Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 20081 IT og arbeid Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 20081 IT og arbeid Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet (HMS)"— Utskrift av presentasjonen:

1 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 20081 IT og arbeid Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

2 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 20082 I dag Studentpresentasjoner Dagens tema: IT og arbeid Deltakelse i eksperiment  Det trengs ca 25 frivillige – Reidar Kvadsheim kommer kl 1230 og presenterer eksperimentet.

3 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 20083

4 4 IT og Arbeidsmiljøloven Du er systemansvarlig og må kjenne til hva databrukerne har rett til å kreve i forhold til sin arbeidsplass.  Hva sier loven om bruk av IT på jobben?

5 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 20085 Arbeids- miljøloven I 1956 kom Lov om arbeidervern og gav for første gang arbeidstakere og arbeidsgivere en lov som regulerte rettigheter og plikter på arbeidsplassen. I 1977 trådde en ny lov i kraft som stilte strengere krav til arbeidsmiljøet og arbeidsgiverens ansvar for et godt arbeidsmiljø.

6 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 20086 Paragraf 12 Den paragraf i Arbeidsmiljøloven som først og fremst angår IT bransjen er § 12.Arbeidsmiljøloven Denne bestemmelsen i loven setter krav til arbeidsgiver om tilrettelegging av arbeidet.

7 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 20087 Paragrafens første punkt slår fast at: Teknologi, arbeidsorganisasjon, utførelse av arbeidet, arbeidstidsordninger og lønnssystemer skal legges opp slik at arbeidstakerne  ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger  eller slik at deres mulighet for å vise aktsomhet og ivareta sikkerhetshensyn forringes.

8 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 20088 Nødvendige hjelpemidler for å hindre uheldige fysiske belastninger skal stilles til arbeidstakernes disposisjon. Arbeidstakerne skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

9 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 20089 Dataskjerm I tillegg til selve arbeidsmiljøloven er det utarbeidet ulike forskrifter: Forskrift om arbeid ved dataskjerm av 15.desember 1994 Forskrift om arbeid ved dataskjerm Forskriften understreker § 12s krav om opplæring:

10 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200810 Dataskjerm "Alle arbeidstakere skal få nødvendig opplæring i bruk av dataskjermarbeidsplassen før de begynner med denne type arbeid, og hver gang arbeidsplassens utforming endres vesentlig. Opplæringen skal gis på et språk som arbeidstakerne forstår."

11 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200811 § 7.Daglig arbeidsrutine Arbeidsgiver skal tilrettelegge arbeidstakernes aktiviteter slik at det daglige arbeidet ved en dataskjerm regelmessig avbrytes av andre former for arbeidsoppgaver, eller hvor dette ikke er mulig, avbrytes av tid til nødvendig hvile og restituering slik at helseskadelige påvirkninger unngås.

12 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200812 IT og funksjonshemmede Mange nyttige hjelpesystemer utviklet Lese- og skrivestøtte for svaksynte Talegjenkjenning:  Kontrollmekanisme for bevegelseshemmede  Dikteringssystemer - oversette fra tale til tekst

13 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200813

14 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200814 IT og funksjonshemmete Talegenerering  Talehjelp for folk med talevansker  Leselist og lydbøker for blinde Kunstige kroppsdeler  Ledd og lemmer  Pacemaker Digitale hjelpemidler

15 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200815

16 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200816 Praktisk arbeid med IT Arbeid ved dataterminal kan ha helsemessig risiko  Stråling, eksem, hudplager, gravide?  Tastatur, bakterier og skitt  Mus, musesyke  Belysning, reflekser  Sittestilling, kontormøblement  Lengden på arbeidsøkt – anbefalt max 2 timer

17 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200817 Ta musesyke på alvor, varier arbeidsstilling, ta pauser!

18 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200818 Utbrenthet Psykisk og fysisk utmattelse Opptrer oftest i yrker hvor det er høyt tempo  Helsepersonell, databransjen, restaurantbransjen

19 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200819 Utbrenthet Symptomer:  Konsentrasjonsproblemer  Søvnproblemer, utmattelse, svimmelhet, øresus  Depresjon Noen årsaker:  Liten kontroll over egen arbeidssituasjon  Stor avstand mellom forventning og yteevne  Grenseløst arbeidsliv – alltid tilgjengelig

20 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200820 Arbeidsmiljøloven Opprettet 1977. Målsetning:  Sikre et sunt arbeidsmiljø  Unngå ulykker og helseskader Fysiske og psykiske jobbkrav  Sikkerhet, trygghet i arbeidet  Variasjon  Lære i arbeidet  Selvbestemmelse  Kontakt med andre  Sammenheng mellom jobb og omverden

21 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200821 Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøet i virksomhetene skal være fullt forsvarlig Arbeidstakerne skal ha sikre tilsettingsforhold og ryddige arbeidsforhold Den enkelte arbeidstaker skal sikres en meningsfylt arbeidssituasjon.

22 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200822 Arbeidsmiljøloven Særlig for IT-arbeid: §12.3 (Dataavtalen)  Informere ansatte om innføring av IT- systemer som påvirker arbeidssituasjonen  Deltagelse i utvikling av IT-systemer

23 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200823 Dataavtalen mellom LO og NHO – Paragraf 12.3 Samarbeidsavtale mellom LO og NHO  Del av hovedavtalen  Inngått første gang 1975  Første eksempel på dataavtale i 1974 – Viking- Askim

24 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200824 Data-avtalen Mål  Skape trygghet ved å uttrykke vilje til samarbeid om ny teknologi og dens virkning på arbeidsplassen  ”Vær varsom” – plakat  Økt medvirkning fra arbeidstakersiden  Unngå misbruk av persondata Hovedpunkter  Engasjere tillitsvalgte i planlegging av IT-tiltak  Engasjere ansatte i utviklingen av IT-systemer  Datatillitsvalgt, finansiert av bedriften  Instruks for bruk av persondata

25 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200825 Lenke til Arbeidmiljøloven http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/d ok/lover_regler/reglement/2000/Lov- om-arbeidervern-og-arbeidsmiljo- arbeidsmiljoloven-med-sentrale- forskrifter.html?id=106718 http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/d ok/lover_regler/reglement/2000/Lov- om-arbeidervern-og-arbeidsmiljo- arbeidsmiljoloven-med-sentrale- forskrifter.html?id=106718

26 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200826 HMS Arbeidstilsynet http://www.arbeidstilsynet.no/c26972/a rtikkel/vis.html?tid=27708 http://www.arbeidstilsynet.no/c26972/a rtikkel/vis.html?tid=27708

27 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200827 Arbeidsmiljøloven om HMS Paragraf 3.1 For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

28 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200828 Lov om HMS Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: a) fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, b) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt,

29 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200829 HMS c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, d) under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak,

30 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200830 Om helse, miljø og sikkerhet Om arbeidsulykker, yrkesskader og arbeidsrelaterte sykdommer Om arbeidsulykker, yrkesskader og arbeidsrelaterte sykdommer Døde som følge av arbeidsulykker Arbeidsrelaterte skader Arbeidsrelatert sykdom Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig Trygge tilsettingsforhold og ryddige arbeidsforhold Trygge tilsettingsforhold og ryddige arbeidsforhold En meningsfylt arbeidssituasjon

31 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200831 Ulike roller i HMS-arbeidet Det finnes en rekke ulike aktører innen arbeidsmiljø og det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Arbeidsgiveren Arbeidstakeren Verneombudet Arbeidsmiljøutvalget Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynet

32 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 200832 Neste uke – og framover Arbeid med prosjektet: ukentlig veiledning Forelesning på tirsdager (unntatt 15. april) Ny leveranse av ukeoppgaver 11. april – for etternølere og ikke- godkjente oppgaver


Laste ned ppt "HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 20081 IT og arbeid Arbeidsmiljøloven Helse, miljø og sikkerhet (HMS)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google