Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebygging av legionellasmitte – en veiledning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebygging av legionellasmitte – en veiledning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygging av legionellasmitte – en veiledning
Truls Krogh/Jens Erik Pettersen Avd. for vannhygiene Smitteverndagene 5. juni 2008

2 Legionærsyken fikk navnet i da American Legion (amerikanske krigsveteraner) i juli samlet til kongress på Bellevue-Stratford Hotel i Philadelphia. 221 personer utviklet akutt og alvorlig lungebetennelse. 34 personer døde. Årsaken ble først funnet 18. januar 1977 Samme hotell hadde i 1974 et arrangement med Odd Fellow med 19 syke og 3 døde av denne sykdommen

3 Legionellose (CDC, Atlanta)
hvert år i USA får legionærsykdom 23% er nosokomiale og 10-20% er fra utbrudd Bare 2-10 % av antatte tilfeller meldes Pontiacfeber er bare konstatert i utbrudd

4 Innholdet i presentasjonen:
Kort om status for veiledningen Oversikt over innholdet Noen ”smakebiter” Synspunkter fra høringen Videre arbeid

5 Status for veiledningen
Godt bearbeidet utkast publisert på Høringsfrist: 25 uttalelser Revidert veileder legges på nett før sommeren (nesten ferdig nå) Trykking til høsten (?)

6 Skal dekke ”alle” risikoanlegg
Målgrupper Anleggseiere/driftsansvarlige Tilsynsorganer Evt. Norsk akkreditering Skal dekke ”alle” risikoanlegg

7 Kap. 1 – 5: Generelt for alle installasjoner
Introduksjon Generelt om legionellabakterier og legionellose Grunnlag for kartlegging av risiko og for gjennomføring av forebyggende tiltak Behandlingsmetoder Regelverk

8 Legionella – løsner og fester seg igjen
Løsner tidvis fra biofilmen på grunn av: endrede hydrauliske forhold endrede kjemiske forhold andre tilfeldige forhold En amøbe vil raskt kunne feste seg på nytt andre steder i biofilmen og fortsette å vokse der når strømningsforholdene endres.

9 Kap. 6 – 13: Omtale av utvalgte anlegg
Interne vannfordelingsnett som forsyner dusjer og andre aerosoldannende punkter Kjøletårn Luftskrubbere Luftbefuktningsanlegg Bilvaskeanlegg Sykehus/helseinstitusjoner Tiltak i private hjem Andre installasjoner

10 Smakebiter kap. 1 og 2 Legionellose er to sykdommer:
Legionærsyken: Farlig lungesykdom, lav attakkrate (Sarpsb./Fr.stad 2005: 55 syke/10 døde) Pontiacfeber: Ufarlig ”influensa”, høy attakkrate (Sunnmøre 2006: Hele fotballaget (21 personer) syke) Smitter via aerosoler + aspirasjon, ikke mellom mennesker Smitte fra dusjen hjemme sannsynligvis mest vanlige årsak til legionærsykdom Vanskelig å diagnostisere

11 Smakebiter kap. 1 og 2 Legionærsyken: Pontiacfeber: Risikogrupper:
Personer over 55 år (menn mer enn kvinner) Kronisk lungesyke Immunsupprimerte Røykere, alkoholikere Personer med nedsatt immunforsvar av andre grunner Pontiacfeber: Alle

12 Smakebiter Kap. 3 Risikovurderinger 1
Kunnskap om eget anlegg viktig Potensielt kritiske vekstområder (20-50 oC) ”Frikjent”: <20, >60 oC pH <3, >10 Sjøvann

13 Smakebiter Kap. 3 Risikovurderinger 2
Analyser som beslutningsgrunnlag For å kartlegge risikopotensialet, primært anleggstyper der den ”tekniske” kunnskapen ikke gir svar For fastsetting av drifts- og vedlikeholdsrutiner Ingen tiltaksgrenser er anbefalt Legionella spp benyttes

14 Smakebiter Kap. 3 Risikovurderinger 3
Tre risikokategorier? Stort smittepotensial: stort spredningsområde, områder der mange mennesker eller mennesker i risikogruppen oppholder seg Begrenset smittepotensial: Et begrenset antall mennesker som blir eksponert eller der faren for vekst og spredning er liten Lavt smittepotensial: De eksponerte er enkeltindivider eller små grupper av mennesker utenfor risikogruppene

15 Smakebiter Kap. 3 Risikovurderinger 4
Analyser som grunnlag for drifts-/vedlike-holds rutiner Tilpasses drifts- og vedlikeholdsrutinene for å verifisere effekten For risikokategori 1 bør både kimtall og legionella analyseres Legionellaanalyser kan reduseres (3-4 gg/år?) når tilfredsstillende driftsrutiner er etablert Kimtall til rutinemessig overvåking

16 Smakebiter Kap. 4 Behandlingsmetoder
Ingen ideelle Må tilpasses de respektive anleggstyper Sjokkoppvarming Gjennomspyling av tappepunkt: oC i minst fem minutter I akuttsituasjoner (f. eks. utbrudd): 80 oC i 30 minutter

17 Smakebiter Kap. 5 Regelverk
Miljørettet helsevern Kap. 3a. Bassengbadforskriften Teknisk forskrift (Plan- og bygningsloven) (egen veiledning) Bla. dimensjonering av ledningsnett, vanntemperatur Forskrift om vern mot eksponering av biologiske faktorer (Arbeidsmiljøloven) Risikovurderinger

18 Smakebiter Kap. 6 Interne vannfordelingsnett 1
Høyrisikoanlegg Sykehus, andre helseinstitusjoner Offentlige dusjanlegg, hoteller? Andre? Dimensjonerende temperaturer 60 oC innen ett minutts tapping Minst 60 oC i sirkulasjonsledning 70 oC i varmtvannsberedere

19 Smakebiter Kap. 6 Interne vannfordelingsnett 2
Forebyggende behandling Basert på risikovurdering, men minst hver 6. mnd. Dusjslanger/-hoder kvartalsvis Ved stillstand mer enn 1 mnd. Ukentlig gjennomspyling av ”stillestående deler”

20 Smakebiter Kap. 7/8 Kjøletårn/luftskrubbere
Risikokategori 1 Luftskrubbere Kan være risikokategori 1 Grundige risikovurderinger må legges til grunn

21 Smakebiter Kap. 9 Luftbefuktningsanlegg
Størst risiko er knyttet til forstøvningsbefuktere Ikke smittefare fra damp- og liten fra fordunstningsbefuktere Befuktning i ventilasjonsanlegg – må være mulig å kontrollere og vedlikeholde Bruke av biocider må vurderes ift. faren for at de kan spres til omgivelsene via vanndråper

22 Smakebiter Kap. 10 Bilvaskeanlegg
Selvvaskeanlegg representerer større smitterisiko enn automatiske vaskemaskiner pga. betydelig eksponeringsfare

23 Kap. 11 Sykehus/”svekket immunforsvars-institusjoner”
Fokus på tiltak på alle aerosoldannende innretninger (henvisning til andre kapitler) Medisinsk utstyr

24 Kap. 12 Private hjem Om enkle tiltak
Dusjer Boblebad Luftfuktere Høytrykksspylere, hageslanger Eget faktaark blir lagt ut på

25 Kapittel 13 Andre innretninger
Boblebad Tannlegeutstyr og annet medisinsk utstyr Fontener Luftede biodammer Biofiltre Anlegg for forbehandling av metaller som skal overflatebehandles Skjærevæsker for metallbearbeiding VVs-anlegg på skip og offshoreinnretninger Eksempler på andre mulige smittekilder Vanningsannlegg i hager, parker og i landbruket Brannvernanlegg Nøddusjer Avisingsanlegg

26 Smittevern 8 (desember 2003)
Er trukket tilbake

27 Se også: Takk for meg!


Laste ned ppt "Forebygging av legionellasmitte – en veiledning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google