Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Malvik kommune Kommunoverlege Kristine Asmervik

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Malvik kommune Kommunoverlege Kristine Asmervik"— Utskrift av presentasjonen:

1 Malvik kommune Kommunoverlege Kristine Asmervik
Oppfølging av HUS Malvik kommune Kommunoverlege Kristine Asmervik

2 Malvik kommune

3 MELDING En helt vanlig lørdag morgen ,litt tidlig….og jeg var ikke hjemme !!! 21.mars kl 09 ble det mottatt telefonisk melding fra smittevernvakten ved Folkehelseinstituttet om ett innlagt barn ved St. Olavs HF med klinisk mistanke om HUS. Barnet var fra Malvik kommune. HVA GJØR JEG NÅ !!!!

4 VARSLING Mattilsynets distriktskontor for Trondheim og Orkdal
VARSLING Mattilsynets distriktskontor for Trondheim og Orkdal Kommuneledelse i Malvik kommune ved rådmannen og enhetsleder barnehager i Malvik kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Smittevernlege Trondheim kommune( varslet og konferert med –snakk med noen med erfaring !!! ) Rådgivende kommuneoverlege Malvik kommune

5 ETABLER KONTAKT Barnelege ved barneavdelingen: hvordan går det med den syke og pårørende , hva er gitt av info og hvem er varslet ?? Mikrobiologisk avdeling: prøver og prøvesvar Foreldre og pårørende Miljø :barnehage ved styrer- er andre barn syke? Siste 7 – 10 dager . Folkehelseinstituttet: råd og veiledning

6 Tankekart

7 LOGG Formål: Å kartlegge nærmiljøet/barnehage / familie og å starte smitteoppsporing samt sette i gang smitteverntiltak etter smittevernloven Å huske(dokumentasjon) hva jeg har gjort og planlegge hva jeg skal gjøre. Dagens gjøremål , info og tiltak samt strategi for morgendagen .

8 Lørdag 21.Mars Varsling videre: OK
Lørdag 21.Mars Varsling videre: OK Samarbeide med mikrobiologisk avdeling og barneavdelingen st. Olavs Hospital etablert Kommuneoverlegen skal innhente samtykke fra pårørende dersom myndighet til å foreta intervju delegeres til andre.

9 Lørdag 21.Mars Avføringsprøve er tatt , svar tidligst mandag 230309
Lørdag 21.Mars Avføringsprøve er tatt , svar tidligst mandag Familien er orientert om mistenkt agens EHEC Interkommunal Legevakt Klæbu, Malvik, Melhus,Trondheim er muntlig informert fredag kveld samt på ny lørdag ettermiddag : ” vær på vakt ” melding ift diare og spes . om vedkommende pasient kommer fra Malvik området

10 Lørdag 21.Mars Kartlegging av barnehagen: 62 barn , 17 ansatte
Lørdag 21.Mars Kartlegging av barnehagen: 62 barn , 17 ansatte Fire avdelinger :to småbarnsavd.og to storbarnsavdelinger, Deler ikke toalett 12 barn syke siste 10-7 dager Kartlegging av familien/nærmiljø

11 Noen stikkord Reiser , vannkilde, kontakt med dyr
Noen stikkord Reiser , vannkilde, kontakt med dyr ( husdyr , gård ? ) yrker og arbeidssted, be dem tenke over hva de har spist , drukket siste 14 dager, ta vare på matrester. Informere om tiltak hele tiden : MT vil hente ut prøver fra hjemmet/barnehage og foreta intervju, hvilken informasjon vil bli gitt i barnehage , presse , kommunens hjemmesider. Informasjon om avføringsprøver og konsekvenser av dette.

12 Søndag 22.Mars Søndag morgen 22.mars : møte mellom Mattilsynet , kommuneoverleger Malvik kommune : utarbeide strategier videre 1. Informasjon til foreldre i berørte barnehage 2. Innkalle til og arrangere foreldremøte mandag kl 19 ( tilstede kommuneoverleger Malvik og Mattilsynet ved Erik Wahl) 3. Informasjonsskriv til leger i Malvik kommune, andre berørte/nabo kommuners kommuneoverleger og Interkommunal legevakt Klæbu, Malvik, Melhus og Trondheim, legevakt sentral Stjørdal kommune. 4. Strategi for prøvetagning av andre syke barn i barnehagen. 5. Skriv som vil bli lagt ut på kommunens hjemmesider om HUS tilfelle i Malvik kommune – fungerte som pressemelding Denne informasjon ble gitt pårørende i forkant.

13 Info på Mikrobiologi remisse
Info på Mikrobiologi remisse Rekvirent med helsepersonell nummer Navn på undersøkte fylles ut for hånd Opplysning om: miljøundersøkelse ifm klinisk mistanke om HUS tilfelle frisk eller syk navn barnehage kopi til fastlege, svar til kommuneoverlege

14 EHEC/HUS og barnehager
EHEC/HUS og barnehager Barn som har fått påvist EHEC eller diaréassosiert HUS bør ha 5 negative kontrollprøver med minst 48 timers mellomrom før barnet kan vende tilbake til barnehagen. Barn som har et familiemedlem som har fått påvist EHEC-infeksjon eller diaréassosiert HUS bør (uavhengig av egne symptomer) holdes borte fra barnehagen til det foreligger 3 negative avføringsprøver av barnet. Ved enkelttilfelle av EHEC/HUS hos barn som går i barnehage bør andre barn i barnehagen som har eller nylig har hatt diaré prøvetas Info fra Folkehelseinstituttets hjemmesider

15 Pressemelding Det er påvist et tilfelle av den sykdomsframkallende varianten av E.coli bakterien EHEC hos et barn i barnehage i Malvik kommune. Tilfelle av E.coli-bakterien EHEC påvist hos et barn i Hommelvik barnehage i Malvik Kommune Det er påvist et tilfelle av den sykdomsframkallende varianten av E.coli bakterien EHEC hos et barn i barnehage i Malvik kommune. Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs Hospital bekrefter dette. Det smittede barnet er innlagt på St. Olavs Hospital. Ett søsken har også fått samme diagnose. Når det gjelder den medisinske tilstand til barna henvises det til barneavdelingen St. Olavs HF. Gjennomfører undersøkelser Resultatet av prøvene til det andre barnet er ennå ikke klart. Slik rutinen er ved alle innlandsmittede EHEC–tilfeller gjøres det smittesporing i regi av smittevernoverlege i samarbeid med Mattilsynet. Kommuneoverlege i Malvik kommune, Kristine Asmervik, har i helgen gjennomført fortløpende undersøkelser i nærmiljøet/barnehagen, for å vurdere behov for å utvide prøvetakingen. Dette gjelder barn i Hommelvik barnehage som har hatt mage/tarmsykdom siste uke.- Det er for tidlig å si hvilke konklusjoner vi kan trekke ut av dette. Det er en alvorlig situasjon, og vi jobber nå sammen med Mattilsynet og St. Olavs Hospital for å undersøke alle tenkelige smittekilder, sier kommuneoverlege Kristine Asmervik. - Dette er selvsagt svært belastende for barnas foreldre. Vi har også sterkt fokus på at dette skaper uro hos andre foresatte. Derfor gjør vi store anstrengelser for å finne kilden til smitten, men det er ikke alltid mulig, understreker Asmervik. Dersom det handler om mat, kan kilden til smitte være borte. Den viktigste smittekilden for sykdomsfremkallende E. coli er infisert mat som ikke har gjennomgått tilstrekkelig varmebehandling samt forurenset vann. Smitte kan også skje via direkte eller indirekte kontakt med dyr eller mennesker som er bærere av bakterien. Friske smittebærere forekommer også. Forebyggende tiltak mot e.coli : Forebyggende tiltak mot E. coli-enteritt: all farsemat (herunder hamburgere, kjøttkaker o. l.) bør være godt gjennomstekt eller gjennomkokt. andre kjøttprodukter bør være godt stekt på overflaten unngå upasteurisert melk og melkeprodukter oppbevar maten ved kjøletemperatur (+4°C) – husk kjøleboks i sommervarmen vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider vask kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer, før utstyret brukes til annen mat. Mer informasjon om E-coli finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider: Alle henvendelser rettes til:Romar Reppen-Gjelseth, informasjonsrådgiver, tlf

16 Info Barnehage 04.04.2017 MALVIK KOMMUNE 23.03.09 Kristine Asmervik
Kommuneoverlege Til foreldre/foresatt til barn i Hommelvik barnehage Et barn som går i Hommelvik barnehage har fått påvist en sykdomsfremkallende variant av E.coli bakterien, EHEC. Barnet er innlagt ved St. Olavs Hospital med diaré og symptomer på nyresykdom. Tilstanden beskrives som alvorlig men stabil. Ett søsken av barnet utredes for liknende symptomer. E.coli omfatter en stor gruppe bakterier som finnes naturlig i tarmfloraen hos både dyr og mennesker. De aller fleste av disse bakteriene gir ikke sykdom hos mennesker eller dyr, men noen av bakteriene har evnen til å danne giftstoffer og kan da gi ulike typer sykdom. Den viktigste smittekilden for sykdomsfremkallende E. coli er infisert mat som ikke har gjennomgått tilstrekkelig varmebehandling samt forurenset vann. Smitte kan også skje via direkte eller indirekte kontakt med dyr eller mennesker som er bærere av bakterien. Friske smittebærere forekommer også. I Norge forekommer tilfeller med EHEC årlig, og kun et fåtall av disse blir alvorlig syke. I de fleste tilfellene er det ikke mulig å påvise noen smittekilde. Kommunen jobber sammen med Mattilsynet og St. Olavs Hospital for å finne en mulig smittekilde. Det skal tas prøver av alle barna samt av ansatte ved barnehagen som i løpet av siste 1-2 uker har hatt mage/tarm symptomer der annen sikker årsak ikke er funnet. Smittekilden er så langt ikke identifisert. Vi kan foreløpig ikke utelukke at barnet som har fått påvist EHEC er smittet i barnehagen, men vi jobber intenst for å identifisere smittekilden uansett hvor den befinner seg. Samtidig tar vi alle forholdsregler i den daglige driften av barnehagen. Håndhygienerutinene skal innskjerpes. Lekene vaskes daglig. Det skal forsterkes renhold i barnehagen og kontaktpunkter desinfiseres. Barn med symptomer på magetarminfeksjon holdes hjemme. Ved de vanligste diarésykdommer bør barn holdes hjemme fra barnehagen til 48 timer etter symptomfrihet. Hvis EHEC-varianten av E.coli påvises, skal 5 kontrollprøver være negative før barnet kan vende tilbake til barnehagen. Ved spørsmål ta kontakt med kommuneoverlege Kristine Asmervik t: eller rådgivende kommunelege Guttorm Eilertsen t: Med hilsen MALVIK KOMMUNE

17 Informasjonskriv legevakter, kommuneoverleger,leger
Informasjonskriv legevakter, kommuneoverleger,leger Malvik kommune , Hommelvik barnehage : E.coli, EHEC-infeksjon påvist hos barn med HUS Det har blitt påvist EHEC, enterohemorragisk E.coli, hos et barn som er innlagt ved St.Olavs Hospital med diarè og nyresvikt. Malvik kommune ved kommuneoverlege K.Asmervik har i samarbeide med Mattilsynet satt i gang utredning med sikte på å finne mulig smittekilde. De fleste ansatte og enkelte foreldre til de andre barna i barnehagen er informert om situasjonen i dag Det vil bli gitt generell skriftlig informasjon til berørte barnehage , ansatte og foreldre i morgen Det vil bli avholdt informasjonsmøte i barnehagen. Barn og ansatte med symptomer på magetarminfeksjon ved barnehagen, bør få tatt avføringsprøver fortløpende. Det skal brukes prøveglass med transportmedium, Cary-Blairs transportmedium. De barn som per i dag har symptomer er allerede kontaktet og prøvetagning besørges. Det er viktig at det henvises til utbruddet i barnehagen på rekvisisjonen som sendes med prøven til Avdeling for medisinsk mikrobiologi samt at kommuneoverlege i Malvik skal ha kopi av svaret. På remissen er det viktig å påpeke om barnet er friskt eller sykt. Det er indisert med avføringsprøver dersom man har hatt mage/ tarmsykdom i uke 12 eller får dette i nærmeste fremtid og har tilknytning til berørte barnehage. De første symptomene på at man er smittet med denne typen E.coli er vanligvis magesmerter og diaré. Generelt nedsatt allmenntilstand og oppkast kan forkomme, men feber er sjeldent. Etter 2-3 dager kan diaréen bli blodtilblandet. Normalt vil symptomene forsvinne i løpet av en ukes tid. Infeksjonen kan også forløpe uten symptomer. Etter en uke kan det hos noen barn oppstå nyresykdom. Symptomene er blekhet, utmattethet, hudblødninger og nedsatt urinmengde. Inkubasjonstiden varierer fra 2-12 dager, gjennomsnittlig ca. 4 dager. Dersom barn eller andre knyttet til barnehagen (inkludert barnas familie) i den nærmeste tiden utvikler slike symptomer bes de om å ta kontakt med lege.

18 23.Mars rutinemessig inspeksjon i barnehagen Mattilsynet og kommuneoverlege tatt relevante prøver av mat for analyse av EHEC. foreldremøte samme ettermiddag:Ansatte og foreldre i barnehagen ble informert om e.coli, EHEC, smittevern og symptomer på smitte. Utstyr for avføringsprøver ble utlevert der det var indikasjon på prøvetagning med bakgrunn i mage / tarmsymptomer (siste 7 til 10 dager)

19 Mandag 23.Mars Smitteverntiltak barnehage :
Mandag 23.Mars Smitteverntiltak barnehage : Barnehagens renhold ble forsterket .Leker vasket og i hovedsak satt bort. Barnehagen ble omgjort til utebarnehage. Riktig håndhygiene ( spritvask av hender barn og voksne etter toalettbesøk , når man kommer inn etter å ha vært ute , før måltid , desinfisering av alle kontakt punkter inkl utelekeapparat) ble punktvis gjennomgått på foreldremøte samt lagt ut på Malvik kommunes hjemmesider sammen med forebyggende råd mot e. coli,EHEC smitte.

20 Mandag 23.Mars Pressemelding om EHEC og HUS mandag 23.mars.
Mandag 23.Mars Pressemelding om EHEC og HUS mandag 23.mars. Informasjonsrådgiver i Malvik kommune formidlet kontakt og avtaler. I kontakt med pressen: Hør på hva de vil vite om du kan – klargjør hva du svarer på , tenk gjennom det på forhånd: menneske , miljø , ansvar og handling. ”Det jeg formidler er det samme jeg vil si til de pårørende og berørte ”

21 Tirsdag 24.mars Oppmøte i barnehagen for utlevering av prøvetagningsutstyr. Smittevern overlege st Olavs ringer tilbake : info utveksling, prøver , intervjuer Intervju med familiemedlemmer per telefon innhenting av data for ytterligere kartlegging. Menylister fra barnehagen sendes MT og oversendes til Folkehelseinstituttet

22 Onsdag 25.mars Første prøvesvar ventes å komme inn ila dagen eller morgendagen. Strategi: hva om flere barn er EHEC postive ?? Få tak i liste over alle barn og ansatte i berørte barnehage Fortløpende tilbakemelding til Folkehelsa om statusendringer, positive prøvesvar. Konferer og bruk dem aktivt. Må flere barn testes ?? alle i barnehagen . Få inn helsesøster. Må det opprettes kontakttelefon i kommunen ? pressehåndtering videre Tabell familie /barnehage : hvem er prøvetatt og svar kontaktliste med telefonnummere : interne og eksterne samarbeidspartnere fortløpende kontakt ift statusendringer

23 Torsdag 26.mars 1.Kort planmøte med helse og sosialsjef i kommunene i tilfelle flere positive prøvesvar på morgenen og nytt møte er satt til kl15. 2.Planlegge informasjon til foreldre i barnehage og evt nytt foreldremøte 3.Beordret Helsesøstre i beredskap for registrering og Utdeling av prøveglass : 3 stk merket med navn og fødselsnr. Medfølgende mikrobiologi skjema : miljørettet us ifm e.coli , EHEC utbrudd. 4.Pressehåndtering i så fall Kl 14 tikker de første prøvesvar inn : negative .

24 Torsdag 26.mars Kl Melding fra FHI : Nasjonalt utbrudd e.coli EHEC .Dette vil bli meddelt offentligheten i ettermiddag mellom kl Varsel går videre internt og eksternt. Formidler dette til foreldrene til index kasus. Varsler om at det kan bli økt medietrykk omkring saken. Kaller sammen kriseledelsen i kommunen omkring den nye situasjonen. Innkaller til foreldremøte på barnehagen kl Det besluttes i samråd med FHI å utvide prøvetakingen til nå også å omfatte de resterende 18 friske barna i berørte barnehage avdeling og deres søsken som går i barnehagen dvs 20 barn . Dessuten prøvetaking av de ansatte som har hatt mye å gjøre med berørte avdeling ( 7 ansatte) To helsesøster beordres til smittevernarbeide. Helsestasjon.

25 Torsdag 26.mars Kl Foreldremøte på barnehagen v/ KA , GE og ordfører. Foreldrene får beskjed om at det ikke er nye tilfeller av e.coli på barnehagen og at vi har å gjøre med et nasjonalt utbrudd.Dette vil gå ut på nyhetene mens vi har møtet. Det ble gitt informasjon om hva ett nasjonalt utbrudd innebærer samt at man nå vil utvide prøvetagningen i nærmiljøet til de syke barna etter gjeldende anbefalinger fra Folkehelsa , det vil si at man nå også tar prøver av friske barn og ansatte i berørte avdeling i barnehagen Foreldrene gir uttrykk for at de har mottatt god informasjon og virker svært fattede, forholdene tatt i betraktning.

26 Pressemelding ifm nasjonalt utbrudd av e.coli
Pressemelding ifm nasjonalt utbrudd av e.coli I tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger forsterker Malvik kommune smitteforebyggende tiltak i Hommelvik barnehage. PRESSEMELDING :Malvik kommune forsterker smitteforebyggende tiltak.I tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger forsterker Malvik kommune smitteforebyggende tiltak i Hommelvik barnehage. Ansatte og barn ved den berørte avdelingen blir testet for E.coli-infeksjon (EHEC). Folkehelseinstituttet(FHI) har påvist samme DNA-stamme av bakterien E.coli O157 (EHEC-bakterien) hos tre barn med hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), som alle er meldt i år. Pasientene er fra tre ulike fylker i landet, og Folkehelseinstituttet setter nå i gang tiltak som følge av dette. Det er sendt ut en pressemelding fra FHI, som kan leses på deres hjemmesider, Pressen henvises til å kontakte Folkehelseinstituttets pressekontakt i denne saken, Preben Aavitsland, for uttalelser. Prøvesvar .Foreløpige svar på prøver som er tatt av barn i Hommelvik barnehage gir ingen indikasjoner på smitte, og barna det gjelder er friske. Ikke nødvendig å stenge I samråd med Folkehelseinstituttet har kommuneoverlegen vurdert at det ikke er nødvendig å stenge Hommelvik barnehage. Tiltakene som er satt i verk med hensyn til renhold og hygiene anses som tilstrekkelige. I tråd med nasjonale rutiner for smittevern utvides nå testingen til også å omfatte ansatte og 16 barn ved den berørte avdelingen i Hommelvik barnehage. Informasjon og råd til publikum: Da Folkehelseinstituttet foreløpig ikke mistenker bestemte matvarer bør publikum følge følgende generelle råd å forebygge smitte: Pressekontakt hos Folkehelseinstituttet: Preben Aavitsland, avdelingsdirektør smittevern, se for kontaktinformasjon Pressekontakt i Malvik kommune: Romar Reppen-Gjelseth, informasjonsrådgiver, tlf (Svarer kun på spørsmål om lokale tiltak) 

27 Fredag 27.mars. PRESSE-press
Fredag 27.mars. PRESSE-press Kl Klargjør helsestasjonen sammen med helsesøster Utlevering av materiell for prøvetagning og registrering fra kl 12.00 Kl Strategimøte med rådmann,informasjonsrådgiver, helsesøster, enhetsleder og kommuneoverleger. Verstefallstenking : nytt tilfelle? diskuteres. Alt klargjøres. Kl.0950.smittevernoverlege/ mikrobiologisk avd gis beskjed om at kapasiteten for behandling av prøver må økes betydelig fra mandag fk. Kl Mediepresset øker. Beslutter å holde pressebriefing kl Det har kommet en rekke negative prøvesvar.

28 Fredag 27.mars Kl Klarert med foreldrene ift ytterligere dybdeintervju i regi av MT v/Erik Wahl samt at FHI ringer ift å hente info fra nettbank ift innkjøp. Kl Klarert møte i epidemigruppen mandag 30.mars kl Smittevernlege st. Olavs tar ansvar for innkalling. Kl Pressebriefing. NRK1 TV, TV2, TV-adressa, Adresseavisen og Malvik blad.

29 Mandag 30.mars Kl. 0800-1000. Smitteverngruppe regionalt har møte.
Mandag 30.mars Kl Smitteverngruppe regionalt har møte. Gjennomgang av loggen. Diskusjoner omkring tiltakene, vaskingen av barnehagen, prøveomfang etc. Kl informasjonsmøte i kommunen

30 31.Mars Oversender kopi av pressemeldinger , infoskriv barnehager ,fax legevakt til smittevernoverlege st. Olavs etter avtale Oppdaterer fortløpendekommunens hjemmesider etter hvert som status endrer seg.

31 2.April Kl.09-11 Midtevaluering med kommuneledelse
2.April Kl Midtevaluering med kommuneledelse Sluttrapport skal være anonymisert , sammenfatt med barnehagens logg. Ha med tiltak gjennomført også etter tilsyn MT Informasjon skal legges på Malvik kommunes nettsider ila dagen om prøvesvar , henstille til (presse)nettmeldinger MT / FHI . Kl MT informerer om negative prøver på absolutt alle mat/ vannanalyser . 22 prøver Ivaretagelse av berørt familien, også fremover

32 ”Å sånn går nå dagan” Mikrobiologen : prøvesvar negative
”Å sånn går nå dagan” Mikrobiologen : prøvesvar negative Purringer på 4 prøver ennå ikke levert ( friske personer ) Hommelvik barnehage tilbake til normal drift 14.april Oppdaterer informasjon og status på kommunens hjemmesider. Videreformidler informasjon til familien /barnehage om prøvesvar Informerer familien om hva som legges ut på nett fra FHI

33 Tirsdag 21.april Samtale med foreldre søskenparet : Går bedre med barna . Matprat : finner en fellesnevner ,meldes FHI

34 Mandag 27. april Samarbeidsmøte på Gardemoen med
Mandag 27. april Samarbeidsmøte på Gardemoen med FHI ,Mattilsynet sentralt og regionalt samt andre kommuner som er berørte av utbruddet ift etterforskningen av utbruddet.

35 260509 Oppfølgingssamtale familien .
Oppfølgingssamtale familien . Foreldre hatt omsorgspermisjon Opplevd oppfølging bra fra sykehus, kommune og MT : opplevelse av at god informasjon er gitt fortløpende . Ønsker tilbakemelde til legevakt om å ta barn med blodig diare på alvor. Matprat: ny felles nevner meldes FHI

36 Summert Det har under kartlegging av omfanget av nærmiljøet, planlegging av strategi for smittevernforebyggende tiltak og innsamling av prøver og spormateriale foreligget ett tett samarbeide med de pårørende og berørte, kommunens ledelse, Mattilsynet , Folkehelsa og st. Olavs Hospital med barnelege,mikrobiologisk avdeling og smittevernoverlege.

37 Summert 19 familiemedlemmer ble testet; 4 testet positive på
Summert 19 familiemedlemmer ble testet; 4 testet positive på e.coli O157 (de 2 syke barna , 2 friske personer ) Alle barn fra berørte barnehageavdeling så nær som en har levert avføringsprøver : disse 19 prøver er negative mtp e. coli .( ett barn har ennå ikke levert men er friskt – purret flere ganger ) Alle 7 ansatte som ble testet som hadde nær relasjon til aktuelle barnehageavd har levert negative prøver. Andre : 6 nære relasjoner til barnehagen har levert negative prøver Vi har ikke kunnet påvise e.coli EHEC O157 i noen av matvarene eller drikke per i dag.

38 Takk for meg !


Laste ned ppt "Malvik kommune Kommunoverlege Kristine Asmervik"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google