Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

8. November 2007 Arbeid med bistand Drammen 8. november 2008 Seksjonssjef Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "8. November 2007 Arbeid med bistand Drammen 8. november 2008 Seksjonssjef Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 8. November 2007 Arbeid med bistand Drammen 8. november Seksjonssjef Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet

2 Disposisjon Situasjonen på arbeidsmarkedet
Føringer i statsbudsjettet for 2008 Arbeid med bistand Utvikling og status Nytt forsøk med Arbeid med bistand

3 Situasjonen på arbeidsmarkedet
Bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter Arbeidsledigheten fortsetter å synke Ved utgangen av oktober var det registrert helt ledige og yrkeshemmede Arbeidsledighetstallet for oktober tilsvarer 1,7% av arbeidsstyrken Sammenlignet med oktober i fjor viser ledigheten en nedgang på personer – antall yrkeshemmede har en nedgang på personer I løpet av oktober ble det registrert ledige stillinger – en økning med 20% sammenlignet med tilsvarende periode i fjor

4 Utviklingen i helt ledige og yrkeshemmede

5 Fra 2008 - Samlet budsjettpost for arbeidsmarkedstiltakene post 76
Sammenslåing av poster (70, 71,73 og 74) I St.meld. nr. 9 ( ) foreslår Regjeringen endringer som gjør at etatens tiltak og tjenester skal kunne tildeles ut fra hvilke behov den enkelte har, og ikke avhenger av hvilken inntektssikring vedkommende har rett på. Som et første skritt i denne retningen, samles dagens budsjettposter som finansierer arbeidsmarkedstiltak for ordinære og yrkeshemmede til en ny budsjettpost for arbeidsmarkedstiltak post 76 Tiltak for arbeidssøkere. Dette kan gi muligheter for økt fleksibilitet i Arbeids- og velferdsetatens tiltak og tjenester overfor ulike arbeidssøkere. Neste skritt vil være å få til de nødvendige endringer i regelverket som ligger til grunn for tildeling av tiltak og tjenester.

6 Arbeidsmarkedstiltak post 76
Det er foreslått om lag plasser i gjennomsnitt per måned Av disse er om lag plasser til ordinære arbeidssøkere Innvandrere, ungdom og langtidsledige er prioriterte målgrupper 350 til oppgavedifferensiering i Oslo kommune Høy innsats overfor innvandrere inkl introduksjonsdeltakere Om lag plasser til yrkeshemmede Som et ledd i strategiplan for arbeid og pskisk helse styrkes innsatsen overfor arbeidssøkere med psykiske lidelser med 200 plasser + personellressurser til veiledning og oppfølging. Spesielt innrettes mot oppfølgings og formidlingsrettede tiltak i ordinært arbeidsliv. Tidlig innsats I tildelt ramme er det satt av midler tilsvarende om lag 4500 plasser til Handlingsplan mot fattigdom Nivået er om lag en videreføring fra 2007, men pga ledigheten er betydelig redusert og antall yrkeshemmede viser en nedgang, innebærer nivået en markert styrking.

7 Nye tiltak og virkemidler - en stor implementeringsjobb for NAV
Nye tiltak og virkemidler høsten 2007 og 2008: Tidsubestemt lønnstilskudd gjøres landsdekkende fra 2008 Avvikling av ”uførepensjon som lønnstilskudd” og ”reaktivsering som lønnstilskudd for uførepensjonister” Tilretteleggingsgarantien gjøres landsdekkende fra 2008 Utdanningspermisjoner/vikariater - forsøk høsten 2007 IA plasser høsten 2007 Kvalifiseringsprogrammet høsten 2007 Nytt Avklaringstiltak fra 2008 Nytt Oppfølgings - og formidlingstiltak fra 2008 Kjøp av helse- og rehabiliteringsplasser høsten 2007 Ny langtidsledighetsgaranti fra 2008 Avvikling av ventestønad fra 2008 Forsøk unge funksjonshemmede overgang utdanning/arbeid AU-reiser i sin helhet i NAV Forsøk Arbeid med bistand

8 Arbeid med bistand – 31.12.06 Antall tilretteleggere 624
Antall AB-enheter 176 Antall deltakere personer

9 Utbyggingen av Arbeid med bistand – antall deltagere
Siden oppstart har det vært en kontinuerlig utbygging av Arbeid med bistand: Utgangen av 2003: deltagere Utgangen av 2004: deltagere Utgangen av 2005: deltagere Utgangen av 2006: deltagere Ved utgangen av september 2007 er det: 5 396 personer deltar på Arbeid med bistand 881 personer deltar på Arbeid med bistand i kombinasjon med et annet tiltak Totalt deltar om lag personer på Arbeid med bistand Arbeid med bistand utgjør nå et stort og viktig tiltak

10 Veiledende antall deltagere per tilrettelegger
Det veiledende antall deltakere per tilrettelegger er 12 Antallet må vurderes i forhold til deltakernes oppfølgingsbehov Lokalt avtales antall deltakere per tilrettelegger i samarbeidsavtalen mellom Arbeids- og velferdsetaten og tiltaksarrangøren

11 Arbeid med bistand – Nytt forsøk med alternative finansieringsmodeller

12 Bakgrunn Stortingsmelding nr 9 ( ) Arbeid, velferd og inkludering: Regjeringen foreslår ingen endringer i regelverket for Arbeid med bistand, men det skal iverksettes et forsøk med nye finansieringsformer for tiltaket. Henvisning til. ECONs undersøkelse - tiltaket har relativt svake langtidseffekter En utfordring at arbeidssøkeren ikke forblir i det ordinære arbeidslivet Etter utvidelse av målgruppe fra vil det være store variasjoner i bistandsbehovet hos deltakerne Fra ble målgruppen for tiltaket utvidet til å omfatte alle yrkeshemmede med behov for oppfølging og tilrettelegging.

13 Mål Målet med forsøket er å utvikle finansieringsmodeller som på sikt kan bidra til: Å øke overgangen til ordinært arbeidsliv for deltagerne At deltakerne beholder jobben i ordinært arbeidsliv En ny finansieringsordning for Arbeid med bistand skal: Finansieringen skal knyttes til deltager ikke tilrettelegger Ta hensyn til at deltakerne har ulikt behov for oppfølging, både når det gjelder intensitet og varighet Gi incentiv til fast og varig ansettelse i ordinært arbeidsliv og sikre at deltagerne følges opp også etter ansettelse i ordinært arbeidsliv Ikke fremme en skjevfordeling av arbeidssøkere ved inntak til tiltaket gjennom at arbeidssøkere som antas å best arbeidsevne foretrekkes fremfor arbeidssøkere som har behov for omfattende bistand for å komme i arbeid

14 Innretting av forsøket
Det skal prøves ut to nye modeller for finansiering av Arbeid med bistand Høy og lav tilskuddssats etter deltagers behov for tjenester og bonus ved fast ansettelse etter gjennomført prøvetid Finansiering etter antall timer med oppfølgingsbistand og bonus ved fast ansettelse etter gjennomført prøvetid Prosjektet skal ha en varighet på to år Oppstart i løpet av 1. kvartal 2008 Det skal være knyttet minimum to tiltaksarrangører til hver modell

15 Modell A – Høy og lav sats etter behov og bonus
Brukerne vil ha ulikt behov for oppfølging: Behov for oppfølging og tilrettelegging for å få eller beholde arbeid Omfattende behov for oppfølging og tilrettelegging for å få eller beholde arbeid To varianter av Arbeid med bistand basert på omfanget av tjenester Forskjellige kravspesifikasjoner med ulikt krav til antall deltagere For behov for oppfølging og tilrettelegging settes et tak på maksimum 15 deltakere For omfattende behov for oppfølging og tilrettelegging settes et tak på maksimum 6 deltakere NAV må ved henvisning til tiltaket presisere hvilken variant som bestilles

16 Modell A forts. Før henvisning må NAV i samarbeid med bruker kartlegge brukerens behov – antatt omfang av tjenestene Trekantsamtale hvor bruker, NAV og tilrettelegger deltar før henvisning til tiltak – gjensidig avklaring av forventninger Tilrettelegger og deltager utarbeider oppfølgingsavtale – angir type, omfang og varighet på oppfølgingen Oppfølging skal dokumenteres gjennom rapportering med avtalen som utgangspunkt Som et incentiv til å øke overgangen til og å beholde arbeid skal det utbetales en bonus ved fast ansettelse av deltageren etter gjennomført prøvetid

17 Modell A – Økonomisk utforming
Tilskuddet skal følge deltager – ikke tilrettelegger Nivået på tilskuddet vil være ulik: For brukere med behov for oppfølging og tilrettelegging vil tilskuddet utgjøre kr ,- pr måned For brukere med omfattende behov for oppfølging og tilrettelegging vil tilskuddet utgjøre kr ,- pr måned NAV vil kjøpe henholdsvis 15 og 6 tiltaksplasser for de to variantene Utbetaling av tilskuddet: Et tilsagn hver måned for de godkjente tiltaksplassene Tiltaksarrangør må sende inn et refusjonskrav påfølgende måned Det foretas en avregning ift faktisk utnyttelse av plassene

18 Modell A – Økonomisk utforming forts.
I tillegg til tilskuddet pr deltager pr måned vil det utbetales en bonus til tiltaksarrangør når en deltager blir fast ansatt i en ordinær bedrift etter gjennomført prøvetid i en fast stilling Bonusen vil utgjøre et engangsbeløp på kr ,- uavhengig av deltakerens behov for tilrettelegging og oppfølging Bonusen vil utbetales på bakgrunn av eget refusjonskrav med vedlagt dokumentasjon

19 Modell B – Antall timer med oppfølgingsbistand og bonus
Deltakerens antatte behov for antall timer med oppfølgingsbistand legges til grunn for vurdering av bistandsbehovet Tilskuddet skal dekke tiden tilrettelegger bruker på: Individuell veiledning og oppfølging av bruker Veiledning og oppfølging av arbeidsgiver hvor deltager er utplassert eller ansatt Reisetid i forbindelse med oppfølgingen Minimumskrav om at hver tilrettelegger skal bruke 95 timer pr måned (60%) til oppfølging som definert over

20 Modell B – forts. Det legges til grunn at hver tiltaksdeltaker har behov for 11 timer oppfølging pr måned i snitt – det må foretas en individuell vurdering av om antall oppfølgingstimer den enkelte bruker har behov for avviker fra snittet Det settes et tak på maksimum 15 deltagere pr tilrettelegger NAV må kartlegge omfanget av brukerens behov for oppfølging og tilrettelegging – med bakgrunn i denne kartleggingen må det vurderes om behovet avviker fra 11 timer pr måned Trekantsamtale hvor bruker, NAV og tilrettelegger deltar før henvisning til tiltak – gjensidig avklaring av forventninger

21 Modell B – forts. NAV lokal sender en bestilling til tiltaksarrangør med et anslag på behov for antall oppfølgingstimer Oppstartsmøte med NAV, bruker og tilrettelegger – komme frem til et endelig anslag på behov for antall oppfølgingstimer i samarbeid Tilrettelegger og deltager utarbeider oppfølgingsavtale – angir type, omfang og varighet på oppfølgingen Oppfølging skal dokumenteres gjennom rapportering med avtalen som utgangspunkt

22 Modell B – Antall timer med oppfølgingsbistand og bonus forts.
Avdekkes det at deltageren har behov for færre eller flere oppfølgingstimer enn først anslått justeres dette underveis Justeringene må bygge på rapportering og dialog mellom NAV, bruker og tiltaksarrangør Tiltaksarrangør skal rapportere på antall timer som er benyttet til oppfølging for hver deltager hver måned Som et incentiv til å øke overgangen til og å beholde arbeid skal det utbetales en bonus ved fast ansettelse av deltageren etter gjennomført prøvetid i fast stilling

23 Modell B – Økonomisk utforming
Tilskuddet skal følge deltager – ikke tilrettelegger Minimumskrav til at tilrettelegger bruker 95 timer hver måned til oppfølging Det legges til en grunn en kostnad pr time kr 550,- NAV kjøper 95 timer pr tilrettelegger pr måned – et tilsagn hver måned på de avtalte timene Tiltaksarrangør må rapportere på tidsbruk overfor den enkelte deltager og sende inn refusjonskrav hver måned – beløpet avregnes ift faktisk fakturerte timer

24 Modell B – Økonomisk utforming forts.
I tillegg til tilskuddet pr deltager pr måned vil det utbetales en bonus til tiltaksarrangør når en deltager blir fast ansatt i en ordinær bedrift etter gjennomført prøvetid i en fast stilling Bonusen vil utgjøre et engangsbeløp på kr. 8000,- Bonusen vil utbetales på bakgrunn av eget refusjonskrav med vedlagt dokumentasjon

25 Oppfølging av forsøket
Oppnevnes en bredt sammensatt referansegruppe ledet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, med representanter fra: Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV fylke/lokal Tiltaksarrangørenes interesseorganisasjoner Forsøket skal evalueres av ekstern evaluator Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender ut brev til tiltaksarrangørene med informasjon om forsøket og ber om bistand til å finne tiltaksarrangører som er interessert i å delta Interesserte tiltaksarrangører skal kunne velge hvilken av modellene de ønsker å prøve ut


Laste ned ppt "8. November 2007 Arbeid med bistand Drammen 8. november 2008 Seksjonssjef Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google