Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRØVETAKINGS-INSTRUKS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRØVETAKINGS-INSTRUKS"— Utskrift av presentasjonen:

1 PRØVETAKINGS-INSTRUKS
Analyseprogram (Kryss av på rekvisisjonen for ønskede analyser) Alkohol omfatter: analyse av etanol (alkohol), metanol, isopropanol og aceton. Dersom positiv etanol analyseres også for omdannelsesproduktene etylglukuronid og etylsulfat. Standardprogram omfatter: Aceton og alkoholer (aceton, etanol (eventuelt etylglukuronid/etylsulfat), isopropanol, metanol) Betahydroksybutyrat (BHB) og Gammahydroksybutyrat (GHB) Amfetaminer (amfetamin, metamfetamin, MDMA (ecstasy), PMMA, PMA, mCPP, MDPV, mefedron) Andre rusmidler (tetrahydrocannabinol (THC), kokain, lysergsyredietylamid (LSD)) Opioider (buprenorfin, etylmorfin, fentanyl, kodein, metadon, morfin, oksykodon, petidin) Benzodiazepiner og benzodiazepin-liknende stoffer (alprazolam, bromazepam, diazepam, N-desmetyldiazepam, fenazepam, flunitrazepam, 7-aminoflunitrazepam, klonazepam, aminoklonazepam, lorazepam, midazolam, nitrazepam, 7-aminonitrazepam, oxazepam, zolpidem, zopiclon) Analgetika (dextropropoksyfen, norpropoksyfen, fenazon, ketamin, ketobemidon, paracetamol, salisylsyre, tramadol, O-desmetyltramadol) Antidepressiva (amitriptylin, citalopram, doxepin, duloksetin, fluvoksamin, fluoxetin, hydroksybupropion (bupropion), klomipramin, mianserin, mirtazapin, moklobemid, nortriptylin, paroxetin, reboxetin, sertralin, trimipramin, venlafaxin) Antipsykotika (amisulprid, aripiprazol, flupentixol, haloperidol, klorprotixen, klozapin, levomepromazin, olanzapin, perfenazin, proklorperazin, quetiapin, risperidon, 9-OH-risperidon, vareniklin, ziprasidon, zuklopentixol) Antiepileptika (fenytoin, gabapentin, karbamazepin, 10-OH-karbazepin (okskarbazepin), lamotrigin, pregabalin) Antihistaminer (alimemazin, deksklorfeniramin, hydroksyzin, prometazin) Hjerte-karmidler (diltiazem, karvedilol, metoprolol, propranolol, sotalol, verapamil) Diverse (baklofen, biperiden, karisoprodol, klometiazol, meprobamat, metylfenidat, teofyllin) Full screening med eventuell bekreftelse krever minst 10 ml blod. Hvis det er sendt inn mindre prøvemateriale vil analyser bli prioritert ut fra opplysningene på rekvisisjonen. Urinen screenes for etanol og narkotiske stoffer. Positiv etanol og andre stoffgrupper av betydning for saken vil bli bekreftet CO-Hb (karbonmonoksidhemoglobin) Flyktige stoffer. Ved mistanke om flyktige stoffer (for eksempel kloroform og lightergasser) må dette angis på rekvisisjonen. Det bør sendes inn to rør med blod, hvorav det ene fylles helt opp (korken må skrus godt igjen), samt ev. lungevev (røret fylles helt opp). Andre stoffer kan i tillegg rekvireres. Eksempler kan være: cyanid, «designerdrugs», syntetiske cannabinoider, etylenglykol (frostvæske) og andre medikamenter som digitoksin, digoksin, NSAID’s, potensmidler, andre antiepileptika (som valproinsyre, fenobarbital o.a.), andre ADHD/narkolepsipreparater, antikoagulantia som warfarin o.a. Katinon (khat) kan undersøkes i urin. PRØVETAKINGS-INSTRUKS OBDUKSJONSSAKER Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning November 2012

2 1 2 3 4 Prøvetakingsinstruks
( 1 ) Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Rettsmedisin og rusmiddelforskning, sender ut prøvetakingsutstyr som skal benyttes til forsendelse av prøvene. Utstyret kan bestilles på telefaks nr Bestillingsskjema finnes på: Rekvisisjonen er strekkodemerket, det må derfor benyttes rekvisisjon og etiketter som hører sammen. Prøvetakingsdato, eventuelt klokkeslett samt medium (perifert blod, hjerteblod, urin, øyevæske etc.) for hver enkelt prøve noteres i feltene nederst på rekvisisjonen. Klokkeslett er vesentlig hvis det er tatt flere prøver ved sykehus før obduksjonen. ( 2 ) Hver enkelt prøve (A-H) merkes og forsegles med den tilhørende etikett. Strekkoden limes på selve prøverøret, og forseglingsdelen av etiketten limes over korken på røret. ( 3 ) Prøven settes i plastesken og lokket lukkes Plastesken merkes med etiketten ”Til esken”. ( 4 ) Rekvisisjonen og prøveesken legges i hver sin lomme i konvolutten Konvolutten forsegles og merkes med etiketten ”Til konvolutten”. Prøvene sendes med post eller bud til Folkehelseinstituttet. For ytterligere informasjon se: eller ta kontakt med vakthavende saksbehandler på telefon 2 3 4


Laste ned ppt "PRØVETAKINGS-INSTRUKS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google