Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk klubblisens Presentasjon på NTFs medlemsmøte 2. juni 2007 Grand Hotell, Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk klubblisens Presentasjon på NTFs medlemsmøte 2. juni 2007 Grand Hotell, Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk klubblisens Presentasjon på NTFs medlemsmøte 2. juni 2007 Grand Hotell, Oslo

2 Norsk klubblisens Målsetninger for arbeidet med klubblisensen (1): –Bidra til at det skjer en sportslig videreutvikling i toppklubbene –Utvikling og fokus på trening og arbeid i forhold til unge spillere i klubbene (spillerutvikling) –Styrke det økonomiske grunnlaget og stabiliteten i klubbene –Sikre tilskuere og medier velorganiserte, velutstyrte og trygge stadionanlegg

3 Målsetninger for arbeidet med klubblisensen (2) –Sikre at alle klubber har en kompetent ledelse og en veltilpasset, sportslig organisasjon og struktur –Fremme en gjensidig forståelse for oppgaver og problemer som trenere, spillere og dommere møter, samt arbeide kontinuerlig for en bedre forståelse for FIFAs grunnregler og prinsipper for fair-play –Utvikle kvalitetsnormer for klubber når det gjelder økonomi, sportslige forhold, jus, administrasjon og infrastruktur i Norge så vel som i Europa Norsk klubblisens

4 Klubblisens versjon 1  versjon 2 Klubblisensen er et godt utviklingsverktøy, der det stilles krav til klubbene innenfor følgende områder:Klubblisensen er et godt utviklingsverktøy, der det stilles krav til klubbene innenfor følgende områder: –Sport –Infrastruktur –Personell og administrasjon –Lov og reglement –Økonomi UEFA har initiert en revidering av klubblisensen versjon 1. Etter den første perioden har UEFA, via de nasjonale forbundene og klubbene, høstet erfaringer som nå presenteres i UEFAs klubblisens versjon 2.UEFA har initiert en revidering av klubblisensen versjon 1. Etter den første perioden har UEFA, via de nasjonale forbundene og klubbene, høstet erfaringer som nå presenteres i UEFAs klubblisens versjon 2.

5 Overordnet prinsipp UEFA har revidert kravene i sin lisensordning og introduserer nå versjon 2.0.UEFA har revidert kravene i sin lisensordning og introduserer nå versjon 2.0. Dette medfører at vi i Norge også må gjøre enkelte endringer i den norske klubblisensen, fordi vi i Norge har vedtatt å ha som prinsipp at vi skal ha en tilnærmet lik UEFA klubblisens som et minimumskrav (pluss eventuelt med noen egne norske krav i tillegg til UEFAs klubblisens).Dette medfører at vi i Norge også må gjøre enkelte endringer i den norske klubblisensen, fordi vi i Norge har vedtatt å ha som prinsipp at vi skal ha en tilnærmet lik UEFA klubblisens som et minimumskrav (pluss eventuelt med noen egne norske krav i tillegg til UEFAs klubblisens).

6 Klubblisens versjon 2 Endringene vil internasjonalt få virkning fra og med den internasjonale sesongen 2008/2009.Endringene vil internasjonalt få virkning fra og med den internasjonale sesongen 2008/2009. I Norge vil den nye klubblisensen få virkning fra og med sesongen 2008.I Norge vil den nye klubblisensen få virkning fra og med sesongen 2008. Dette betyr at klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen må søke om klubblisens for sesongen 2008, innen fristen 01.10.2007, i henhold til klubblisensen versjon 2.0.Dette betyr at klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen må søke om klubblisens for sesongen 2008, innen fristen 01.10.2007, i henhold til klubblisensen versjon 2.0.

7 Prosess og involvering NFF startet prosessen med å evaluere dagens klubblisensordning allerede i 2005.NFF startet prosessen med å evaluere dagens klubblisensordning allerede i 2005. Klubbene har fortløpende gitt innspill til NFF underveis på kriteriene innenfor de ulike kapitlene.Klubbene har fortløpende gitt innspill til NFF underveis på kriteriene innenfor de ulike kapitlene. Det har siden 2005 blant annet vært en egen høring blant klubbene i forhold til de økonomirelaterte kriteriene, i tillegg har en egen nedsatt arbeidsgruppe jobbet med de sportsrelaterte kriteriene og de administrative kriteriene.Det har siden 2005 blant annet vært en egen høring blant klubbene i forhold til de økonomirelaterte kriteriene, i tillegg har en egen nedsatt arbeidsgruppe jobbet med de sportsrelaterte kriteriene og de administrative kriteriene. Sportsdirektørene har blitt utfordret spesielt på de sportslige kriteriene i mai måned.Sportsdirektørene har blitt utfordret spesielt på de sportslige kriteriene i mai måned.

8 Generelt om klubblisens Alle klubber som spiller i 0. og 1. divisjon menn skal inneha klubblisens for å ha rett til å delta.Alle klubber som spiller i 0. og 1. divisjon menn skal inneha klubblisens for å ha rett til å delta. –Klubbene søker innen 1.10 hvert år –Endelig lisenstilsagn skal være ferdig (inkludert anker) senest 31.12 –Klubbene plikter å oppdatere på økonomi 5. mars påfølgende år

9 Kravspesifikasjoner Kravspesifikasjoner v 2.0 (nye klasser, versjon 1.0 hadde A, B, C og D)Kravspesifikasjoner v 2.0 (nye klasser, versjon 1.0 hadde A, B, C og D) –A krav: Ufravikelige, må oppfylles for å få lisens –B krav: Ufravikelige, men kan få lisens samt bli sanksjonert om ikke oppfylt –C krav: Anbefalt praksis, målsetninger

10 To uavhengige instanser Lisenssøknadene avgjøres av to uavhengige instanserLisenssøknadene avgjøres av to uavhengige instanser –Klubblisensnemnda, behandler alle søknader, og gir eller avslår lisens –Klagenemnda, behandler de avgjørelsene som blir innklaget. Klagenemndas avgjørelse er endelig

11 Generelt om klubblisens NFFs lisensadministrasjon skal:NFFs lisensadministrasjon skal: –organisere lisensprosessen –støtte klubblisensnemnda og klagenemnda –assistere, gi råd og inspisere klubbene –være i kontakt og utveksle erfaringer med UEFA og dets medlemsland –ha tilgang til ekspertise innenfor alle lisensens fagområder

12 Endringer i prosessen fra versjon 1.0 Skillelinjen på retten til å føre bevisSkillelinjen på retten til å føre bevis Ytterligere detaljert i ny modellYtterligere detaljert i ny modell Alle klubber skal levere fullstendige søknader innen fristen:Alle klubber skal levere fullstendige søknader innen fristen: –Ved ikke oppfylte krav (f.eks EK) –Detaljert beskrivelse forankret i skriftlige avtaler hvordan man skal oppnå kravet

13 Endringer i prosessen fra versjon 1.0 Det finnes kun ett unntak fra søknadsfrist 1.10:Det finnes kun ett unntak fra søknadsfrist 1.10: –” I særlige tilfeller kan Klubblisensnemnda be om at lisensadministrasjonen innhenter utfyllende dokumentasjon før den tar sin avgjørelse. Denne informasjonen må være NFF i hende innen frist satt av klubblisensnemnda ” I praksis vil dette si at fra 1.10, til fristen satt av nemnda går ut, kan klubblisensnemnda be om ytterligere informasjon fra en klubb.I praksis vil dette si at fra 1.10, til fristen satt av nemnda går ut, kan klubblisensnemnda be om ytterligere informasjon fra en klubb. Denne fristen vil sjelden gå ut over 1.11.Denne fristen vil sjelden gå ut over 1.11.

14 Endringer i prosessen fra versjon 1.0 Anke: ”Kun de fakta som dannet grunnlaget for Klubblisensnemndas avgjørelse, kan legges til grunn for avgjørelsen i Klagenemnda.””Kun de fakta som dannet grunnlaget for Klubblisensnemndas avgjørelse, kan legges til grunn for avgjørelsen i Klagenemnda.” ”Lisenssøker kan kun anke en avgjørelse fra Klubblisensnemnda når saken angår lisenssøkeres eget forhold. Ingen lisenssøker kan anke en avgjørelse som retter seg mot en annen lisenssøker.””Lisenssøker kan kun anke en avgjørelse fra Klubblisensnemnda når saken angår lisenssøkeres eget forhold. Ingen lisenssøker kan anke en avgjørelse som retter seg mot en annen lisenssøker.” ”NFFs Generalsekretær kan anke enhver avgjørelse fattet av Klubblisensnemnda.””NFFs Generalsekretær kan anke enhver avgjørelse fattet av Klubblisensnemnda.”

15 Prosedyre Ytterligere spissing av prosessene: Retten til lik behandling, samt retten til å bli hørt, garanteres alle parter. Retten til å bli hørt omfatter:Retten til lik behandling, samt retten til å bli hørt, garanteres alle parter. Retten til å bli hørt omfatter: –Retten til å snakke –Retten til å få innsyn i saken –Retten til å fremskaffe dokumentasjon –Retten til å legge frem bevis –Retten til en begrunnet avgjørelse

16 Ankeprosedyre Ankeprosedyre Anker skal sendes NFF. NFF vil undersøke anken og avgjøre om denne er berettiget.Anker skal sendes NFF. NFF vil undersøke anken og avgjøre om denne er berettiget. Anken skal leveres skriftlig.Anken skal leveres skriftlig. Anken skal inneholde dokumentasjon om:Anken skal inneholde dokumentasjon om: –avgjørelsen som ankes; –bakgrunnen for anken; –hvilke punkter man anker; –nye bevis lisenssøker måtte ha, samt prosessen med å skaffe bevis til Klagenemndas møte (i gjeldende ankesak). Rett til representasjon i ankesak av jurist eller revisor.Rett til representasjon i ankesak av jurist eller revisor.

17 Inndragelse i sesong Brudd på bestemmelsene i klubblisensmanualen behandles etter bestemmelsene i Sanksjonsregl. (jfr. 2.4.1). Klubblisensnemnda/klagenemnda for klubblisens, kan inndra en klubblisens i løpet av sesongen i følgende tilfeller; –Dersom klubben starter offentlig gjeldsforhandling eller blir begjært konkurs. –Dersom noen av A-kravene i klubblisensmanualen ikke lenger er oppfylt, eller i tilfeller det foreligger betydelige overtredelser av B-krav. –Dersom lisenshaveren i vesentlig grad bryter plikter nevnt i klubblisensmanualen

18 Bl. a. Et spillerutviklingsprogramEt spillerutviklingsprogram Et medisinsk støtteteamEt medisinsk støtteteam Lisenskriterier Sport

19 Infrastruktur Endring i tilfelle opp og nedrykk:Endring i tilfelle opp og nedrykk: –”Det gjøres spesielt oppmerksomt på at klubber som rykker opp fra en divisjon uten krav til klubblisens, men som har vært i divisjon med krav til klubblisens i løpet av de to foregående sesongen, vil ha krav på seg til å avvikle sine hjemmekamper på en stadion som tilfresstiller lisensvilkårene for den divisjon de spiller i, allerede første sesong etter opprykk.” Spesielt for 1. divisjonSpesielt for 1. divisjon –”Fra sesongstart 2009 må banen være utstyrt med et undervarmeanlegg som sikrer tilstrekkelig varmetilførsel til banedekket slik at frost i banen ikke forekomme under kamp uansett vær og temperaturforhold ” –”Forbundsstyret har vedtatt at stadioner som benyttes for spill i 1.divisjon fra og med sesongstart 2010, skal ha et operativt flomlysanlegg som tilfredsstiller NFFs krav til styrke, jevnhet og fargegjengivelse. ”

20 I den nye lisensversjonen kommer det økning i kompetansekravene på i hovedsak den sportslige administrasjonen:I den nye lisensversjonen kommer det økning i kompetansekravene på i hovedsak den sportslige administrasjonen: Personell og administrasjon

21 Økonomi  ”Lisenssøkere som rykker ut av lisensiert liga, men som rykker opp igjen i løpet av de tre førstkommende sesonger, vil ha krav på seg til å tilfredsstille de økonomiske kriteriene på lik linje med lisenssøkere som står i ligaene. Egne tidsfrister vil bli utarbeidet for slike klubber ved hvert enkelt tilfelle.”  ”Alle klubber som er innvilget nasjonal lisens eller lisensbehandlet og ikke innvilget lisens, er forpliktet til å rapportere økonomisk informasjon i henhold til malen som lisensadministrasjonen utsteder for rapportering pr årsavslutning. Dette kravet gjelder uavhengig om klubben går ned i en divisjon som ikke omfattes av de nasjonale lisensbestemmelsene.”

22 Møte fredag 29. juni NFF vil invitere alle klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen, ved klubbdirektør/daglig ledere til et seminar;NFF vil invitere alle klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen, ved klubbdirektør/daglig ledere til et seminar; Fredag 29. juni kl. 10.00 – 17.00, på Radisson SAS Airport Hotell, GardermoenFredag 29. juni kl. 10.00 – 17.00, på Radisson SAS Airport Hotell, Gardermoen Vi ber dere sette av denne datoen allerede nå, og vi vil komme tilbake med mer informasjon senere. Klubbene kan evt. ta med seg 1-2 personer ekstra til dette møtet. Klubbene dekker selv sine reisekostnader.Vi ber dere sette av denne datoen allerede nå, og vi vil komme tilbake med mer informasjon senere. Klubbene kan evt. ta med seg 1-2 personer ekstra til dette møtet. Klubbene dekker selv sine reisekostnader.


Laste ned ppt "Norsk klubblisens Presentasjon på NTFs medlemsmøte 2. juni 2007 Grand Hotell, Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google