Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personaløkonomiske metoder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personaløkonomiske metoder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Personaløkonomiske metoder
Harald Romstad Forelesning

2 TEMA 2: PERSONALØKONOMI - PERSPEKTIVER OG METODER ”Menyen”
FØLSOMHETSBEREGNINGER KORRIGERING FOR SANNSYNLIGHET NÅVERDIANALYSE - NYTTE/KOSTNADSANALYSE ER EN INVESTERING LØNNSOM? BALLONGMODELL (TAS SENERE) SAMMENSTILLING AV EFFEKTER Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

3 TEMA 2: PERSONALØKONOMI - PERSPEKTIVER OG METODER ”Menyen”
PERSONALØKONOMISKE NØKKELTALL SAMMENSTILLING AV EFFEKTER PERSONALØKONOMISK ÅRSBERETNING (ÅRSAVSLUTNING) EN TILLEGGSBERETNING TILLEGGSBEREGNINGER GIR UTFYLLENDE INFORMASJON OG NØKKELTALL PÅ PERSONALOMRÅDET Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

4 PERSONALØKONOMISKE METODER Usikkerhet og risiko
USIKKERHET EN DEL AV HVERDAGEN “ALT SOM KAN GÅ GODT,- GÅR SJELDEN GODT” “ALT SOM KAN GÅ GALT,- GJØR DET SJELDENT” VANLIG FEIL I BUDSJETTER: BESTE MULIGE UTFALL D.V.S. LAVE KOSTNADER OG HØYE INNTEKTER FORENKLINGER SOM GIR SYSTEMATISKE FEIL SOM UNDERVURDERER KOSTNADENE Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

5 PERSONALØKONOMISKE METODER Usikkerhet og risiko
Det er arbeidsgiveravgift på pensjon Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

6 PERSONALØKONOMISKE METODER Usikkerhet og risiko
Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

7 PERSONALØKONOMISKE METODER Usikkerhet og risiko
Sensivitetsanalyse fortsettelse Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

8 PERSONALØKONOMISKE METODER Følsomhetsanalyser
FORVENTNINGSVERDI: KORRIGERER FOR USIKKERHET USIKKERHET UTTRYKT I EN SANNSYNLIGHETSFORDELING BAKER INN SANNSYNLIGHET I DE MULIGE UTFALLENE FØLSOMHETSANALYSE INGEN SPESIELL PERSONALØKONOMISK TEKNIKK, men nyttig FREMMER “BUDSJETTMESSIG EDRUSKAP” Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

9 PERSONALØKONOMISKE METODER Følsomhetsanalyser
Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

10 PERSONALØKONOMISKE METODER Nyttekostnadsanalyse - begrepet
SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMHETSMÅLING SYSTEMATISK FORSØK PÅ Å MÅLE OG VEIE SAMMEN ALLE GEVINSTER OG KOSTNADER VED OFFENTLIGE PROSJEKTER FOR Å SE OM PROSJEKTENE BØR GJENNOMFØRES ELLER IKKE EKSEMPEL: FORLENGELSE AV NORDLANDSBANEN METODEN OGSÅ RELEVANT INNENFOR PERSONALOMRÅDET Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

11 PERSONALØKONOMISKE METODER Nyttekostnadsanalyse - metodiske spørsmål
EN SER PÅ EFFEKTENE FOR BERØRTE PARTER INDENTIFISERER BERØRTE PARTER SETTE MÅL PÅ VERDIEN AV ENDRINGENE FOR BERØRTE PARTER - DIFFERANSEANALYSE VERDSETTING - PROBLEMATISK OBSERVERBARE PRISER FINNES IKKE, dvs en må bruke kalkulerte priser FRITID, MILJØ, TRIVSEL, KULTUR, OPPLEVELSER TIDSHORISONT - DISKONTERING BRUKER NÅVERDIMETODEN Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

12 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad
Hva er samfunnsnytte Nytte er å forstå som en alternativkostnad som framkommer gjennom den enkeltes forbrukers valg i sine daglige beslutninger Hovedprinsippet for verdsetting som vanligvis brukes i nytte-kostnadsanalyser, er at kroneverdien av en konsekvens skal settes lik det befolkningen er: villig til å betale for å oppnå den villig til å risikere en konsekvens for å realisere et mål At noe er “samfunnsøkonomisk lønnsomt” vil bety at befolkningen til sammen er villig til å betale minst så mye som tiltaket faktisk koster Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

13 Kalkulasjonspriser for samfunnsnytte
NOU 1998:16 "Om nytte-kostnadsanalyser", Diamond-Mirrlees-resultatet, som sier at offentlig sektor bør legge til grunn samme priser som private produsenter Reisekostnadsmetoden: legger til grunn den oppofrelse av tid den enkelte bruker av tjeneste anvender på et prosjekt Alternativverdien for en time blir da lønnssatsene til de ulike brukergruppene Normalpris er: lønnskostnader + sosiale kostnader! En foretar normalt ikke noen prismessige vurderinger av helsemessige eller forhold knyttet til miljø, men formulerer disse motsatt: Hvor mye må verdien være for at prosjektet skal være lønnsomt Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

14 PERSONALØKONOMISKE METODER Nåverdianalyser
POENG: SER PÅ FRAMTIDIGE EFFEKTER “REVERSERER” EFFEKTENE TILBAKE TIL I DAG FORDI BESLUTNINGSTIDSPUNKTET ER I DAG METODISK GREP: DISKONTERER FRAMTIDIGE KONTANTSTRØMMMER TILBAKE TIL BESLUTNINGSPUNKT HOVEDKRITERIUM: NÅVERDI (NV) > 0 POSITIV NÅVERDI - LØNNSOMT TILTAK Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

15 PERSONALØKONOMISKE METODER Nåverdianalyser
Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

16 PERSONALØKONOMISKE METODER Nåverdianalyser
Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

17 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad
PERSONALØKONOMISKE METODER Nyttekostnadsanalyse - diskonteringsfaktoren DISKONTERINGSFAKTOREN SAMFUNNSØKONOMISK KALKULASJONSRENTE 7 % - FASTSATT AV FINANSDEPARTEMENTET r = KALKULASJONSRENTEN DISKONTERINGSFAKTOREN = 1/ ( 1 + r) Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

18 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad
PERSONALØKONOMISKE METODER Nyttekostnadsanalyse - nåverdikriteriet - generell form NÅVERDIKRITERIET B = GEVINST C = KOSTNAD HENSYNTAR DISKONTERINGSFAKTOREN NV = NÅVERDI KRAV NV > 0 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

19 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad
PERSONALØKONOMISKE METODER Nyttekostnadsanalyse - nåverdikriteriet - generell form NÅVERDIKRITERIET B = GEVINST C = KOSTNAD HENSYNTAR DISKONTERINGSFAKTOREN NV = NÅVERDI KRAV NV > 0 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

20 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad
PERSONALØKONOMISKE METODER Nyttekostnadsanalyse - nåverdikriteriet - generell form NÅVERDIKRITERIET B = GEVINST C = KOSTNAD HENSYNTAR DISKONTERINGSFAKTOREN NV = NÅVERDI KRAV NV > 0 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

21 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad
PERSONALØKONOMISKE METODER Nyttekostnadsanalyse - nåverdikriteriet - generell form NÅVERDIKRITERIET B = GEVINST C = KOSTNAD HENSYNTAR DISKONTERINGSFAKTOREN NV = NÅVERDI KRAV NV > 0 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

22 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad
PERSONALØKONOMISKE METODER Nyttekostnadsanalyse - nåverdikriteriet - generell form NÅVERDIKRITERIET B = GEVINST C = KOSTNAD HENSYNTAR DISKONTERINGSFAKTOREN NV = NÅVERDI KRAV NV > 0 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

23 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad
PERSONALØKONOMISKE METODER Nyttekostnadsanalyse - nåverdikriteriet - generell form NÅVERDIKRITERIET B = GEVINST C = KOSTNAD HENSYNTAR DISKONTERINGSFAKTOREN NV = NÅVERDI KRAV NV > 0 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

24 PERSONALØKONOMISKE METODER Nøkkeltall - generelle personalnøkkeltall
Hva nøkkeltalla beskriver Inntekter/antall ansatte Hva hver ansatt i snitt skaper av inntekter Personalkostnader/ Totale kostnader Personalintensiteten Infrastrukturkostnad % = 1 – Direkte personalkostnader / Totale kostnader Summen av de indirekte kostnader som kan avledes av sum direkte lønnskostnader Lønn Det medarbeideren får utbetalt pluss skattetrekket Lønnskostnader/antall årsverk Gjennomsnittlig lønnskostnad per årsverk, inkl. feriepenger, pensjoner og arb.giveravgift Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

25 PERSONALØKONOMISKE METODER Nøkkeltall - generelle personalnøkkeltall
Hva nøkkeltalla beskriver Produserte enheter/ antall årsverk Produktivitet Personalgoder / personalkostnader Andelen av personalkostnader som blir brukt på goder til ansatte (subsidiert kantine, felles feriehytte, bedriftsidrett) Personalgoder / antall ansatte Satsing på andre goder enn lønn per ansatt Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

26 PERSONALØKONOMISKE METODER Personaløkonomisk årsavslutning
UTARBEIDES SOM TILLEGG TIL DET ORDINÆRE ÅRSBERETNINGEN / ÅRSRAPPORTEN PERSONALØKONOMISK ÅRSAVSLUTNING OMFATTER PERSONALBERETNING (VERBAL DEL) PERSONALREGNSKAP PERSONALNØKKELTALL PERSONALFOTNOTER (TILLEGGSINFORMASJON) Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

27 PERSONALØKONOMISKE METODER Personaløkonomisk regnskap - eksempel
Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

28 PERSONALØKONOMISKE METODER Personaløkonomisk regnskap - Kontobegrepet
Kontostreng - sammensatt av mange elementer Eksempel: Kontostreng med 4 dimensjoner Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

29 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad
PERSONALØKONOMISKE METODER Personaløkonomisk regnskap - Regnskapsmetode og kalkylemetode TALLENE FINNES PÅ ARTSKONTONIVÅ (REGNSKAPSMETODEN) REGNSKAPSTALL OVERFØRES DIREKTE TIL PERSONALØKONOMISK REGNSKAP ANDRE KOSTNADER MÅ SAMMENSTILLES FRA FLERE KONTI EKS: OPPLÆRINGSKOSTNADER EKS: REHABILITERINGSKOSTNADER EN DEL POSTER MÅ I TILLEGG BASERES PÅ KALKYLER Det er altså teknisk mulig, men det er krevende – og vi det bli brukt? Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

30 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad
PERSONALØKONOMISKE METODER Personaløkonomisk regnskap - de ulike postene Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

31 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad
ÅRSBERETNINGEN Kompetanseøkonomi - synliggjøre investeringer i strukturell kompetanse Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

32 PERSONALØKONOMISKE METODER Nøkkeltall - Opplæring
Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

33 PERSONALØKONOMISKE METODER Nøkkeltall - Rehabilitering og arbeidsmiljø
Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

34 PERSONALØKONOMISKE METODER Nøkkeltall - Fravær
Jan Merok Paulsen & Harald Romstad

35 ÅRSBERETNINGEN Avslutning
KAP 5: AVSLUTNING - FORTOLKNING HVILKE MÅL HAR EN GREP OM? HVILKE MÅL LIGGER “URØRT”? SÆRSKILTE INTERSSANTE PROSJEKTER OG TILTAK TRENDANALYSE - SAMMENLIGNING OVER TID SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER? UTFORDRINGER PÅ PERSONALOMRÅDET I PERIODENE SOM LIGGER FORAN Jan Merok Paulsen & Harald Romstad


Laste ned ppt "Personaløkonomiske metoder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google