Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felling av pattedyr og fugl

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felling av pattedyr og fugl"— Utskrift av presentasjonen:

1 Felling av pattedyr og fugl
Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for skadedyrkontroll – –

2 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no

3 Lover og forskrifter om felling av pattedyr og fugl
Viltloven. Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon. Forskrift om våpen og ammunisjon. Dyrevernloven. Forskrift om avliving av hund og katt. Avdeling for skadedyrkontroll – –

4 Viltloven (1) § 3. Fredningsprinsippet
Alt vilt, herunder dets egg, reir og bo er fredet med mindre annet følger av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Det er forbudt å fange, jage, drepe, eller skade fredet vilt. Dersom det er nødvendig for å hindre skade på person eller eiendom, er det tillatt å avlive smågnagere og krypdyr. Forbudet etter § 24 og § 25 gjelder ikke slik avliving. Ved enhver virksomhet skal det tas hensyn til viltet og dets egg, reir og bo, slik at det ikke påføres unødig lidelse og skade. Avdeling for skadedyrkontroll – –

5 Viltloven (2) § 14. Felling av andre viltarter som gjør skade
Departementet kan gi forskrifter om at bestemte viltarter som gjør skade i nærmere angitte tilfelle, kan felles uten hensyn til fredning og jakttider. Det kan i forskriftene gis regler om felling utenom fastsatt jakttid av bestemte viltarter som vesentlig reduserer andre arters reproduksjon. Et vilkår for felling etter foregående ledd er at eier, bruker eller rettighetshaver i rimelig utstrekning har forsøkt andre tiltak for å avverge skade eller begrense påvirkning som nevnt i første ledd tredje punktum. § 14a. Felling av vilt i særlige tilfeller Direktoratet eller den det bemyndiger kan, uten hensyn til de regler som ellers gjelder, av eget tiltak iverksette felling av vilt, når dette anses nødvendig for å ivareta offentlige interesser av betydning, herunder å forhindre skade på person, vesentlig skade på eiendom som ikke omfattes av § 12 og § 13, eller skade på naturlig fauna, flora eller økosystemer. Felling som nevnt i første ledd kan om nødvendig gjennomføres på annens eiendom. Avdeling for skadedyrkontroll – –

6 Viltloven (3) § 24. Fangst § 25. Bruk av gift
Bruk av fangstredskaper er forbudt med mindre annet følger av lov eller vedtak med hjemmel i lov. § 25. Bruk av gift Bruk av gift eller kjemikalier til avlivning er forbudt. Departementet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra forbudet. Avdeling for skadedyrkontroll – –

7 Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon (1) I. Generelt Avliving av viltarter i medhold av denne forskrift skal skje sikkerhetsmessig og humant forsvarlig. Før felling plikter eier, bruker eller rettighetshaver i rimelig utstrekning å forsøke andre tiltak for å avverge skader eller redusere predasjon. Avlives et mordyr i yngletid bør avkommet av dyrevernmessige hensyn om mulig avlives. Avdeling for skadedyrkontroll – –

8 Forskrift om felling av viltarter…(2)
II. Felling av viltarter som gjør skade A. Hettemåke, fiskemåke, gråmåke, svartbak, bydue, ringdue, svarttrost, gråtrost, måltrost, rødvingetrost, skjære, kråke, ravn, gråspurv, hare, rødrev, røyskatt, mink, mår og grevling, kan felles uten særskilt tillatelse hele året av eier/bruker/rettighetshaver eller den han bemyndiger når disse gjør skade av vesentlig økonomisk betydning på en eller flere av følgende verdier: Hus, hage, åker, plante- eller frøkultur, aktivt drevne egg- og dunvær, pelsdyrfarm, fjørfeoppdrett eller viltoppdrett. B. Kommunen kan gi tillatelse til felling av følgende viltarter når disse gjør skade: Storskarv, toppskarv, gråhegre, grågås, kanadagås, ærfugl, siland, laksand, tjeld, krykkje, grønnspett, svartspett, flaggspett, kjøttmeis, kaie, kornkråke, stær, pilfink, bokfink, bjørkefink, grønnfink, dompap, gulspurv, viltlevende kanin og ekorn. Kommunen kan også gi tillatelse til felling av arter nevnt under pkt. A, ved andre skadetilfeller enn de som framgår av bestemmelsen. C. Fylkesmannen kan gi tillatelse til felling av følgende viltarter når disse gjør skade: Knoppsvane, kortnebbgås, hønsehauk, spurvehauk, makrellterne, rødnebbterne, flaggermus og oter, samt stripegås, snøgås og kvitkinngås i fylkene Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Oslo og Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark. D. Særlige tilfeller: Direktoratet kan i andre særlige tilfeller gi tillatelse til felling av viltarter som gjør skade. Avdeling for skadedyrkontroll – –

9 Forskrift om felling av viltarter…(3)
I forskriften er det fremsatt som vilkår for skadefelling at: skaden har oppstått i inneværende sesong. den er av vesentlig økonomisk betydning. det på forhånd i rimelig utstrekning er blitt forsøkt andre tiltak for å avverge skade. Avdeling for skadedyrkontroll – –

10 Forskrift om felling av viltarter…(4)
Trekkende arter Trekkende arter er ofte et vanskelig problem i skadesammenheng. Skadeforløpet arter seg ofte på to ulike måter, avhengig av om arten er på trekk og bruker vedkommende lokalitet som rasteplass, eller om det aktuelle området nyttes som overvintringsbiotop. I begge tilfeller er det høyst tvilsomt om skadefelling gir den ønskede effekt uten at dette legges opp som en intensiv og vedvarende avskyting. Sistnevnte løsning ligger klart utenfor forskriftens ramme og skal ikke godkjennes. For en del av de artene dette gjelder, bør innsatsen konsentreres om forebyggende tiltak. Unntaksvis kan det også her være aktuelt med enkelttillatelser Avdeling for skadedyrkontroll – –

11 Forskrift om felling av viltarter…(5)
Metoder ved felling Forskriften gir ingen dispensasjon fra kravene i forskrift om våpen og ammunisjon m.v., jf bl.a våpenforskriftens § 4.10. Felling av skadegjørende viltarter skal derfor generelt følge de krav til ordinær jaktutøvelse som fremgår av viltloven med tilhørende forskrifter. Det er imidlertid ikke nødvendig å løse jegeravgift for å delta i en skadefelling. Innenfor tettbygd strøk er bruk av våpen i alminnelighet forbudt. Innhent tillatelse fra politimyndighetene før felling foretas! Avdeling for skadedyrkontroll – –

12 Forskrift om våpen og ammunisjon
Til felling av vilt under jakt kan det bare benyttes skytevåpen med ladning av krutt. ”Skyte spurv med kanon” ? Avdeling for skadedyrkontroll – –

13 Dyrevernloven § 2. Ålment om åtferd med dyr.
Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt og naturleg trong hjå dyret så det ikkje kjem i fåre for å lida i utrengsmål. Føresegnene gjeld òg under jakt og fangst. Avdeling for skadedyrkontroll – –

14 Forskrift om avliving av hund og katt
§ 2. Avliving kan bare foretas med: 1) Skudd mot dyrets hjerne - fortrinnsvis med haglgevær, eventuelt annet dertil egnet skytevåpen - som avfyres på en avstand tilpasset det våpen som anvendes, og mens dyret er i ro. Avlivingen må foretas av person som er kyndig i bruk av vedkommende skytevåpen. 2) Elektrisk apparat som er godkjent av Mattilsynet, som kan sette vilkår for godkjenningen. Før godkjenning gis, må apparatet m.v. og eventuell installasjon av det være godkjent av de myndigheter som fører kontroll og tilsyn med materiell og apparater for elektriske anlegg og installasjon av slike. 3) Medikament eller annet giftstoff, herunder gasser. Slik avliving må foretas av veterinær eller med veterinær til stede. Avdeling for skadedyrkontroll – –

15 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no


Laste ned ppt "Felling av pattedyr og fugl"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google