Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2012-2015 Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2012-2015 Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2012-2015 Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling

2 Hovedtrekk i økonomiplanen 2012 - 2015  Offensiv kurs uten de store endringer  Opprettholder økonomisk handlefrihet  Kvalitet i videregående opplæring  VAFs tilskudd til kollektivtrafikken opprettholdes  Produktivitetsvekst innen tannhelse  Fortsatt høy satsing på fylkesveiene  Aktiv regionalutviklingsaktør  Kommunesamarbeidet følges opp

3 Regionplan Agder 2020 Vest-Agder fylkeskommune styrer etter de fem hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2020. MÅL 1: KLIMA: Høye mål – lave utslipp MÅL 2: DET GODE LIVET: Agder for alle MÅL 3: UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap MÅL 4: KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene MÅL 5: KULTUR: Opplevelser for livet

4 KLIMA: Høye mål – lave utslipp Utviklingstrekk  Agder har høyere energiproduksjon enn forbruk  De kraftintensive prosessindustribedriftene i regionen er verdensledende på miljø- og klimavennlig produksjon  Vest-Agder ligger over landsgjennomsnittet på klimagassutslipp per person  Ventus Offshore etablert  EnergiKlima2020

5 DET GODE LIVET: Agder for alle Utviklingstrekk  Ved inngangen til 2011 hadde Vest-Agder 172 408 innbyggere  Lavere vekst enn landsgjennomsnittet  Innvandringen utgjør nesten 2/3 av befolkningsveksten i fylket  2/3 av fylkets innbyggere bor i Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen  Frem mot 2020 vokser de eldste aldersgruppene sterkest, mens aldersgruppen 16 – 19 år synker

6 DET GODE LIVET: Agder for alle  Andel sysselsatte i Vest-Agder var på 68,2 % i 2011, en nedgang for andre år på rad  Arbeidsledigheten i Vest-Agder var 2,9 % ved utgangen av august 2011 (landsgjennomsnittet 2,8 %)  Industrien sørger for at regionen har landets største eksport per innbygger (sårbar for internasjonale konjunkturer)  Sammenheng mellom sysselsetting og levekår  Fortsatt behov for satsing på likestilling

7 UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Utdanningsnivå Vest-AgderNorge 2009201020092010 Grunnskolenivå28,529,029,829,4 Videregående skole46,743,642,942,7 Universitets- og høgskolenivå, kort 20,224,220,821,1 Universitets- og høgskolenivå, lang 4,63,26,56,7

8 Gjennomføring 2005-2010

9 Målsetting om at ytterligere 150 elever fullfører og består En økning fra 71 prosent til 77 prosent betyr at 150 flere elever fullfører og består videregående opplæring.  Utgifter til noen flere elever i VG1 og VG2  Utgifter til flere lærlinger i bedrift  Utgifter til tettere oppfølging undervis i opplæringen  Utgifter til spesialundervisning både i skole og lære

10 Foto: Peder Austrud UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Et arbeidsliv som trenger arbeidskraft  Økt fokus på gjennomføring  Fortsatt god fagopplæring  Det elektroniske kvalitetssystemet (Pedagogisk utviklings- og læringsspeil, PULS) til alle skolene  Antall læreplasser i offentlig sektor økes

11 Foto: Peder Austrud UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Kvalitet i videregående opplæring  De fire styringsområdene videreføres:  Læringsmiljø  Gjennomføring  Læringsutbytte  Ledelse og kompetanse  Ca 6.600 elever og over 1.800 løpende lærekontrakter

12 KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene Utviklingstrekk  Økt pendling mellom agderfylkene, men fortsatt en liten nedgang i veitrafikken i Vest-Agder  Det fylkeskommunale veinettet er på 2 060 km (52 % av det totale veinettet i fylket)  I 2010 økte antall passasjerer med buss med 2,4 % og 1. halvår 2011 opp 2,7 %  Passasjertallet i kristiansandsregionen gikk opp 5,6 % i 1. halvår 2011  Negativ utvikling på Kjevik i ferd med å snu?  Alle de fem havnene i Vest-Agder med positiv utvikling i 2010  Bredbåndsdekningen i 2010 var på 81 %  Neste prosjekt er mobildekningen (DDA)

13 Tildeling av midler til vei 2009 - 2012 Tall i mill. kr 2009201020112012SUM A.Bevilgning til veiformål VAF før forvaltningsreformen 89,392,194,697,7284,4 B.Økt bevilgning til veiformål VAF etter forvaltningsreformen 246,8225,4207,3679,5 C.(A+B) Sum veibevilgning VAF etter forvaltningsreformen 89,3338,9320,0305,0963,9 D.Tildeling av statlige midler til vei etter forvaltningsreformen 201,2206,8198,4606,4 E.(B-D) Økning av budsjett til veiformål etter forvaltningsreformen 45,618,58,872,9 Økning i bevilgning utover statlige overføringer i prosent 23 %9 %4 %12 %

14 Foto: Peder Austrud  Agder Kollektivtrafikk AS er ansvarlig for takstene og rutetilbudet  Tilskuddet fra fylkeskommunen til AKT videreføres i 2012  Stor usikkerhet vedrørende belønningsmidler i 2012 KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene Kollektivtrafikken

15 KULTUR: Opplevelser for livet Utviklingstrekk  Betydelig økning i tilskuddet til institusjonene i Kilden (Kristiansand symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør)  Regionale kulturbygg  Driftstilskudd til Kilden, Buen, Lyngdal kulturhus og biblioteket i Vennesla  Arenaprosjekt USUS godt i gang

16 Regionalt utviklingsprogram Agder (RUP – Agder) – 45,8 mill. kr KLIMA: høye mål - lave utslipp (2,3 mill. kr)  Klimapartnere, krypsivprosjekt og hurtigladestasjon DET GODE LIVET: Agder for alle (4,9 mill. kr)  Valgfrihet, likestilling og folkehelse UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap (34,3 mill. kr)  Læring og kunnskapsregionen KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene (1,1 mill. kr)  Transportplanlegging, Sykle i Sør og DDA KULTUR: Opplevelser for livet (1,3 mill. kr)  Et regionalt kulturliv Økt samhandling (1,9 mill. kr):  Sekretariat Regionplan Agder 2020  Omdømmeprosjektet  Internasjonal strategi  Statistikk

17 Årsbudsjett 2012

18 Årsbudsjett 2012 – endring i statsbudsjettet Frie inntekter (tall i 1000 kr)2012 Ramme 20111 725 172 Korreksjon for lønns- og prisvekst (3,25 %)56 068 Økning friskoler184 Økt studenttall fagskoler763 Redusert investeringstilskudd fylkesvei (mva.komp) -15 125 Rest til dekning av elevvekst og nye oppgaver20 036 Ramme 20121 787 098

19 Føringer i budsjettarbeidet for 2012 Alle enheter økt i forhold til reell lønnsvekst Utover dette økte pensjonskostnadene med 7,7 mill. kr Justeringer gjort i forhold til visse vedtatte kostnadsøkninger, for eksempel: Kristiansand symfoniorkester, Opera Sør og Agder teater Satsøkning lærlingtilskudd TT – transport Tilbudsstruktur videregående skole, økt med 2,5 grupper Renter reduseres med 3,1 mill. kr, lavt rentenivå Budsjettreduksjon på 1% fra 2011 videreføres i 2012 Fortsatt fokus på stabil lånegjeld

20 Hovedtall – årsbudsjett 2012 Driftsbudsjettet: Inntekter1 888,2 mill. kr Utgifter1 797,9 mill. kr Netto driftsresultat 90,3 mill kr Finansiering av investeringer 89,7 mill. kr Avsetning til disposisjonsfond 0,6 mill. kr

21 Årsbudsjett 2012 nøkkeltall Inntekter (tall i 1000 kr)2012Endring ift. 2011 Fylkesskatt 836 331+103 036 Rammetilskudd 950 767-41 138 Konsesjonskraftinntekter 22 000-1 900 Mva – kompensasjon investeringer 58 6909 940 Rentekompensasjon skolebygg og transporttiltak 11 3931 665 Renteinntekter 9 000 SUM 1 888 18171 603

22 Årsbudsjett 2012 - nøkkeltall Driftsutgifter (tall i 1000 kr) 2012Endring ift. 2011 Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan17 485-1 468 Utdanning1 009 62242 273 Tannhelse82 0723 577 Regionale tjenester552 76222 718 Regional utvikling13 5001 500 Stabsenheter og fellestjenester122 4715 475 Sum utgifter1 797 91274 075

23 Utdanning – 1 009,6 mill. kr Lønns- og prisvekst (3,25%) – 27,5 mill. kr Økte pensjoner – 4,4 mill. kr Økt ramme fagskoler – 0,8 mill. kr Økning i forbindelse med friskoler – 0,2 mill. kr Økt antall grupper/klasser og elevvekst – 3,8 mill. kr Ytterligere økning for å dekke kostnadsvekst – 4,6 mill. kr Økte felleskostnader – 1,1 mill. kr Økning på 42,3 mill. kr

24 Utdanning – 1 009,6 mill. kr  Videregående skoler – 670,9 mill. kr (33,6+)  Lønns- og prisreserve – 26,4 mill. kr (+1,0)  PP – tjenesten – 8,4 mill. kr (+0,3)  SMI – skolen (opplæring i sosiale og medisinske institusjoner) – 13,0 (+0,3)

25 Utdanning – 1 009,6 mill. kr  Fellestjenester utdanning (inkludert gratis læremidler og digitale verktøy) – 14,8 mill. kr (0,2)  Fordelte kostnader – 123,5 mill. kr (+ 1,1)  Voksenopplæring – 13,3 mill. kr (+ 1,5)  Pedagogisk utvikling og kompetanse – 8,0 mill. kr (-0,2)  Eksamensavvikling – 5,6 mill. kr (+0,4)  Inntak og rådgivning – 9,8 mill. kr (+0,6)  Fagskolen – 17,6 mill. kr (+1,3)  Spesialundervisning – 10,4 mill. kr (+0,5)  Fagopplæring – 99 mill. kr (+1,6)

26 Regionale tjenester – 552,8 mill. kr Lønns- og prisvekst (3,25%) – 16,6 mill. kr Økning i pensjoner – 1,0 mill. kr Økning i ramme til Kristiansand symfoniorkester, Agder teater, Opera Sør – 3,4 mill. kr Reduksjon i fordelte kostnader – 1,0 mill. kr Ytterligere økning for å dekke kostnadsvekst – 2,7mill. kr Økning på 22,7 mill. kr

27 Regionalutvikling – samlede midler Totalt 74,2 mill. kr ( + 1,9)Årlig beløp 551.60-midler – øremerkede midler til regionalutvikling fra KRD 32,2 551.61-midler – kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift distriktskommuner fra KRD 5,7 Regionalutviklingsmidler, VAF13,5 Næringsutviklingsmidler, VAF7,8 Prosjekter finansiert av driftsmidler15,0

28  Samferdselsoppgaver (trafikksikkerhet, spesialtransport med mer) – 27,7 mill. kr (+2,6)  Agder Kollektivtrafikk – 192 mill. kr (+6,0)  Drift og vedlikehold av fylkesveier – 205 mill. kr (+5,0) Regionale tjenester – 552,8 mill. kr (næring, samferdsel, kultur og arealplan)

29  Felleskostnader regionalavdelingen – 2,5 mill. kr (-1,6)  Renter og avdrag – 18,0 mill. kr (-1,0)  Plan- og miljøformål – 9,8 mill. kr (+0,7)  Fylkeskonservatoren – 11,5 mill. kr (+1,2)  Kommunalseksjonen – 26,6 mill. kr (+3,0)  Næring og energi – 7,8 mill. kr (+0,7)  Utviklingsprosjekter i kommunene – 15,0 mill. kr (+1,5)

30 Regionale tjenester – 552,8 mill. kr (næring, samferdsel, kultur og arealplan)  Kultur – 33,8 mill. kr (+4,5)  Nye tiltak – 4,2 mill. kr 3,3 mill. kr økning til institusjonene som skal inn i Kilden (Kristiansand symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør) 0,6 mill. kr økning driftstilskudd til regionale kulturbygg 0,3 mill. kr til fast etablering av Kompetansesenter for idrett i Agder (KIA)

31 Tannhelse – 82,1 mill. kr (+3,6 mill. kr)  Lønns- og prisvekst (3,25%) – 2,3 mill. kr  Økning i pensjonskostnader – 1,2 mill. kr  Fortsatt fokus på produktivitetsvekst

32 Investeringer i planperioden  Miljøtiltak skolebygg Videreføres  Nybygg Vennesla videregående skole Prosjektramme 31 mill. kr 26 mill. kr i 2012  15 mill. kr i 2012 byggeprosjekt Mandal videregående skole 229,3 mill. kr i hele økonomiplanperioden 2012 - 2015 13 mill. kr i 2012 46 mill. kr i 2013 110 mill. kr i 2014 59,3 mill. kr i 2015  Behov for mer driftsfinansiering  Utfordringer med hensyn til fremdrift i byggeprosjekt fra 2013 pga for lav finansiering

33 Investeringer i tannhelsetjenesten  Ingen investeringer planlagt i 2012  Ny tannklinikk i Randesund i 2013 (3,0 mill. kr)  Felles tannklinikk Hægebostad, Byremo og Åseral i 2014 (1,0 mill. kr)

34 Investeringer i fylkesvei i 2012  Listerpakken 189 mill. kr  Vågsbygdveien, samferdselspakke 379 mill. kr  Hidra landfast 168 mill. kr  Øvrige veiinvesteringer 38 mill. kr  Sum investeringer 2012 774 mill. kr  Fylkeskommunal ramme 100 mill. kr  I tillegg kommer investeringer i fylkesvei finansiert av bompenger og belønningsmidler – til sammen 674 mill. kr

35 Investeringer i planperioden  Veiinvesteringer – 1 498 mill kr. i økonomiplanperioden Driftsfinansiert – 158 mill. kr Lånefinansiert – 43 mill. kr Momskompensasjon – 90 mill. kr Bompenger – 1 208 mill. kr

36 Økonomiplanen – oppsummering  Offensiv kurs uten de store endringer  Opprettholder økonomisk handlefrihet  Kvalitet i videregående opplæring  VAFs tilskudd til kollektivtrafikken opprettholdes  Produktivitetsvekst innen tannhelse  Fortsatt høy satsing på fylkesveiene  Aktiv regionalutviklingsaktør  Kommunesamarbeidet følges opp

37 www.vaf.no


Laste ned ppt "Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2012-2015 Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google