Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Generalsekretær Kari Sundby

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Generalsekretær Kari Sundby"— Utskrift av presentasjonen:

1 Generalsekretær Kari Sundby
Pårørende en ressurs? Generalsekretær Kari Sundby Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

2 Pårørendes erfaringskompetanse
Hva preger pårørendes livssituasjon / erfaringskompetanse Hva slags kompetanse? Nytteverdien – for den enkelte og for samfunnet? Pårørendes egne behov Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

3 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Hvem er de pårørende ? Foreldre Samboere/ektefeller Søsken til…. Barn av… Besteforeldre Tanter/onkler/venner Som har et rusmiddelavhengig familiemedlem Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

4 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
- Å leve med en misbruker i familien kan sammenlignes med å leve i en krigslignende tilstand Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

5 En sammenhengende rekke av kriser
Preget av tillitsbrudd – ofte gjentatte: Brutte løfter Brutte håp Manipulering Tyverier Vold Løgner Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

6 Frykt som permanent tilstedeværelse
Frykt for: Overdoser – død Alvorlige helseskader og sykdom Kriminelle handlinger rettet mot andre Torpedoer For andre barns oppvekst Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

7 Hvorfor er dette så viktig?
Dette er et bakteppe behandlere må ha med seg i møtet med pårørende og også i hjelpen til den rusavhengige. Uten slik kontekstuell forståelse er veien til feiltolkning av reaksjoner og atferd ofte kort Pårørende hjelpes ikke til å benytte egen erfaring både for seg selv og sykt familie medlem. Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

8 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Resultat Det offentlige går glipp av pårørendes kompetanse. Manglende familieperspektiv –forståelse reduserer hjelpetilbudet til den som er syk. Pårørende får redusert sin tillit til det offentlige og derved ofte økte personlige belastninger og redusert livskvalitet. Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

9 Går glipp av ? Verdt å bruke tid på? Hva er denne kompetansen?
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

10 Erfaringskompetanse forstås som
Summen av: Ny kunnskap og nye ferdigheter ,basert på forståelse og bearbeiding av livserfaringer Leder til handlinger som reduserer avmakt og skaper mening. Erfaringsbasert kompetanse er et fundament for myndiggjøring Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

11 Erfaringskompetanse oppnås
Ved å: Dele erfaringer/lytte til erfarne pårørende Gjenkjenne seg i andres livserfaringer Få ny kunnskap Prøve ut nye handlinger Delta i lærende nettverk (lokalforeninger, selvhjelpsgrupper, frivillig lokalpolitisk arbeid) Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

12 Erfaringskompetanse: fra avmakt til styrke
Systematiserte personlige opplevelser egnet til å skape empowerment; ”mobilisere og styrke folks egne krefter, samt nøytralisere krefter som bevirker avmakt.” (Tidsskr. Norsk Lægeforening 2001;121:1624-8) Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

13 LMS styrker denne prosessen
Ved å tilby: Kurs Selvhjelpsgrupper Støttetelefon Frivillig lærende nettverk /lokalforeningsarbeid Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

14 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Og…… Vi vil gjerne ha et godt ( dvs gjensidig forpliktende) samarbeid med offentlige tiltak: Behandlingsinstitusjoner døgn/poliklinikker Rehab /habiliterings tiltak Planlegging og evaluering. Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

15 Erfaringskompetanse er
Helsefremmende Myndiggjørende samfunnsøkonomiske bidrag i planlegging, utvikling , gjennomføring og evaluering av tiltak. Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

16 Erfaringskompetanse er
Fundamentet i bruker / pårørende –medvirkning Dokumenterte og systematiserte erfaringer som utgjør gyldig kompetanse. Nødvendig bidrag for å sikre god kvalitet på offentlige tjenester Erfaringskompetanse og fagteoretisk kompetanse er likeverdig kunnskap Jeg har snakket mest om individuell brukermedvirkning. Hvis det offentlige ønsker å få virkelig god effekt av brukermedvirkning på systemnivå, må det legges til rette for dette: det må planlegges,d et hjelper lite å innkalle til møter som er mer informerende enn deltakende, der premissene allerede er lagt eller informasonsmengden så stor at det ikke er mulig å sette seg inn i dette. Mye har skjedd de seinere år, men mye gjenstår. Bruker medvirkning på systemnivå er en prosess hele tiden. Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

17 Opptrappingsplanen for rusfeltet
Anerkjenner erfaringskompetansen: ” Pårørende kan være en viktig ressurs” og videre: ”viktig at pårørende blir lyttet til, enten det gjelder egne behandlings – og rehabiliteringsbehov eller ønsket om å medvirke i kraft av rollen som pårørende.” Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

18 Pårørendes ulike roller
Kunnskapskilde Omsorgsgiver Del av pasientens nærmiljø Pasientens representant/ verge Menneske med egne behov (Pårørende en ressurs – IS 1512) Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

19 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Taushetsplikten En kommunikasjonsutfordring eller et stengsel? Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

20 Pårørendes erfaringskompetanse formidler:
Kunnskap om egne og nærståendes behov Kunnskap om hvordan behandlingstilbud faktisk fungerer. Kunnskap om effektive og målrettede tiltak Kunnskap om mangler og hull i behandlingskjeden nettopp fordi kunnskapen er selvopplevd og dyrkjøpt. Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

21 Et samfunnsproblem som berører mange
Anslagsvis familier lever med psykisk sykdom og eller rusmiddelproblemer. Mange pårørende er disponert for å utvikle : Egen sykdom Hindret livsutfoldelse Redusert livskvalitet. (Opptrappingsplanen for rusfeltet) Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

22 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Pårørendes behov ” En krise er en tilstand utløst av en hendelse eller en endring, hvor den enkeltes vanlige måte å løse problemer på ikke strekker til – og som medfører en trussel om tap eller et reelt tap av viktige verdier i den enkeltes tilværelse” ( Ken Heap) Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

23 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Kriser er ofte Overveldende følelse av katastrofe maktesløshet, hjelpeløshet fordi man ikke vet hvordan problemet skal løses. Kriser er ikke det samme for alle. Men hele familien rammes. Mennesker som opplever kriser trenger forståelse og noen å snakke med lenge nok. Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

24 Pårørende opplever ofte
Følelse av skam og skyld Isolasjon / tap av nettverk Vold /trusler om vold Økonomiske problemer Redusert helse / utstøting fra arbeidslivet Samlivsbrudd - medavhengighet Og kanskje verst av alt: uvisshet - maktesløshet Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

25 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Medavhengighet ” Min livskvalitet beror på din livskvalitet” Du setter deg selv og ditt liv til side og bruker all din energi på et annet menneske. Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

26 Medavhengighet fører til
At hele familien rammes. Alt vesentlig dreier seg om den rusavhengige Tanker, følelser, handlinger blir hele tiden påvirket av den rusavhengiges situasjon. Det å leve totalt med et annet menneskes oppturer og nedturer, gjør at det ikke blir noe plass igjen til en selv. Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

27 Medavhengighet fører til at søsken
Lett blir glemt Lett blir oversett Påtar seg hjelperolle for tidlig i livet Legger bånd på egne følelser og behov Sitat : Jeg følte meg mellom barken og veden, da vi fikk vite at broren min brukte stoff. Han ble det absolutte midtpunktet i ett og alt. Vennene mine kom til meg og sa at ” nå må du hjelpe broren din” . Det var frustrerende. For jeg var jo veldig glad i ham samtidig som jeg ikke orket synet av ham. Jeg følte sjalusi og synes verden var urettferdig.” Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

28 Pårørende er forskjellige
Kan trenge: Individuell oppfølgning – hjelp med sorg og krisebearbeiding Hjelp med grensesetting Aksept for grensesetting Hjelp med dillemmaer Økonomisk rådgivning Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

29 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Og selvsagt; At det offentlige behandlings – og rehabiliteringstilbudet fungerer godt! Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

30 Pårørende har først og fremst behov for
Åpenhet Åpenhet krever at noen forstår eller kan leve seg inn i situasjonen med respekt. Landsforbundet Mot Stoffmisbruk


Laste ned ppt "Generalsekretær Kari Sundby"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google