Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1JNB/04 Behandling og oppfølging av HIV-infeksjon En kronisk sykdom med god prognose? Johan N. Bruun Infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1JNB/04 Behandling og oppfølging av HIV-infeksjon En kronisk sykdom med god prognose? Johan N. Bruun Infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 1JNB/04 Behandling og oppfølging av HIV-infeksjon En kronisk sykdom med god prognose? Johan N. Bruun Infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål universitetssykehus

2 2JNB/04 Milepeler vedr. HIV/AIDS 1982:AIDS definert som et syndrom Oppfattet som en infeksjon Hovedsmitteveien klarlagt 1984HIV påvist og dyrket 1987AZT (zidovudin) behandling Trim.-sulfa profylakse mot PCP 1991:Didanosin o.a.nukleosidanaloger alene og i kombinasjonsbeh. 1996: Proteaseinhibitorer Komb. behandling med >3 medik. 1999:Resistensbestemmelse av HIV

3 3JNB/04

4 4 Projected changes in life expectancy in selected African countries with high HIV prevalence, 1995–2000 Source: United Nations Population Division, 1996 1955196019651970197519801985199019952000 Average life expectancy at birth, in years 65 60 55 50 45 40 35 Zimbabwe Zambia Uganda Botswana Malawi 98036-E-23 – 15 July 1998

5 5JNB/04 Number of new AIDS cases, Western Europe 1986–1997 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 198619871988198919901991199219931994199519961997 Source: European Centre for he Epidemiological Monitoring of AIDS (CESES), France 98036-E-24 – 15 July 1998 Number of cases

6 6JNB/04 AIDS in NORWAY - ULLEVÅL HOSPITAL 1983- 2003

7 7JNB/04 HIV-patients at Ullevål Univ. Hospital 1983- 2003

8 8JNB/04 AIDS defining events and deaths among patients followed at Ullevål University Hospital 1983-2003

9 9JNB/04 ANTIVIRALE MIDLER MED DOKUMENTERT EFFEKT MOT HIV NUKLEOSIDE ANALOG REVERS TRANSKRIPTASE INHIBITORER –Zidovudin (AZT) - Retrovir –Didanosin (ddI) - Videx –Zalcitabin (ddC) - Hivid –Lamivudin (3-TC) - Epivir –Stavudin (d4T) - Zerit –Abacavir (ABC) – Ziagen NON-NUKLEOSIDE REVERS TRANSKRIPTASE INHIBITORER –Nevirapin - Viramune –Delaviridin - Rescriptor –Efavirenz - Stocrin - Sustiva (USA) NUCLEOTIDE REVERS TRANSKRIPTASE INHIBITOR –Adefovir –Tenofovir – Viread

10 10JNB/04 Replication of HIV Drug treatment targets Reverse transcriptase Fusion Protease

11 11JNB/04 ANTIVIRALE MIDLER MED DOKUMENTERT EFFEKT MOT HIV PROTEASE INHIBITORER –Saquinavir - Fortovase - Invirase –Indinavir - Crixivan –Ritonavir - Norvir –Nelfinavir - Viracept –Amprenavir - Agenerase –Lopinavir – Kaletra –Atazanavir - Reyataz FUSJONSHEMMERE –Enfurvitide – Fuzeon (T-20) FOSCARNET - Foscavir ALFA-INTERFERON

12 12JNB/04 Indikasjoner for antiviral behandling av HIV-infeksjon Primær HIV-infeksjon HIV-infeksjon med symptomer på begynnende immunsvikt (ARC) – CDC-stadium B AIDS – CDC-stadium C Tegn på immunsvikt i laboratorieprøver –CD-4 celler under 200 (-300) Høy virusmengde i blod ? –HIV-RNA > 100 000 (og CD-4 tall < 4-500/raskt fall?) Ved graviditet for å hindre smitte til fosteret Ved smitteeksposisjon - f. eks. ved stikkskade med sikkert HIV-infisert sprøyte

13 13JNB/04 Primær HIV infeksjon Inkubasjonstid - 1-3 uker –serokonversjonstid 2-12 uker (eller mer) Symptomatologi –Feber, sykdomsfølelse, slapphet –Faryngitt, tonsillitt –Lymfeknutesvulst, evt. hepatosplenomegali –Makulopapuløst utslett –Ledd-, muskel-smerter –Hodepine, kvalme, brekninger (serøs meningitt)

14 14JNB/04 Primary HIV-infection

15 15JNB/04 Primary HIV infection Rash

16 16JNB/04

17 17JNB/04 STADIEINNDELING VED HIV-INFEKSJON Center for Disease Control (CDC)1993 Klinisk kategori A –Mangler kliniske tegn til immunsvikt » asyptomatisk el. persisterende lymfeknutesvulst Klinisk kategori B –Lette kliniske tegn til immunsvikt = ARC - Aids related complex Klinisk kategori C –Alvorlige kliniske tegn på immunsvikt = AIDS

18 18JNB/04 IMMUNOLOGISK STADIEINNDELING CD-4 T-LYMFOCYTTKATEGORI Kategori 1 –CD4 > 500 per mikroliter Kategori 2 –CD4 200 - 499 per mikroliter Kategori 3 –CD4 < 200 per mikroliter

19 19JNB/04 KLINISKE MANIFESTASJONER SOM TEGN PÅ UTVIKLING AV ARC Oral candidiasis Oral hairy leukoplaki Residiverende, hyppig/persisterende vaginal candidiasis Herpes zoster - residiverende eller multidermatomal Betydelig vekttap eller langvarig diare Perifer neuropathi, myelopathi

20 20JNB/04 Oral candidiasis

21 21JNB/04 Vekttap (>10%) og langvarig diare eller feber Encefalopathi - demensutvikling Opportunistiske infeksjoner ”Opportunistiske cancere” –Kaposi’s sarkom –Non-Hodgkin lymfom - intracerebralt lymfom –Ca. cervicis uteri Viktige kliniske manifestasjoner som tegn på AIDS

22 22JNB/04 Viktige opportunistiske infeksjoner som tegn på AIDS Pneumocystis carinii pneumoni Residiverende bakterielle pneumonier Candidaøsofagitt Tuberkulose Infeksjon med atypiske mykobakterier Kronisk HSV infeksjon CMV retinitt Toksoplasmaencefalitt

23 23JNB/04 KONTROLL MED HENBLIKK PÅ UTVIKLING AV HIV-INFEKSJONEN Klinisk kontroll –Symptomer og tegn/kliniske funn som tyder på immunsviktutvikling (ARC eller AIDS) Lymfocyttundersøkelse –Kvantitering av CD4 (T-4) celler (hjelper-celler) –Kvantitering av CD8 (T-8) celler (suppressor-celler) HIV-RNA (viral load) Kontroll hver 3(-6) måned

24 24JNB/04 Ulemper ved tidlig behandlingsstart Asymptomatiske pasienter blir sykeliggjort Må bruke tallrike tabletter flere ganger dgl Resistensutvikling evt. som følge av perioder med dårlig compliance Klinisk nytte er ikke dokumentert Redusert livskvalitet Bivirkninger

25 25JNB/04 Bivirkninger ved HIV- behandling Korttidsbivirkninger –Hodepine, kvalme, abdominalplager, parestesier, psykiske forstyrrelser –Leverskade, Nyreskade, Pankreatitt –Benmargsdepresjon Langtidsbivirkninger –Hyperlipidemi –Diabetiske stoffskifteforandringer –Lipodystrofi –Økt risiko for hjerte-kar sykdom –Mitokondrietoksisitet (lever,muskel,nyre, neuropathi, lactacidose) Ukjente langtidsbivirkninger kan ikke utelukkes Interaksjon med andre medikamenter

26 26JNB/04 Kontroll av pasienter på antiviral behandling Bivirkninger ? –Hemoglobin, Hvite, Thrombocytter, MCV –Amylase, Leverfunksjonsprøver, Urinsyre –Nyrefunksjon, CK –Triglyserider - kolesterol Antiviral effekt ? –Lymfocyttundersøkelse –HIV-RNA –Beta-2-mikroglobulin –Kartlegging av resistensgener – resistensbestemmelse Kontroll hver 3 måned

27 27JNB/04 Lipodystrofi Svinn av subcutant fett (perifert)

28 28JNB/04 Farmakokinetiske interaksjoner ved proteasehemmere og nonnukleosid revers transkriptasehemmere (NNRTI) P450 - inhibisjon Proteasehemmere Ritonavir+++ Indinavir ++ Nelfinavir ++ Amprenavir ++ Saquinavir + NNRTI Nevirapin - Delavirdin++ Efavirenz++ P-450 induksjon + - + - ++ - ++

29 29JNB/04 Medikamenter som anses for kontraindisert ved bruk av proteasehemmere Kontraindisert ved alle PI utenom saquinavir: Alprazolam (Xanor) Midazolam (Dormicum) Triazolam (Halcion) Kontraindisert ved alle PI: Cisaprid (Prepulsid) Terfenadin (Teldanex) Astemizol Simavastatin Lovastatin Rifampicin Kontraindisert ved ritonavir: Amiodaron - Cordarone Flecainid - Tambocor Clozapin - Leponex Pimozid - Orap Diazepam Zolpidem - Stilnoct Ergotaminpreparater Piroxicam Propoxyphen Kinidin ? pethidin, disulfiram

30 30JNB/04 ANDRE MEDIKAMENTER SOM MEDFØRER INTERAKSJONER OG KAN PÅVIRKE AV ANIRETROVIRAL BEHANDLING Rifabutin Itrakonazol - Sporanox Ketokonazol – Fungoral Flukonazol - Diflucan Fluorokinoloner - Ciproxin, Tarivid Cisplatin Vinkristin - Oncovin Teofyllin Etinyl østradiol Acetaminophen - paracetamol Metadon, opiater Fluoxetin - Fontex Nefazodon - Nefadar Bupropion - Buspar? Disopyramid - Durbis Mexiletin - Mexitil

31 31JNB/04 New AIDS cases and deaths among HIV- patients at Ullevål University Hospital 1983-2003

32 32JNB/04 Dødsårsak i relasjon til HIV/AIDS 7321714533Total 3050448Død av a. årsaker 41920Død av HIV 391489925Død av AIDS 1998-20021993-19971988-19921983-1987Relasjon til HIV/AIDS

33 33JNB/04 Dødsårsaker som ikke er direkte følge av HIV/AIDS 16 3 18 11 60 TOTAL 5650Ukjent årsak 1110Behandl.kompl. 7731Ikke AIDS- definerende cancer 3620Hjerte-kar (hjerne) 7220Hepatitt, leversvikt 1017267Overdose, suicid, voldelig 1998- 2002 1993- 1997 1988- 1992 1983- 1987 Dødsårsak

34 34JNB/04 Konklusjoner Med riktig behandling og kontroll er HIV- infeksjon en kronisk sykdom med relativt god prognose Dette gjelder også de fleste pasienter som har utviklet AIDS Behandlingen er komplisert og både behandling og kontroll bør skje ved spesialister Ved behandling for andre sykdommer obs. stor risiko for interaksjoner med antivirale medikamenter

35 35JNB/04 INDIKASJONER FOR HIV-TESTING Blod og organgivning Personer som mener de kan være smittet Diagnostisk ved symptomer eller funn som kan skyldes HIV-infeksjon Smitteoppsporing Epidemiologisk screening

36 36JNB/04 Testeindikasjoner som ledd i smitteoppsporing / ved økt risiko for HIV-infeksjon Seksuelt overførbar sykdom Hepatitt B og C Selvpåførte forgiftninger Hudinfeksjon etc. med mistanke om stoffmisbruk Multitraumepasienter - knivstikk - skader etter slagsmål Blodtransfusjon i perioden 1979 - 85 Personer som tilhører kjente risikogrupper NB. Pasientens samtykke skal innhentes

37 37JNB/04 Problemer med moderne kombinasjonsterapi Langtidsbivirkninger –Hyperlipidemi - lipodystrofi - fare for hjerte-kar komplik. Resistensutvikling med behandlingssvikt –Seleksjon av reistente mutanter »kryssresistens på grunn av tidligere behandling »høy mutasjonsrate Manglende compliance –for mange piller –for komplisert doseringsregime –bivirkninger –utilstrekkelig forståelse for betydningen av å ta alle tablettene til rett tid Utilstrekkelig medikamentkonsentrasjon –variabel farmakokinetikk


Laste ned ppt "1JNB/04 Behandling og oppfølging av HIV-infeksjon En kronisk sykdom med god prognose? Johan N. Bruun Infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google