Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Ressursavdelinger Ressursavdelinger for innsatte med psykiske lidelser og store atferdsavvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Ressursavdelinger Ressursavdelinger for innsatte med psykiske lidelser og store atferdsavvik."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Ressursavdelinger Ressursavdelinger for innsatte med psykiske lidelser og store atferdsavvik

3 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Stortingsmelding nr. 37, Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn Personer med alvorlig sinnslidelse skal ikke sitte i fengsel, men overføres til psykiatrisk døgnavdeling til behandling. Øvrige innsatte –Kriminalomsorgens (og andre aktørers) ansvar –Noen krever tett oppfølgning Eksempelvis personer med: borderline-diagnose som har psykotiske gjennombrudd i fengselet, men som i et sykehus med et terapeutisk miljø klarer å kontrollere symptomene. Antallet er ikke veldig stort, men det er store problemer rundt hver enkelt. store personlighetsforstyrrelser som kan sette hele avdelingen ”på hodet”. Disse kan ofte være farlige for seg selv og andre og er meget ressurskrevende. lettgradig psykisk utviklingshemming

4 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Forekomst Forekomsten av psykiske lidelser betydelig høyere enn i befolkningen for øvrig Store personlighetsforstyrrelser –Estimat: 65% av fangebefolkningen Uttalte atferdsavvik: 12,3% (14,6%) (Hartvig & Østberg 2004) Lettgradig utviklingshemming –Estimat: 10% av fangebefolkningen (iq 55 – 70) Lettgradig utviklingshemming –Estimat: 10% av fangebefolkningen (iq 55 – 70) (Søndenaa 2007) Andre psykiske lidelser –Estimat: 30% av fangebefolkningen har en behandlingstrengende psykisk lidelse Under behandling: 23,5% (46,1%) (Hartvig & Østberg 2004)

5 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Mandat Oppnevnt arbeidsgruppe skal utrede behov for ressursavdelinger, herunder utarbeide forslag til: –Målgruppebeskrivelse –Dimensjonering –Innhold og ambisjonsnivå –Areal- og personalmessige behov –Lokalisering –Økonomiske og administrative konsekvenser

6 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Organisering av arbeidet Arbeidsgruppe: –Psykiater Bjørn Østberg Tidligere leder av Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Helseregion Sør Øst –Psykologspesialist Emmanuel Revis Leder av Sentral Fagenhet for Tvungen Omsorg, avdeling Brøset, divisjon Psykisk Helsevern, St. Olavs Hospital –Psykologspesialist Marianne Teigland Leder av Fengselspsykiatrisk poliklinikk, Regional sikkerhetsavdeling, Oslo universitetssykehus –Psykologspesialist Leif Waage Assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen region vest –Gøran Nilsson Assisterende fengselsleder ved Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt –Nora Hallén Førstekonsulent i JD –Sigbjørn Hagen Seniorrådgiver i JD

7 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Målgrupper Uensartet gruppe mennesker Ofte sammensatte problemer Utgangspunkt i: –Funksjonsnivå/atferd –Unngå gruppestigmatisering –Hvem kan plasseres sammen?

8 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Målgrupper Hovedinndeling av målgruppene: –Farlige og alvorlige (dyssosiale) personlighetsforstyrrede –De sårbare og særlig hjelpetrengende, herunder: Lettgradig utviklingshemmede Psykisk ustabile

9 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Farlige og alvorlige (dyssosiale) personlighetsforstyrrede De kyniske og kontrollerende –Søker systemmakt gjennom: Bruk av medinnsatte Manipuleringer Trusler Strategiske relasjoner –Noen har sentrale posisjoner i kriminelle nettverk Den truende og voldelige –Oppnå der-og-da-behov gjennom truende og voldelig atferd –Forhistorie som hjelpetrengende i systemet

10 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger De sårbare og hjelpetrengende Lettgradig psykisk utviklingshemmede Psykisk ustabile –Psykotisk gjennombrudd i fengsel –Suicid- og selvskadingstruet –Paranoid beredskap som er til fare for andre –Selvisolerte med gradvis dårligere psykisk helse

11 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Psykisk utviklingshemmede Diagnoseinndeling (ICD 10) –F 70 Lett utviklingshemming 50 – 69 IQ –F71 Moderat utv.hemming 35 – 49 IQ –F72 Alvorlig utv.hemming 20 – 34 IQ –F73 Dyp utviklingshemming under 20 IQ Juridisk inndeling: –Utviklingshemmet i høy grad under 55 IQ –Lettere psyk. utv.hemmet 56 – 75 IQ

12 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Lettgradig utviklingshemmede Problemstillinger: –Lærevansker –Redusert situasjons- og språkforståelse –Problemer i forhold til erfaringsoverføring og abstrakt tenking –Lett manipulerbare –De fleste lettgradig PU vet ikke at de er det – heller ikke omgivelsene –PU er overrepresentert i fengsel: Flere lovbrudd eller blir de lettere tatt? Avhørssituasjonen og rettsforhandlingene –Uvitende om sine rettigheter –Lett manipulerbare –Forstår ofte ikke konsekvensen av hva de forteller

13 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Utviklingshemmede Atferdsproblemer og psykiske lidelser –Undersøkelse av 140 adm PU (Even Myrbakk 2008) –10 – 20 % utfordrende atferd –Klar sammenheng atferdsproblemer og psykiske lidelser –Angst Utviklingshemmede og kriminalitet –Forhøyet risiko for å bli utsatt for kriminalitet –Utøver: Utnyttes av andre uten å forstå konsekvensen –Måling av kriminalitet vanskelig: Mange ikke diagnostisert Høy toleranse før lovbrudd anmeldes Begrensninger i kriminalstatistikken –Kriminalitetsmønster Selekterte grupper Erik Søndenaa 2007

14 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Utviklingshemmede Utviklingshemmedes kontakt med politiet –Pågripelse og panikkreaksjoner –Avhørssituasjonen –Forholde seg til løpende etterforskning Utviklingshemmedes kontakt med rettsapparatet –Aktørers kjennskap til tiltaltes PU –Evne til å forstå rettsprosessen –Straffeutmåling Under minstestraff eller mildere straffart Strengere straffutmåling (Laski 1995)

15 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Lettgradig psykisk utviklingshemmede Utviklingshemmedes kontakt med kriminalomsorgen: –Evne til å forholde seg til muligheter og begrensninger Benytter seg i mindre grad av av fengselets ulike tilbud som opplæring, framtidsplan og programvirksomhet Forstå regelverk, vedtak, brosjyrer og lignende –Sårbare for negativ miljøpåvirkning –Manipulerbare –I noen grad utsatt for mobbing –Angst og utfordrende atferd –Redusert sosial kompetanse –Selvisolering –Lengre tid i fengsel for samme lovbrudd Utfordringer knyttet til løslatelsen –Til dels problematisk å få til en god oppfølgningsoverføring.

16 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Psykisk ustabile Psykotiske gjennombrudd i fengsel –Innlegges i psykiatrisk avdeling –Forebygge gjennom miljøbetingelser og behandling –Psykotisk grunnlidelse - lav psykoseterskel

17 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Suicid- eller selvskadingstruet Suicidalitet –Eksistensiell karakter Risikofaktorer Risiko kan synes størst: –rett etter innsettelse –reinnsettelse –utskriving fra sykehus til fengsel –Betinget av psykisk lidelse Selvskading –Kombinasjon med ustabile personlighetstrekk –Tilnærming: Betinget av psykotiske forestillinger Avlede eller takle emosjonell smerte/tomhet, straffe eller påvirke

18 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Psykisk ustabile Paranoid beredskap: –Tilnærming: Del av en alvorlig sinnslidelse Personlighetsmessig konstitusjon eller som følge av en situasjonsbetinget beredskap Isolasjonsrelaterte lidelser –De fleste kan brytes gjennom stimuleringstiltak i fengselet –Noen krever særlig tilrettelegging, eksempelvis: Sosial angst Redusert sosial kompetanse

19 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Behov Sårbare og hjelpetrengende: –Individuelt tilrettelagte tilbud –Hindre isolasjon og stimulideprivasjon –Redusere risiko for suicid og selvskading –Skjerme innsatte med høy paranoid beredskap –Livsmestringskompetanse –Soningstilrettelegging med utgangspunkt i en trygg, forståelig, forutsigbar og konkret hverdag –Oppfølgning og tilrettelegging etter løslatelse Farlige og alvorlige personlighetsforstyrrede –Struktur, forutsigbarhet, klare tilbakemeldinger og resolutt grensesetting –Mellommenneskelig kontakt uten muligheter for manipulering og splitting av personalet –Sikring av omgivelsenes trygghet og allmenne hverdagskvalitet

20 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Målsetting Tilby en kvalitativt bedre oppfølgning med henblikk på å: –Legge forholdene til rette for et endret handlingsmønster og en bedre tilpasning til samfunnet –Bedre forutsetningene for gjennomføring av frihetsberøvelse med henblikk på videreføring til annet tilbud –Sikre trygghet for omgivelsene –Avlaste andre fengsler

21 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Prinsipielle problemstillinger Valg av tilnærming Normalitets/nærhetsprinsippet Versus Spesialisering/sentralisering av kompetanse Prinsipielt utgangspunkt –De aller fleste bør gis en oppfølgning der de er –Noen må imidlertid ha tilbud utover hva som er mulig i en ordinær fengselsavdeling –Utvelgelse baseres på funksjonsnivå, atferd, behov og ressurser –…med utgangspunkt i at aktuelle for ressursavdeling har sammensatte problemer

22 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Prinsipielle problemstillinger Identifisering Stigmatiseringshensy n Versus Ivaretakelse av innsattes rettigheter Konklusjon: –Ikke et spørsmål om hvorvidt, men om når og hvordan –Identifisering i fengsel egentlig en ”etter snar”-løsning –Hvordan identifisere? –Frivillighet –To-delt tilnærming: kriminalomsorgens oppfølgning baseres på funksjonsnivå, behov, ressurser og muligheter Diagnose som utgangspunkt for ivaretakelse av innsattes rettigheter i forhold til de kommunale tjenester

23 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Prinsipielle problemstillinger Tvangsoverføring eller frivillighet –Opphold i ressursavdeling bør i utgangspunktet være basert på frivillighet –Sårbare og særlig hjelpetrengende Frivillighet en forutsetning –Farlige og alvorlig personlighetsforstyrrede Primært annen hensikt Anbefaler hjemmel for tvangsoverføring

24 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Tiltak Forsterket og individuell tilrettelagt tilbud under soning Dette krever blant annet: –Etablering av ressursavdelinger –Ambulerende veiledningstjenester –Tilrettelegging for innsatte med lærevansker –God oppfølgningsoverføring ved løslatelse –Kompetanseheving av personalet

25 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Tiltak Ressursavdelinger –Målgruppe: Farlige og alvorlige personlighetsforstyrrede –De kyniske og kontrollerende »Ressursavdeling eller høyrisikoavdeling? »Håndteres sikkerhetsmessig –Den truende og voldelige Sårbare og særlig hjelpetrengende –Små enheter –Stor personaltetthet –Tverrfaglighet –Innhold: Relasjonsarbeid Forutsigbar og konkret hverdag Miljøarbeid Livsmestringskompetanse Sosial trening Programvirksomhet knyttet til aggresjon eller sedelighetsproblematikk Individualterapeutiske tilbud Opplæring Arbeidstilbud Helsemessig ivaretakelse

26 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Tiltak Ambulerende tjenester –Det faglige apparatet knyttet til den enkelte ressursavdeling gir råd og veiledning innenfor et gitt geografisk område. Tilrettelegging for innsatte med PU/lærevansker –Lettlest utforming av informasjon, regelverk, vedtak og lignende –Muntlig kommunikasjon, avhør, veiledning med mer –Bistand til å nyttiggjøre seg soningsmuligheter God oppfølgningsoverføring ved løslatelse: –System for identifisering av PU –Tett samarbeide med det kommunale hjelpeapparatet –Stadfesting av koordineringsansvar

27 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Kompetansebehov Kompetanseheving av personalet i blant annet: –Relasjonskompetanse –Systemkunnskap –Tilretteleggerkompetanse –Voldsrisikohåndtering –Atferdskorrigerende tiltak Basiskompetanse - spisskompetanse

28 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Dimensjonering - kartlegging Anonymisert Målgruppe: –Innsatte som har det vanskelig Lettgradig psykisk utviklingshemmede Psykisk ustabile –Innsatte som er vanskelig Innsatte med alvorlige personlighetsforstyrrelser

29 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Kartlegging Omfang: –18 største lukkede fengsler, 1909 innsatte Utfordringer: –Grensesnitt –Ulike oppfatninger/terskler i det enkelte fengsler –Separate besvarelser –Rolleoppfatning av den innsatte Løsning –Detaljert kartleggingsskjema

30 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Kartlegging - Funn Store differanser mellom fengslene og innenfor enkelte fengsel Screening med utgangspunkt i: –Selvisolering håndteres gjennom stimuleringstiltak –Mistanke om alvorlig sinnslidelse bør vurderes innsøkt i psykiatrisk sykehus –Beskrevet atferd bør kunne forventes håndtert som et ordinært ro- og ordensproblem. Utslagsgivende momenter: –Langvarig isolasjon/skader kombinert med PU –Selvskadinger –Ressursbruk og slitasje hos personalet

31 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Kartlegging - Funn

32 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Antatt psykisk utviklinghemmede

33 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Kvinnelige innsatte Kvinneandelen øker fra 5 % til 6 % av fangebefolkningen 200 kvinner fordelt på 27 fengsler, henholdsvis: –3 kvinnefengsler –6 fengsler med faste kvinneavdelinger/plasser –18 fengsler som mottok kvinner ved behov Antatt ressursavdelingsbehov 3 – 5 plasser Tilnærmingsalternativer: –Felles tilbud for kvinner og menn Felles boenheter og aktivitetstilbud Separate boenheter og felles aktivitetstilbud –Etablere separat ressursavdelingstilbud for kvinner Konsekvenser: –Sex som handelsvare. Utnytte eller bli utnyttet –Ukritiske kjærlighetsforhold –Tilbud i stor grad på menns premisser –Eget tilbud imidlertid svært kostbar løsning

34 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Dimensjonering Totalt: –Menn:77 – 90 plasser –Kvinner: 3 – 5 plasser Regionalt: –Region øst:17 –21, hvorav 3 – 5 kvinneplasser –Region nordøst23 - 27 –Region sør:12 - 14 –Region sørvest:16 - 18 –Region vest: 3 - 5 (anslag) –Region nord: 9 –10

35 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Areal- og personalmessige behov i en 12-manns enhet Netto arealbehov75,6 m2/fangeplass Bemanning –Ledelse 2 årsverk –Andre dagstillinger Aktivitør Oppfølgn/løslatesleskoord. 3 årsverk –Betjenter/miljøarbeidere7 –Nattforsterkning1 = 24 årsverk –Helsefaglig personell 2 årsverk –Fengselsundervisningen Normalkolasse på 6 elever Tilretteleggingstilskudd

36 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Sikkerhetsmessige behov - trusselbilde Internt i avdelingen –Medinnsattes og personalets trygghet: Trusler, vold og overgrep Mobbing og trakassering Utfrysninger Manipulering og splitting Uønskede relasjoner –Selvskading –Hærverk/ildspåsettelse –Rus I forhold til samfunnets trygghet –Rømningsfare –Ny alvorlig kriminalitet

37 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Sikkerhetsmessige behov – tiltak Internt i avdelingen: –Høy bemanningstetthet –Gode sikkerhetsrutiner –Relasjonsbygging og tett oppfølgning av den enkelte –Opplæring, veiledning og oppfølgning av personalet –Gode skjermingsmuligheter –Avdelingen bygges på ett plan –Lokaliseres til fengsel som er egnet til å håndtere utfordrende atferd. I forhold til samfunnets trygghet: –Individuell risikovurdering –Plasseres i relevant fengsel –Etablere ress.avdelinger i de høyeste sikkerhetskategorier –Sikkerhetsnivået i ress.avd. samsvarer med fengselet det etableres i

38 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Lokalisering Baseres på følgende forhold: –Geografisk nærhet –Muligheter for rekruttering av fagpersonell –Nærhet til relevant faglig infrastruktur –Fengselets infrastruktur: Kompetanse og erfaring med tilsvarende klientell Fengselshelsetjenesten Andre forvaltningssamarbeidspartnere Tvangsmidler Samarbeidsklima og -strukturer –Fengselets sikkerhetsnivå

39 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Opprettelse av ressursavdelinger Økonomiske og administrative konsekvenser Driftskostnader og fordeling av kostnadene –Justisdepartementet –Helse- og omsorgsdepartementet –Kunnskapsdepartementet Behov for regelendringer

40 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

41

42

43 Opprettelse av ressursavdelinger Organisering av arbeidet Referansegruppe: –Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Øst og Sør: leder Ingar Tufte Elisabeth Godø –Helsedirektoratet: Sonni Hellem Vegard Nore –Sykehuset i Buskerud HF, Psykiatrisk avd. Lier: Overlege Yngve Ystad –Fengselshelsetjenesten i Bergen fengsel: Fengselslege Olav Ervik –NTNU: PhD-stipediat Erik Søndenaa –Kriminalomsorgen region nordøst: Assisterende regiondirektør Hilde Lundeby –Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt: Direktør Knut Bjarkeid –Bamble kommune: Kommunalsjef Birgit Sannes –KS: Rådgiver Anne Jensen –NFU: Ivar Stokkereit –FFP: Nina Lauritzen –JD: Avdelingsdirektør Andreas Skulberg


Laste ned ppt "Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Ressursavdelinger Ressursavdelinger for innsatte med psykiske lidelser og store atferdsavvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google