Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid med bistand Drammen 8. november 2008 Seksjonssjef Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet 8. November 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid med bistand Drammen 8. november 2008 Seksjonssjef Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet 8. November 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid med bistand Drammen 8. november 2008 Seksjonssjef Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet 8. November 2007

2 NAV, Side 2 Disposisjon  Situasjonen på arbeidsmarkedet  Føringer i statsbudsjettet for 2008  Arbeid med bistand – Utvikling og status  Nytt forsøk med Arbeid med bistand

3 NAV, Side 3 Situasjonen på arbeidsmarkedet  Bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter  Arbeidsledigheten fortsetter å synke  Ved utgangen av oktober var det registrert helt ledige og yrkeshemmede  Arbeidsledighetstallet for oktober tilsvarer 1,7% av arbeidsstyrken  Sammenlignet med oktober i fjor viser ledigheten en nedgang på personer – antall yrkeshemmede har en nedgang på personer  I løpet av oktober ble det registrert ledige stillinger – en økning med 20% sammenlignet med tilsvarende periode i fjor

4 Utviklingen i helt ledige og yrkeshemmede

5 NAV, Side 5 Fra Samlet budsjettpost for arbeidsmarkedstiltakene post 76  Sammenslåing av poster (70, 71,73 og 74)  I St.meld. nr. 9 ( ) foreslår Regjeringen endringer som gjør at etatens tiltak og tjenester skal kunne tildeles ut fra hvilke behov den enkelte har, og ikke avhenger av hvilken inntektssikring vedkommende har rett på.  Som et første skritt i denne retningen, samles dagens budsjettposter som finansierer arbeidsmarkedstiltak for ordinære og yrkeshemmede til en ny budsjettpost for arbeidsmarkedstiltak post 76 Tiltak for arbeidssøkere.  Dette kan gi muligheter for økt fleksibilitet i Arbeids- og velferdsetatens tiltak og tjenester overfor ulike arbeidssøkere.  Neste skritt vil være å få til de nødvendige endringer i regelverket som ligger til grunn for tildeling av tiltak og tjenester.

6 NAV, Side 6 Arbeidsmarkedstiltak post 76  Det er foreslått om lag plasser i gjennomsnitt per måned  Av disse er om lag plasser til ordinære arbeidssøkere – Innvandrere, ungdom og langtidsledige er prioriterte målgrupper – 350 til oppgavedifferensiering i Oslo kommune – Høy innsats overfor innvandrere inkl introduksjonsdeltakere  Om lag plasser til yrkeshemmede – Som et ledd i strategiplan for arbeid og pskisk helse styrkes innsatsen overfor arbeidssøkere med psykiske lidelser med 200 plasser + personellressurser til veiledning og oppfølging. – Spesielt innrettes mot oppfølgings og formidlingsrettede tiltak i ordinært arbeidsliv. – Tidlig innsats  I tildelt ramme er det satt av midler tilsvarende om lag 4500 plasser til Handlingsplan mot fattigdom  Nivået er om lag en videreføring fra 2007, men pga ledigheten er betydelig redusert og antall yrkeshemmede viser en nedgang, innebærer nivået en markert styrking.

7 NAV, Side 7 Nye tiltak og virkemidler - en stor implementeringsjobb for NAV  Nye tiltak og virkemidler høsten 2007 og 2008: – Tidsubestemt lønnstilskudd gjøres landsdekkende fra 2008 – Avvikling av ”uførepensjon som lønnstilskudd” og ”reaktivsering som lønnstilskudd for uførepensjonister” – Tilretteleggingsgarantien gjøres landsdekkende fra 2008 – Utdanningspermisjoner/vikariater - forsøk høsten 2007 – IA plasser høsten 2007 – Kvalifiseringsprogrammet høsten 2007 – Nytt Avklaringstiltak fra 2008 – Nytt Oppfølgings - og formidlingstiltak fra 2008 – Kjøp av helse- og rehabiliteringsplasser høsten 2007 – Ny langtidsledighetsgaranti fra 2008 – Avvikling av ventestønad fra 2008 – Forsøk unge funksjonshemmede overgang utdanning/arbeid – AU-reiser i sin helhet i NAV – Forsøk Arbeid med bistand

8 NAV, Side 8 Arbeid med bistand –  Antall tilretteleggere624  Antall AB-enheter176  Antall deltakere5 157 personer

9 NAV, Side 9 Utbyggingen av Arbeid med bistand – antall deltagere  Siden oppstart har det vært en kontinuerlig utbygging av Arbeid med bistand: – Utgangen av 2003:2 800 deltagere – Utgangen av 2004:3 226 deltagere – Utgangen av 2005:4 030 deltagere – Utgangen av 2006:5 157 deltagere  Ved utgangen av september 2007 er det: – personer deltar på Arbeid med bistand – 881 personer deltar på Arbeid med bistand i kombinasjon med et annet tiltak – Totalt deltar om lag personer på Arbeid med bistand  Arbeid med bistand utgjør nå et stort og viktig tiltak

10 NAV, Side 10 Veiledende antall deltagere per tilrettelegger  Det veiledende antall deltakere per tilrettelegger er 12  Antallet må vurderes i forhold til deltakernes oppfølgingsbehov  Lokalt avtales antall deltakere per tilrettelegger i samarbeidsavtalen mellom Arbeids- og velferdsetaten og tiltaksarrangøren

11 Arbeid med bistand – Nytt forsøk med alternative finansieringsmodeller

12 NAV, Side 12 Bakgrunn  Stortingsmelding nr 9 ( ) Arbeid, velferd og inkludering: Regjeringen foreslår ingen endringer i regelverket for Arbeid med bistand, men det skal iverksettes et forsøk med nye finansieringsformer for tiltaket.  Henvisning til. ECONs undersøkelse - tiltaket har relativt svake langtidseffekter  En utfordring at arbeidssøkeren ikke forblir i det ordinære arbeidslivet  Etter utvidelse av målgruppe fra vil det være store variasjoner i bistandsbehovet hos deltakerne

13 NAV, Side 13 Mål  Målet med forsøket er å utvikle finansieringsmodeller som på sikt kan bidra til: – Å øke overgangen til ordinært arbeidsliv for deltagerne – At deltakerne beholder jobben i ordinært arbeidsliv  En ny finansieringsordning for Arbeid med bistand skal: – Finansieringen skal knyttes til deltager ikke tilrettelegger – Ta hensyn til at deltakerne har ulikt behov for oppfølging, både når det gjelder intensitet og varighet – Gi incentiv til fast og varig ansettelse i ordinært arbeidsliv og sikre at deltagerne følges opp også etter ansettelse i ordinært arbeidsliv – Ikke fremme en skjevfordeling av arbeidssøkere ved inntak til tiltaket gjennom at arbeidssøkere som antas å best arbeidsevne foretrekkes fremfor arbeidssøkere som har behov for omfattende bistand for å komme i arbeid

14 NAV, Side 14 Innretting av forsøket  Det skal prøves ut to nye modeller for finansiering av Arbeid med bistand – Høy og lav tilskuddssats etter deltagers behov for tjenester og bonus ved fast ansettelse etter gjennomført prøvetid – Finansiering etter antall timer med oppfølgingsbistand og bonus ved fast ansettelse etter gjennomført prøvetid  Prosjektet skal ha en varighet på to år  Oppstart i løpet av 1. kvartal 2008  Det skal være knyttet minimum to tiltaksarrangører til hver modell

15 NAV, Side 15 Modell A – Høy og lav sats etter behov og bonus  Brukerne vil ha ulikt behov for oppfølging: – Behov for oppfølging og tilrettelegging for å få eller beholde arbeid – Omfattende behov for oppfølging og tilrettelegging for å få eller beholde arbeid  To varianter av Arbeid med bistand basert på omfanget av tjenester – Forskjellige kravspesifikasjoner med ulikt krav til antall deltagere – For behov for oppfølging og tilrettelegging settes et tak på maksimum 15 deltakere – For omfattende behov for oppfølging og tilrettelegging settes et tak på maksimum 6 deltakere – NAV må ved henvisning til tiltaket presisere hvilken variant som bestilles

16 NAV, Side 16 Modell A forts.  Før henvisning må NAV i samarbeid med bruker kartlegge brukerens behov – antatt omfang av tjenestene  Trekantsamtale hvor bruker, NAV og tilrettelegger deltar før henvisning til tiltak – gjensidig avklaring av forventninger  Tilrettelegger og deltager utarbeider oppfølgingsavtale – angir type, omfang og varighet på oppfølgingen – Oppfølging skal dokumenteres gjennom rapportering med avtalen som utgangspunkt  Som et incentiv til å øke overgangen til og å beholde arbeid skal det utbetales en bonus ved fast ansettelse av deltageren etter gjennomført prøvetid

17 NAV, Side 17 Modell A – Økonomisk utforming  Tilskuddet skal følge deltager – ikke tilrettelegger  Nivået på tilskuddet vil være ulik: – For brukere med behov for oppfølging og tilrettelegging vil tilskuddet utgjøre kr ,- pr måned – For brukere med omfattende behov for oppfølging og tilrettelegging vil tilskuddet utgjøre kr ,- pr måned  NAV vil kjøpe henholdsvis 15 og 6 tiltaksplasser for de to variantene  Utbetaling av tilskuddet: – Et tilsagn hver måned for de godkjente tiltaksplassene – Tiltaksarrangør må sende inn et refusjonskrav påfølgende måned – Det foretas en avregning ift faktisk utnyttelse av plassene

18 NAV, Side 18 Modell A – Økonomisk utforming forts.  I tillegg til tilskuddet pr deltager pr måned vil det utbetales en bonus til tiltaksarrangør når en deltager blir fast ansatt i en ordinær bedrift etter gjennomført prøvetid i en fast stilling  Bonusen vil utgjøre et engangsbeløp på kr ,- uavhengig av deltakerens behov for tilrettelegging og oppfølging  Bonusen vil utbetales på bakgrunn av eget refusjonskrav med vedlagt dokumentasjon

19 NAV, Side 19 Modell B – Antall timer med oppfølgingsbistand og bonus  Deltakerens antatte behov for antall timer med oppfølgingsbistand legges til grunn for vurdering av bistandsbehovet  Tilskuddet skal dekke tiden tilrettelegger bruker på: – Individuell veiledning og oppfølging av bruker – Veiledning og oppfølging av arbeidsgiver hvor deltager er utplassert eller ansatt – Reisetid i forbindelse med oppfølgingen  Minimumskrav om at hver tilrettelegger skal bruke 95 timer pr måned (60%) til oppfølging som definert over

20 NAV, Side 20 Modell B – forts.  Det legges til grunn at hver tiltaksdeltaker har behov for 11 timer oppfølging pr måned i snitt – det må foretas en individuell vurdering av om antall oppfølgingstimer den enkelte bruker har behov for avviker fra snittet  Det settes et tak på maksimum 15 deltagere pr tilrettelegger  NAV må kartlegge omfanget av brukerens behov for oppfølging og tilrettelegging – med bakgrunn i denne kartleggingen må det vurderes om behovet avviker fra 11 timer pr måned  Trekantsamtale hvor bruker, NAV og tilrettelegger deltar før henvisning til tiltak – gjensidig avklaring av forventninger

21 NAV, Side 21 Modell B – forts.  NAV lokal sender en bestilling til tiltaksarrangør med et anslag på behov for antall oppfølgingstimer  Oppstartsmøte med NAV, bruker og tilrettelegger – komme frem til et endelig anslag på behov for antall oppfølgingstimer i samarbeid  Tilrettelegger og deltager utarbeider oppfølgingsavtale – angir type, omfang og varighet på oppfølgingen – Oppfølging skal dokumenteres gjennom rapportering med avtalen som utgangspunkt

22 NAV, Side 22 Modell B – Antall timer med oppfølgingsbistand og bonus forts.  Avdekkes det at deltageren har behov for færre eller flere oppfølgingstimer enn først anslått justeres dette underveis – Justeringene må bygge på rapportering og dialog mellom NAV, bruker og tiltaksarrangør  Tiltaksarrangør skal rapportere på antall timer som er benyttet til oppfølging for hver deltager hver måned  Som et incentiv til å øke overgangen til og å beholde arbeid skal det utbetales en bonus ved fast ansettelse av deltageren etter gjennomført prøvetid i fast stilling

23 NAV, Side 23 Modell B – Økonomisk utforming  Tilskuddet skal følge deltager – ikke tilrettelegger  Minimumskrav til at tilrettelegger bruker 95 timer hver måned til oppfølging  Det legges til en grunn en kostnad pr time kr 550,-  NAV kjøper 95 timer pr tilrettelegger pr måned – et tilsagn hver måned på de avtalte timene  Tiltaksarrangør må rapportere på tidsbruk overfor den enkelte deltager og sende inn refusjonskrav hver måned – beløpet avregnes ift faktisk fakturerte timer

24 NAV, Side 24 Modell B – Økonomisk utforming forts.  I tillegg til tilskuddet pr deltager pr måned vil det utbetales en bonus til tiltaksarrangør når en deltager blir fast ansatt i en ordinær bedrift etter gjennomført prøvetid i en fast stilling  Bonusen vil utgjøre et engangsbeløp på kr. 8000,-  Bonusen vil utbetales på bakgrunn av eget refusjonskrav med vedlagt dokumentasjon

25 NAV, Side 25 Oppfølging av forsøket  Oppnevnes en bredt sammensatt referansegruppe ledet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, med representanter fra: – Arbeids- og velferdsdirektoratet – NAV fylke/lokal – Tiltaksarrangørenes interesseorganisasjoner  Forsøket skal evalueres av ekstern evaluator  Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender ut brev til tiltaksarrangørene med informasjon om forsøket og ber om bistand til å finne tiltaksarrangører som er interessert i å delta – Interesserte tiltaksarrangører skal kunne velge hvilken av modellene de ønsker å prøve ut


Laste ned ppt "Arbeid med bistand Drammen 8. november 2008 Seksjonssjef Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet 8. November 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google