Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen undervisningsprinsipper laget på basis av uttalelser av b Alan Bell b Tommy Eads b Hans Freudenthal b Egne kommentar hentet fra ulike hold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen undervisningsprinsipper laget på basis av uttalelser av b Alan Bell b Tommy Eads b Hans Freudenthal b Egne kommentar hentet fra ulike hold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen undervisningsprinsipper laget på basis av uttalelser av b Alan Bell b Tommy Eads b Hans Freudenthal b Egne kommentar hentet fra ulike hold.

2 Felles for alle teoretikere: b Det finnes ingen enkle oppskrifter på undervisning. b Undervisningen kan ikke planlegges i detalj på forhånd. Man må justere og tilpasse underveis. b Det må være dialog mellom lærer og elev. b Elevene må spille en aktiv rolle. b Tradisjonell metode med forklaring og etterfølgende øving holder ikke mål.

3 Alan Bell Litt bearbeidet

4 Svakheter ved tradisjonell u.v. b Den tradisjonelle undervisningen er for skjematisk og preget av drill og bruk av algoritmer og regler. b Misforståelser bringes ikke fram i lyset og får derfor lov til å sperre for videre læring. b Det brukes for liten tid til å diskutere og avklare innhold og mening av begrepene.

5 Svakheter forts. b b Elevene har for få anledninger til å samarbeide og dermed gjennomføre slik diskusjon. b b De oppgavene og problemstillingene som elevene får er kunstige og har liten relevans for livet utenfor skolen. b b Det er liten eller ingen kontakt mellom skolen og miljøet utenfor. Det ytre miljøet brukes ikke i matematikkundervisningen.

6 Anbefalinger b b Man bør ta utgangspunkt i en situasjon som ligger så nært opp til det virkelige liv som mulig. b b Det må utformes problemer eller oppgaver som inneholder viktige begreper. Fleksibilitet er viktig i denne fasen. b b Det må gis rom for spørsmål og utfordringer som elevene selv er opptatt av.

7 Anbefalinger forts. b b Av og til kan elevene selv utforme hele oppgaven. b b Elevene forsøker å løse problemet på egenhånd. "På egenhånd" betyr uten innblanding av lærer, ikke individuelt. b b Diskusjon i smågrupper er ønskelig. Først når de er godt i gang eller møter vansker griper læreren inn for å gi hint eller hjelp.

8 Stadier av utvikling hos læreren b Regler b Prinsipper b Internaliserte handlingsmønstre

9 Anbefalinger forts. b b Etter at problemet er løst eller bearbeidet på en rimelig bra måte, må det foretas en oppsummering. b b Dette kan gjøres i form av klassediskusjoner eller på andre måter, slik som å bruke sjekklister, foreta selvvurdering eller utarbeidelse av begrepskart.

10 Anbefalinger forts. b b En høyest mulig intensitet i arbeidet og diskusjonene er ønskelige. b b Ulike kreative aktiviteter kan knyttes til arbeidet, slik som å utforme lignende problemstillinger eller skrive rapporter, kommentarer til hva man gjør og tenker, eller å lage en fortelling om arbeidet.

11 Tommy Eads. Instruksjonsprinsipper

12 6 temaer som gjentas: b b Aktiv deltakelse: studentene må delta aktivt i problemløsningen. b b Verbal interaksjon: studentene må snakke om den matematikken de lærer. b b Revisitasjon: viktige problemsituasjoner blir revisitert med jamne mellomrom. b b Uformelt språk: bruk av matematikkens formelle språk holdes på et minimum, og introduseres ikke før det er behov for det.

13 6 temaer forts. b b Lesing: studentene må lese som en del av det å lære matematikk. b b Generalisering: studentene gis anledning til å møte mange tilfelle som de kan generalisere ut fra.

14 Aktiv deltakelse b b Studentene har større tilbøyelighet til å være aktive enn før. b b Materialet presenteres på en måte som oppmuntrer dette. ("Hva skjer hvis... ?”]

15 Verbal interaksjon b b Studentenes kommunikasjon er blitt endret. ("Hva skjer hvis... ?") b b Det blir bedre læring når det åpnes for diskusjon. b b I skriftlig materiale kan det være vanskelig å avsløre misforståelser. Diskusjoner gir anledning til å korrigere slike.

16 Eksempel fra arbeid med funksjonwer. b b Studentene forfølger egne idéer ved å gjøre små endringer på grafene. b b Mange studenter er omtrentlige i omtale og tenkning om grafer. b b De har ofte liten erfaring i bruk av akser med ulik målestokk. Bruk av kalkulatorer tvinger fram endring i dette. Beste metode er å be dem beskrive det de har gjort.

17 Verbal interaksjon forts. b b To grunner for at verbal interaksjon er essensielt: Det gir informasjon om hva studenter tenker. Det tillater å forme tanker som går i riktig retning. b b Kommentarer gir anledning til å skape læringstilfelle.

18 Revisitasjon av problemer b b Begreper og ferdigheter må brukes for å læres. b b Samme problem kan presenteres i ulke sammenhenger. F.eks. kan én type likninger komme fram i ulike sammenhenger.

19 Revisitasjon av problemer forts. b b Nye ideer kan fremmes i kjente sammenhenger. Ofte er både sammenhengen og ideen ny. b b Gir mulighet til å lære ting som man ikke har forstått tidligere (akkomodasjon).

20 Uformelt språk b b Holdes på et minimum. b b Formelle definisjoner gjør matematikken mer abstrakt enn den egentlig er. En rekke studenter tapes for matematikken på grunn av dette. b b Definisjoner som første introduksjon til et matematisk tema, er uforenlig med nye ideer om matematikkundervisning.

21 Lesing b b De fleste lærebøker er lite lesevennlige. b b Studenter har vanskelig for å forstå viktigheten av å lese. Må motiveres.

22 Generaliseringer b b Matematikk angripes best via problemer. b b For at problemer skal føles relevante, må de presenteres i et forståelig språk. b b Instruksjonsfilososfien kan best beskrives som eksperimentell.

23 Skifte i undervisning. Roller

24 Tradisjonell lærer b b Oppgavegiver b b Manager b b Forklarer

25 Den nye lærerrollen b b Medstudent b b Ressursperson b b Rådgiver

26 Den tradisjonelle lærerens aktiviteter b b Utstiller b b Drill-leder b b Øvingsleder

27 Aktivitetene i den nye lærerrollen b b Diskusjonsleder b b Forsker b b Problemløser

28 Den tradisjonelle elevrollen b b Absorbere b b Gjenkalling b b Lytting b b Følge regler

29 Den nye elevrollen b b Abstrahere b b Reflektere b b Analysere b b Snakke b b Generalisere b b Gi retning b b Ta sjanser b b Inngå i nettverk

30 Idéer fra Freudenthal-instituttet RME = Realistic Matheamtics Education.

31 Ledet gjenoppdagelse b Elevene må møte matematikken som en gjenoppdagelse av ting som allerede er funnet. b Dette må skje under veiledning, ellers vil elevene kjøre seg helt fast eller bruke alt for lang tid.

32 Tankeeksperimenter i underivisningsplanlegginga. b Vi prøver å forutse hva elevene kan komme til å gjøre - b og hva de vil forstå.

33 HTL = hypothetical learning tra- jectory - hypotetisk læringsspor HTL = hypothetical learning tra- jectory - hypotetisk læringsspor b Gjetning om hvordan elevenes tenkning og læring vil utvikle seg. b 3 komponenenter: Læringsmålet.Læringsmålet. Læringsaktiviteten.Læringsaktiviteten. Den hypotetiske læringsprosessen.Den hypotetiske læringsprosessen.

34 Sjekkpunkter: b Læres det som er forutsatt ? b Bruker elevene de strategiene som man mente de skulle gjøre ? b Finner elevene fram til de ideene man ønsker de skal finne ? b Er elevene interessert ? b Var læringsprosessen effektiv ? b Holdt tidskjemaet ?

35 Er dette lett å få til ? b SIMON: Det eneste som er sikkert er at undervisningen ikke vil bli som planlagt ! b Oppleggene må altså alltid revideres.

36 Læringsheksagonet


Laste ned ppt "Noen undervisningsprinsipper laget på basis av uttalelser av b Alan Bell b Tommy Eads b Hans Freudenthal b Egne kommentar hentet fra ulike hold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google