Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Hvilke konsekvenser har ny planlov for universell utforming?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Hvilke konsekvenser har ny planlov for universell utforming?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Hvilke konsekvenser har ny planlov for universell utforming? Janicke Nicolaisen

2 www.vaf.no  Forarbeid før ny planlov:  Ot.prp. 32 (2007 – 2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen)

3 www.vaf.no UU viktig pga likestilling i samfunnet ” Tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne er akseptert som et likestillingsspørsmål i et menneskerettighets- og diskrimineringsperspektiv.”

4 www.vaf.no ”Hver dag har mange mennesker problemer med å ta utdanning, opprettholde yrkesaktivitet og utføre daglige gjøremål. En stor andel er eldre.” Designet av Hans Bleken Rud

5 www.vaf.no ”Utformingen av de fysiske omgivelsene vil i stor grad ha betydning for funksjonshemmedes livskvalitet. ”

6 www.vaf.no ”Utemiljøer som begrenser bevegelsesmulighetene vurderes som en vesentlig årsak til redusert livskvalitet. * kantstein * trapper * bratte gangveger * uoversiktlige tettstedsmiljøer * lange gangavstander ”

7 www.vaf.no Plan- og bygningsloven  Plandelen er vedtatt 2008  Bygningsdelen = byggesaksdelen og Teknisk forskrift på høring med frist 01.10.09.  www.krd.no www.krd.no

8 www.vaf.no Ny planlov og universell utforming  § 1-1. Lovens formål 5. ledd  ”Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. ”

9 www.vaf.no Lovkommentar til formålsparagrafen  Universell utforming skal bidra til å: gjøre samfunnet tilgjengelig for alle unngå diskriminering fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse nedbygge funksjonshemmende barrierer

10 www.vaf.no Lovkommentar til formålsparagrafen  Universell utforming skal ligge til grunn for planlegging, og kravene til det enkelte byggetiltak er et nytt element.  Prinsippet om universell utforming i det enkelte byggetiltaket får sitt konkrete innhold i byggesaksdelen av plan- og bygningsloven.  For uteområder må målet om universell utforming sikres gjennom planer.

11 www.vaf.no § 5-1 Medvirkning  Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt.  Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging (råd for funk.hem, brukerorganisasjoner)

12 www.vaf.no § 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel  Kommuneplanens samfunnsdel skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres.  Kommunedelplaner skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig.

13 www.vaf.no § 11–9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel  Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til kommuneplanens arealdel om universell utforming, for eksempel for å knytte sammen bebyggelse og teknisk infrastruktur.

14 www.vaf.no § 12-7. Bestemmelser i reguleringsplan Det kan gis bestemmelser om utforming som sikrer tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne

15 www.vaf.no § 19–2 Dispensasjonsvedtaket  Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.  Dette vil særlig gjelde byggesaker, men når det gjelder universell utforming er det viktig at planbestemmelser som sikrer dette ikke undergraves gjennom dispensasjoner.

16 www.vaf.no

17 TEK – Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven  Høringsfrist 01.10.09  Utsatt til 1. juli 2010  Kapittel 7 omfatter bl.a. planløsning  Er delt inn i 3 ulike krav avhengig av hva slags byggverk det gjelder

18 www.vaf.no § 7-5Inngangsparti 1.Inngangsparti skal være godt synlig, sentralt og oversiktlig i forhold til atkomst. 2.Boligbygning med krav til tilgjengelig og brukbar boenhet a)Hovedinngang skal være godt synlig i forhold til omliggende flater. b)Inngangsparti skal ha nødvendig belysning. c)Inngangsparti skal være trinnfritt. d) og e) 3.Byggverk med krav til universell utforming I tillegg til nr. 1 og nr. 2 skal minimum 1/10 av garderobefunksjonene ha betjeningshøyde mellom 1,1 m og 1,4 m over gulv.

19 www.vaf.no § 7-5Inngangsparti 1.Inngangsparti skal være godt synlig, sentralt og oversiktlig i forhold til atkomst. 2.Boligbygning med krav til tilgjengelig og brukbar boenhet a)Hovedinngang skal være godt synlig i forhold til omliggende flater. b)Inngangsparti skal ha nødvendig belysning. c)Inngangsparti skal være trinnfritt. d) og e) 3.Byggverk med krav til universell utforming I tillegg til nr. 1 og nr. 2 skal minimum 1/10 av garderobefunksjonene ha betjeningshøyde mellom 1,1 m og 1,4 m over gulv.

20 www.vaf.no  1) Generelle krav for alle typer byggverk

21 www.vaf.no § 7-5Inngangsparti 1.Inngangsparti skal være godt synlig, sentralt og oversiktlig i forhold til atkomst. 2.Boligbygning med krav til tilgjengelig og brukbar boenhet a)Hovedinngang skal være godt synlig i forhold til omliggende flater. b)Inngangsparti skal ha nødvendig belysning. c)Inngangsparti skal være trinnfritt. d) og e) 3.Byggverk med krav til universell utforming I tillegg til nr. 1 og nr. 2 skal minimum 1/10 av garderobefunksjonene ha betjeningshøyde mellom 1,1 m og 1,4 m over gulv.

22 www.vaf.no 2) Tilgjengelig og brukbar – uttrykket tilgjengelig og brukbar brukes for en standard der ikke alle krav til universell utforming gjelder. Dimensjoneringsgrunnlaget er bruk av rullestol samt gitte krav til orientering. Dette begrepet er kun knyttet til boligbygninger og gjelder boenheter med alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan og boenheter i bygning med krav om heis.

23 www.vaf.no

24

25

26

27 § 7-5Inngangsparti 1.Inngangsparti skal være godt synlig, sentralt og oversiktlig i forhold til atkomst. 2.Boligbygning med krav til tilgjengelig og brukbar boenhet a)Hovedinngang skal være godt synlig i forhold til omliggende flater. b)Inngangsparti skal ha nødvendig belysning. c)Inngangsparti skal være trinnfritt. d) og e) 3.Byggverk med krav til universell utforming I tillegg til nr. 1 og nr. 2 skal minimum 1/10 av garderobefunksjonene ha betjeningshøyde mellom 1,1 m og 1,4 m over gulv.

28 www.vaf.no

29

30

31  3) Universell utforming – At tiltaket er universelt utformet innebærer at hovedløsningen er utformet slik at den kan brukes av flest mulig på en likestilt måte. Kravet omfatter både planløsning og andre forhold som påvirker brukbarheten av tiltaket som for eksempel krav til lysforhold, lydforhold og ytelse for ventilasjonsanlegg. Dette begrepet er knyttet til byggverk for publikum og arbeidsbygning

32 www.vaf.no

33 Friluftsliv

34 www.vaf.no

35

36

37

38

39

40

41 Fiskeplass Marnardal

42 www.vaf.no

43


Laste ned ppt "Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Hvilke konsekvenser har ny planlov for universell utforming?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google