Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møbelprosjektet i M og R

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møbelprosjektet i M og R"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møbelprosjektet i M og R

2

3

4

5 Press fra hjemmemarkedet:
?

6 ”Innovasjon i forretningsmodellen
Påstand: ”Innovasjon i forretningsmodellen er noe av det mest lønnsomme man kan gjøre” Dale, Verde, Dagestad; Vekstbedriften, Universitetsforlaget 2010 Ivaretar helheten hvor alle byggeklossene henger sammen for å kapre og skape nye verdier. [… og kanskje dét viktigste strategiske området styret og daglig ledelse kan befatte seg med]

7 Produkt-forbedringer
Hvor penger blir investert Siste 10 år Hva dette gir tilbake (ROI) Siste 10 år Kilde: Doblin analysis Her har man forsket i hundrevis av ulike innovasjonsprosjekter på tvers av bransjer gjennom 10 år. Det at Produktforbedringer gir liten avkastning i forhold til investeringen, betyr ikke at norske bedrifter skulle slutte med dette. Men de må se produktforbedringer - og også andre innovasjonsmuligheter - i en helhetlig sammenheng. Finans Prosess. Tilbud Leveranse Forretnings-modell Nettverk/ allianser Støttepro-sesser Kjerne-aktivitet Produkt-forbedringer Løsn.- system Service Distr. kanaler Merkevare Bruker-opplevelse 7

8 Endrede rammebetingelser krever endret strategi :
Albert Einstein :Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results Konkurransen forsterkes ! 6 megatrender: Globalisering Digitalisering Klima og bærekraft Demografi i endring Selvrealisering Urbanisering Husk stikkord: Endringshastighet ! En stadig tøffere konkurranse for de fleste bedrifter i de fleste bransjer presser frem behovet for innovasjon for å opprettholde/styrke sin konkurransekraft. Samtidig vil de 6 megatrendene åpne muligheter for innovasjon.

9 Omdømmebygging - hvordan bli attraktiv for kunder, kompetanse og kapital
Cicero “To disregard what the world thinks of us is not only arrogant but utterly shameless” «A good reputation is more valuable than money.” . Kilde: Nationen

10 «A product is something made in a factory; a brand is something that is bought by the customer. A product can be copied by a competitor; a brand is unique. A product can be quickly outdated; a successful brand is timeless. “ Stephen King . Et norsk eksempel:

11 Konkurransekraft =Verdiskaping i alle ledd !
Design Produksj. Logistikk Marketing Salg Et godt produkt er helt nødvendig, men det er ikke nok !!

12 ”In the 21’st century, Branding will be the only unique differentiator
I følge Fortune Magazine, vil det pga globaliseringens effekter, være umulig å bygge lojalitet og preferanse uten å gå igjennom omedømmebygging/merkevarebygging. Vise til BOI : Uansett B2C b2B, prod eller tjeneste : Branding lønner seg.

13 Konkurransekraft = Opplevd verdi
Nok 1 Raw material Economy Nok 10 Commodity Economy Nok 20 Service Economy Nok 100 Experience Economy Samsung: Et av verdens hurtigst voksende Brand

14 Bare 1 av 7 norske bedrifter er: Markedsorientert:
Innhente kunnskap om marked, konkurrenter og muligheter. Trekke konsekvenser av kunnskapen inn i bedriftens innovasjonsprosess. Bruke kunnskapen til å definere en unik og attraktiv posisjon i utvalgte målgrupper. Dette handler om markedsorientering, - og er INs definisjon på markedsorientering ! Gjennom å mobilisere kundene våre til å jobbe på denne måten, vil vi bidra til målrettet innovasjon i næringslivet. Det siste punktet er en kritisk suksessfaktor da mange bedrifter mislykkes når de kommer til lanseringsfasen (markedsintroduksjon/kommersialisering). Selv om bedriften har innhentet kunnskap og trukket konsekvenser av kunnskapen inn i innovasjonsprosessen, må de også evne å ta en tydelig posisjon for å skape etterspørsel. Våre kunder er gjennomgående ikke dyktige nok på noen av disse tre punktene. De trenger altså større kunnskap og veiledning for å lykkes med sine innovasjonsprosjekter.

15 SWOT Muligheter Utfordringer Styrker Svakheter
Know-How prod./IKT/autom. Kvalitets produkter Del av skandinavisk design arv Kompetanse gap int. branding Liten bruk av ekstern komp. Lite synlig,få Brands (Eier)struktur Ingen klynge Muligheter Utfordringer Klynge omdømme Strategisk design Samordning i verdikjeden Strukturendring Internett ARENA Kjedemakt Lavprisprod. Lønn Lønnsomhet

16 Målsetninger : Gjøre de gode bedre : To bedriftsprosjekter
Samarbeidsprosjekter (Forpliktende) - Struktur - Internasjonalt - Teknologi - Sourcing Omdømmebygging Arena

17

18

19 Bedriftsnettverk

20 Bedriftsnettverk

21 Top-of-mind: Pluss (omdømmeanalyse)
Generelt positivt inntrykk som ”norsk” assosieres med: Skandinavisk design Høy kvalitet Høy funksjonalitet, god ergonomi Moderne «tradisjonalisme», mer komfort- enn designorientert Tre, laminater, naturmaterialer Stoler, sittemøbler og arbeidsmøbler Noen kjente merkevarer Kilde: Omdømmeanalyse design/møbel Burson Marsteller 2009

22 Top-of-mind: Minus (omdømmeanalyse)
Svært lite kjent Mangler tydelig profil Mangler trekkraft fra kjente designernavn Ingen tilpasning av produkter og tjenester til lokale markeder og behov, - designet «treffer» ofte ikke lokalt Tilsynelatende ingen felles strategi Nesten ingen markedsføring, opplevelse av usynlighet Oppfattes generelt som passive Kilde: Omdømmeanalyse design/møbel Burson Marsteller 2009

23 Omdømmebygging:

24 Arena søknad 2009 : Ikke godtatt!
De store var ikke med Forankring hos bedriftene manglet Lite nytenking

25 Målet med et Arena prosjekt :
Forsterket samhandling mellom aktørene Felles langsiktig og strategisk fokus Økt innovasjons- og kommersialiseringsaktivitet Bedre tilgang på relevant kompetanse Økt synlighet og attraktivitet Sterkere internasjonale koplinger Økt konkurranseevne

26 Deltagere:

27 Arena Møbel og Interiør
Branding Undervisning Bedriftsvise Strategi- prosesser Innovasjon InternasjonaliseringBranding Kompetanse Design Teknologi Sourcing Erfarings-deling Logistikk Distribusjon E-commerce

28 Visjon Målet med Arena møbel/interiør er å bygge Norges sterkeste og mest lønnsomme merkevarer på den internasjonale arenaen, og utvikle en livskraftig ferdigvareindustri som et tydelig supplement til Norges råvarebaserte økonomi. Dette skal gjøres gjennom å bli den globale bransjens “first mover” når det gjelder å bygge konkurransekraft gjennom samarbeid med eksterne kompetansemiljøer på merkevarebygging, go-to-marked strategier, produktutvikling og konseptualisering.

29 Organisering Styringsgruppe Ekornes (leder) Slettvoll Wonderland
SB Seating Jøtul evt. eksterne Bedrifter/miljøer utenfor søkergrupperingen vil bli invitert inn Lokalisering Ålesund Kunnskapspark Prosjektleder Under ansettelse (annonsering)

30 Fire strategier for å realisere visjonen
Kompetansemiljø 1. Merkevarebygging og og-to-markedet NHH ND 2. Innovasjon i produktutvikling og prosesser SINTEF NTNU 3. Sambeidsarenaer Bedriftene (alle) 4. Klyngekommunikasjon og omdømmebygging Klyngen + PR Fire strategier for å realisere visjonen

31 Strategiene adresserer avdekkede utfordringer
Vurdering av norsk møbelindustris konkurranseevne (4= nøytral) Kilde: Møreforskning

32 1. Merkevarebygging og go-to-marked (NHH + ND)
Gjennomføre markedsanalyser og utvikle effektive go-to-marked strategier i prioriterte markeder Kursopplegg for strategisk posisjonering, merkevarestrategier, merkevareledelse, og markedskommunikasjon. På sikt utvikle klyngens merkevare- og markedsføringsskole Utvikle programmer for bedriftsintern kompetanseutvikling/etterutdanning innen merkevarebygging og internasjonalisering Utvikle modeller for partnerskap med distribusjonsleddet nasjonalt og internasjonalt ift. markedsføring, shop-in-shop og eCommerce Sikre kontroll med merkevaren i kanalene, bl.a. gjennom avklaring av legale forhold Utvikle bachelor/master i møbel/interiør-design/eksport på basis av eksisterende utdanninger Utvikle et opplegg med nærings PhD-er på relevante problemstillinger

33 2. Innovativ produktutvikling og prosesser (SINTEF, NTNU, ND,HiM,HiÅ;SINF)
Sette sammen team med eksterne eksperter som utvikler bransjestrategier og bistand til bedriftene på områdene: - Produktutvikling og konseptualisering (DIP-modellen) - Teknologiprosjekter (produksjon, styringsteknologi, materialer, stoffer, design, prosesser, styringsteknologi etc.) - Supply chain-strategier - Logistikk,- distribusjons – og innpakningsstrategier (hub-logistikk) - Sourcing-strategier 2. Utvikle tette samarbeidsrelasjoner med de viktige utdannings- og forskningsinstitusjonene mtp. doktorgrads- og FOU-prosjekter 3. Styrke produktutvikling/designkompetansen i forhold til industrien 4. Utvikle et opplegg med nærings PhD-er på relevante problemstillinger

34 3. Samarbeidsarenaer Utvikle en sterk klyngeorganisasjon med et tett samarbeid og tette relasjoner Utvikle en type “B-medlemskap” i Arena møbel/interiør hvor andre bedrifter i klyngen kan inviteres inn på relevante prosjekter uten at de må delta i hovedprosjektet Etablere temadrevet samarbeid på mellomledersjikt i bedriftene. Sikre kontroll med merkevaren i kanalene, bl.a. gjennom avklaring av legale forhold Utvikle nettverket “Kvinner i møbel/interiør” for å øke kvinneandelen i leder - og fagstillinger. Utvikle en trainee-ordning mellom der traineene jobber minst et halvt år i flere ulike eksportrettede bedrifter Etablere arenaer for erfaringsutveksling med andre tunge eksportklynger Etablere samarbeidsrelasjoner til relevante bransjer i andre land på utvalgte tema Etablere faste møtepunkter med regionalt virkemiddelapparatet

35 4. Kommunikasjon og omdømme
Utvikle og implementere en nasjonal kommunikasjonsstrategi for klyngen Utvikle og implementere en global omdømme- og kommunikasjonsstrategi for klyngen Samarbeide om synliggjøring og rekrutteringstiltak overfor unge, ikke minst studenter

36 Suksessfaktorer Lederskap Strategiske valg Eierskap Resultater
Ressursmessige forutsetninger Strategiske valg Prosjekt-aktiviteter Eierskap


Laste ned ppt "Møbelprosjektet i M og R"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google