Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

D IGITAL KOMPETANSE FOR TOS O PPSUMMERING Tonje H. Giæver og Louise Mifsud Våren 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "D IGITAL KOMPETANSE FOR TOS O PPSUMMERING Tonje H. Giæver og Louise Mifsud Våren 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 D IGITAL KOMPETANSE FOR TOS O PPSUMMERING Tonje H. Giæver og Louise Mifsud Våren 2013

2 O VERSIKT OVER ØKTEN Studieplan Undervisningsplan Eksamen

3 S TUDIEPLAN

4 S TUDIEPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE 30 studiepoeng IKT er ikke et eget fag i grunnskolen, skal integreres i alle fag og på alle nivåer. Pedagogisk hjelpemiddel og administrativt for læreren Grunnleggende ferdigheter – oppnå fortrolighet med de vanligste brukerprogrammene Innføring i pedagogisk bruk Teoretisk og praktisk

5 I NNHOLD Tre gjennomgående emner Ferdighetsorienterte emner standardprogrammer for tekst-, tall-, og bildebehandling, presentasjoner og søk, navigasjon og publisering på nett Pedagogisk bruk av informasjonsteknologi læringsteori og læreplaner, arbeids- og læringsformer, IKT og lærerrollen, vurdering og utprøving av digitale læringsressurser, samt utarbeide undervisningsopplegg der digitale verktøy er integrert Samfunnsfaglige emner teknologihistorie, personvern, opphavsrett, arbeidsmiljø, sikkerhet og sårbarhet, etiske og kulturelle problemstillinger inkludert digital mobbing

6 O RGANISERING OG ARBEIDSMÅTER variasjon mellom praktisk innføring i ferdighetsorienterte emner, forelesninger og veiledning stor grad av egenaktivitet praktiske og teoretiske oppgaver og ferdighetstester, som skal løses dels individuelt og dels i grupper arbeid med fordypningsoppgave innen digital kompetanse står sentralt

7 V URDERING Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i høstsemesteret kan avlegges: ferdighetstest i digitale tekster gruppearbeid om vurdering av digitale læringsressurser en skisse til undervisningsopplegg om utvalgt emne Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i vårsemesteret kan avlegges: ferdighetstest i regneark ferdighetstest i bildebehandling gjennomført praksisopplæring (se avsnittet «Praksisopplæring», over) deltakelse i alle deler av arbeidet med fordypningsoppgaven

8 E KSAMEN TOSDK2100 - Avsluttende vurdering i høstsemestret (15 studiepoeng) Individuell hjemmeeksamen Eksamen gjennomføres som en mappeeksamen der høstens arbeidskrav og et refleksjonsnotat vurderes av sensor. Eksamen vurderes av to interne sensorer. Det gis karaktervurderingen bestått/ikke bestått. TOSDK2200 - Avsluttende vurdering i vårsemestret (15 studiepoeng) Individuell muntlig eksamen på inntil 45 minutter med en forberedelsestid på to virkedager Studenten forbereder en presentasjon av tildelte emner. I tillegg eksamineres studenten i et praktisk emne som tildeles ved trekking under muntlig eksamen. Muntlig eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. Det gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. Karakteren F brukes ved ikke bestått eksamen.

9 I NNHOLDSOVERSIKT

10 H ØSTEN 2012 Refleksjonsblogg IKT i læreplaner Digital kompetanse Klasseledelse Barn og unge i mediesamfunnet Teknologihistorie Datamaskinenes oppbygning og virkemåte Filbehandling Tekstbehandling Stiler Innholdsfortegnelse Interaktive tavler Digitale læringsressurser

11 R EFLEKSJONSBLOGG Hva er blogg? Hvordan kan det brukes? Hvordan kan det brukes i skolen/støtte læring? Refleksjoner? Muligheter/Utfordringer? Erfaringer?

12 IKT I LÆREPLANER Historisk perspektiv Et blikk på medier i forskjellige nasjonale strategier læreplan IKT i Kunnskapsløftet (LK06) Grunnleggende ferdigheter Kompetansemålene

13 D IGITAL KOMPETANSE / D IGITALE F ERDIGHETER Tilegne og behandle innebærer å kunne bruke ulike digitale verktøy, medier og ressurser til å søke etter, navigere i, sortere, kategorisere og tolke digital informasjon hensiktsmessig og kritisk. Produsere og bearbeide innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser til å sette sammen, gjenbruke, omforme og videreutvikle ulike digitale elementer til produkter, for eksempel sammensatte tekster. Kommunisere innebærer å kunne bruke digitale verktøy, ressurser og medier til å samarbeide i læringsprosesser, og til å presentere egen kunnskap og kompetanse til ulike mottakere. Digital dømmekraft innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig måte, og å ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av Internett.

14 K LASSELEDELSE Klasseledelse – generelt Klasseledelse i teknologitette klasserom Hva sier mediene om digitale verktøy i klasserommet? Funn fra undersøkelse i skolen Tilrettelegging for undervisning og læring Organisering av klasserommet Utvikling av relasjoner Regler og rutiner Relasjoner med og mellom elevene Lærerens digitale kompetanse og trygghet

15 B ARN OG UNGE I MEDIESAMFUNNET

16 T EKNOLOGIHISTORIE Historiske høydepunkter Vannevar Bush – «As we may think» - 1945 Memex DARPA forskningsgruppe fra det amerikanske forsvaret Licklider Arpanet TCP/IP Domenenavnsystem (DNS) WWW Web 2.0

17 D ATAMASKINENES OPPBYGNING OG VIRKEMÅTE Sentrale begreper Hva er en datamaskin Hovedkort Prosessor (CPU) Internminne (RAM) Harddisk Hvordan virker datamaskiner Bits&Bytes Hardware – operativsystem – software Nettverk Tjener – klienter

18 V ÅREN 2013 IKT og læringsteorier Digital dømmekraft Flipped classroom IKT i skoleutvikling Photostory Regneark Bildebehandling

19 IKT OG LÆRINGSTEORIER Noe læringsperspektiver og teorier Det behaviouristiske perspektivet Det kognitive perspektivet Det sosiale (sociokulturelle) perspektivet Læringsteoriene og IKT

20 D IGITAL DØMMEKRAFT Personvern Opphavsrett Kildekritikk Nettvett Tilgjengelige læringsressurser

21 F LIPPED CLASSROOM Omvendt klasserom «Undervisning hjemme – lekser på skolen» Skole-hjem samarbeid Utprøving av teknologi

22 IKT I SKOLEUTVIKLING Faktorer som fremmer og hemmer skoleutvikling Skolers endringspraksis: Pendelskolen Konfliktskolen Den tradisjonstro skolen Den systematiske og nyskapende skole

23 A RBEIDSKRAV Ferdighetstester Tekstbehandling Regneark Bildebehandling Undervisningsopplegg Vurdering av digitale læremidler Kvalitetskriterier Fordypningsoppgave

24 P ENSUM Bøker Bjarnø, V., Giæver, T. H., Johannesen, M., & Øgrim, L. (2009). Didiktikk: digital kompetanse i praktisk undervisning. Bergen: Fagbokforl. Erstad, O. (2010). Digital kompetanse i skolen. Oslo: Universitetsforl. Høiland, T., & Wølner, T. A. (2007). Fra digital ferdighet til kompetanse: om didaktikk for arbeid med digitale medier i skolen. Oslo: Gyldendal akademisk. Otnes, H. (2009). Å være digital i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget Nettbasert Kopinor. Kopiering og opphavsrett http://www.kopinor.no/kopiering-og- opphavsrett/ Lest 31. januar, 2012http://www.kopinor.no/kopiering-og- opphavsrett/ Læreplanverket for Kunnskapsløftet. (2006). [Oslo]: Kunnskapsdepartementet ; Utdanningsdirektoratet. Personopplysningsloven. http://lovdata.no/cgi- wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20000414- 031.html&emne=PERSONOPPLYSNING*& Lest 31. januar, 2012http://lovdata.no/cgi- wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20000414- 031.html&emne=PERSONOPPLYSNING Torvund, O. (2010). Opphavsrett: en introduksjon, http://www.torvund.net/index.php?page=opph-innl. Lest 31. januar, 2012 http://www.torvund.net/index.php?page=opph-innl

25 E KSAMEN TORSDAG 13. JUNI Utlevering av oppgave, tirsdag 11. juni kl 0900 i Fronter Møt opp minst 30 min før ditt eksamenstidspunkt Alle hjelpemidler er tillatt Inntil 45 min per kandidat: 10 minutter presentasjon 10 minutter eksaminasjon 15 min praktisk oppgave Karakterer blir gitt kl. 1130 og kl. 1445/1530

26 P LAN FOR EKSAMEN Torsdag 13. juni F323B323B319 0830-0915Jasna PrelevicKestan 0915-1000SusethMohamed AbdirahmanFrancis Long 1000-1045Shaida PerveenElham HajMichael Long 1045-1130ArkinOma RaniBeyar 1130-1230 1230-1315Hussein AbdiAbdul AbdilahiEylem 1315-1400Mohammad AminMelika Bent AliSara Ali 1400-1445MaysounFarzanehNeemat 1445-1530 KostanVu Dinh Anh

27 P RAKTISKE EMNER Tekstbehandling Regneark Interaktive tavler Presentasjonsverktøy Powerpoint Photostory Filbehandling Bildebehandling Wiki


Laste ned ppt "D IGITAL KOMPETANSE FOR TOS O PPSUMMERING Tonje H. Giæver og Louise Mifsud Våren 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google