Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva vil arbeidsmarkedsmyndighetene med VTA-tiltaket? Hvor går utviklingen? Tron Helgaker Seksjonssjef Arbeids- og velferdsdirektoratet VTA-seminaret i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva vil arbeidsmarkedsmyndighetene med VTA-tiltaket? Hvor går utviklingen? Tron Helgaker Seksjonssjef Arbeids- og velferdsdirektoratet VTA-seminaret i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva vil arbeidsmarkedsmyndighetene med VTA-tiltaket? Hvor går utviklingen? Tron Helgaker Seksjonssjef Arbeids- og velferdsdirektoratet VTA-seminaret i Trondheim mai 2008

2 NAV, Side 2 Kap. 634, post 76 - tiltaksgjennomføring ordinære arbeidssøkere og yrkeshemmede

3 NAV, Side 3 Kap. 0634, post 76.20, Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede Tiltaksgjennomføring hittil 2008

4 NAV, Side 4 Tiltaksgjennomføring Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede

5 NAV, Side 5 VTA og PV

6 NAV, Side 6 VTA i ordinær virksomhet

7 NAV, Side 7 Antall tiltaksarrangører for VTA i skjermet virksomhet.  ASVL har 231 medlemsbedrifter som arrangerer VTA i skjermet virksomhet  Attføringsbedriftene har 110 medlemsbedrifter, hvorav ca. 50 arrangerer VTA  HSH har ca. 15 bedrifter som arrangerer VTA  Samlet er det i underkant av 300 tiltaksarrangører for dette tiltaket  I tillegg kommer ca 125 ordinære bedrifter som arrangerer VTA i ordinær virksomhet.

8 NAV, Side 8 Nye VTA-plasser i 2008 sammenlignet med  Plan for VTA skjermet i 2008: 7499  Resultat for VTA skjermet i 2007:7442  Plan for VTA i ordinær virksomhet i 2008:176  Resultat for VTA i ordinær virksomhet i 2007:128

9 NAV, Side 9 VTA i ordinær virksomhet startet  Tiltaket er et alternativ til VTA i skjermet virksomhet  Blant målgruppen er spesielt unge uføre som har gått i ordinær skole, og som ikke ønsker seg inn i skjermet virksomhet  Noe treg start, kanskje pga. kombinasjonen arbeidsgivers forpliktelser og størrelsen på tilskuddssatsen  Plantall for 2007 var 128 plasser i tiltaket, som også ble resultatet. Utviklingen er mer positiv for  Plantall 2008:176  Resultat hittil i år: – Januar 196, februar 210, mars 219, april 238.

10 NAV, Side 10 VTA i ordinær forts.  VTA i ordinær virksomhet er et ”integrerende tiltak”  Tiltak rettet mot ordinære virksomheter har høy prioritet

11 NAV, Side 11 Deltakere i VTA - Diagnose Diagnose KvinnerMennSum: Kvinne r MennSum: Blind- svaksynt Døv- hørselshemmet Hjerte- og karsykdommer Hudsykdommer Lunge- og luftveis-sykdommer Muskel- og skjelett-sykdommer Nevrologiske sykdommer og hodeskader Psykiske lidelser Psykisk utviklings-hemming Rusmisbruk Sosial yrkeshemming Stoffskifte-sykdommer Andre og ukjente sykdommer Sum:

12 NAV, Side 12 VTA – Deltakere april 2008 Kjønn:  Menn: 4738  Kvinner: 3087 Innvandrere:  Fra OECD: 158  Utenfor OECD: 182

13 NAV, Side 13 Sluttårsaker VTA (tall fra 2006) Sluttårsak for arbeidstakere i VTA, landsoversikt fra ASVL  Antall i VTA-tiltaket:6638  Totalt antall arbeidstakere som sluttet i 2006: 656  Ordinært arbeid:47  Kombinasjon arbeid/trygd:44  Skole/utdanning:15  Til AB eller APS:31  Annen aktiv attføring (andre tiltak via Aetat/NAV):16  Til et annet VTA-tiltak:35  Til dagsenter eller annet kommunalt tilbud: 102  Til medisinsk / psykiatrisk behandling:98  Til sosial utredning20  Annet248 Andel avgang til i aktive tiltak29 %

14 NAV, Side 14 Sluttårsaker VTA, 2006-tall (2005) Antall i VTA hos Attføringsbedriftene 973 (978)  Antall personer sluttet totalt: 140 (107)  Sluttet til aktiv løsning: 23% (23%)  Sluttet til jobb/utd. 7% ( 3%)  Fullført, aktiv løsning 20% (23%)  Fullført, jobb/utd. 7% ( 3%)  Avbrutt, aktiv løsning 3% ( 0%)  Avbrutt, jobb/utd. 0% ( 0 %)

15 NAV, Side 15 Tiltakskjeding til/fra VTA  Kravet er at VTA-deltakere skal ha uføretrygd.  Tiltakskjeding kan benyttes for personer som ønsker reaktivisering fra uføretrygden.  AB er et aktuelt tiltak, også i kombinasjon med andre tiltak etter vedkommendes behov og ønsker, for eksempel ved overgang fra VTA skjermet til VTA i ordinært arbeid.  Det legges ikke opp til tiltakskjeding i den hensikt å komme inn i tiltaket.

16 NAV, Side 16 Forenkling av tiltaksregelverket  Departementet har satt i gang et arbeid med forenkling av regelverket for arbeidsrettede tiltak og tjenester.  Av mandatet fremgår blant annet: Vurdering av hvilke endringer som ansees hensiktsmessige i hele tjenesteportefølgen De nye tiltakene må innfases i tiltaksstrukturen Vurdere eventuell sammenslåing av ”tilgrensende” tiltak Endringene er planlagt iverksatt fra Støtte- og styringssystemet for skjermet sektor skal undergis en spesiell vurdering (eget tidsløp).

17 NAV, Side 17 Mulige forenklinger i tiltaksregelverket fra 2009:  Et avklaringstiltak for yrkeshemmede, sykmeldte og ordinære arbeidssøkere  Et oppfølgingstiltak for yrkeshemmede, sykmeldte og ordinære arbeidssøkere  Slå sammen Tilretteleggingstilskuddet med Honorar for bedriftshelsetjeneste til en ordning  En bestemmelse om arbeidspraksis

18 NAV, Side 18 Evaluering av økonomi og organisering i skjermet sektor.  Få økt kunnskap om hvordan godkjenningsordningen for skjermede virksomheter fungerer i dag.  Oppfyller bedriftene kravene i dagens godkjenningsordning?  Er støtteordningene hensiktsmessig utformet?  Er kravene i godkjenningsordningen en relevant måte å styre bedriftenes levering av attføringstjenester?

19 NAV, Side 19 Hva skjer med VTA- tiltaket fremover?  Departementet har igangsatt en evaluering av tiltaket hvor det er behov for å få frem informasjon om følgende: – Bidrar VTA til å utvikle deltakernes ressurser gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver? – Øker deltakelsen i VTA sannsynligheten for overgang til ordinært arbeid? – Hva kan gjøres for å øke andelen deltakere over til ordinært arbeid – Oppdraget er gitt til FAFO, og et utvalg bedrifter (ansatte og brukere) vil bli intervjuet, og man vil se på kvalitetssikring og kontroll med tiltakene. – Direktoratet deltar i en referansegruppe, sammen med ASVL, NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemmede) Høgskolen i Trondheim og KS (Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon).


Laste ned ppt "Hva vil arbeidsmarkedsmyndighetene med VTA-tiltaket? Hvor går utviklingen? Tron Helgaker Seksjonssjef Arbeids- og velferdsdirektoratet VTA-seminaret i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google