Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2013 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2013 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2013 1

2 Hvor finnes skjema ? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/Kontaktinformasjon/Informasjon om reiseregninger og honorarer For Microsoft Office 2003: Skjemaene åpnes med: Aktiver makroer Makrosikkerhet i Excel skal være middels (Verktøy/Makro/Sikkerhet) Skjemaene blir oppdatert ved endring i regelverk For Microsoft Office 2007 Se egen info med tips for å åpne reiseregningen i Microsoft Office 2007 2

3 Personopplysninger Etternavn – fornavn – Fødselsnummer 11 siffer Privatadresse – postnummer - poststed Bankkonto – 11 siffer Skattekommune – nr. og navn Telefonnr. privat/ mobil – arbeid settes i merknadsrubrikken E – postadresse settes i merknadsrubrikken 3

4 Avtale Alle som utfører arbeid for Utdanningsdirektoratet, skal ha en skriftlig avtale Satser for godtgjørelse til eksterne ligger på Utdanningsdirektoratet.no http://www.udir.no/Stottemeny/Om- direktoratet/Informasjon-om-honorar-og- reiseregninger-/http://www.udir.no/Stottemeny/Om- direktoratet/Informasjon-om-honorar-og- reiseregninger-/ 4

5 Lønn eller selvstendig næringsinntekt? Lønn –Ikke ansatt arbeidstaker –Arbeid utenfor næring – for eksempel nemndarbeid i frisørfaget, foredrag og undervisningsoppdrag Selvstendig næring –Arbeid i samsvar med næringskode i Brønnøysundregisteret - for eksempel næringskode: Oversettelse 5

6 Lønn og godtgjørelser Bruk skjema x-0125 Lønn og godtgjørelser - Utdanningsdirektoratet.no Antall timer skal spesifiseres - dato - år - tidspunkt –Hvis baksiden av skjemaet ikke passer, skriv eget ark som stiftes fast til skjemaet påført regningsutsteders navn Fyll ut personopplysninger Telefonnr og e-post adresse fylles ut i merknadsrubrikken Kopi av skattekort del 2 vedlegges hvis mindre enn 50% skatt ønskes Frikort må alltid vedlegges i original Skjemaet tas ut på papir og underskrives i feltet ”Regningsutsteders underskrift ” Regningen skal sendes oppdragsgiver snarest og senest 1 måned etter at oppdraget er avsluttet 6

7 Reisens utgangs- og endepunkt SPH pkt 9.2.3 §3 nr 4 Reisens utgangs- og endepunkt er det sted hvor reisen begynner eller slutter Hvis du drar på jobb først, starter reisen når du drar fra arbeid Du har da ikke rett på å få dekket reiseutlegg heim - arbeidssted. Hvis du drar direkte til arbeidsstedet når du er ferdig med tjenestereisen, slutter reisen der Du har da ikke rett på å få dekket reiseutlegg arbeidssted - bopel Kostgodtgjørelse beregnes fra der reisen begynner og slutter 7

8 Reiseregning Bruk reiseregningsskjema utarbeidet av Direktoratet for statlig økonomistyring – ligger på Utdanningsdirektoratet.no Kun en reise ”tur retur” pr. skjema Fyll ut personopplysninger Telefonnr og e-post adresse fylles ut i merknadsrubrikken Reisen skal utføres på den for staten hurtigste og rimeligste måte ”Tips” refunderes ikke Ved overnatting privat, på hotell eller pensjonat, skal navn og adresse på utleier oppgis, jf. egen rubrikk på side 2 av reiseregningen 8

9 Reiseregning forts Hvis reisen forlenges av private grunner, må de tidspunkt som ville vært de hurtigste oppgis. Skriv i merknadsrubrikken hvorfor dato på billetter ikke stemmer med de fiktive datoene Utlegg betalt av oppdragsgiver – føres på side 2 Hvis andre har betalt reiseutlegg, skrives dette i merknader på side 2 Reiseregningen må tas ut på papir og underskrives av regningsutsteder Regningen skal sendes oppdragsgiver snarest og senest 1 måned etter at reisen er foretatt 9

10 Refusjon av reiseutgifter Ulegitimerte - F eks parkometer-, bom-, bro- og tunnelutgifter, piggdekkavgift Legitimerte - Utgifter til soveplass og plassbillett -Parkeringsavgift -Utgifter til tjenestelig begrunnede telefonsamtaler, telefakser og e-post/internettmeldinger -Porto, papir og konvolutter -Andre strengt nødvendige utgifter med bakgrunn i oppdraget eller reisens karakter 10

11 Vedlegg til reiseregning Kvitteringer på taxi, buss o.l. limes på et A4 ark og merkes med navn Flytogbilletter skal vedlegges Elektroniske billetter - også de som blir fakturert direkte til Utdanningsdirektoratet (fly, tog) Reiserute og innsjekkings/setekvittering for fly Faktura skal vise at den er betalt av regningsutsteder Program for kurset/møtet Utlegg som ikke er dokumentert, er oppgave – og trekkpliktige 11

12 TAXI Hovedregel – forhåndssamtykke På reiseregningen redegjøres for årsaken til at ikke-rutegående transportmiddel er benyttet –Fra sted – til sted opplyses –Formålet med turen –Hvem har vært med i samme taxi Der arbeidsgiver/oppdragsgiver mener bruken ikke er forenlig med intensjonen i § 3 nr.1 (hurtigste og rimeligste måte), kan arbeidsgiver/oppdragsgiver bestemme at utgiften ikke dekkes, eventuelt avkortes. 12

13 Bruk av egen bil Satsen kr 4,05 pr km – i Tromsø + kr 0,10 Forhåndssamtykke må innhentes Reisespesifikasjon – nøyaktig redegjørelse fra - til Dersom reisens utgangs- og endepunkt er egen bolig, regnes km-godtgjørelse for hele reisen Dersom tjenestereisen begynner og/eller slutter på arbeidsstedet gjelder følgende: For tjenestereisen beregnes km- godtgjørelse for hele strekningen. For reise i for og etterkant mellom arbeidssted og bopel, kan regnes km-godtgjørelse til/fra bolig med inntil 20 km en vei jf. Statens reiseregulativ FAD’s kommentarer pkt.1 c. 13

14 Passasjer Satsen er kr 1,00 pr arbeidstaker Passasjeren må ha oppdrag for Utdanningsdirektoratet Forhåndssamtykke må som hovedregel innhentes Navn på passasjer, strekning og km skal oppgis i merknader Strekning – fra – til – km – for hver passasjer Har en sittet på med noen, skal navn på denne personen oppgis i merknader 14

15 Kostgodtgjørelse fra 01.01.2013 15 For reiser under 15 km langs korteste reisestrekning beregnes ikke kostgodtgjørelse. Statlig regulativ –Dagdiett - uten overnatting 5-9 timerkr 195,- 9-12 timerkr 300,- Over 12 timer kr 495,- –Trekk kost dagdiett Lunsj kr 200,-Varm eller kald mat ingen betydning – spise seg ”normalt mett” Middagkr 250,- –Døgndiett - med overnatting Over 12 timerkr 670,- For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn Trekk kost døgndiett Frokost10%kr 67,- Alltid trekk for frokost på hotell Lunsj40%kr 268,- Varm eller kald mat ingen betydning – spise seg ”normalt mett” Middag50%kr 335,- Arbeidstaker har opplysningsplikt i de tilfeller måltider er dekket

16 Oppdrag om bord på båter o.l. Oppdrag om bord på ferge mellom Norge og et annet land –Statens særavtale for reiser i Norge gjelder –Ikke oppdrag i utlandet –Særavtalen for utlandet kommer derfor ikke til anvendelse 16

17 Måltidstrekk Dersom ett eller flere måltider er dekket etter regning/program/innbydelse eller er påspandert, skal det foretas trekk i kostgodtgjørelsen Ingen betydning om lunsjen består av kald eller varm mat Når en blir ”normalt mett”, regnes det som et fullverdig måltid Når alle måltider er dekket, utbetales en særskilt godtgjørelse på kr 80,- for hver 24.time 17

18 Overnatting Ulegitimert nattillegg ved overnatting er kr 410,- Nattillegg utbetales ikke: –Ved overnatting i egen bolig (skattemessig bosted) –Ved overnatting i annen bolig som en eier eller leier –Der hvor staten/oppdragsgiver holder tilfredsstillende kvarter –Sovekupe/lugar er inkludert i billetten –Ved overnatting på hotell Pliktig til å benytte de rabattavtaler den enkelte virksomhet er bundet av Legitimerte utgifter til overnatting på hotell eller tilsvarende dekkes inntil kr 1600,- Grunngis hvis beløpet overstiger kr 1600,- 18

19 Privat overnatting Nattillegg kr 410 Kostgodtgjørelse kr 670 –Deles i skattepliktig del og skattefri del Med kokemulighet (hybel/brakkesats) –Kr 192,- skattefri –Kr 478,- skattepliktig fra 01.01.2013 Uten kokemulighet (pensjonatsats) –Kr 295,- skattefri –Kr 375,- skattepliktig fra 01.01.2013 19

20 Kostgodtgjørelse utland PM 2009 – 21 Uten overnatting 6-12 timer 2/3 av kostsatsen for vedkommende land Fra og med 12 timer Full kostgodtgjørelse for vedkommende land Med overnatting Mer enn 1 døgnFor reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn Trekk kost Frokost10% Lunsj40% Middag50% § 11 Reiser som organiseres av arbeidsgiver/oppdragsgiver Kostgodtgjørelse skal ikke beregnes – administrativ forpleining for hver 24.time kr 90,-. Enkeltmåltider som ikke dekkes under oppholdet, dekkes etter regning pr. måltid begrenset oppad til måltidstrekkene. For fram- og tilbakereisen beregnes kostgodtgjørelse, dersom reisetiden èn vei overstiger 6 timer 20

21 Kurs og konferansereiser – utland Program vedlegges reiseregningen –Kursstart = første felles samling –Kursslutt = siste felles samling Alle måltider påspandert under oppholdet 3-deling av kostgodtgjørelsen Kostgodtgjørelse for reisetiden fra reisen starter og frem til kursstart Administrativ forpleining for selve oppholdet for alle hele 24 timers perioder med full pensjon Kostgodtgjørelse fra kursets avslutning og frem til reisen avsluttes 21

22 Nattillegg utland fra 1.januar 2010 PM 2009 - 21 Utgifter til overnatting dekkes etter orignalregning inntil de satser som gjelder for vedkommende land Når utgifter til overnatting overstiger nattsatsen, kan nattsatsen i særskilte tilfelle overskrides. I slike tilfelle skal det gis en begrunnelse for overskridelsen. Overskridelsen skal godkjennes av leder i forkant av reisen 22

23 Kompensasjonstillegg Fra 01.01.2011 er satsen for kompensasjonstillegg kr 455 pr døgn ved tjenestereiser i utlandet Beløpet gis som kompensasjon for fravær fra hjemmet Godtgjørelsen gis for hele døgn og for påbegynte døgn på 12 timer og mer Hvis reisen varer mindre enn ett døgn, gis godtgjørelsen hvis fraværet har en varighet på 12 timer eller mer Kompensasjonstillegget er skattepliktig og det svares arbeidsgiveravgift for tillegget. Kompensasjonstillegget gir også rett til feriepenger. Tillegget er ikke pensjonsgivende. Innberettes i SD kode 111 A som lønn 23

24 Reisetid eksterne Eksterne er ikke omfattet av Hovedtariffavtalen i staten og har derfor ikke krav på godtgjørelse for reisetid Reisetid til eksterne utbetales derfor ikke i Utdanningsdirektoratet Andre statlige etater utbetaler heller ikke reisetid til eksterne 24

25 Innsending Honorar og Reiseregninger skal sendes: Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 Oslo Husk å merke med navn på kontaktperson/saksbehandler. 25

26 Utbetaling DFØ fastsetter kjøreplan for hvert år Honorar utbetales i BONUS kjøringer –to utbetalinger pr måned unntatt i juli og desember Reiser utbetales i REISE kjøringer –Økonomiavdelingen benytter seg av alle kjøringer som er tilbudt av vår lønnssentral DFØ 26


Laste ned ppt "Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2013 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google