Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er undervurdert i modellene for nyttekostnadsanalyser på samferdselssektoren? Nicolai Heldal Vista Analyse AS 29. april 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er undervurdert i modellene for nyttekostnadsanalyser på samferdselssektoren? Nicolai Heldal Vista Analyse AS 29. april 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er undervurdert i modellene for nyttekostnadsanalyser på samferdselssektoren? Nicolai Heldal Vista Analyse AS 29. april 2011

2 Hvorfor fokus på metodikk? Sterke politiske ønsker om økt satsing på samferdsel Mange prosjekter viser negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet (stamnettprosjektene – 74 mrd kr) Mistanke (og håp) om at dagens analyser ikke fanger opp all relevant og viktig nytte Metodeutvikling øker mulighetene for verdsetting av flere typer virkninger www.vista-analyse.no

3 Dagens metodikk Stort sett felles metodikk i Norge Utgangspunkt i markedets prising Korreksjon for virkninger som ikke prissettes i markedet (for eksempel miljø) Prissatte konsekvenser Reisetid Ulykker Miljø (delvis) Investeringskostnader Ikke prissatte konsekvenser (næringsutvikling, natur, barriereefffekter mv)

4 Internasjonal metodikk Stort sett samme type metodikk - Norge er ikke noe særtilfelle Ulikheter begrenset til enkeltelementer og satser Større ulikheter på beregningsforutsetninger (kalkulasjonsrente, levetider mv) enn på typer virkninger

5 Prissatte elementer i ulike land

6 Hva gir undervurdering? Beregningsforutsetninger Virkninger som ikke fanges opp (mernytte) www.vista-analyse.no

7 Beregningsforutsetninger Tørt, men viktig Fem viktige forutsetninger Kalkulasjonsrente Levetider og beregningsperioder Prisutvikling for nytte- og kostnadselementer Tidsverdier Trafikkvekst www.vista-analyse.no

8 Kalkulasjonsrente Store ulikheter mellom ulike land – Norge midt på treet To elementer Risikofri rente (2,0%) Risikopremie (2,5) Neppe grunnlag for vesentlig lavere rente generelt Lavere kalkulasjonsrente på lang sikt mer realistisk – viktig for prosjekter med lange levetider www.vista-analyse.no

9 Levetider og beregningsperioder I dag: Beregningsperiode 25 år, levetid 40 år Virkningene de siste 15 årene av levetiden beregnes som restverdi Restverdiene beregnes (vilkårlig) som andel av investeringskostnaden I praksis for korte levetider for mange prosjekter Blir viktigere hvis kalkulasjonsrenten på lang sikt reduseres www.vista-analyse.no

10 Prisutvikling Uendrede realpriser gjennom beregningsperioden Implisitt forutsetning om at verdien av alle nytte- og kostnadselementer utvikler seg i takt med konsumprisindeksen Verdien av blant annet trafikantnytte og miljø er en funksjon av inntektsnivå – bør oppjusteres i takt med utviklingen i realinntekt/BNP www.vista-analyse.no

11 Trafikkvekst Underestimering av trafikkveksten 1996-2001: 2,0 prosent pr år 2002-2008: 0,7 prosent pr år Større avvik på enkeltstrekninger Gir store utslag over levetiden – 1 prosent økt vekst pr år øker nytten med 16 prosent www.vista-analyse.no

12 Mernytte Nytte ut over det som fanges opp i dagens NKA Indirekte virkninger (”wider economic impacts”) som ikke fanges opp gjennom beregning av de direkte virkningene i transportmarkedet Bare virkninger som gir merverdi for samfunnet som helhet; omfordelinger av aktivitet ikke relevant

13 Typer mernytte Produktivitetsvirkninger Økt arbeidstilbud Økt konkurranse Økt produksjon i imperfekte markeder Opsjonsverdier

14 Produktivitetsvirkninger Transportinvesteringer kan bidra til økt tetthet (flere bedrifter innen en gitt avstand/reisetid) Tetthet øker produktivitet Stordriftsfordeler Mer og raskere utveksling av kompetanse og teknologi mellom bedrifter Avtar med økende avstand På stammespråket: Positiv eksternalitet

15 Produktivitetsvirkninger - konkretisering

16 Hva påvirker størrelsen på virkningene? Størrelsen på forbedringene i transporttilbudet Produksjonsnivået i de berørte områdene Relokalisering av aktivitet forårsaket av tiltaket (økning i ”tetthet”) Følsomheten av produktiviteten mhp tetthet

17 Økt arbeidstilbud Utgangspunkt: Transporttilbudet påvirker avveininger mellom ulike typer arbeid og fritid Et bedre transporttilbud vil bidra til økt arbeidstilbud og (eventuelt) overgang til mer produktive bedrifter Reflekteres delvis i trafikantnytten Skatt på lønn gir avvik mellom trafikantens og samfunnets verdsetting

18 Økt konkurranse Høye transportkostnader svekker konkurransen i noen bransjer Kortere reisetider og andre forbedringer i transporttilbudet kan gi økt konkurranse Viktigst i områder der transporttilbudet i utgangspunktet er dårlig Relevant effekt i samfunnsøkonomiske analyser, men i praksis vanskelig å verdsette www.vista-analyse.no

19 Økt produksjon i imperfekte markeder Bedre transporttilbud utløser økt produksjon Bedriften tar hensyn til egen gevinst Samfunnets gevinst større enn bedriftens

20 Økt produksjon – dokumentert nytte Færre studier enn for økt produktivitet Påslag på 5-15% trafikantnytten for forretningsreiser Britiske Department for Transport (DfT) anbefaler påslag på 10% på nytten for tjenestereiser

21 Opsjonsverdier Bare faktisk transport verdsettes i dagens NKA Muligheter for bruk har en verdi ut over forventet verdi Representerer tilleggsverdi www.vista-analyse.no

22 Hvilke virkninger er dokumentert? Produktivitet London 31% (av ”tradisjonelt” beregnet nytte) Leeds 12-25% Britiske byer 3-8% Tyngdepunkt 5-10% Økt produksjon 5-15 % av nytten for forretningsreiser Grovanslag for samlet virkning – 10-30 % av ”tradisjonell” nytte Store geografiske og bransjemessige variasjoner Ikke grunnlag for tommelfingerregler Metodikk i tidlig pubertet

23 Undervurderes nytten? Ja Beregningsforutsetninger viktigere enn mernytte i form av ”nye” virkninger for de fleste prosjekter Oppdatering av beregningsforutsetninger kan øke nytten av prosjekter med 40-80 prosent Mernytte utgjør for noen prosjekter mellom 10 og 30 prosent av den nytten som beregnes i dag For noen prosjekter kan dette til sammen gi en dobling av nytten NB! Store variasjoner mellom prosjekter www.vista-analyse.no

24 Politikk, ikke analyser avgjør Prioriteringer av samferdselsprosjekter besluttes politisk Mange hensyn skal ivaretas Beslutningsgrunnlaget er sammensatt Nyttekostnadsanalyser (NKA) er bare en del av beslutningsgrunnlaget


Laste ned ppt "Hva er undervurdert i modellene for nyttekostnadsanalyser på samferdselssektoren? Nicolai Heldal Vista Analyse AS 29. april 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google