Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personaløkonomiske metoder Harald Romstad Forelesning 09.03.06.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personaløkonomiske metoder Harald Romstad Forelesning 09.03.06."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personaløkonomiske metoder Harald Romstad Forelesning 09.03.06

2 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad2 TEMA 2: PERSONALØKONOMI - PERSPEKTIVER OG METODER ”Menyen”  FØLSOMHETSBEREGNINGER  KORRIGERING FOR SANNSYNLIGHET  NÅVERDIANALYSE - NYTTE/KOSTNADSANALYSE  ER EN INVESTERING LØNNSOM?  BALLONGMODELL (TAS SENERE)  SAMMENSTILLING AV EFFEKTER

3 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad3 TEMA 2: PERSONALØKONOMI - PERSPEKTIVER OG METODER ”Menyen”  PERSONALØKONOMISKE NØKKELTALL  SAMMENSTILLING AV EFFEKTER  PERSONALØKONOMISK ÅRSBERETNING (ÅRSAVSLUTNING)  EN TILLEGGSBERETNING  TILLEGGSBEREGNINGER  GIR UTFYLLENDE INFORMASJON OG NØKKELTALL PÅ PERSONALOMRÅDET

4 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad4 PERSONALØKONOMISKE METODER Usikkerhet og risiko  USIKKERHET EN DEL AV HVERDAGEN  “ALT SOM KAN GÅ GODT,- GÅR SJELDEN GODT”  “ALT SOM KAN GÅ GALT,- GJØR DET SJELDENT”  VANLIG FEIL I BUDSJETTER: BESTE MULIGE UTFALL  D.V.S. LAVE KOSTNADER OG HØYE INNTEKTER  FORENKLINGER SOM GIR SYSTEMATISKE FEIL SOM UNDERVURDERER KOSTNADENE

5 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad5 PERSONALØKONOMISKE METODER Usikkerhet og risiko Det er arbeidsgiveravgift på pensjon

6 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad6 PERSONALØKONOMISKE METODER Usikkerhet og risiko

7 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad7 PERSONALØKONOMISKE METODER Usikkerhet og risiko Sensivitetsanalyse fortsettelse

8 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad8 PERSONALØKONOMISKE METODER Følsomhetsanalyser  FORVENTNINGSVERDI: KORRIGERER FOR USIKKERHET  USIKKERHET UTTRYKT I EN SANNSYNLIGHETSFORDELING  BAKER INN SANNSYNLIGHET I DE MULIGE UTFALLENE  FØLSOMHETSANALYSE INGEN SPESIELL PERSONALØKONOMISK TEKNIKK, men nyttig  FREMMER “BUDSJETTMESSIG EDRUSKAP”

9 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad9 PERSONALØKONOMISKE METODER Følsomhetsanalyser

10 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad10 PERSONALØKONOMISKE METODER Nyttekostnadsanalyse - begrepet  NYTTEKOSTNADSANALYSE  SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMHETSMÅLING  SYSTEMATISK FORSØK PÅ Å MÅLE OG VEIE SAMMEN ALLE GEVINSTER OG KOSTNADER VED OFFENTLIGE PROSJEKTER  FOR Å SE OM PROSJEKTENE BØR GJENNOMFØRES ELLER IKKE  EKSEMPEL: FORLENGELSE AV NORDLANDSBANEN  METODEN OGSÅ RELEVANT INNENFOR PERSONALOMRÅDET

11 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad11 PERSONALØKONOMISKE METODER Nyttekostnadsanalyse - metodiske spørsmål  EN SER PÅ EFFEKTENE FOR BERØRTE PARTER  INDENTIFISERER BERØRTE PARTER  SETTE MÅL PÅ VERDIEN AV ENDRINGENE FOR BERØRTE PARTER - DIFFERANSEANALYSE  VERDSETTING - PROBLEMATISK  OBSERVERBARE PRISER FINNES IKKE, dvs en må bruke kalkulerte priser  FRITID, MILJØ, TRIVSEL, KULTUR, OPPLEVELSER  TIDSHORISONT - DISKONTERING  BRUKER NÅVERDIMETODEN

12 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad12 Hva er samfunnsnytte Nytte er å forstå som en alternativkostnad som framkommer gjennom den enkeltes forbrukers valg i sine daglige beslutninger Hovedprinsippet for verdsetting som vanligvis brukes i nytte-kostnadsanalyser, er at kroneverdien av en konsekvens skal settes lik det befolkningen er: –villig til å betale for å oppnå den –villig til å risikere en konsekvens for å realisere et mål At noe er “samfunnsøkonomisk lønnsomt” vil bety at befolkningen til sammen er villig til å betale minst så mye som tiltaket faktisk koster

13 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad13 Kalkulasjonspriser for samfunnsnytte NOU 1998:16 "Om nytte-kostnadsanalyser", –Diamond-Mirrlees-resultatet, som sier at offentlig sektor bør legge til grunn samme priser som private produsenter –Reisekostnadsmetoden: legger til grunn den oppofrelse av tid den enkelte bruker av tjeneste anvender på et prosjekt Alternativverdien for en time blir da lønnssatsene til de ulike brukergruppene Normalpris er: lønnskostnader + sosiale kostnader! –En foretar normalt ikke noen prismessige vurderinger av helsemessige eller forhold knyttet til miljø, men formulerer disse motsatt: Hvor mye må verdien være for at prosjektet skal være lønnsomt

14 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad14 PERSONALØKONOMISKE METODER Nåverdianalyser  POENG: SER PÅ FRAMTIDIGE EFFEKTER  “REVERSERER” EFFEKTENE TILBAKE TIL I DAG  FORDI BESLUTNINGSTIDSPUNKTET ER I DAG  METODISK GREP: DISKONTERER FRAMTIDIGE KONTANTSTRØMMMER TILBAKE TIL BESLUTNINGSPUNKT  HOVEDKRITERIUM: NÅVERDI (NV) > 0  POSITIV NÅVERDI - LØNNSOMT TILTAK

15 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad15 PERSONALØKONOMISKE METODER Nåverdianalyser

16 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad16 PERSONALØKONOMISKE METODER Nåverdianalyser

17 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad17 PERSONALØKONOMISKE METODER Nyttekostnadsanalyse - diskonteringsfaktoren  DISKONTERINGSFAKTOREN  SAMFUNNSØKONOMISK KALKULASJONSRENTE  7 % - FASTSATT AV FINANSDEPARTEMENTET  r = KALKULASJONSRENTEN  DISKONTERINGSFAKTOREN = 1/ ( 1 + r)

18 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad18 PERSONALØKONOMISKE METODER Nyttekostnadsanalyse - nåverdikriteriet - generell form  NÅVERDIKRITERIET  B = GEVINST  C = KOSTNAD  HENSYNTAR DISKONTERINGSFAKTOREN  NV = NÅVERDI  KRAV NV > 0

19 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad19 PERSONALØKONOMISKE METODER Nyttekostnadsanalyse - nåverdikriteriet - generell form  NÅVERDIKRITERIET  B = GEVINST  C = KOSTNAD  HENSYNTAR DISKONTERINGSFAKTOREN  NV = NÅVERDI  KRAV NV > 0

20 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad20 PERSONALØKONOMISKE METODER Nyttekostnadsanalyse - nåverdikriteriet - generell form  NÅVERDIKRITERIET  B = GEVINST  C = KOSTNAD  HENSYNTAR DISKONTERINGSFAKTOREN  NV = NÅVERDI  KRAV NV > 0

21 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad21 PERSONALØKONOMISKE METODER Nyttekostnadsanalyse - nåverdikriteriet - generell form  NÅVERDIKRITERIET  B = GEVINST  C = KOSTNAD  HENSYNTAR DISKONTERINGSFAKTOREN  NV = NÅVERDI  KRAV NV > 0

22 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad22 PERSONALØKONOMISKE METODER Nyttekostnadsanalyse - nåverdikriteriet - generell form  NÅVERDIKRITERIET  B = GEVINST  C = KOSTNAD  HENSYNTAR DISKONTERINGSFAKTOREN  NV = NÅVERDI  KRAV NV > 0

23 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad23 PERSONALØKONOMISKE METODER Nyttekostnadsanalyse - nåverdikriteriet - generell form  NÅVERDIKRITERIET  B = GEVINST  C = KOSTNAD  HENSYNTAR DISKONTERINGSFAKTOREN  NV = NÅVERDI  KRAV NV > 0

24 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad24 PERSONALØKONOMISKE METODER Nøkkeltall - generelle personalnøkkeltall NøkkeltallHva nøkkeltalla beskriver Inntekter/antall ansatteHva hver ansatt i snitt skaper av inntekter Personalkostnader/ Totale kostnader Personalintensiteten Infrastrukturkostnad % = 1 – Direkte personalkostnader / Totale kostnader Summen av de indirekte kostnader som kan avledes av sum direkte lønnskostnader LønnDet medarbeideren får utbetalt pluss skattetrekket Lønnskostnader/antall årsverkGjennomsnittlig lønnskostnad per årsverk, inkl. feriepenger, pensjoner og arb.giveravgift

25 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad25 PERSONALØKONOMISKE METODER Nøkkeltall - generelle personalnøkkeltall NøkkeltallHva nøkkeltalla beskriver Produserte enheter/ antall årsverk Produktivitet Produserte enheter/ antall årsverk Produktivitet Personalgoder / personalkostnader Andelen av personalkostnader som blir brukt på goder til ansatte (subsidiert kantine, felles feriehytte, bedriftsidrett) Personalgoder / antall ansatte Satsing på andre goder enn lønn per ansatt

26 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad26 PERSONALØKONOMISKE METODER Personaløkonomisk årsavslutning  UTARBEIDES SOM TILLEGG TIL DET ORDINÆRE ÅRSBERETNINGEN / ÅRSRAPPORTEN  PERSONALØKONOMISK ÅRSAVSLUTNING OMFATTER  PERSONALBERETNING (VERBAL DEL)  PERSONALREGNSKAP  PERSONALNØKKELTALL  PERSONALFOTNOTER (TILLEGGSINFORMASJON)

27 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad27 PERSONALØKONOMISKE METODER Personaløkonomisk regnskap - eksempel

28 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad28 PERSONALØKONOMISKE METODER Personaløkonomisk regnskap - Kontobegrepet  Kontostreng - sammensatt av mange elementer  Eksempel: Kontostreng med 4 dimensjoner  1 370 0120 310

29 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad29 PERSONALØKONOMISKE METODER Personaløkonomisk regnskap - Regnskapsmetode og kalkylemetode  TALLENE FINNES PÅ ARTSKONTONIVÅ (REGNSKAPSMETODEN)  REGNSKAPSTALL OVERFØRES DIREKTE TIL PERSONALØKONOMISK REGNSKAP  ANDRE KOSTNADER MÅ SAMMENSTILLES FRA FLERE KONTI  EKS: OPPLÆRINGSKOSTNADER  EKS: REHABILITERINGSKOSTNADER  EN DEL POSTER MÅ I TILLEGG BASERES PÅ KALKYLER  Det er altså teknisk mulig, men det er krevende – og vi det bli brukt?

30 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad30 PERSONALØKONOMISKE METODER Personaløkonomisk regnskap - de ulike postene

31 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad31 ÅRSBERETNINGEN Kompetanseøkonomi - synliggjøre investeringer i strukturell kompetanse

32 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad32 PERSONALØKONOMISKE METODER Nøkkeltall - Opplæring

33 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad33 PERSONALØKONOMISKE METODER Nøkkeltall - Rehabilitering og arbeidsmiljø

34 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad34 PERSONALØKONOMISKE METODER Nøkkeltall - Fravær

35 Jan Merok Paulsen & Harald Romstad35 ÅRSBERETNINGEN Avslutning  KAP 5: AVSLUTNING - FORTOLKNING  HVILKE MÅL HAR EN GREP OM?  HVILKE MÅL LIGGER “URØRT”?  SÆRSKILTE INTERSSANTE PROSJEKTER OG TILTAK  TRENDANALYSE - SAMMENLIGNING OVER TID  SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER?  UTFORDRINGER PÅ PERSONALOMRÅDET I PERIODENE SOM LIGGER FORAN


Laste ned ppt "Personaløkonomiske metoder Harald Romstad Forelesning 09.03.06."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google