Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling

2 Utviklingstrekk i Europa og nasjonalt – med innvirkning på økonomiplan 2013 - 2016

3 Utgangspunktet: Bedre vekst i Norge enn de fleste andre land Kilde: OECD, KS

4 Bølger som truer kommuneøkonomien

5 Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Utfordringene er mange  Endringer i alderssammensetning  Arbeidskraftsbehov  Vekst og fraflytting  Økte pensjonskostnader

6 Befolkningsvekst koster, har lagt beslag på stadig større del av realveksten i frie inntekter

7 Gjeldsgrad og utfordringer Et lite utdrag av Fædrelandsvennen 7. november 2012

8 Renta kan øke og gjelda skal betales tilbake Krisen i Europa sikrer enn så lenge, lav rente Lav rente gjør gjeld lett å bære Men en dag skal renta opp

9 Økonomiplan 2013 – 2016 for Vest-Agder fylkeskommune

10 Hovedtrekk i økonomiplanen 2013 - 2016  Redusert drift med fokus på å gjøre de riktig tingene  Kjerneoppgaver på riktig nivå  Kompetanse, viktig for den enkelte og for å dekke fremtidig arbeidskraftbehov  Økt gjennomføring  Utbygging av Mandal videregående skole  Utbygging av Søgne videregående skole sees i sammenheng med skolebruksplan for kristiansandsregionen  Forvaltning av veikapitalen, samme tilskuddsnivå til kollektivtrafikken  Innhold i kulturbygg  Økt produktivitet og kvalitet i tannhelsetjenesten

11 Regionplan Agder 2020 Vest-Agder fylkeskommune styrer etter de fem hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2020. MÅL 1: KLIMA: Høye mål – lave utslipp MÅL 2: DET GODE LIVET: Agder for alle MÅL 3: UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap MÅL 4: KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene MÅL 5: KULTUR: Opplevelser for livet

12 KLIMA: Høye mål – lave utslipp  Agder har høyere energiproduksjon enn forbruk  De kraftintensive prosessindustribedriftene i regionen er verdensledende på miljø- og klimavennlig produksjon  EnergiKlima2020  Grønt batteri

13 DET GODE LIVET: Agder for alle  1. juli 2012 hadde Vest-Agder 175.290 innbyggere  Lavere vekst enn landsgjennomsnittet  Innvandringen utgjør nesten 2/3 av befolkningsveksten i fylket  2/3 av fylkets innbyggere bor i Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen  Frem mot 2020 vokser aldersgruppen 67+ sterkest  Aldersgruppen 16 – 19 år synker fra 2013

14 DET GODE LIVET: Agder for alle  Andel sysselsatte i Vest-Agder var på 67,8 % i 2011, en nedgang for tredje år på rad  Arbeidsledigheten i Vest-Agder var 2,8 % ved utgangen av august 2012 (landsgjennomsnittet 2,6 %)  Høyere andel uføre enn landet for øvrig  Levekårsutfordringene er omtrent de samme de siste 15 år  Nær sammenheng mellom sysselsetting og levekår  Fortsatt behov for satsing på likestilling

15 UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Utdanningsnivå Vest-AgderNorge 2010201120102011 Grunnskolenivå27,427,028,227,7 Videregående skole45,345,141,341,0 Universitets- og høgskolenivå, kort 20,120,420,621,0 Universitets- og høgskolenivå, lang 4,95,16,87,2

16 Gjennomføring 2006-2011

17 Målsetting: ytterligere 150 elever fullfører og består En økning fra 71 prosent til 77 prosent betyr at 150 flere elever fullfører og består videregående opplæring  Utgifter til noen flere elever i VG1 og VG2  Utgifter til flere lærlinger i bedrift  Utgifter til tettere oppfølging undervis i opplæringen  Utgifter til spesialundervisning både i skole og lære

18 Foto: Peder Austrud UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Kvalitet i videregående opplæring  De fire styringsområdene videreføres:  Læringsmiljø  Gjennomføring  Læringsutbytte  Ledelse og kompetanse  Ca 6.710 elever og ca 1.800 løpende lærekontrakter

19 KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene  3,4 % økning i veitrafikken i Vest-Agder  Det fylkeskommunale veinettet er på 2 060 km (52 % av det totale veinettet i fylket)  Passasjertallet med buss i kristiansandsregionen gikk opp 0,5 % i 2011, i resten av Vest-Agder sank antallet med 4,0 %  Positiv utvikling på Kjevik (opp 13,3 %)  Andel bredbåndsabonnement i privat husholdning økte fra 56,7 % (2007) til 71,6 % (2012)  Stagnerende passasjertall på jernbanen

20 Foto: Peder Austrud  Agder Kollektivtrafikk AS er ansvarlig for takstene og rutetilbudet  Tilskuddet fra fylkeskommunen til AKT videreføres i 2013  Ordningen med belønningsmidler opphører i 2012  Usikkerhet om overgang mellom belønningsmidler og bypakke i NTP (2014-23)  Ny forskrift om sikring av skoleelever i buss KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene Kollektivtrafikken

21 KULTUR: Opplevelser for livet  Økning i tilskuddet til institusjonene i Kilden (Kristiansand symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør)  Regionale kulturbygg  Driftstilskudd til Kilden, Buen, Lyngdal kulturhus og biblioteket i Vennesla  Antall medlemsbedrifter i Arena USUS har økt fra 15 til 75

22 Regionalt utviklingsprogram Agder (RUP – Agder) – 45,4 mill. kr KLIMA: høye mål - lave utslipp (1,3 mill. kr) (Klimapartnere, krypsivprosjekt, Ventus Offshore og Oljefri) DET GODE LIVET: Agder for alle (4,1 mill. kr) (Levekår, likestilling og folkehelse) UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap (33,5 mill. kr) (Læring og kunnskapsregionen, næringsklynger) KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene (0,5 mill. kr) (NTP) KULTUR: Opplevelser for livet (0,6 mill. kr) (Beyond Risør) Økt samhandling: (5,5 mill. kr) (Sekretariat Regionplan Agder 2020, Omdømmeprosjektet, Internasjonal strategi, Statistikk, Samarbeidsarenaer)

23 Årsbudsjett 2013 for Vest-Agder fylkeskommune

24 Årsbudsjett 2013 – endring i statsbudsjettet Frie inntekter (tall i mill. kr) Ramme 20121 787,1 Korreksjon for lønns- og prisvekst (3,3 %)59,0 Reduksjon friskoler-1,3 Reduksjon fagskolen-0,6 Sikring skoleelever i buss0,7 Rest til dekning av elevvekst og nye oppgaver45,5 Ramme 20131 890,3

25 Hvilke endringer er gjort i budsjettet for 2013? Alle enheter kompensert i forhold til reell lønnsvekst Budsjettreduksjon i videregående skoler på 1% videreføres Justeringer gjort i forhold til visse vedtatte kostnadsøkninger, for eksempel: Kristiansand symfoniorkester, Opera Sør og Agder teater Prisjustering for noen kulturinstitusjoner og frivillig sektor Satsøkning lærlingtilskudd AKT og fylkesveier (deflatorjustert) Tilbudsstruktur videregående skole, økt med 9 grupper

26 Hvilke endringer er gjort i budsjettet for 2013, forts. Effektivisering i sentraladministrasjonen på 8,1 mill. kr Underdekning på lærlingbudsjettet Udekket lønnsvekst i videregående skole Rentekostnader øker med 2,4 mill. kr Avdragskostnader øker med 3,3 mill. kr

27 Årsbudsjett 2013 nøkkeltall Inntekter (tall i mill. kr)2013Endring ift. 2012 Fylkesskatt 903,6+67,3 Rammetilskudd 986,7+35,9 Konsesjonskraftinntekter 18,0-4,0 Momskompensasjon investeringer 40,0-24,4 Rentekompensasjon skolebygg og transporttiltak 8,9-2,5 Renteinntekter 12,0+3,0 SUM 1 969,3+75,4

28 Årsbudsjett 2013 - nøkkeltall Driftsutgifter (tall i mill. kr) 2013Endring ift. 2012 Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan18,0+0,3 Utdanning1 073,0+63,0 Tannhelse87,3+5,2 Regionale tjenester582,4+29,6 Regional utvikling13,5- Stabsenheter og fellestjenester107,0-15,4 Sum utgifter1 881,282,8

29 Utdanning – 1 073,0 mill. kr (totalt) Lønns- og prisvekst (3,3%) – 33,3 mill. kr Redusert ramme fagskoler – 0,6 mill. kr Reduksjon i forbindelse med friskoler – 1,3 mill. kr Økt antall grupper/klasser og elevvekst – 21,1 mill. kr Ytterligere økning for å dekke kostnadsvekst – 10,5 mill. kr Økning på ca. 63 mill. kr

30 Utdanning – 1 073,0 mill. kr (driftsenheter)  Videregående skoler – 732,4 mill. kr (+61,6)  Lønns- og prisreserve – 22,0 mill. kr (-4,4)  PP – tjenesten – 8,9 mill. kr (+0,5)  SMI – skolen (opplæring i sosiale og medisinske institusjoner) – 13,7 (+0,8)

31 Utdanning – 1 073,0 mill. kr (utdanningsavdelingen)  Felles utdanning (bl.a. gratis læremidler og digitale verktøy) – 16,2 mill. kr (+0,1)  Fordelte kostnader – 124,6 mill. kr (+ 0,8)  Pedagogisk utvikling 45,3 (+0,9), herav: Voksenopplæring – 13,4 mill. kr (+ 0,1) Eksamensavvikling – 6,0 mill. kr (+0,4) Fagskolen – 17,6 mill. kr (0)  Inntak og rådgivning – 8,4 mill. kr (+0,3) Spesialundervisning – 10,8 mill. kr (+0,3)  Fagopplæring – 101,5 mill. kr (+2,5)

32 Utdanning Investeringer i planperioden  Miljøtiltak skolebygg Videreføres med 5 mill. kr  128 mill. kr i 2013 byggeprosjekt Mandal videregående skole 229,3 mill. kr i perioden02012 - 2015 2012: 10,0 mill. kr 2013: 128,0 mill. kr 2014: 88,0 mill. kr 2015: 1,3 mill. kr Behov for mer driftsfinansiering for å klare fremdriften i 2013 og 2014

33 Regionale tjenester – 595,9 mill. kr (total) Lønns- og prisvekst (3,3%) – 18,2 mill. kr Økning i ramme til setebelter i buss - 0,7 mill. kr Flyttet enhet fra stab – 8,6 mill. kr Regionalutviklingsmidler – 13,5 mill. kr Ytterligere økning for å dekke kostnadsvekst – 2,1 mill. kr Økning på 43,1 mill. kr

34 Regionale tjenester – 595,9 mill. kr (Regionalavdelingen - øvrig)  Felles regionalavdelingen – 2,5 mill. kr (-0,4)  Renter og avdrag – 24,8 mill. kr (+6,9)  Plan- og miljøformål – 10,2 mill. kr (+0,4)  Fylkeskonservatoren – 11,1 mill. kr (-0,4)  Kommunalseksjonen – 29,6 mill. kr (0)  Næring og energi – 7,3 mill. kr (-0,5)  Utviklingsprosjekter i kommunene – 15,0 mill. kr (0)  Regionalutviklingsmidler – 13,5 mill. kr (0)

35 Regionale tjenester – 595,9 mill. kr (kultur)  Kultur – 35,6 mill. kr (+1,8)  Nye tiltak – 1,6 mill. kr 0,8 mill. kr økning til institusjonene som skal inn i Kilden (Kristiansand symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør) 0,4 mill. kr økning til kulturhusdrift Kilden 0,2 lønns- og prisjustering av tilskudd til frivillige org og noen kulturinstitusjoner 0,2 mill. kr til Vest-Agder idrettskrets/KIA (Kompetansesenter for idrett i Agder)

36  Samferdselsoppgaver (trafikksikkerhet, spesialtransport med mer) – 27,9 mill. kr (+0,1)  Agder Kollektivtrafikk – 199,1 mill. kr (+7,0)  Drift og vedlikehold av fylkesveier – 211,8 mill. kr (+6,8) Regionale tjenester – 595,9 mill. kr (samferdsel)

37 Regionale tjenester Investeringer i fylkesvei i 2013  Listerpakken 94,6 mill. kr  Vågsbygdveien, samferdselspakke 162,5 mill. kr  Ikke avklarte prosjekter listerregionen 5,0 mill. kr  Øvrige veiinvesteringer 47,0 mill. kr  Sum investeringer 2013 309,1 mill. kr  Fylkeskommunal ramme 105,8 mill. kr  Bompenger og andre eksterne tilskudd 203,3 mill. kr

38 Tannhelse – 87,3 mill. kr (+5,2 mill. kr)  Lønns- og prisvekst (3,3 %) – 2,3 mill. kr  Justering for økt lønnsvekst – 2,9 mill. kr  Fortsatt fokus på produktivitetsvekst

39 Tannhelse – Investeringer  Ingen investeringer planlagt i 2013  Ny tannklinikk i Randesund i 2014 (3,0 mill. kr)  Felles tannklinikk Hægebostad, Byremo og Åseral i 2014 (1,0 mill. kr)

40 Stab og fellestjenester – 107 mill. kr Lønns- og prisvekst (3,3%) – 4 mill. kr Flyttet enhet til Regionalavdelingen – -8,6 mill. kr Ytterligere reduksjon i driftsrammer – -5,7 mill. kr Øvrig salderingsbehov – -5,2 mill. kr Reduksjon på 15,4 mill. kr

41 Økonomiplanen – oppsummering  Redusert drift med fokus på å gjøre de riktig tingene  Kjerneoppgaver på riktig nivå  Kompetanse, viktig for den enkelte og for å dekke fremtidig arbeidskraftbehov  Økt gjennomføring  Utbygging av Mandal videregående skole  Utbygging av Søgne videregående skole sees i sammenheng med skolebruksplan for kristiansandsregionen  Forvaltning av veikapitalen, samme tilskuddsnivå til kollektivtrafikken  Innhold i kulturbygg  Økt produktivitet og kvalitet i tannhelsetjenesten

42 www.vaf.no


Laste ned ppt "Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google