Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2012-2015 Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2012-2015 Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling

2 Hovedtrekk i økonomiplanen  Offensiv kurs uten de store endringer  Opprettholder økonomisk handlefrihet  Kvalitet i videregående opplæring  VAFs tilskudd til kollektivtrafikken opprettholdes  Produktivitetsvekst innen tannhelse  Fortsatt høy satsing på fylkesveiene  Aktiv regionalutviklingsaktør  Kommunesamarbeidet følges opp

3 Regionplan Agder 2020 Vest-Agder fylkeskommune styrer etter de fem hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder MÅL 1: KLIMA: Høye mål – lave utslipp MÅL 2: DET GODE LIVET: Agder for alle MÅL 3: UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap MÅL 4: KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene MÅL 5: KULTUR: Opplevelser for livet

4 KLIMA: Høye mål – lave utslipp Utviklingstrekk  Agder har høyere energiproduksjon enn forbruk  De kraftintensive prosessindustribedriftene i regionen er verdensledende på miljø- og klimavennlig produksjon  Vest-Agder ligger over landsgjennomsnittet på klimagassutslipp per person  Ventus Offshore etablert  EnergiKlima2020

5 DET GODE LIVET: Agder for alle Utviklingstrekk  Ved inngangen til 2011 hadde Vest-Agder innbyggere  Lavere vekst enn landsgjennomsnittet  Innvandringen utgjør nesten 2/3 av befolkningsveksten i fylket  2/3 av fylkets innbyggere bor i Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen  Frem mot 2020 vokser de eldste aldersgruppene sterkest, mens aldersgruppen 16 – 19 år synker

6 DET GODE LIVET: Agder for alle  Andel sysselsatte i Vest-Agder var på 68,2 % i 2011, en nedgang for andre år på rad  Arbeidsledigheten i Vest-Agder var 2,9 % ved utgangen av august 2011 (landsgjennomsnittet 2,8 %)  Industrien sørger for at regionen har landets største eksport per innbygger (sårbar for internasjonale konjunkturer)  Sammenheng mellom sysselsetting og levekår  Fortsatt behov for satsing på likestilling

7 UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Utdanningsnivå Vest-AgderNorge Grunnskolenivå28,529,029,829,4 Videregående skole46,743,642,942,7 Universitets- og høgskolenivå, kort 20,224,220,821,1 Universitets- og høgskolenivå, lang 4,63,26,56,7

8 Gjennomføring

9 Målsetting om at ytterligere 150 elever fullfører og består En økning fra 71 prosent til 77 prosent betyr at 150 flere elever fullfører og består videregående opplæring.  Utgifter til noen flere elever i VG1 og VG2  Utgifter til flere lærlinger i bedrift  Utgifter til tettere oppfølging undervis i opplæringen  Utgifter til spesialundervisning både i skole og lære

10 Foto: Peder Austrud UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Et arbeidsliv som trenger arbeidskraft  Økt fokus på gjennomføring  Fortsatt god fagopplæring  Det elektroniske kvalitetssystemet (Pedagogisk utviklings- og læringsspeil, PULS) til alle skolene  Antall læreplasser i offentlig sektor økes

11 Foto: Peder Austrud UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Kvalitet i videregående opplæring  De fire styringsområdene videreføres:  Læringsmiljø  Gjennomføring  Læringsutbytte  Ledelse og kompetanse  Ca elever og over løpende lærekontrakter

12 KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene Utviklingstrekk  Økt pendling mellom agderfylkene, men fortsatt en liten nedgang i veitrafikken i Vest-Agder  Det fylkeskommunale veinettet er på km (52 % av det totale veinettet i fylket)  I 2010 økte antall passasjerer med buss med 2,4 % og 1. halvår 2011 opp 2,7 %  Passasjertallet i kristiansandsregionen gikk opp 5,6 % i 1. halvår 2011  Negativ utvikling på Kjevik i ferd med å snu?  Alle de fem havnene i Vest-Agder med positiv utvikling i 2010  Bredbåndsdekningen i 2010 var på 81 %  Neste prosjekt er mobildekningen (DDA)

13 Tildeling av midler til vei Tall i mill. kr SUM A.Bevilgning til veiformål VAF før forvaltningsreformen 89,392,194,697,7284,4 B.Økt bevilgning til veiformål VAF etter forvaltningsreformen 246,8225,4207,3679,5 C.(A+B) Sum veibevilgning VAF etter forvaltningsreformen 89,3338,9320,0305,0963,9 D.Tildeling av statlige midler til vei etter forvaltningsreformen 201,2206,8198,4606,4 E.(B-D) Økning av budsjett til veiformål etter forvaltningsreformen 45,618,58,872,9 Økning i bevilgning utover statlige overføringer i prosent 23 %9 %4 %12 %

14 Foto: Peder Austrud  Agder Kollektivtrafikk AS er ansvarlig for takstene og rutetilbudet  Tilskuddet fra fylkeskommunen til AKT videreføres i 2012  Stor usikkerhet vedrørende belønningsmidler i 2012 KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene Kollektivtrafikken

15 KULTUR: Opplevelser for livet Utviklingstrekk  Betydelig økning i tilskuddet til institusjonene i Kilden (Kristiansand symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør)  Regionale kulturbygg  Driftstilskudd til Kilden, Buen, Lyngdal kulturhus og biblioteket i Vennesla  Arenaprosjekt USUS godt i gang

16 Regionalt utviklingsprogram Agder (RUP – Agder) – 45,8 mill. kr KLIMA: høye mål - lave utslipp (2,3 mill. kr)  Klimapartnere, krypsivprosjekt og hurtigladestasjon DET GODE LIVET: Agder for alle (4,9 mill. kr)  Valgfrihet, likestilling og folkehelse UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap (34,3 mill. kr)  Læring og kunnskapsregionen KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene (1,1 mill. kr)  Transportplanlegging, Sykle i Sør og DDA KULTUR: Opplevelser for livet (1,3 mill. kr)  Et regionalt kulturliv Økt samhandling (1,9 mill. kr):  Sekretariat Regionplan Agder 2020  Omdømmeprosjektet  Internasjonal strategi  Statistikk

17 Årsbudsjett 2012

18 Årsbudsjett 2012 – endring i statsbudsjettet Frie inntekter (tall i 1000 kr)2012 Ramme Korreksjon for lønns- og prisvekst (3,25 %) Økning friskoler184 Økt studenttall fagskoler763 Redusert investeringstilskudd fylkesvei (mva.komp) Rest til dekning av elevvekst og nye oppgaver Ramme

19 Føringer i budsjettarbeidet for 2012 Alle enheter økt i forhold til reell lønnsvekst Utover dette økte pensjonskostnadene med 7,7 mill. kr Justeringer gjort i forhold til visse vedtatte kostnadsøkninger, for eksempel: Kristiansand symfoniorkester, Opera Sør og Agder teater Satsøkning lærlingtilskudd TT – transport Tilbudsstruktur videregående skole, økt med 2,5 grupper Renter reduseres med 3,1 mill. kr, lavt rentenivå Budsjettreduksjon på 1% fra 2011 videreføres i 2012 Fortsatt fokus på stabil lånegjeld

20 Hovedtall – årsbudsjett 2012 Driftsbudsjettet: Inntekter1 888,2 mill. kr Utgifter1 797,9 mill. kr Netto driftsresultat 90,3 mill kr Finansiering av investeringer 89,7 mill. kr Avsetning til disposisjonsfond 0,6 mill. kr

21 Årsbudsjett 2012 nøkkeltall Inntekter (tall i 1000 kr)2012Endring ift Fylkesskatt Rammetilskudd Konsesjonskraftinntekter Mva – kompensasjon investeringer Rentekompensasjon skolebygg og transporttiltak Renteinntekter SUM

22 Årsbudsjett nøkkeltall Driftsutgifter (tall i 1000 kr) 2012Endring ift Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan Utdanning Tannhelse Regionale tjenester Regional utvikling Stabsenheter og fellestjenester Sum utgifter

23 Utdanning – 1 009,6 mill. kr Lønns- og prisvekst (3,25%) – 27,5 mill. kr Økte pensjoner – 4,4 mill. kr Økt ramme fagskoler – 0,8 mill. kr Økning i forbindelse med friskoler – 0,2 mill. kr Økt antall grupper/klasser og elevvekst – 3,8 mill. kr Ytterligere økning for å dekke kostnadsvekst – 4,6 mill. kr Økte felleskostnader – 1,1 mill. kr Økning på 42,3 mill. kr

24 Utdanning – 1 009,6 mill. kr  Videregående skoler – 670,9 mill. kr (33,6+)  Lønns- og prisreserve – 26,4 mill. kr (+1,0)  PP – tjenesten – 8,4 mill. kr (+0,3)  SMI – skolen (opplæring i sosiale og medisinske institusjoner) – 13,0 (+0,3)

25 Utdanning – 1 009,6 mill. kr  Fellestjenester utdanning (inkludert gratis læremidler og digitale verktøy) – 14,8 mill. kr (0,2)  Fordelte kostnader – 123,5 mill. kr (+ 1,1)  Voksenopplæring – 13,3 mill. kr (+ 1,5)  Pedagogisk utvikling og kompetanse – 8,0 mill. kr (-0,2)  Eksamensavvikling – 5,6 mill. kr (+0,4)  Inntak og rådgivning – 9,8 mill. kr (+0,6)  Fagskolen – 17,6 mill. kr (+1,3)  Spesialundervisning – 10,4 mill. kr (+0,5)  Fagopplæring – 99 mill. kr (+1,6)

26 Regionale tjenester – 552,8 mill. kr Lønns- og prisvekst (3,25%) – 16,6 mill. kr Økning i pensjoner – 1,0 mill. kr Økning i ramme til Kristiansand symfoniorkester, Agder teater, Opera Sør – 3,4 mill. kr Reduksjon i fordelte kostnader – 1,0 mill. kr Ytterligere økning for å dekke kostnadsvekst – 2,7mill. kr Økning på 22,7 mill. kr

27 Regionalutvikling – samlede midler Totalt 74,2 mill. kr ( + 1,9)Årlig beløp midler – øremerkede midler til regionalutvikling fra KRD 32, midler – kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift distriktskommuner fra KRD 5,7 Regionalutviklingsmidler, VAF13,5 Næringsutviklingsmidler, VAF7,8 Prosjekter finansiert av driftsmidler15,0

28  Samferdselsoppgaver (trafikksikkerhet, spesialtransport med mer) – 27,7 mill. kr (+2,6)  Agder Kollektivtrafikk – 192 mill. kr (+6,0)  Drift og vedlikehold av fylkesveier – 205 mill. kr (+5,0) Regionale tjenester – 552,8 mill. kr (næring, samferdsel, kultur og arealplan)

29  Felleskostnader regionalavdelingen – 2,5 mill. kr (-1,6)  Renter og avdrag – 18,0 mill. kr (-1,0)  Plan- og miljøformål – 9,8 mill. kr (+0,7)  Fylkeskonservatoren – 11,5 mill. kr (+1,2)  Kommunalseksjonen – 26,6 mill. kr (+3,0)  Næring og energi – 7,8 mill. kr (+0,7)  Utviklingsprosjekter i kommunene – 15,0 mill. kr (+1,5)

30 Regionale tjenester – 552,8 mill. kr (næring, samferdsel, kultur og arealplan)  Kultur – 33,8 mill. kr (+4,5)  Nye tiltak – 4,2 mill. kr 3,3 mill. kr økning til institusjonene som skal inn i Kilden (Kristiansand symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør) 0,6 mill. kr økning driftstilskudd til regionale kulturbygg 0,3 mill. kr til fast etablering av Kompetansesenter for idrett i Agder (KIA)

31 Tannhelse – 82,1 mill. kr (+3,6 mill. kr)  Lønns- og prisvekst (3,25%) – 2,3 mill. kr  Økning i pensjonskostnader – 1,2 mill. kr  Fortsatt fokus på produktivitetsvekst

32 Investeringer i planperioden  Miljøtiltak skolebygg Videreføres  Nybygg Vennesla videregående skole Prosjektramme 31 mill. kr 26 mill. kr i 2012  15 mill. kr i 2012 byggeprosjekt Mandal videregående skole 229,3 mill. kr i hele økonomiplanperioden mill. kr i mill. kr i mill. kr i ,3 mill. kr i 2015  Behov for mer driftsfinansiering  Utfordringer med hensyn til fremdrift i byggeprosjekt fra 2013 pga for lav finansiering

33 Investeringer i tannhelsetjenesten  Ingen investeringer planlagt i 2012  Ny tannklinikk i Randesund i 2013 (3,0 mill. kr)  Felles tannklinikk Hægebostad, Byremo og Åseral i 2014 (1,0 mill. kr)

34 Investeringer i fylkesvei i 2012  Listerpakken 189 mill. kr  Vågsbygdveien, samferdselspakke 379 mill. kr  Hidra landfast 168 mill. kr  Øvrige veiinvesteringer 38 mill. kr  Sum investeringer mill. kr  Fylkeskommunal ramme 100 mill. kr  I tillegg kommer investeringer i fylkesvei finansiert av bompenger og belønningsmidler – til sammen 674 mill. kr

35 Investeringer i planperioden  Veiinvesteringer – mill kr. i økonomiplanperioden Driftsfinansiert – 158 mill. kr Lånefinansiert – 43 mill. kr Momskompensasjon – 90 mill. kr Bompenger – mill. kr

36 Økonomiplanen – oppsummering  Offensiv kurs uten de store endringer  Opprettholder økonomisk handlefrihet  Kvalitet i videregående opplæring  VAFs tilskudd til kollektivtrafikken opprettholdes  Produktivitetsvekst innen tannhelse  Fortsatt høy satsing på fylkesveiene  Aktiv regionalutviklingsaktør  Kommunesamarbeidet følges opp

37


Laste ned ppt "Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2012-2015 Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google