Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sentraladministrasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sentraladministrasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Sentraladministrasjon
Fylkesrådmann/ Assisterende fylkesrådmann Fylkes- revisjonen Fylkesrådmannens stab Regionale tjenester Bygg og innkjøp Allmennkultur Arkiv, bibliotek, museum Informasjon og service Næring Samferdsel IT Plan og miljø Kulturminne Lønn og regnskap Utdanning Personal og organisasjon Sentraladministrasjon Fagopplæring / voksenopplæring Regionalutvikling Inntak og formidling Økonomi Pedagogisk utvikling PP-tjenesten SMI - skolen Videregående skoler (14) Den offentlige tannhelsetjenesten (19 klinikker) Videre-gående skoler Driftsenheter Videregående skoler Videregående skoler Videregående skoler Videregående skoler Agder kollektiv-trafikk AS Statens veg-vesen (Region Sør) Vest-Agder museet IKS EVA - senteret IKS Andre IKS / AS Enheter med budsjett- og ytelsesavtale / eierinteresser

3 Vest-Agder fylkeskommune
Budsjett på 1,48 milliarder kroner (2009) Sentrale styringsorgan 18 millioner kroner Utdanning 859 millioner kroner Tannhelse 74 millioner kroner Regionale tjenester innen kultur, næring, plan, miljø og samferdsel 337 millioner kroner Regional utvikling 12 millioner kroner

4 Vest-Agder fylkeskommune
Ca ansatte totalt Kollektivtransport med 11,6 millioner passasjerer 14 videregående skoler, PPT og SMI-skolen Over elever og over lærlinger

5 Universell utforming av eksisterende bygg. Hvordan oppnår vi dette?
Har vurdert flere gjennomføringsmodeller mht. verktøy, kompetanse (egen el. kjøp). Brukte 1 år på å finne det verktøyet som er best tilpasset våre behov for registrering av eksisterende skolebygg! Valgt å bygge opp kompetanse i egen organisasjon (gj.føre prosjektet og beholde denne i implemeteringsfasen - eierfølelsen) Det vi er kommet frem til er det vi mener best tilpasset vårt bruk (skolebygg) Vest-Agder fylkeskommune: Prosjektleder for universell utforming, Berit Ånensen Leder for bygg- og innkjøpsenheten, Roald Torkelsen

6 Hva legger vi til grunn. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Fylkestrategi for universell utforming Plan og bygningsloven av 1985, revidert 2009 Teknisk forskrift Veiledning til teknisk forskrift (VTF) Bygg for alle (temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder) – (UU) Byggforsk/Norsk Standard (flere aktuelle) Kommer………… Ny Norsk Standard for universell utforming (på høring) Forklare uttrykkene og vise dokumentene: VTF - UU Eksempel med HC-toalett

7 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
§ 12. Plikt til individuell tilrettelegging Skole- og utdanningsinstitusjon skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av lærested og undervisning for å sikre at elever og studenter med nedsatt funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Plikten omfatter ikke tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde………. VAF’s hovedansvar er SKOLEBYGG

8 Vurdering av omfang Med universell utfordring menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsninger i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig Kilde: Likestillings- og diskrimineringsombudet, juridisk rådgiver Åsulv Solstad

9 Hva har vi gjort så langt?
UU behandlet i fylkeskommunens ”Startegisak 2008” Medtatt i VAF’s økonomiplan (eget kapittel for ”Universell utforming av eksisterende bygg”). Valgt Statsbygg sitt verktøy og metode for registrering. Innføring i bruk av Statsbygg sitt registrerings-verktøy og fått del i deres erfaringer. Erfaringsoverføring fra Hordaland fylkeskommune, som har sluttført sitt registreringsarbeid. Har dere spørsmål og suppleringer underveis er det helt greit.

10 forts…. Definert retningslinjer for registreringsarbeidet i samarbeid med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og byggeier (teoretisk gjennomgang og pilotskole) Definert besøkspunkt i samarbeid med den enkelte virksomhetsleder. Seminar/kurs for egne ansatte. Presentasjon for rådet Teorien - Teoretisk gjennomgang hvor rådets anbefalinger ble tatt inn (hvordan definere et besøkspunkt) Praksis - Valgte ut en pilotskole – representant fra rådet var sammen med oss tre dager på dette

11 Hva skal vi gjøre videre?
Arbeidet med å registrere, lage rapport og tiltakstabell pågår. Politisk behandling av tiltakstabell med kalkyle i Bevilgning legges inn i økonomiplanen for Iverksette tyngre UU - tiltak i bygningsmassen i 2011, 12, 13, 14…….. Publisere det som er registrert, for publikum på

12 Kostnader til UU-tiltak
Nybygg, 1% på entreprisekostnad. Eksisterende bygg, kr/m² For VAF vil dette bety mill. I eksisternede bygg kan kostnadene reduseres ved god planlegging og samordning av behov. Rimelighetsbetraktninger må legges til grunn.

13 Samordningsgevinster! Registrering Handlingsplan Gjennomføring
Universell utforming, registrering av behov. UU-tiltak (kost. krev.) i prioritert rekkefølge. Vedlikeholdsplanlegging, registrering av behov. UU-tiltak i kombinasjon med annet vedlikehold. Strategi sak eller politisk sak Samordning av tiltak. Økonomiplan ”Bedre skolebygg” (HMS), registrering av behov. UU-tiltak som utføres av vaktmester UU-tiltak i kombinasjon med ombygningsprosjekter. ”Energieffekt 2014”, registrering av behov. Forklare de fire boksene på høyre side Utvikling av bygg, registrering av behov. Registrering Handlingsplan Gjennomføring

14 Kompetanse på UU Rapport:
“Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuer” For dårlig kompetanse hos eier, er årsak til at mange offentlige bygninger ofte mangler gode løsninger med hensyn til UU. Opplæring bør knyttes opp mot konkrete tiltak som skal iverksettes slik at man skoleres samtidig som praktiske gjøremål gjennomføres. Ganske mange har kompetanse om universell utforming, og den er i hovedsak tilegnet gjennom kurs/seminarer

15 Kompetanse i Vest-Agder fylkesk.
Nettverk (erfaringsutveksling): Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Statsbygg Hordaland fylkeskommune Valgt egenutførelse: Kjennskap til eksisterende bygg gjennom annen forvaltning. Involvere byggeier, skoleleder, vaktmester Beholde kompetansen i egen organisasjon – vi skal forvalte byggene videre. Eierfølelse til prosessene Ikke kjøp av tjenesten (”vugge – grav”). Kostnader til komp, forståelse og tenkning som forsvinner Bevisthetsnivå rektor vaktmester og ingeniør

16 Hvordan gjør vi det? Trillebord med PC Lasermåler Fiskevekt Luxmåler
Tegninger med besøkspunkter Kompetanse på UU Ansvarlig prosjektleder bruker rådet og rådgiver på bygg- og innkjøpsenhten Forklare kulepunktene Bernt Bachke fra ”Rådet” i samtale med prosjektleder Berit Ånensen fra VAF

17 Forklare besøkspunkt Rektor innvolvert før registreringsarbeidet starter Eget tegneprogram på huset

18

19 Rapport – ”Best for noen – bra for alle”
Innhold: Oppsummering Beskrivelse av besøkspunkter med sti Måleverdier definert ut fra anbefalinger i VTF og UU Tiltaksliste satt opp ut fra måleverdirapporten - kalkuleres Lese ”oppsummering” fra rapporten Leveres til skolen som informasjon etter registreringsarbeidet

20 Skoleleder er opptatt av dette – profilerer skolen på en god og oversiktlig måte.

21 Kvinesdal vgs – Adkomst og HC-toalett
Poengtere EKSISTERENDE bygg

22 Kvinesdal vgs - etablering av heis i teorifløyen
Poengtere EKSISTERENDE bygg

23 Kvinesdal vgs - løfteplattform
Hovedløsninger tilpasset for flest mulig Eksempel med HC-elev som har en navngitt person ansatt på skolen som har hovedansvar for å evakuere eleven ved brann (navn i brannboka)

24 Vennesla vgs - kontraster
Eksempel på innspill fra Rådet. God kontrast mellom lyse/mørke farger (brun dør og lysebrun vegg mindre god – blått/hvitt er god)

25 Vennesla vgs – markeringstape i trapp
Midlertidig ordning i påvente av tiltaksliste

26 Tangen vgs, markeringer
Refleks har en blendingseffekt (gulv) Dør mangler markering

27 Tangen vgs, ledelinjer og kontraster

28 Spørsmål?


Laste ned ppt "Sentraladministrasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google