Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av hovedfunn Sluttkonferanse for deltakere i forsøket Hotel Royal Christiania 29. november 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av hovedfunn Sluttkonferanse for deltakere i forsøket Hotel Royal Christiania 29. november 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av hovedfunn Sluttkonferanse for deltakere i forsøket Hotel Royal Christiania 29. november 2013

2 Målet med evalueringen Hvordan har faget blitt gjennomført? Hva lærere og elever mener om faget? Har faget gjort elevene mer motivert for skolen?

3

4 Hovedfunn Elever og lærere er svært tilfreds med hvordan faget har fungert. –alternativ læringsarena som gir mestringsopplevelser for flere Arbeidslivsfaget har blitt gjennomført som et praktisk fag – i tråd med hensikten Har faget bidratt til å styrke elevenes skolemotivasjon?

5 Noen bakgrunnsdata 115 av 118 skoler har hatt faget gjennom hele forsøksperioden – 109 skolene tilbyr arbeidslivsfag til nye elevkull Stor variasjon mellom skoler i antallet elever på faget Forsøksskolene har en nokså «gjennomsnittlig elevmasse» Forsøksskolene har generelt flere elever enn gjennomsnittet – Oslo-skolen klart underrepresentert

6 Arbeidslivsfag - et alternativ til fordypningsfagene Arbeidslivsfaget har i stor grad rekruttert elever som ellers ville ha tatt fordypningsfag Andelen elever på fordypning ble halvert da forsøket ble innført – Noen forsøksskoler har ikke lenger fordypningsalternativ

7 Hvor mange går på arbeidslivsfag?

8

9 Kjennetegn ved elevene på arbeidslivsfag Svakere skoleresultater To av tre er gutter Foreldrene har lavere utdanning og lavere inntekt Færre bor sammen med begge foreldrene sine Ungdom med innvandrerbakgrunn er underrepresentert Flere elever har høyt skulkenivå Som gruppe mange likhetstrekk med de som står i fare for å falle fra i videregående opplæring

10 Hva elevene synes om arbeidslivsfag Kilde: Elevsurvey N= 1394 (8. trinn), N=950 (10. trinn)

11 Arbeidsmetodene – at det er praktisk Et annerledes fag i skolen For mange fungerer arbeidslivsfag som et alternativt pusterom fra det elevene oppfatter som en teoritung skolehverdag Har bidratt til å gjøre skolehverdagen mer variert Hva som gjør faget så bra

12 Skulle heller tatt fremmedspråk Ble bare plassert der Forventninger som ikke ble innfridd Har ikke lært noe Kjedelig For få utfordringer En av fem angrer på at de tok arbeidslivsfag

13 Hva lærerne synes om arbeidslivsfag Kilde: Lærersurvey N= 75 (10. trinn)

14 Faget har gitt teorisvake elever mestringsopplevelser Kilde: Lærersurvey N= 75 (10. trinn)

15 Faget har bidratt til at jeg har fått god kontakt med elever det ikke er så lett å få god kontakt med Kilde: Lærersurvey N= 75 (10. trinn)

16 Lærerne stort sett fornøyde med Muligheten for å kjøpe inn materiell Lærertetthet og gruppestørrelse Gjennomføring og planlegging Egen kompetanse Mer kritisk til Kvaliteten på og tilgang til lokaler Elevsammensetningen Hvordan ulike sider ved faget har fungert

17 Et praktisk fag … gjennomført på skolen … med stor grad av lokal variasjon Hvordan har arbeidslivsfaget vært gjennomført i praksis?

18 Utdanningsprogrammer fra yrkesfag – bygg- og anleggsfag – restaurant- og matfag – design og håndverk – helse og oppvekstfag Produksjon av varer og tjenester – 50 prosent har hatt elevbedrift – 63 prosent har solgt varer Et praktisk fag – hva innebærer det?

19 50 prosent av elevene sier at de har «jobbet praktisk mesteparten av tiden» «Vi får drive med andre ting enn å bare sitte ved en pult å stirre på tavla. Det er mye lettere å lære da man gjør praktiske ting som vi gjør i Arbeidslivsfag.» «Det er kjempe kjedelig! Vi gjør ingen ting. Det eneste vi gjør er å sitte på PC. I 8. klasse var det gøy men nå er det bare utrolig kjedelig.» Et praktisk fag – hva innebærer det?

20

21 50 prosent av elevene sier at de «helt klart» har blitt flinkere til å jobbe med praktiske ting «Har blitt flinkare til og håndtere tred, sløyd, lodding, maling og lært mykje og fått mykje tips om korleis man kan få lage ting og om det kan sitte godt fast. Arbeidslivsfag har lært meg ekstremt mykje som eg ikkje kunne lært i dei hine faga.» Hva har elevene lært?

22 «Eg har lært at det er viktig med rutiner i ei bedrift, og at ingen skal sluntre unna i timane, fordi då blir bedrifta ikkje like effektiv.» Hva har elevene lært?

23 «(…) det jeg har blitt flinkere til når det gjelder praktiske ting igjennom arbeidslivfaget er å stole på seg selv. Og lage mat, man finner også ut ting som man trudde selv man ikke kunne fra før.» Hva har elevene lært?

24 Et fåtall av timene utenfor skolen Lite samarbeid med videregående Noe mer samarbeid med bedrifter og offentlige etater Utfordringer: Timeplan, transport, interesse Kritisk faktor når faget gjennomføres på skolen: Tilgang til spesialrom Et fag gjennomført på skolen

25 Besøk på seks caseskoler: Skole 1: «Alle får prøve alt» og lokalsamfunnet inn i skolen Skole 2: Spesialisering, mestring og praksis i lokalmiljø Skole 3: Praksis og arbeidsfellesskap Et fag med lokal variasjon

26 Nyttig veiledning Lokalt læreplanarbeid – få har kommet langt Positiv til karakterer – få har kommet langt Eksempler fra muntlig eksamen Læreplan og vurdering

27 Lærerne om veiledningen til læreplanen Kilde: Lærersurvey N= 75 (10. trinn)

28 Hvor langt har dere kommet i arbeidet med å utarbeid en lokal læreplan i arbeidslivsfaget? Kilde: Lærersurvey N= 76 (10. trinn)

29 «Utarbeidinga av ALF faget har blitt overlatt til dei to lærarane som har faget i år, utan noko veileding. Er så vidt komen i gang med organiseringa, strukturen og utviklinga av faget. Rammene er ikkje på plass. Mykje prøving og feiling» «Arbeidskrevende å ”utvikle et nytt fag” uten noen ekstra ressurser»

30 Hva lærerne synes om at det er karakterer og eksamen i arbeidslivsfag Kilde: Lærersurvey N= 75 (10. trinn)

31 Hva elevene synes om at de får karakter i arbeidslivsfag Kilde: Elevsurvey N= 952 (10. trinn)

32 Karakterfordeling

33 Skal være muntlig med praktisk innslag Skal være lokalt gitt Karakter fastsettes på individuelt grunnlag og… …gi uttrykk for kompetansen til eleven slik denne kommer fram på eksamen Kompetansemålene skal gi grunnlag for vurdering Eleven skal prøves i et bredt spekter av kompetansemålene Eksamen på arbeidslivsfaget

34 Praktisk eksamen med muntlig innslag Lokalt gitte eksamensoppgaver Gjennomført individuelt eller i grupper Karakter gis individuelt, men… Gjennomføring av muntlig eksamen

35 Sensor: Kanskje ikke disse tre skal få samme karakter. Den ene skilte seg ut på framføring, men synes ikke det på det praktiske. Lærer: [navn1] hadde ikke printa ut manuset og begynte å flette håret etter at eksamen var begynt. Sånt skal være på plass Sensor: [navn2] er en sekser Lærer: Enig – det var veldig bra. Men eleven har ikke fått sekser før på grunn av gruppa. Veldig bra. Sensor: Helt uten tvil for en sekser. Men usikker på de andre. Lærer: Flott presentasjon på visse ting Sensor: [navn1] først: hva er minus dersom vi tar utgangspunkt i sekser?

36 Fordi elevene kan faget godt og jobber mye? Fordi lærerne ikke setter høye nok faglige krav? 1) usikkerhet ved vurderingskriterier? 2) tilpasning av nivået i elevgruppen? Hvorfor så gode karakterer?

37 Noen mulige mekanismer Elever ser nytten av de andre fagene gjennom det de opplever og lærer i arbeidslivsfaget Trivsel og mestringsopplevelser i arbeidslivsfaget gjør skolehverdagen lettere å håndtere På lengre sikt: mer gjennomtenkte valg i videregående Har elevene blitt mer motivert for skolen?

38 «Det er annerledes fra andre fag, så det blir på en måte en avslapning i hverdagen og det gjør meg mer positiv til skole, og i stedet for å grue meg til skolen hele søndagen og helgen, så gleder jeg meg til en ny skoleuke fordi den starter med arbeidslivsfag» «Jeg liker at det er praktisk og ikke så mye teori, så vi slipper å stresse med lekser osv. Så det blir på en måte lettere å konsentrere seg også på de andre fagene vi har på skolen» Noen elever har blitt mer motivert

39 Lærerne mener at flertallet av elevene har blitt mer skolemotivert Elevene er mer usikre Få mener at de har fått klart mer lyst til å lære mer i andre fag Vi finner ingen effekter på elevenes skoleresultater Hva sier «de store tallene»?

40 Avsluttende kommentar Arbeidslivsfaget langt på vei utformet i tråd med intensjonen – Et praktisk fag der elevene lærer seg praktiske ferdigheter – Der elever opplever å få mestringsopplevelser – Bidrar til å skape variasjon på ungdomstrinnet – Elevene er motivert for arbeidslivsfaget - og forhåpentligvis kan faget gjøre det lettere for en del ungdommer å fullføre yrkesfag i videregående opplæring


Laste ned ppt "Presentasjon av hovedfunn Sluttkonferanse for deltakere i forsøket Hotel Royal Christiania 29. november 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google