Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvor bærekraftig synes fremtidens løsninger å være?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvor bærekraftig synes fremtidens løsninger å være?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvor bærekraftig synes fremtidens løsninger å være?

2 PENGEDOKTOREN – www.pengedoktoren.no
Uavhengig rådgivning Selger ingen produkter, mottar ingen provisjoner Kundene faktureres per time Strategisk samarbeid heller enn organisasjonsoppbygging Undervisning: NHH og NARF Investeringsanalyse: Wassum Investment Consulting Pensjon: Gabler & Partners Jus: Advokatfirmaet Hjort Daglig leder Agnes Bergo Utdannet siviløkonom og aksjemegler Gjesteforeleser på NHH, kursansvarlig for pensjon i NARF Skrevet / medforfatter av 7 bøker

3 KRITISKE SUKSESSFAKTORER FOR BÆREKRAFTIGE LØSNINGER
En stabil og pålitelig finansiering Tillit til systemet Systemet må oppleves som rettferdig Finansieringen er for så vidt grei, men……… Kan vi ha tillit til Den nye folketrygden? Tjenestepensjonsordningene? Førtidspensjonsordningen AFP? Privat sparing? Vil ordningene oppleves som rettferdige?

4 DEN NYE FOLKETRYGDEN Det er LØGN! Det er FORBANNET LØGN!
"Den nye folketrygden blir ikke dårligere enn dagens folketrygd" Det er LØGN! "Den nye folketrygden skal få flere til å jobbe lengre" Det er FORBANNET LØGN! "Ny folketrygd var nødvendig fordi det blir stadig færre lønnsmottakere per pensjonist" Det er STATISTIKK!

5 LØGN! HAR DU TILLIT TIL EN TRYLLEKUNSTNER?
Stoltenberg: "Ny folketrygd skal ikke bli dårligere enn gammel" men vi sparer 25%" Dagens folketrygd er ikke spesielt generøs Max pensjon i overkant av kroner Ny folketrygd blir (stort sett) lavere HAR DU TILLIT TIL EN TRYLLEKUNSTNER? Trylling er best i barneselskap "Ikke dårligere, men vi sparer 25%" Simsalabim!

6 FORBANNET LØGN! "Den nye folketrygden skal få flere til å jobbe lengre" Tidligere: sammenheng mellom pensjonering og pensjon Ny folketrygd: Ingen sammenheng Pensjon er ikke lenger knyttet til fravær av arbeidsinntekt - men er nå en finansiell beslutning

7 EKSEMPEL Kvinner er i hht statistikken gift med menn som er to år eldre TAKTIKK: Kvinnen slutter å jobbe når hun er 60 fordi hun får mannen til å ta ut pensjon fra han er 62 år Samtidig oppfordrer hun mannen til å fortsette å jobbe og han jobber til han stuper Kvinnen venter med å ta ut egen pensjon Høyere pensjon Høyere aldersgevinst KONSEKVENS: Menn jobber til de dør, kvinner pensjonerer seg tidligere!

8 TILLIT? Folketrygden er blitt en finansiell beslutning
Finansielle tilpasninger De ressurssterke vinner De med tilgang til gode rådgivere, vinner Ekstreme utslag som kan virke provoserende og urettferdige MIN SPÅDOM: En system som oppfordrer til finansiell spekulasjon mot folketrygden, kan aldri bli bærekraftig

9 STATISTIKK: FÆRRE YRKESAKTIVE PR PENSJONIST
HVOR HØYE VAR VIKINGENE? 10 cm, i følge Odd Aukrust … som med tiden ble en god statistiker

10 STATISTIKK Modellene tar ikke hensyn til arbeidsinnvandring
I 2007 var nettoinnvandringen til Norge personer Hva er SSB sin agenda? SSB: Arbeidsinnvandringen er personer per år fram til 2030 "Ingen tør spørre SSB om en pensjonsprognose med arbeidsinnvandring fordi det vil ødelegge forutsetningene den nye folketrygden hviler på" I et globalt perspektiv er ikke forgubbing et tema Markedskreftene vil sørge for arbeidsinnvandring Prognosenes verdi? Befolkningsvekst, alder, utdannelse, kompetanse, dødelighet, sykelighet, fertilitet, utdannelse, samlivsbrudd, oljeformue, skatteregler, globale kriser, teknologisk utvikling, arbeidsmarked…

11 PENSJONSPYRAMIDEN Statsråder Stortingspolitikere
66% av sluttlønn etter 6 år Kan gå av når alder pluss funksjonstid = 75 Stortingspolitikere 66% av sluttlønn etter 12 år Offentlige ansatte (stat og kommune) 66% av sluttlønn fra 65 år Ansatte i finansbransjen / rederinæringen Opptil 70% av sluttlønn fra 67 år Estimert folketrygd Andre private ansatte Innskuddspensjon eller OTP Selvstendig næringsdrivende Elendig ordning

12 ALLE ER LIKE, MEN NOEN ER LIKERE ENN ANDRE
De som tar ut pensjon fra folketrygden tidlig, får lavere pensjon Hvem MÅ ta ut pensjon tidlig? De syke De med tungt fysisk arbeid Hotell, restaurant, renhold, bilmekaniker, malere, murere, osv Disse yrkene har i tillegg (ofte) dårlig tjenestepensjon (OTP) Derfor er de i større grad avhengig av en god folketrygd

13 TILLIT? RETTFERDIGHET? De som er avhengige av folketrygden, er ofte lavinntektsgrupper med dårlig tjenestepensjon De som er avhengige av folketrygden, får lavere pensjon med ny folketrygd Pensjonen blir enda lavere hvis de velger tidlig uttak, noe de sannsynligvis gjør Ny folketrygd rammer svake grupper dobbelt De som ikke er avhengig av folketrygden (offentlig ansatte), føler ikke nedgangen pga bruttogarantiordningen

14 LILLE SPEIL PÅ VEGGEN DER HVEM ER LIKEST I LANDET HER?
Offentlig ansatte er likere enn alle andre Bruttogarantiordningen Pensjon blir ikke påvirket av endringer i folketrygden Lever lenge Får bruke opp pensjons- kontoen (og vel så det) Ressurssterke Kan beregne seg fram til optimale ordninger Offentlig ansatte

15 KAN ET SLIKT SYSTEM VÆRE BÆREKRAFTIG?
Ingen av dem som har utredet den nye folketrygden, er berørt av reduksjonene Ingen av dem som har vedtatt den nye folketrygden, er berørt av reduksjonene Behov for å stramme inn, gjelder altså alle andre enn dem selv Offentlig ansatte, stortingsrepresentanter og statsråder er skjermet Hvem er vi som tillater at dette skjer? (Dotter og puddinger?) Ville vi godtatt det hvis de hadde laget egne og mye mer gunstige skatteregler for offentlig ansatte? (Sannsynligvis - hvis de hadde gjort det komplisert nok)

16 NY AFP Tidligere: Betalt av arbeidsgiverne (60%) og staten (40%)
Ny AFP: Staten skal dekke mer Livsvarig Ubegrenset arbeidsinntekt ved siden av Men AFP gjelder ikke alle (ca 40% av de yrkesaktive står utenfor) Små og mellomstore kontorbedrifter er ikke med Rederier er ikke med Jordbruk og fiske (primærnæringene) er ikke med Gründere og selvstendig næringsdrivende er ikke med (Pengedoktoren får ikke lov til å være med) Er det riktig og rettferdig at alle skal betale skatt til en ordning som bare 60 prosent av de yrkesaktive får nyte godt av? Ville vi godtatt egne og gunstigere skattelover for 60 prosent av befolkningen?

17 TJENESTEPENSJON Hvorfor er det et bunnfradrag på 1 G?
Hvis arbeidslinja er viktig, er det ufattelig og helt umulig å forstå at de som tjener lite, ikke skal få tjenestepensjon Hvorfor er det et maksimalbeløp på kroner på ITP, når det ikke er maksimalbeløp på YTP? Hvorfor skal det ikke være mulig å lage en ITP som er konkurransedyktig med YTP? Hvorfor er det arbeidsgiver som skal betale forvaltningskostnadene? Aksjer vil alltid være dyrere å forvalte enn bankinnskudd Om 20 år, når det er bygget opp store reserver i ITP, får arbeidsgiver et stort kostnadsincitament til å velge suboptimale løsninger Hvorfor er selvstendig næringsdrivende en pariakaste?

18 Etabler egen pensjons-
avtale og spar skatt  IPS Ønsker du mer å rutte med som pensjonist, må du ta ansvaret for pensjonssparingen selv. "Skattefordeler" 28% fradrag ved innbetaling Sparingen er fritatt for formuesskatt Avkastning beskattes først ved uttak Det du ikke hører noe om er Skattebegrensningsregelen Marginalskattesatsen for pensjonister avgjør lønnsomhetene i produkter Marginalskattesatsen for pensjonister er opp til 55 prosent!

19 IPS Pensjonsinntekt Marginalskatt IPS 0 - 141 350 0,0% Veldig lønnsomt
0,0% Veldig lønnsomt 40,7% Aldri lønnsomt 55,0% 31,0% Usikker lønnsomhet 40,0% Over 43,0%

20 IPS - DET NYE STRUKTURERTE PRODUKTET
For å vite om IPS vil være lønnsom, må man vite hvilken marginalskatt man vil få som pensjonist Umulig for en 40-åring Endringer i lønn og livssituasjon Endringer i skatteregler Skjermingsfradrag blir det snakket veldig lite om sjelden lagt inn i lønnsomhetsberegningene Kostnadene ved å være illikvid er aldri lagt inn! Tilsvarer renten på forbrukslån MiFID? Lærdom av finansiell rådgivning?

21 BÆREKRAFT KREVER TILLIT OG RETTFERDIGHET
Kan man ha tillit til en folketrygd som begunstiger offentlig ansatte på bekostning av all andre? Og særlig på bekostning av de syke og ressurssvake? foreslår og vedtar reduksjoner som gjelder for alle andre enn for dem som har foreslått og vedtatt dem? legger opp til at pensjonen blir et resultat av finansiell spekulasjon? Kan man ha tillit til et system som Lager en AFP-ordning som er ekstremt gunstig for 60 prosent av de yrkesaktive men som lar 40 prosent av de yrkesaktive stå utenfor?

22 BÆREKRAFT KREVER TILLIT OG RETTFERDIGHET
Kan man ha tillit til et system som ikke tillater reell konkurranse gjennom å innføre maksimalinnskudd i ITP men ikke i YTP? samtidig som alle offentlig ansatte har YTP? pålegger arbeidsgiver å betale forvaltningskostnadene slik at de av kostnadshensyn vil anbefale suboptimale løsninger? som gjør ITP enda mindre gunstig? tillater forsikringsbransjen å tjene seg rike på et produkt som mest sannsynlig gir negativ avkastning (strukturert produkt)?

23 HVEM ER ENDRINGENE BÆREKRAFTIGE FOR?
Offentlig ansatte, stortingspolitikere og statsråder Forsikringsbransjen

24 …OG RÅDGIVERE Det blir arbeidslinja for Pengedoktoren


Laste ned ppt "Hvor bærekraftig synes fremtidens løsninger å være?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google