Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål universitetssykehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål universitetssykehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål universitetssykehus
Behandling og oppfølging av HIV-infeksjon En kronisk sykdom med god prognose? Johan N. Bruun Infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål universitetssykehus JNB/04

2 Milepeler vedr. HIV/AIDS
1982: AIDS definert som et syndrom Oppfattet som en infeksjon Hovedsmitteveien klarlagt 1984 HIV påvist og dyrket 1987 AZT (zidovudin) behandling Trim.-sulfa profylakse mot PCP 1991: Didanosin o.a.nukleosidanaloger alene og i kombinasjonsbeh. 1996: Proteaseinhibitorer Komb. behandling med >3 medik. 1999: Resistensbestemmelse av HIV JNB/04

3 JNB/04

4 Projected changes in life expectancy in selected African countries with high HIV prevalence, 1995–2000 65 60 55 50 45 40 35 Average life expectancy at birth, in years Botswana Zimbabwe Zambia Uganda Malawi 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Source: United Nations Population Division, 1996 JNB/04 98036-E-23 – 15 July 1998

5 Number of new AIDS cases, Western Europe 1986–1997
30 000 Number of cases 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Source: European Centre for he Epidemiological Monitoring of AIDS (CESES), France JNB/04 98036-E-24 – 15 July 1998

6 AIDS in NORWAY - ULLEVÅL HOSPITAL 1983- 2003
JNB/04

7 HIV-patients at Ullevål Univ. Hospital 1983- 2003
JNB/04

8 AIDS defining events and deaths among patients followed at Ullevål University Hospital 1983-2003
JNB/04

9 ANTIVIRALE MIDLER MED DOKUMENTERT EFFEKT MOT HIV
NUKLEOSIDE ANALOG REVERS TRANSKRIPTASE INHIBITORER Zidovudin (AZT) - Retrovir Didanosin (ddI) - Videx Zalcitabin (ddC) - Hivid Lamivudin (3-TC) - Epivir Stavudin (d4T) - Zerit Abacavir (ABC) – Ziagen NON-NUKLEOSIDE REVERS TRANSKRIPTASE INHIBITORER Nevirapin - Viramune Delaviridin - Rescriptor Efavirenz - Stocrin - Sustiva (USA) NUCLEOTIDE REVERS TRANSKRIPTASE INHIBITOR Adefovir Tenofovir – Viread JNB/04

10 Replication of HIV Drug treatment targets
Reverse transcriptase Protease Fusion JNB/04

11 ANTIVIRALE MIDLER MED DOKUMENTERT EFFEKT MOT HIV
PROTEASE INHIBITORER Saquinavir - Fortovase - Invirase Indinavir - Crixivan Ritonavir - Norvir Nelfinavir - Viracept Amprenavir - Agenerase Lopinavir – Kaletra Atazanavir - Reyataz FUSJONSHEMMERE Enfurvitide – Fuzeon (T-20) FOSCARNET - Foscavir ALFA-INTERFERON JNB/04

12 Indikasjoner for antiviral behandling av HIV-infeksjon
Primær HIV-infeksjon HIV-infeksjon med symptomer på begynnende immunsvikt (ARC) – CDC-stadium B AIDS – CDC-stadium C Tegn på immunsvikt i laboratorieprøver CD-4 celler under 200 (-300) Høy virusmengde i blod ? HIV-RNA > (og CD-4 tall < 4-500/raskt fall?) Ved graviditet for å hindre smitte til fosteret Ved smitteeksposisjon - f. eks. ved stikkskade med sikkert HIV-infisert sprøyte JNB/04

13 Primær HIV infeksjon Inkubasjonstid - 1-3 uker Symptomatologi
serokonversjonstid 2-12 uker (eller mer) Symptomatologi Feber, sykdomsfølelse, slapphet Faryngitt, tonsillitt Lymfeknutesvulst, evt. hepatosplenomegali Makulopapuløst utslett Ledd-, muskel-smerter Hodepine, kvalme, brekninger (serøs meningitt) JNB/04

14 Primary HIV-infection
JNB/04

15 Primary HIV infection Rash
JNB/04

16 JNB/04

17 STADIEINNDELING VED HIV-INFEKSJON Center for Disease Control (CDC)1993
Klinisk kategori A Mangler kliniske tegn til immunsvikt asyptomatisk el. persisterende lymfeknutesvulst Klinisk kategori B Lette kliniske tegn til immunsvikt = ARC - Aids related complex Klinisk kategori C Alvorlige kliniske tegn på immunsvikt = AIDS JNB/04

18 IMMUNOLOGISK STADIEINNDELING CD-4 T-LYMFOCYTTKATEGORI
CD4 > 500 per mikroliter Kategori 2 CD per mikroliter Kategori 3 CD4 < 200 per mikroliter JNB/04

19 KLINISKE MANIFESTASJONER SOM TEGN PÅ UTVIKLING AV ARC
Oral candidiasis Oral hairy leukoplaki Residiverende, hyppig/persisterende vaginal candidiasis Herpes zoster - residiverende eller multidermatomal Betydelig vekttap eller langvarig diare Perifer neuropathi, myelopathi JNB/04

20 Oral candidiasis JNB/04

21 Viktige kliniske manifestasjoner som tegn på AIDS
Vekttap (>10%) og langvarig diare eller feber Encefalopathi - demensutvikling Opportunistiske infeksjoner ”Opportunistiske cancere” Kaposi’s sarkom Non-Hodgkin lymfom - intracerebralt lymfom Ca. cervicis uteri JNB/04

22 Viktige opportunistiske infeksjoner som tegn på AIDS
Pneumocystis carinii pneumoni Residiverende bakterielle pneumonier Candidaøsofagitt Tuberkulose Infeksjon med atypiske mykobakterier Kronisk HSV infeksjon CMV retinitt Toksoplasmaencefalitt JNB/04

23 KONTROLL MED HENBLIKK PÅ UTVIKLING AV HIV-INFEKSJONEN
Klinisk kontroll Symptomer og tegn/kliniske funn som tyder på immunsviktutvikling (ARC eller AIDS) Lymfocyttundersøkelse Kvantitering av CD4 (T-4) celler (hjelper-celler) Kvantitering av CD8 (T-8) celler (suppressor-celler) HIV-RNA (viral load) Kontroll hver 3(-6) måned JNB/04

24 Ulemper ved tidlig behandlingsstart
Asymptomatiske pasienter blir sykeliggjort Må bruke tallrike tabletter flere ganger dgl Resistensutvikling evt. som følge av perioder med dårlig compliance Klinisk nytte er ikke dokumentert Redusert livskvalitet Bivirkninger JNB/04

25 Bivirkninger ved HIV-behandling
Korttidsbivirkninger Hodepine, kvalme, abdominalplager, parestesier, psykiske forstyrrelser Leverskade, Nyreskade, Pankreatitt Benmargsdepresjon Langtidsbivirkninger Hyperlipidemi Diabetiske stoffskifteforandringer Lipodystrofi Økt risiko for hjerte-kar sykdom Mitokondrietoksisitet (lever,muskel,nyre, neuropathi, lactacidose) Ukjente langtidsbivirkninger kan ikke utelukkes Interaksjon med andre medikamenter JNB/04

26 Kontroll av pasienter på antiviral behandling
Bivirkninger ? Hemoglobin, Hvite, Thrombocytter, MCV Amylase, Leverfunksjonsprøver, Urinsyre Nyrefunksjon, CK Triglyserider - kolesterol Antiviral effekt ? Lymfocyttundersøkelse HIV-RNA Beta-2-mikroglobulin Kartlegging av resistensgener – resistensbestemmelse Kontroll hver 3 måned JNB/04

27 Lipodystrofi Svinn av subcutant fett (perifert)
JNB/04

28 Farmakokinetiske interaksjoner ved proteasehemmere og nonnukleosid revers transkriptasehemmere (NNRTI) P450 - inhibisjon Proteasehemmere Ritonavir +++ Indinavir ++ Nelfinavir ++ Amprenavir ++ Saquinavir NNRTI Nevirapin - Delavirdin ++ Efavirenz ++ P-450 induksjon + - ++ JNB/04

29 Medikamenter som anses for kontraindisert ved bruk av proteasehemmere
Kontraindisert ved ritonavir: Amiodaron - Cordarone Flecainid - Tambocor Clozapin - Leponex Pimozid - Orap Diazepam Zolpidem - Stilnoct Ergotaminpreparater Piroxicam Propoxyphen Kinidin ? pethidin, disulfiram Kontraindisert ved alle PI utenom saquinavir: Alprazolam (Xanor) Midazolam (Dormicum) Triazolam (Halcion) Kontraindisert ved alle PI: Cisaprid (Prepulsid) Terfenadin (Teldanex) Astemizol Simavastatin Lovastatin Rifampicin JNB/04

30 Itrakonazol - Sporanox Ketokonazol – Fungoral Flukonazol - Diflucan
ANDRE MEDIKAMENTER SOM MEDFØRER INTERAKSJONER OG KAN PÅVIRKE AV ANIRETROVIRAL BEHANDLING Rifabutin Itrakonazol - Sporanox Ketokonazol – Fungoral Flukonazol - Diflucan Fluorokinoloner - Ciproxin, Tarivid Cisplatin Vinkristin - Oncovin Teofyllin Etinyl østradiol Acetaminophen - paracetamol Metadon, opiater Fluoxetin - Fontex Nefazodon - Nefadar Bupropion - Buspar? Disopyramid - Durbis Mexiletin - Mexitil JNB/04

31 New AIDS cases and deaths among HIV-patients at Ullevål University Hospital 1983-2003
JNB/04

32 Dødsårsak i relasjon til HIV/AIDS
73 217 145 33 Total 30 50 44 8 Død av a. årsaker 4 19 2 Død av HIV 39 148 99 25 Død av AIDS Relasjon til HIV/AIDS JNB/04

33 Dødsårsaker som ikke er direkte følge av HIV/AIDS
16 3 18 11 60 TOTAL 5 6 Ukjent årsak 1 Behandl.kompl. 7 Ikke AIDS-definerende cancer 2 Hjerte-kar (hjerne) Hepatitt, leversvikt 10 17 26 Overdose, suicid, voldelig Dødsårsak JNB/04

34 Konklusjoner Med riktig behandling og kontroll er HIV-infeksjon en kronisk sykdom med relativt god prognose Dette gjelder også de fleste pasienter som har utviklet AIDS Behandlingen er komplisert og både behandling og kontroll bør skje ved spesialister Ved behandling for andre sykdommer obs. stor risiko for interaksjoner med antivirale medikamenter JNB/04

35 INDIKASJONER FOR HIV-TESTING
Blod og organgivning Personer som mener de kan være smittet Diagnostisk ved symptomer eller funn som kan skyldes HIV-infeksjon Smitteoppsporing Epidemiologisk screening JNB/04

36 Testeindikasjoner som ledd i smitteoppsporing / ved økt risiko for HIV-infeksjon
Seksuelt overførbar sykdom Hepatitt B og C Selvpåførte forgiftninger Hudinfeksjon etc. med mistanke om stoffmisbruk Multitraumepasienter - knivstikk - skader etter slagsmål Blodtransfusjon i perioden Personer som tilhører kjente risikogrupper NB. Pasientens samtykke skal innhentes JNB/04

37 Problemer med moderne kombinasjonsterapi
Langtidsbivirkninger Hyperlipidemi - lipodystrofi - fare for hjerte-kar komplik. Resistensutvikling med behandlingssvikt Seleksjon av reistente mutanter kryssresistens på grunn av tidligere behandling høy mutasjonsrate Manglende compliance for mange piller for komplisert doseringsregime bivirkninger utilstrekkelig forståelse for betydningen av å ta alle tablettene til rett tid Utilstrekkelig medikamentkonsentrasjon variabel farmakokinetikk JNB/04


Laste ned ppt "Infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål universitetssykehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google