Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klubblisens v2.0 Kapittel 2 Prosedyre Kapittel 3 Lisensgiver Kapittel 4 Lisenssøker Rune Nordhaug.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klubblisens v2.0 Kapittel 2 Prosedyre Kapittel 3 Lisensgiver Kapittel 4 Lisenssøker Rune Nordhaug."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klubblisens v2.0 Kapittel 2 Prosedyre Kapittel 3 Lisensgiver Kapittel 4 Lisenssøker Rune Nordhaug

2 Prosedyrer Alle klubber spillende i 0. og 1. divisjon må ha norsk klubblisens, de som skal spille i UEFA konkurranser må i tillegg ha UEFA lisens. Lisenskriterier: –A: Må oppfylles –B: Må oppfylles, men sanksjoneres om man mangler oppfyllelse på B-kriterium –C: Anbefaling Dispensasjoner: –En klubb kan søke dispensasjon fra kriterier i den norske klubblisensen. –Hele forbundet må søke dispensasjon fra kriterier i UEFA lisensen. Dispensasjon fra norsk klubblisens: –Tidsfrist: 1.august –Begrunnet –Skriftlig

3 Prosedyrer Dispensasjon forts: –Gis kun for ett år av gangen –Behandles av Forbundsstyret –Kan ikke ankes Sanksjonering: –NFF kan sanksjonere for brudd på lisensreglementet Jfr NFFs lov: –Sanksjoner kan være: Irettesettelse Bøter Tap av inntil 4 poeng som vilkår for fortsatt deltakelse Nedflytting av lag til en lavere divisjon kommende sesong Forbud mot deltakelse i nasjonale/internasjonale konkurranser Tap av rett til å inneha valgte eller oppnevnte tillitsverv Flere sanksjoner/flere typer straff kan tas i bruk samtidig

4 Prosedyrer UEFA: –Kan sanksjonere brudd på forpliktelser i forhold til alle elementer i lisensprosessen: Forbund Klubb Enkeltpersoner CAS (Court of arbitration, Lausanne) er ankeinstans for avgjørelser tatt av UEFA i forbindelse med brudd på bestemmelser eller prosedyrer i forhold til UEFAs lisensiering. Avgjørelser tatt av CAS er endelige og bindende.

5 Lisensgiver NFF er lisensgiver Alt NFF mottar av informasjon behandles konfidensielt og alle inkludert i prosessen er underlagt NFFs habilitetsbestemmelser 2 organer tar avgjørelser om klubblisens –Klubblisensnemnda –Klagenemnda for klubblisens Velges på Tinget annethvert år Nemndene er helt uavhengige av hverandre Deltagelse i en av nemndene ekskluderer medlemmene i å delta i andre komiteer eller juridiske enheter i regi av NFF

6 Lisensgiver Klubblisensnemnda: –7 personer –Avgjørelser med simpelt flertall –5 stemmeberettigede må være til stede for å være beslutningsmyndig –Ved stemmelikhet avgjør leders stemme –Kompetanse: toppfotball, juridisk, økonomisk –Tar avgjørelse på alle søkere, om de blir innvilget lisens eller ikke –Basert på den dokumentasjonen klubbene sender inn når de søker innen fristen –I særlige tilfeller kan Klubblisensnemnda be om at Lisensadministrasjonen innhenter ytterligere dokumentasjon etter at klubben har søkt Særlige tilfeller Ytterligere dokumentasjon Klubblisensnemnda setter spesielle tidsfrister for dette (vil sjelden gå ut over 1.11) –Avgjørelser i Klubblisensnemnda kan ankes til Klagenemnda for klubblisens

7 Lisensgiver Klagenemnda for klubblisens: –6 personer –Avgjørelser med simpelt flertall –Minst 3 stemmeberettigede må være til stede for å være beslutningsmyndig –Ved stemmelikhet avgjør leders stemme –Kompetanse: toppfotball, juridisk, økonomisk –Behandler kun saker som blir anket inn til Klagenemnda for Klubblisens –Avgjørelsen er endelig og kan ikke overprøves. –Avgjørelsen skal være skriftlig og begrunnet.

8 Lisensgiver Hvem kan anke en avgjørelse inn for Klagenemnda for klubblisens: –Lisenssøker kan kun anke en avgjørelse fra Klubblisensnemnda når saken angår lisenssøkeres eget forhold –Ingen lisenssøker kan anke en avgjørelse som retter seg mot en annen lisenssøker –NFFs Generalsekretær kan anke enhver avgjørelse fattet av Klubblisensnemnda Kun de fakta som dannet grunnlaget for Klubblisensnemndas avgjørelse, kan legges til grunn for avgjørelsen i Klagenemnda –Ingen ”nye” opplysninger etter søknad og behandling i Klubblisensnemnda skal vurderes av Klagenemnda Avgjørelsen i Klagenemnda for klubblisens er endelig og kan ikke overprøves

9 Lisensgiver 2 ankefrister: –Ankefristen for lisenssøker er 14 dager fra mottagelsen av Klubblisensnemndas avgjørelse. Anken må være skriftlig og skal være undertegnet av klubbens leder. Anken sendes forbundskontoret i rekommandert brev eller på annen etterviselig måte innen fristens utløp. –Ankefristen for Generalsekretæren i NFF er 7 dager fra mottagelsen av Klubblisensnemndas avgjørelse. Anken må være skriftlig og skal være undertegnet av Generalsekretæren. Anken sendes til leder i Klagenemnda for klubblisens, med samtidig kopi til den lisenssøker anken gjelder (ankemotparten) Ankemotparten gis en frist på 7 dager fra mottagelsen av anken, for å inngi sitt tilsvar til anken. Dette tilsvaret inngis til leder i Klagenemnda for klubblisens, med samtidig kopi til Generalsekretæren i NFF Kostnader: –Klagenemnda skal beslutte om noen av partene i saken skal betale nemndas kostnader utover ankegebyret i forbindelse med klagesaken. Partene dekker selv egne kostnader i forbindelse med behandlingen av anken.

10 Lisensgiver Lisensadministrasjonen: –organisere lisensprosessen –støtte Klubblisensnemnda og Klagenemnda for klubblisens –assistere, gi råd og inspisere klubbene –være i kontakt og utveksle erfaringer med UEFA og dets medlemsland Lisensadministrasjonen skal ha tilgang til juridisk og økonomisk ekspertise.

11 Lisensgiver KlubbForbund 1. August: søke dispensasjon1. August: sende ut søknadspapirer 1. Oktober: søke om klubblisens 3. November: informere i tilfelle øk.endringer 10. November: innstilling til lisensnemnd 15. November: klubber underrettes om lisens 2 uker etter lisensavgjørelse: klagefrist utløper 31. Desember: eventuell disp. fra UEFA lisens31.Desember: endelig avgjørelse klagenemnd Tidsfrister høst

12 Lisensgiver KlubbForbund 15. Mars: årsregnskap for fjoråret 18. April: informere i tilfelle øk.endringer 25. April: Gen.sek anbefaling på UEFA lisens 1. Mai: underrettelse om UEFA lisens til klubb 2 uker etter at avgjørelsen er mottatt: ankefrist 25. Mai: Endelig avgj. Klagenemnda for klubbl. 31. Mai: Underrette UEFA om UEFA lisens Tidsfrister vår

13 Lisenssøker Hvem er lisenssøker?: –Klubb: som har vært medlem i NFF, eller som har sitt utspring i klubb som har vært medlem i NFF i minimum 3 år. oppfylle lisenskriteriene, oppfylle vilkårene i NFFs lov og reglementer. ha det fulle ansvar og ha full kontroll over alle fotballaktiviteter i forbindelse med deltakelse i nasjonale og internasjonale konkurranser –Lisenssøkeren er ansvarlig for å sikre at lisensgiveren får all nødvendig informasjon knyttet til sportslige forhold, infrastruktur, personell og administrasjon, lov og reglement samt økonomiske forhold. Dette inkluderer blant annet eierskap og økonomiske forhold hos samarbeidende selskap. –at den informasjon og dokumentasjon som sendes NFF, gir: et korrekt bilde av status i klubben og et nødvendig og tilstrekkelig grunnlag til å avgjøre om lisenskriteriene er oppfylte.

14 Lisenssøker Klubber må søke lisens hvert år Alle A kravene må oppfylles for å bli tildelt lisens Lisens kan ikke overføres til tredjepart Lisens kan inndras av Klubblisensnemnd/ Klagenemnd for klubblisens i sesong i følgende tilfeller: –Dersom klubben starter offentlig gjeldsforhandling eller blir begjært konkurs. –Dersom noen av A-kravene i klubblisensmanualen ikke lenger er oppfylt, eller i tilfeller hvor det foreligger betydelige overtredelser av B-krav –Dersom lisenshaveren i vesentlig grad bryter plikter nevnt i klubblisensmanualen UEFA lisens: –Klubb må ha både nasjonal og UEFA lisens for å delta i UEFAs klubbkonkurranser. –UEFA lisens tildeles av NFF med bakgrunn i dokumentasjon innlevert med søknad om nasjonal lisens med oppdatert tilleggsinformasjon.


Laste ned ppt "Klubblisens v2.0 Kapittel 2 Prosedyre Kapittel 3 Lisensgiver Kapittel 4 Lisenssøker Rune Nordhaug."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google