Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Atferdsanalyse og sosiale problemer: Rusforebygging Per Holth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Atferdsanalyse og sosiale problemer: Rusforebygging Per Holth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Atferdsanalyse og sosiale problemer: Rusforebygging Per Holth

2 Tidlige behaviorister If we are ever to learn to live together in the close relationships demanded by modern social and industrial life we shall have to... enter upon a study of modern psychology [behavioristic psychology] (p. xi)... every human individual needs the data and laws of behaviorism for organizing his own daily life and conduct (Watson, 1919, p. 8) A refusal to take advantage of what is within reach could mean the difference between the survival and the destruction of our civilization or even the species (Skinner, 1978, p. 95)

3 Dagligtale: mentalistiske begreper As long as there is the misconception going the rounds that there is such a thing as the mental, I suppose there will be mental diseases, mental symptoms and mental cures. I view the whole matter otherwise. (Watson, 1930, p. 297) I am, of course, a radical rather than a methodological behaviorist. I do not believe that there is a world of mentation or subjective experience that is being, or must be ignored. (Skinner, 1979, p. 124)

4 Overses noe vesentlig? Does this behavioristic approach leave anything out of psychology?... you will find that you have progressed so far with behaviorism so that the questions you now raise will answer themselves in a perfectly satisfactory natural science way. (Watson, 1930, p. 9-10) It is often said that an analysis of behavior in terms of ontogenic contingencies «leaves something out of account,» and this is true. It leaves out of account habits, ideas, cognitive processes, needs, drives, traits, and so on. But it does not neglect the facts upon which these concepts are based. (Skinner, 1969, p. 183)

5 Vanskelig målbare fenomener Operasjonelle definisjoner vs. operasjonelle analyser Kategorifeil

6 Successkriterier "Det har været svært at definere succeskriterierne for de ikke målbare områder, idet beskrivelsen af den ændrede adfærd kom til at lyde for banalt/enkelt.(f.eks. : Det er en succes, hvis et barn som ikke før har haft lyst til at læse, selv foreslår at vi sammen læser en bog eller fortæller om en bog, han har fået læst højt). Disse succeskriterier burde være nedskrevet og formuleret tidligt i forløbet."

7 Dagligtalebegreper vs. eksperimentelt avgrensede begreper “The existence of a popular term does create some presumption in favor of the existence of a corresponding experimentally real concept, but this does not free us from the necessity of defining the class and of demonstrating the reality if the term is to be used for scientific purposes” (Skinner, 1938, p. 42).

8 Målformulering Vanskeligheter: –Diffuse mål –Aktivitetsorienterte mål –Ikke-operasjonelle mål

9 Diffuse (og pompøse) mål Eksempel: Å føle kroppens sentrum – gå over krakk i gymsal –balansere, lent over en stor ball

10 4a. Pompøse mål Samlebetegnelser ”holdninger”, ”bevissthet”, ”refleksjon”, ”engasjement”, ”idèer”, eller ”forståelse” Samlebetegnelser Indirekte ”Bidra til”, ”stimulere til” Generelle ”positive alternativer”, ”generelt forebyggende”

11 3. Pomp og ull 1234567 Bidra tilå økerefleksjon omkring positive alternativer til ungdommersbruk avtobakk Stimulere tilå styrkebevissthet omarbeid motjevnaldrenesmisbruk av alkohol Arbeide medå videreutvikleholdninger tilreduksjon avvennerstilgang tilnarkotika Hjelpe tilå etablereengasjement i forhold til lagkameratersrusmidler Utfordre tilå fokusere påidéer omforeldresdop å skapeforståelse avkollegaers å sette på dagsorden 4763635  56700 varianter x 5sek  283.500 sek  78 timer og 45 min

12 4b. Aktivitetsorienterte mål ”distribuere informasjon” ”peke på konsekvenser” ”gi råd” ”gjennomføre kurs/kampanje” ”gi lærerne et hjelpemiddel” ”integrere forebyggende arbeid i...”

13 4c. Konkrete, men ikke-operasjonelle ”Redusere bruk av rusmidler” ”Redusere vold i forbindelse med rus” ”Eliminere foreldre som alkoholkilde for ungdommer” ”Initiere samtaler om alkohol mellom foreldre og ungdommer” ”Redusere bruk av rusmidler” ”Redusere salg av alkohol til mindreårige”

14 4c. Konkrete, men ikke-operasjonelle 2 Reduksjon av det totale alkoholforbruket med 25% i perioden 2000-2001 Reduksjon i bruken av alle illegale stoffer Hevet debutalder for bruk av alle rusmidler

15 4. Målbeskrivelser 25 forebyggingsprogrammer vurdert av Nordahl-utvalget: Pompøse mål Aktivitetsorienterte mål Konkrete, men ikke-operasjonelle mål

16 25 norske programmer 87

17 25 norske programmer 70

18 25 norske programmer 5

19 0

20 4d. 25 forebyggingsprogrammer

21 Iverksetting av tiltak Noe må gjøres Engasjement

22 Godt ment

23 5. Kan forebygging skade? Behandlingsskader Potensielle skader Dokumenterte forebyggingsskader (Werch & Owen, 2002)

24 Werch & Owen, 2002 Iatrogenic effects of alcohol and drug prevention programs. Journal of Studies on Alcohol, 63 (5), 581-590. 17 studier (fra perioden 1980-2000) som rapporterte negative effekter av forebyggingsprogrammer Til sammen 43 negative resultater Tilfeller med økning av det programmet har som mål å forhindre Brede programmer ser ut til å være mer hasardiøse

25 1. Politiske signaler Kunnskapsbasert Regjeringens handlingplan Sosial- og helsedirektoratet Motstand Kunnskap Målbarhet Kompleksitet osv.

26 1a. Regjeringens handlingsplan Rusmiddelpolitikken skal målrettes Tiltakene vurderes etter måloppnåelse Ressursbruken skal i større grad gjøres avhengig av kunnskap om måloppnåelse Oppfølgingssystem med årlige resultatmål, beskrivelse av konkrete tiltak med tidsfrister, og system for evaluering av måloppnåelsen

27 1b. Sosial- og helsedirektoratet Kunnskapsbasert ”Det vil bli lagt vekt på at tiltakene er basert på en kunnskapsbasert strategi og evaluerbare målformuleringer”

28 5 trinn 1. Beskrivelse av problem eller utfordring 2. Registrering (baseline) 3. Tiltak (beskrivelse og begrunnelse) 4. Gjennomføring av tiltak 5. Evaluering (resultat og prosess)

29 4. Overensstemmende problem, mål og tiltak? Problem Tiltak Mål 12 3

30 Overensstemmende problem, mål og tiltak? Problem: Debut- utsettelses- program Tiltak: Gratis utdeling av skoledagboken til alle 8.-klassinger Ettårig avtale om å holde seg rusfri Mål: Utfordre ungdommer til å la være å bruke rusmidler i ett år 1 2 3 Registreringer Observasjoner Registreringer Observasjoner Tiltakskjede Prosesser Resultatorientering

31 Problem: Utsette debutalder for bruk av alkohol Overensstemmende problem, mål og tiltak? Tiltak: Faktahefte om rusmidler 3 tevlingsrunder og landsfinale Mål: Formidle faktiske opplysninger om rusmidler Skape samfunnsengasjement 1 2 3 Registreringer Observasjoner Registreringer Observasjoner Tiltakskjede Prosesser Resultatorientering

32 Overensstemmende problem, mål og tiltak? Problem: Utsette/ eliminere debut Tiltak: ? Mål: Skape trygge relasjoner Trivsel uten rusmidler Lære ungdommer å bli glad i natur Gi dem følelsen av selv-verdi 1 2 3 Registreringer Observasjoner Registreringer Observasjoner Tiltakskjede Prosesser Resultatorientering

33 Overensstemmende problem, mål og tiltak? Problem: Utsette debutalder, særlig for alkohol Tiltak Informasjonshefter Brosjyrer Veilederperm Mål: Bevisstgjøre foreldre/politikere Skolere de som arbeider med barn Redusere rusbruk blant voksne og i ungdomsmiljøene Utvikle ny festkultur 1 2 3 Registreringer Observasjoner Registreringer Observasjoner Tiltakskjede Prosesser Resultatorientering

34 Overensstemmende problem, mål og tiltak? Problem: ? Tiltak Intensivkurs Helgekurs Gruppeopplegg Mål: Implementere evaluerte/reviderte program Fortsette evaluering Gi lokalsamfunnet et eierskap til program Uarbeide og tydelig- -gjøre motkultur 1 2 3 Registreringer Observasjoner Registreringer Observasjoner Tiltakskjede Prosesser Resultatorientering

35 Overensstemmende problem, mål og tiltak? Problem: Ungdoms bruk av rusmidler Tiltak Undervisningsdag med teaterstykke Informasjonsmøte for lærere Foreldremøte Mål: Utfordre ungdom til å ta bevisste valg Utfordre ungdom til å være seg selv Gi ungdom ruskon- kurrerende aktiviteter 1 2 3 Registreringer Observasjoner Registreringer Observasjoner Tiltakskjede Prosesser Resultatorientering

36 Overensstemmende problem, mål og tiltak? Problem: Alkoholmisbruk og narkomani Tiltak Kurs/konferanser Møter/informasjon Veiledning/telefon Mål: Produsere tidsriktige og effektive tjenester Kontinuerlig utvikle og tilføre kompetanse Formidle oppdatert kunnskap Initiere relevant forskning 1 2 3 Registreringer Observasjoner Registreringer Observasjoner Tiltakskjede Prosesser Resultatorientering

37 Overensstemmende problem, mål og tiltak? Problem: Eksperimentering med rusmidler blant ungdom i fritidsklubber 1 2 3 Registreringer Observasjoner Registreringer Observasjoner Tiltakskjede Prosesser Resultatorientering Mål: Finne frem til rusforebyggende tiltak Lage opplæringsprogram Tiltak Data fra spørreskjema Data fra intervju Finne frem til rusforebyggende tiltak Lage opplæringsprogram

38 En evaluering bør besvare: 1. Hva består problemet av? Observasjonsgrunnlag 2. Hva er omfanget av problemet? 3. Hva er målgruppen for tiltaket? 4. Hva er de konkrete elementer i tiltaket? 5. Hvilke konkrete (målbare) effekter tar tiltaket sikte på å oppnå? 6. Hva er grunnlaget for å anta at tiltaket vil ha de tilsiktede effekter? 7. Er mulige negative effekter av tiltaket vurdert? 8. Er tiltaket iverksatt i overensstemmelse med planen? 9. Har tiltaket faktisk de tilsiktede virkninger og ikke negative virkninger?

39 Prinsipper for planlegging og evaluering av forebyggende arbeid Statens institutt for rusmiddelforskning http://www.rusdir.no/tilskudd/tilskudd/rusforebygg ende/til_nedlasting/Veileder.pdf

40 Bakgrunn og formål Prinsippene bygger i hovedsak på retningslinjene fra EMCDDA (1998). Formålet er å bistå planleggere og tilretteleggere av rusforebyggende prosjekter i Norge med utforming og tilrettelegging av tiltak på en slik måte at –prosjektene i størst mulig utstrekning er evaluerbare, –at de er sammenliknbare med andre prosjekter nasjonalt og internasjonalt og –at de derved både kan baseres på etablert kunnskap og – kan bidra til en økende kunnskapsbase.

41 Eksempel 1: Samlebetegnelser Stopp opp hvis dine målformuleringer inkluderer slike ting som ”holdninger”, ”bevissthet”, ”refleksjon”, ”engasjement”, ”idèer”, eller ”forståelse”. Kommentar: Finn ut hva som er den konkrete bakgrunnen for at man ønsker å endre ”holdninger”, ”bevissthet”, ”forståelse” osv. Hva er f.eks. bakgrunnen for å si noe om hvilke holdninger personer har nå (før tiltak).

42 “Skape holdninger hos elevene til a kunne ta riktige valg i konkrete situasjoner” – På hvilken måte tar elevene ikke riktige valg nå? Hva gjør de, i hvilke situasjoner, og med hvilke umiddelbare og langsiktige konsekvenser? – Hva vil utgjøre de riktige valgene? Hva må elevene gjøre – i hvilke konkrete situasjoner? – Er disse handlemåtene studert/registrert direkte – eller bare ved utspørring? – Tas det sikte på å registrere endringer i hva elevene gjør i ulike konkrete situasjoner – eller f.eks. bare endringer i hva de sier om det?

43 Eksempel 2: Indirekte Stopp opp hvis målene inneholder formuleringer som å ”bidra til”, ”stimulere til”, ”arbeide med”, ”påvirke” eller ”sette på dagsorden”. Kommentar: Fjern denne typen formuleringer eller tenk på hva som vil kunne vise eller indikere om man lykkes i å ”bidra til”, ”stimulere til” osv. Ta dette med i en konkret målformulering. Spørsmålet er hvordan vi skal merke resultatene av bidraget – om man faktisk har bidratt til en endring.

44 “Stimulere til bevisste verdivalg” – På hvilken måte blir det ikke gjort bevisste verdivalg nå? – Hvilke konkrete endringer må til for at man vil si at målet om mer bevisste verdivalg blir nådd? – Hvordan skal vi vite i hvilken grad vi eventuelt har stimulert til disse endringene?

45 Eksempel 3: Generelle Stopp opp hvis målene inneholder formuleringer som ”positive alternativer”, ”personlig vekst og/eller utvikling”, ”generelt forebyggende arbeid”, osv. Kommentar: Beskriv de konkrete endringer det tas sikte på å oppnå. Hvilke konkrete atferdsendringer skal til for at du vil si at målene er nådd – helt eller delvis? Forskningsmessig eller faglig grunnlag?

46 “Styrke selvtillit og mestring hos disse elevene” – Hvordan vet vi hva som er nivået på selvtillit og mestring i utgangspunktet? – Hvordan skal det registreres om selvtillit og mestring styrkes? – Er det dokumentert at slik selvtillit og mestring reduserer forekomst avrusrelaterte problemer? – Hvordan kan det aktuelle prosjektet evt. bidra til en slik dokumentasjon?

47 Eksempel 4: Aktiviteter Stopp opp hvis målene inneholder formuleringer som å ”distribuere informasjon”, ”peke på konsekvenser”, ”gi råd”, ”gjennomføre kurs/kampanje”, ”gi lærerne et hjelpemiddel”, ”integrere forebyggende arbeid i...”, osv. Kommentar: Beskriv de endringer det tas sikte på å oppnå som resultat av tiltakene. Forskningsmessig eller faglig grunnlag?

48 “Holde fokus på årsaker og sammenhenger til rusmisbruk, omsorgssvikt, vold og rasisme” – Hva er de konkrete målene med å holde fokus på årsaker og sammenhenger til rusmisbruk, omsorgssvikt, vold og rasisme? (Og hva vet man om årsakene og sammenhengene?) – Hva fins av dokumentasjon for at slik ”holding av fokus” påvirker rusrelaterte problemer? – Har man evt. planer for å finne ut i hvilken grad det påvirker rusrelaterte problemer?

49 Eksempel 5: Konkrete, men ikke- operasjonelle mål Stopp opp hvis målene inneholder formuleringer som å ”redusere bruk av rusmidler”, ”redusere vold i forbindelse med påvirkning av rusmidler”, ”eliminere foreldre som alkoholkilde for ungdommer”, ”redusere salg av alkohol til mindreårige”, osv. Kommentar: For å kunne vurdere om målene m.h.t. å redusere noe blir nådd, må vi vite hva som er nivået i utgangspunktet. Hvis dette ikke kan spesifiseres bør målene endres til noe som kan spesifiseres eller måles.

50 “Eliminere foreldrene som alkoholkilde for de unge” – I hvilken grad er foreldrene en alkoholkilde for de unge nå – hvordan er dette målt? – Hvordan vil evt. endringer i forekomsten av dette bli registrert?

51 Web-side for rusforebygging http://www.forebyggingstiltak.no 1.Hjelp til å utforme prosjekter 2.Hjelp til å søke prosjektmidler 3.Hjelp for bevilgende myndigheter 4.Søkbar database 5.Forenkling av rapportering til EMCDDA


Laste ned ppt "Atferdsanalyse og sosiale problemer: Rusforebygging Per Holth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google