutteringsmateriell til klubbene. Distribuere dette til klubbene slik at de for eksempel kan videreutvikle dette med klubbens informasjon.  Markedsføre ulike støtteordninger som bla. Grasrotandelen, spillemidler, anleggsordning, kommunale ordninger, sikkerhetsutstyr, osv.  Utvikle standardiserte rapporter som medlemmene får tilgang til  Aktivt bistå gjennom NLF’s anleggskomitee for klubber som ønsker å etablere/reetablere flyplass og/eller anlegg.  Etablere en prosjektgruppe for etablering av flyplass i nærområdet til Oslo  Etterspørre klubbene om hvilke behov de har for å kunne forenkle/effektivisere klubbdriften Behov Standardisering av prosedyrer Rapporteringsrutiner Anlegg Finansiering og forsikring av fly og materiell Støtte fra NLF sentralt

4 Luftrom, miljø og riksanlegg Viktige rammer for vår aktivitet er tilgangen på luftrom og sentralt lokaliserte flyplasser Mål for perioden  Sikre at medlemsklubbene har tilstrekkelige kunnskaper om luftromsstruktur, regler m.m. Fokusere på at klubbene skal ha et bevisst forhold til luftromssituasjonen rundt stedene det flys fra og at de aktivt tar del i prosessene når det planlegges endringer.  Få innarbeidet som en standard i alle klubber at det oppnevnes en miljøansvarlig.  Seilflygerne skal være aktive deltakere i NLFs fellesprosjekter som vedrører miljø  Videreutvikle og vedlikeholde anlegget, både flyplassområde, bygninger og andre installasjoner.  Lage en langtidsplan for ORS slik at drift og vedlikehold kan samstemmes med evt. større oppgraderinger av anlegget. Mål for 2010  Sikre at luftfartsmyndighetene og forsvaret har nok kjennskap til våre aktiviteter slik at vi blir ansett som en seriøs aktør i ”kampen om luftrommet”. Aktuelle klubber bør være delaktige der lokale tilpassinger eller regler skal utformes.  Fokusere på støy, miljø og utslipp. Vi skal utøve våre aktiviteter med en minimal påvirkning for vårt nærmiljø. Vi må forberede oss mot økt fokus på miljø i tiden fremover. Vi følger de retningslinjer og planer gitt av NLF.  Sette av nødvendige midler for oppussing og vedlikehold av eksisterende riksanlegg.  Utarbeide en plan for vedlikehold av riksanlegget slik at dette kan foregå innenfor fornuftige rammer og tidsplaner Behov Luftrom Miljø Ole Reistad Senter

5 Rekruttering og aktivitet Det er nødvendig med en økning av aktiviteten innen norsk seilflyging Mål for perioden  Opprettelse av minst en ny seilflyklubb i et av følgende områder Sør-Norge (Agder fylkene, og Sørvest landet) og i Nord-Norge  Antall nyrekrutteringer skal ha en årlig økning  Nyttegjøre ”virtuell flyging” som en innfallsport til seilflyging  Øke kvinneandel av den aktive medlemsmassen.  Et ungdomsmedlem tilknyttet klubbens styre.  Tiltak for at seilflyungdommen deltar aktivt i forbundets sentrale ungdomsaktiviteter.  Vurdere tiltak som bidrar til å øke gjennomsnittelig tid som aktiv pilot etter 3. år.  Vurdere andre driftsformer som gjør seilflyging til en mindre tidkrevende idrett.  Videreutvikle våre konkurranser slik at terskelen for å starte med slik flyging ikke er unødig høy samt at man kan finne sitt eget idrettslige nivå  Bevisstgjøre karriere muligheter. Flyging som yrke, fra seilflyger til jageflyger/trafikkflyger Mål for 2010  Se på alternative driftsformer for organiseringen av seilflyaktiviteten  Iverksette en 1-1 rekrutteringskampanje der alle medlemmer involveres og NLF har et oppfølgingsansvar.  Oppfordre til deltagelse på Nordisk seilflydag, utarbeide mal for gjennomføring  Omorganisere PR og rek komité og få utarbeidet planer for media og markedsføring innenfor flere av våre aktiviteter.  Videreføre og utvikle seiflyging for handicappede.  Besørge regionale kompetansekurs som grunnkurs, acro- og strekkflyging. Eventuelt bistå med utveksling mellom klubber i forbindelse med slike kurs  Utarbeide spesifikk statistikk som viser utvikling innen frafall av medlemmer.  Gjennomføre definerte aktivitetsmål uten skader på mennesker og materiell ”0 visjon”  Klargjøre karriere muligheter for alle piloter med nytt flygebevis Behov Flere klubber Flere medlemmer Redusert frafall og beholde flere medlemmer over lengre tid

6 Kommunikasjon mellom klubber, og klubber - seksjon Mål for perioden  Avholde årlige strategi samlinger for klubbledere  Langtidsplanen oppdateres årlig, konkrete mål for kommende år identifiseres  Gjennom kommunikasjon, oppnå felles regional utnyttelse av ressurspersoner som instruktører og teknikere. Mål for 2010  Ny funksjonell web portalløsning for internett  Invitere til sentrale kurs og samlingsvirksomhet  Lage en modell som sørger for at Seiflysport beholder dagens gode kvalitet evt. styrkes.  Bidra med seilflyrelatert stoff fra Seilflysport til Flynytt. Utvalgte artikler el. Behov Bedre kommunikasjon Eksempler på bedret kommunikasjon kan være strategisamlinger, oppdatering av klubbledere på potensielle utfordringer som luftrom og regelverk, erfaringsutveksling i form av regionale kurs, klubbesøk fra seksjonen og felles utnyttelse av ressurser mellom klubber i samme region. Det er også av stor betydning at Seilflyseksjonen har attraktive hjemmesider med en funksjonell debattside. Et annen viktig kommunikasjonskanal er vårt medlemsblad ”Seilflysport”, som skal ha en frittstående stilling og gjenspeile nasjonal og internasjonal aktivitet.

7 Idrettslig bredde Vår idrett krever kostbart materiell og relativt omfattende støtteapparat for at man skulle kunne hevde seg i internasjonalt toppsjikt. Samtidig er mediefokuseringen begrenset slik at tilgangen på markedsstøtte for utøverne er liten. Derimot er forholdene lagt godt til rette for et akseptabelt nasjonalt idrettsnivå. Seksjonen har konsentrert arbeidet på dette området via ”Uttaks og Konkurranse komiteen” (UKK) Mål for perioden  Avholde årlige Norske mesterskap i klassene Klubb, Standard, 15-meter, 18m, Åpen, Sportsklasse og Acro (A og A1)  Videreutvikle Norges Cup som desentraliserte konkurranser og som rekruttering av nye konkurransepiloter.  Etablere felles nordiske konkurranser Grand prix el.  Oppfordre til deltagelse på strekkleier for piloter innen 2 år etter de har oppnådd flygebevis.  Avholde sentrale utviklingskurs i regi av SVEDANOR (Fjellflyging, Acro, Strekk m.m) og oppfordre til desentraliserte kurs av samme type i klubber/miljøer hvor ressursene finnes. Mål for 2010  Stimulere til deltagelse på konkuranser som sportsklasse, norgescup og lignende som fokuserer på utfordringer på det generelle nivå.  Videreføre juniorsatsningen for både juniorlag og juniorsamlinger  Vertskap for Junior Nordisk  Bedre rammebetingelsene for gjennomføringen av konkurranser  Stimulere til deltagelse på SveDaNor kurs Behov Konkurranse og toppidrett Konkurransefri idrett/aktivitet

8 Kvalitet og sikkerhet Historien viser at enhver virksomhet som har en urimelig sikkerhetsstatistikk vil få redusert sin aktivitet som følge av økonomiske tap, sviktende omdømme eller manglende oppslutning blant egne utøvere. Sikkerhetsarbeide har en lang og solid tradisjon inne norsk seilflyging men dette er et område hvor man stadig må søke nye veier for å nå frem med viktig budskap. Seksjonen vil i samarbeid med overliggende organisasjonsledd og myndigheter kontinuerlig revidere våre håndbøker og rutiner slik at vi til enhver tid har et godt grep om forebyggende sikkerhetsarbeid og kvalitet i det vi gjør Mål for perioden  Tilpasse Seilflyhåndboken og operativ drift til ny aktivitetsforskrift samt revidere og tette hull i dagens regelverk  Et godkjent og standardisert system for gjennomføring av introduksjon og opplevelseturer  Sluttføre arbeidet med seilflyforskriften og forberede endringene for klubbene  Tilrettelegge for et nytt sikkerhetsopplegg slik som ”Fly trygt”  Sikkerhet skal være en kontinuerlig prosess på samme måte som utdanning og teknisk. Mål for 2010  Videreutvikle og forenkle innrapportering av tilbud, hendelser og havarier.  Bekjentgjøre og innarbeide ”CAMO” som ny teknisk struktur.  Gjennomføre nytt sikkerhetsopplegg slik som ”fly trygt”. Der det er hensiktsmessig skal flere klubber samles får å få en effektiv gjennomføring. Flest mulig klubber skal gjennomgå dette opplegget i 2010.  Innarbeide sikkerhet som et eget punkt på briefing som holdes hver dag før aktiviteten starter. Behov Oppdaterte håndbøker Sikkerhet oppfølging


Laste ned ppt "Visjon Enklere, sikrere og artigere seilflyging For å nå vår visjon legger vi følgende til grunn: Seilflyging skal være en utfordrende aktivitet som utøves."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google