Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LLP EUs program for livslang læring Nasjonalt studieveilederseminar Fredrikstad 18.10.2007 Stian H. Thowsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LLP EUs program for livslang læring Nasjonalt studieveilederseminar Fredrikstad 18.10.2007 Stian H. Thowsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 LLP EUs program for livslang læring Nasjonalt studieveilederseminar Fredrikstad 18.10.2007 Stian H. Thowsen

2 Politisk bakgrunn - Europa Bologna-erklæringen Europeisk område for høyere utdanning 1999 Strategi for vekst og sysselsetting (Lisboa-erklæringen) København-erklæringen Profesjonsutdanning 2002 Europass Transparens i kvalifikasjoner og kompetanse 2004

3 Norge og Europa Vi ønsker også en mer aktiv europapolitikk, og trekke flere med i EU-debatten. Dette er grundig redegjort for i regjeringens Stortingsmelding om europapolitikken, som ble fremlagt i vår. [UD. St.meld. nr. 23 (2005-2006) Om gjennomføring av europapolitikken] Deltakelse i EUs nye utdanningsprogram for livslang læring er et viktig virkemiddel for gjennomføringen av nasjonal politikk, og vi vil delta i programmet fra starten i 2007. Internasjonalisering av norsk utdanning er en integrert del av norsk utdanningspolitikk, og stimulerer til både institusjonenes og elevenes/studentenes faglige utvikling. Kompetanse i språk og kunnskap om kultur er svært viktig for at samfunnet, og spesielt næringslivet, skal kunne fungere i en åpen verdensøkonomi og for at nyutdannede skal være kvalifiserte for et stadig mer internasjonalt samfunns- og næringsliv. Kunnskapsminister Djupedal. Holmen-seminaret 18.08.06

4 Norge og Europa: Felles satsingsområder 1.Lærere og lærerutdanning 2.Grunnleggende ferdigheter 3.Fremmedspråk 4.IKT i læring og opplæring 5.Styrking av matematikk og naturfag 6.Ressurser og investering 7.Internasjonalisering 8.Helhetssyn på utdanning 9.Adgang til læring 10.Aktivt medborgerskap 11.Inkludering 12.Gjøre læring attraktivt 13.Styrke båndene med samfunn og næringsliv 1.Teacher and trainer education 2.Basic skills 3.Foreign language teaching 4.ICT 5.Maths and science 6.Resources and investment 7.Mobility & European co-operation 8.Holistic approach to education 9.Open learning environment 10.Active citizenship 11.Inclusion 12.Making learning attractive 13.Links with working life and society

5 Tidligere EU-program på utdanningsområdet Leonardo da Vinci:yrkes- og profesjonsopplæring på alle nivå Sokrates Comenius:barnehage, grunn- og videregående skole Erasmus:høyere utdanning Grundtvig:voksnes læring

6 Program for livslang læring 2007-2013 COMENIUS SKOLE ERASMUS HØYERE UTDANNING LEONARDO DA VINCI YRKES- OG PROFESJONSOPPL. GRUNDTVIG VOKSNES LÆRING TVERRGÅENDE PROGRAM POLICY-UTVIKLING – SPRÅKLÆRING – IKT - SPREDNING AV GOD PRAKSIS JEAN MONNET PROGRAMMET JEAN MONNET ACTION – EUROPEISKE INSTITUSJONER – EUROPEISKE ORGANISASJONER

7 LLP – noen hovedprinsipp Videreføring og utvidelse av aktivitetene i dagens Sokrates- og Leonardo da Vinci-program Ny struktur som omfatter livslang læring Mer samarbeid og synergi mellom utdanningsprogrammene Enda sterkere fokus på mobilitet Økt desentralisering - Større ansvar for nasjonalkontor Enklere prosedyrer - Større grad av sammenfallende søknadsfrister - Økt bruk av sekkebeløp (lump sums)

8 Program for livslang læring Ny struktur: mer attraktiv og tilgjengelig, synergi Videreføring og utvidelse av aktivitetene i Sokrates- og Leonardo da Vinci Det avanserte, kunnskapsbaserte samfunn: EU som kvalitetsreferanse Samarbeid og mobilitet mellom utdanningssystemene Språklæring og språklig mangfold Fokus på mobilitet Forenklede prosedyrer

9 Delmål for LLP Bidra til utvikling av livslang læring av høy kvalitet Skape bedre muligheter for livslang læring og gjøre dem attraktive og mer tilgjengelige Styrke sosial samhørighet, aktivt medborgerskap, interkulturell dialog, likestilling mellom kjønnene og personlig utvikling Fremme kreativitet, konkurranseevne og entreprenørskap Fremme språkinnlæring og språklig mangfold Støtte utviklingen av ikt-basert nyskapende innhold, tjenesteytelser, pedagogikk og praksis innenfor livslang læring Styrke respekt for menneskerettigheter og demokrati

10 Hvem kan delta? Elever, lærlinger, studenter og voksne lærende Lærere og utdanningspersonale Personer på arbeidsmarkedet Institusjoner eller organisasjoner som tilbyr læringsmuligheter Personer og organer som er ansvarlig for system- og politikkutvikling på lokalt, regionalt og nasjonalt plan Virksomheter og partene i arbeidslivet Organer som tilbyr veiledning, rådgiving og informasjon Sammenslutninger som er aktive innen livslang læring Forskningssentre Nonprofit-organisasjoner, frivillige foreninger, ikke-statlige organisasjoner

11 Fellestrekk for sektorprogrammene Prosjektsamarbeid Mobilitet Nettverk Desentralisering Forenklede prosedyrer Økt brukervennlighet Styrking av mobilitet Sammenfallende søknadsfrister

12 Deltakerland 27 medlemsland 3 EFTA-land: Island, Liechtenstein, Norge 1 kandidatland: Tyrkia

13 Budsjett 6,97 milliarder euro over 7 år Erasmus45 prosent Leonardo da Vinci25 prosent Comenius15 prosent Grundtvig 5 prosent Tverrgående program 5 prosent Jean Monnet 2 prosent

14 Budsjett Norge 2007 Comenius€ 1 577 201 Erasmus€ 4 311 947 Leonardo da Vinci€ 3 067 574 Grundtvig€ 306 779 Studiebesøk utdanningsspesialister og beslutningstakere € 46 811 Til sammen€ 9 310 311

15 Hvem var Erasmus? Erasmus Montanus (a.k.a. Rasmus Berg) Erasmus fra Rotterdam Mobilitet i høyere utdanning

16 Erasmus : Målsettinger Fremme Europa som et attraktivt område for høyere utdanning. Underbygge bidraget høyere utdanning og yrkesutdanning har innenfor denne nyskapingsprosessen. Forbedre kvaliteten og øke volumet innenfor: Student- og ansattmobilitet Samarbeid mellom universiteter/høgskoler Samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og næringsliv

17 Erasmus : Resultater I

18 STUDENTER Norge: 1400 ut per år, 15.000 siden ’92 Europa: 155.000 per år, 1.5 mill siden ’87 LÆRERE Norge: 300 ut per år, 1100 siden ’02 Europa: 23.000 per år INTENSIVE PROGRAM 180 per år Erasmus : Resultater II

19 Erasmus University Charter Studenter Studier 3-12 mnd Praksis 3-12 mnd Ansatte Undervisning (lærere) 1-6 uker Opplæring (alle ansatte) 1-6 uker Erasmus : Aktiviteter Kr 6400 per ukeKr 3300 per mndKr 2200 per mnd Intensive program Erasmus språkkurs

20 Erasmus University Charter Inngangsbillett og “kvalitetsforpliktelse” for all Erasmus-aktivitet Erasmus Policy Statement Grunnleggende prinsipper Høyere utdanningsinstitusjoner godkjent nasjonalt kan søke I dag over 2500 EUC-holdere

21 Varighet 3-12 måneder 1 års studiebakgrunn Avtalebasert Full godkjenning Learning agreement Karakterutskrift Ingen skolepenger den tradisjonelle mobiliteten Prinsipper & regler Studentmobilitet Studieopphold

22 Studentmobilitet Praksisopphold Varighet 3-12 måneder Kontrakt mellom studenten, hjemmeinstitusjon og praksissted Godkjenning Til annen utdanningsinstitusjon eller bedrifter, organisasjoner, forskningssentre etc. Nytt! Tidligere i Leonardo da Vinci Prinsipper & regler

23 den tradisjonelle mobiliteten for ansatte Prinsipper & regler Ansattmobilitet Undervisning Minimum 5 timer Maximum 6 uker Avtalebasert Undervisningsopplegg avklart på forhånd

24 Varighet 1-6 uker Mobilitet til bedrift, organisasjon eller annen utdanningsinstitusjon Opplæring i form av seminarer, workshops, kurs, praktisk trening, jobbskygging, good practice etc. Avtalebasert for utveksling mellom utdanningsinstitusjoner Program avtalt på forhånd Nytt! For alle ansatte på høgskolen/universitetet Prinsipper & regler Ansattmobilitet Oppl æ ring

25 IP – Intensive Programmes grants to institutions Budget appr. 7.9 million in 2007 Project based application and selection C ourses taught by teachers and attended by students from at least 3 different countries S pecial topics which may otherwise not have been taught at all R ecognition Minimum of 2 weeks Maximum 6 weeks

26 Erasmus - Specific objectives Support the realisation of a European Higher Education Area Reinforce the contribution of higher education and advanced vocational education to the process of innovation

27 Erasmus - Operational objectives Improve the quality and increase the volume of: Student and teacher mobility Multilateral cooperation of Higher Education Institutions (HEIs) HEIs/enterprises cooperation Increase the degree of transparency and compatibility between higher education and advanced vocational education Målet er 3 mill. studenter innen 2012!

28 Studentmobilitet - Studier - Praksis Ansattmobilitet - Undervisning - Opplæring Intensive programmer (IP) Mobilitetsstøtte Organisation of mobility (OM) Erasmus Intensive langages courses (EILC) Erasmus desentraliserte tiltak forvaltet av nasjonalkontorene

29 Erasmus sentraliserte tiltak managed by the EAC Executive Agency Multilaterale prosjekter - Curriculum development - Co-operation between universities and enterprises - Modernisation Agenda for Universities (Bologna) - Virtual Campuses Tematiske nettverk Accompanying Measures

30 Student Mobility Studies Placements Budget: appr. € 290 million 2007 Average mobility grant for studies € 200 per month (EU contribution) Students are selected by their HEI

31 Budget: appr. € 21 million 2007 Teachers are selected by their HEI Staff Mobility Teaching assignment Staff training

32 OM – Organisation of mobility grants to institutions Budget appr. 28 million in 2007 To cover costs for: language preparation, academic recognition arrangements, tutoring, information and publicity, student services Per capita grant based on performance: based on the number of outgoing students and staff

33 EILC – Intensive Language Courses grants to institutions and to students Budget appr. 1.5 million in 2007 On the less widely used and taught languages For Erasmus students in the host country Before the start of the academic year or semester Duration from 3 to 6 weeks (minimum 60 teaching hours)

34 Budget appr. 11 million in 2007 - Curriculum development - HEIs / enterprise cooperation - Modernisation projects - Virtual campuses Multilateral Projects Duration: 2 years Partners: Minimum 3 partners from 3 different countries Max. Community contribution: 75%

35 Curriculum Development grants to institutions Joint development of European modules Joint development of study programmes Project on development of the curriculum until the implementation and dissemination

36 HEIs / Enterprise Co-operation Enhancing employability and competences of graduates Promotion of placements Development of recognition and QA arrangements grants to institutions

37 Modernisation Projects grants to institutions Updating of curricula Open learning centres Diversifying funding Governance Enhancing quality Accountability Attractiveness

38 Virtual Campuses New under Erasmus, from previous e-Learning Programme Aim: To increase virtual mobility as a complement or substitute to physical mobility To integrate a virtual mobility dimension in Erasmus multilateral CD projects To increase the availability of high quality European Educational Resources in a LLL context To contribute to the modernisation agenda.

39 Thematic Networks Budget 7 million in 2007 Large-scale consortia (avg. 60 partners), all countries represented (min. 31 partners except in duly justified cases) HEIs, public bodies, enterprises, professional associations etc. Focus on an academic discipline, to develop new learning concepts and competences Duration: 3 years Max. Community contribution: 75%

40 Accompanying Measures Budget 1 million in 2007  Projects to promote the objectives and results of Erasmus projects  Projects that cover information and communication activities, thematic monitoring of projects and dissemination and exploitation of project results Duration: 3 years Max. Community contribution: 75%

41 Calendar for implementation  Deadlines for 2007 applications :  Erasmus University Charter 28 February 2007  Erasmus Mobility30 March 2007  Erasmus centralised projects30 March 2007  Accompanying measures30 April 2007  Selection decisionsJune/July 2007  Projects startSummer 2007  Launch conference of the LLP in Berlin6/7 May 2007

42 Developments of ECTS/DS 20 Thematic Networks per year 3.800 EILC students per year 23.000 Erasmus teachers per year 155.000 Erasmus students per year Erasmus THE RESULTS 2006 180 Intensive programmes per year 1.5 million Erasmus Students since 1987 40 Curriculum development programmes per year

43 Erasmus : oppsummert huskeliste! Mobilitetkvalitet & kvantitet Studenterstudier og praksis Ansatteundervisning og opplæring Du?

44 Erasmus : Mer informasjon siu.no/erasmus erasmus@siu.no


Laste ned ppt "LLP EUs program for livslang læring Nasjonalt studieveilederseminar Fredrikstad 18.10.2007 Stian H. Thowsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google