Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VTA-seminaret i Trondheim mai 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VTA-seminaret i Trondheim mai 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 VTA-seminaret i Trondheim 21.- 22. mai 2008
Hva vil arbeidsmarkedsmyndighetene med VTA-tiltaket? Hvor går utviklingen? Tron Helgaker Seksjonssjef Arbeids- og velferdsdirektoratet

2 Kap. 634, post 76 - tiltaksgjennomføring ordinære arbeidssøkere og yrkeshemmede

3 Kap. 0634, post 76.20, Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede Tiltaksgjennomføring hittil 2008

4 Tiltaksgjennomføring 2006 - 2008 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede

5 VTA og PV

6 VTA i ordinær virksomhet 2006 - 2008

7 Antall tiltaksarrangører for VTA i skjermet virksomhet.
ASVL har 231 medlemsbedrifter som arrangerer VTA i skjermet virksomhet Attføringsbedriftene har 110 medlemsbedrifter, hvorav ca. 50 arrangerer VTA HSH har ca. 15 bedrifter som arrangerer VTA Samlet er det i underkant av 300 tiltaksarrangører for dette tiltaket I tillegg kommer ca 125 ordinære bedrifter som arrangerer VTA i ordinær virksomhet.

8 Nye VTA-plasser i 2008 sammenlignet med 2007.
Plan for VTA skjermet i 2008: Resultat for VTA skjermet i 2007: 7442 Plan for VTA i ordinær virksomhet i 2008: 176 Resultat for VTA i ordinær virksomhet i 2007: 128

9 VTA i ordinær virksomhet startet 1.1. 2006
Tiltaket er et alternativ til VTA i skjermet virksomhet Blant målgruppen er spesielt unge uføre som har gått i ordinær skole, og som ikke ønsker seg inn i skjermet virksomhet Noe treg start, kanskje pga. kombinasjonen arbeidsgivers forpliktelser og størrelsen på tilskuddssatsen Plantall for 2007 var 128 plasser i tiltaket, som også ble resultatet. Utviklingen er mer positiv for 2008. Plantall 2008: 176 Resultat hittil i år: Januar 196, februar 210, mars 219, april 238.

10 VTA i ordinær forts. VTA i ordinær virksomhet er et ”integrerende tiltak” Tiltak rettet mot ordinære virksomheter har høy prioritet

11 Deltakere i VTA - Diagnose
Kvinner Menn Sum: Blind- svaksynt 19 46 65 14 44 58 Døv- hørselshemmet 27 74 101 29 78 107 Hjerte- og karsykdommer 32 10 54 Hudsykdommer 9 7 16 11 22 Lunge- og luftveis-sykdommer 8 13 21 6 23 Muskel- og skjelett-sykdommer 150 207 357 188 247 435 Nevrologiske sykdommer og hodeskader 129 262 391 166 341 507 Psykiske lidelser 339 574 913 708 1 143 Psykisk utviklings-hemming 1 154 1 559 2 713 1 223 1 647 2 870 Rusmisbruk 62 17 63 80 Sosial yrkeshemming 50 138 55 161 216 Stoffskifte-sykdommer 12 18 Andre og ukjente sykdommer 671 947 1 618 923 1 354 2 277 2 584 3 925 6 509 3 087 4 738 7 825

12 VTA – Deltakere april 2008 Kjønn: Menn: 4738 Kvinner: 3087
Innvandrere: Fra OECD: 158 Utenfor OECD: 182

13 Sluttårsaker VTA (tall fra 2006)
Sluttårsak for arbeidstakere i VTA, landsoversikt fra ASVL Antall i VTA-tiltaket: Totalt antall arbeidstakere som sluttet i 2006: 656 Ordinært arbeid: Kombinasjon arbeid/trygd: 44 Skole/utdanning: Til AB eller APS: Annen aktiv attføring (andre tiltak via Aetat/NAV): 16 Til et annet VTA-tiltak: 35 Til dagsenter eller annet kommunalt tilbud: 102 Til medisinsk / psykiatrisk behandling: 98 Til sosial utredning 20 Annet Andel avgang til i aktive tiltak %

14 Sluttårsaker VTA, 2006-tall (2005)
Antall i VTA hos Attføringsbedriftene (978) Antall personer sluttet totalt: (107) Sluttet til aktiv løsning: % (23%) Sluttet til jobb/utd % ( 3%) Fullført, aktiv løsning % (23%) Fullført, jobb/utd % ( 3%) Avbrutt, aktiv løsning % ( 0%) Avbrutt, jobb/utd % ( 0 %)

15 Tiltakskjeding til/fra VTA
Kravet er at VTA-deltakere skal ha uføretrygd. Tiltakskjeding kan benyttes for personer som ønsker reaktivisering fra uføretrygden. AB er et aktuelt tiltak, også i kombinasjon med andre tiltak etter vedkommendes behov og ønsker, for eksempel ved overgang fra VTA skjermet til VTA i ordinært arbeid. Det legges ikke opp til tiltakskjeding i den hensikt å komme inn i tiltaket.

16 Forenkling av tiltaksregelverket
Departementet har satt i gang et arbeid med forenkling av regelverket for arbeidsrettede tiltak og tjenester. Av mandatet fremgår blant annet: Vurdering av hvilke endringer som ansees hensiktsmessige i hele tjenesteportefølgen De nye tiltakene må innfases i tiltaksstrukturen Vurdere eventuell sammenslåing av ”tilgrensende” tiltak Endringene er planlagt iverksatt fra Støtte- og styringssystemet for skjermet sektor skal undergis en spesiell vurdering (eget tidsløp).

17 Mulige forenklinger i tiltaksregelverket fra 2009:
Et avklaringstiltak for yrkeshemmede, sykmeldte og ordinære arbeidssøkere Et oppfølgingstiltak for yrkeshemmede, sykmeldte og ordinære arbeidssøkere Slå sammen Tilretteleggingstilskuddet med Honorar for bedriftshelsetjeneste til en ordning En bestemmelse om arbeidspraksis

18 Evaluering av økonomi og organisering i skjermet sektor.
Få økt kunnskap om hvordan godkjenningsordningen for skjermede virksomheter fungerer i dag. Oppfyller bedriftene kravene i dagens godkjenningsordning? Er støtteordningene hensiktsmessig utformet? Er kravene i godkjenningsordningen en relevant måte å styre bedriftenes levering av attføringstjenester?

19 Hva skjer med VTA- tiltaket fremover?
Departementet har igangsatt en evaluering av tiltaket hvor det er behov for å få frem informasjon om følgende: Bidrar VTA til å utvikle deltakernes ressurser gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver? Øker deltakelsen i VTA sannsynligheten for overgang til ordinært arbeid? Hva kan gjøres for å øke andelen deltakere over til ordinært arbeid Oppdraget er gitt til FAFO, og et utvalg bedrifter (ansatte og brukere) vil bli intervjuet, og man vil se på kvalitetssikring og kontroll med tiltakene. Direktoratet deltar i en referansegruppe, sammen med ASVL, NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemmede) Høgskolen i Trondheim og KS (Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon).


Laste ned ppt "VTA-seminaret i Trondheim mai 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google