Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt leseår og bibliotekene Leikny Haga Indergaard ABM-utvikling 18.03.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt leseår og bibliotekene Leikny Haga Indergaard ABM-utvikling 18.03.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt leseår og bibliotekene Leikny Haga Indergaard ABM-utvikling 18.03.2010

2 Bakgrunn for satsingen St. meld 35 (2207-2008) Mål og meining. Ein heilskapeleg norsk språkpolitikk St,meld 23 (2008-2009) Bibliotek. Kunnskapsalmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid. Leseår konkret tiltak foreslått av Norsk bibliotekforening og LO

3 Tid for leseløft Bakgrunn for et leseløft: En lese-farsott over Europa” etter PISA Fokus på folkebibliotek Lesing: leselyst og leseferdighet Litteratur- og litteraturformidling

4 „Leseferdighet er å forstå, bruke og reflektere over skriftlige tekster, for å oppnå sine mål, utvikle sin kunnskap og potensial, og å delta i samfunnet. " Reading literacy is understanding, using and reflecting on written texts, in order to achieve one‘s goals, to develop one‘s knowledge and potential and to participate in society.“ OECD/PISA definisjon av leseferdighet

5 Vi opplever et paradigmeskifte Forskyving av fokus fra utviklingsland til industriland Lesevansker blir oppfattet som et betydelig sosialt problem i de industrielle landene Skifte i debatten fra kultur til økonomi – dårlige leseferdigheter både et personlig og samfunnsmessig problem

6 Hva betyr dette for bibliotekene ? Ikke overse paradigmeskiftet Evaluere tilbud og tjenester Identifisere svakheter / mangler Utvikle nye og attraktive tilbud og tjenester Reagerer på paradigmeskifte med gode argumenter Lær av andres erfaringer “best practice”

7 Nasjonalt løft Et nasjonalt prosjekt skal integrere perspektiver fra både leseopplæring og litteraturformidling, og skal favne alle grupper, fra de minste til de eldste i befolkningen. Leseopplæring angår flere enn barn i grunnskolealder. Undersøkelser har vist at mange voksne leser dårlig. Det kreves mye mer enn tidligere å lese og forstå innholdet i alle de tekster og andre former for kommunikasjon som omgir oss i vårt moderne samfunn.

8 Voksnes leseferdigheter Voksne i Norge leser bra sammenlignet med andre land 8 -9 prosent skårer på laveste nivå, nivå 1 (400 000 personer) Ca 24 prosent skårer på nivå 2. Tilsammen ca 1 mill. = en tredjedel av den norske befolkningen

9

10

11

12 St. meld 35 (2207-2008) Mål og meining Målsettinga er en nasjonal, helhetlig lesepolitikk med sikte på å styrke lesekompetansen i hele landet. Dette skal styrke demokratiet ved å gi befolkningen økte leseferdigheter som øker muligheten til samfunnsdeltakelse, kunnskap og opplevelser.

13 Mål og meining forts. Det målretta arbeidet med leseopplæring, litteratur- formidling og utvikling av leseglede og lesekunnskap til mennesker i alle aldre og livsfaser bør få økt oppmerksomhet framover. Begge målformer skal være en del av satsingen

14 St,meld 23 (2008-2009) Bibliotek ”KKD og KD vil saman leggje til rette for at 2010 vert eit nasjonalt leseår, som start på eit leseløft i perioden 2010-2014 retta mot både barn, unge og vaksne” Etablere nasjonale rammer rundt initiativ og satsinger Knyttes til litteraturformidlings- programmet for folkebibliotek, skolesekk, skolebibliotek etc. ”Satsinga vil verta nærare konkretisert”

15 Treffpunkt bibliotek Norske folkebibliotek har lang tradisjon for å utvikle gode tjenester for barn, ungdom og voksne- i å formidle den rikdommen som ligger i møtet mellom tekst og leser. Bibliotekene er lokale kultursenter og har kunnskap både om ny og eldre litteratur for alle aldersgrupper, formidling og leseglede. Denne rollen skal forsterkes i leseløftet

16 Bibliotekenes utfordringer Utvikle metoder for å kunne spille en aktiv rolle for å bedre leseferdighetene blant store deler av befolkningen – barn, unge og voksne Kompetanse om lesing, litteratur og formidling En fornyelse der man tar vare på grunnverdiene men tar inn over seg de multimediale tilbudene og finner sin vei i dette

17 Føringer for leseåret 2010 Folkebibliotekene skal framstå som et sentralt sted for litteratur med kompetanse på lesing og litteraturformidling. Lesekompetanse og digital kompetanse bør ses i sammenheng.

18 Hovedmålgruppe Hovedmålgruppe for leseåret 2010 vil være voksne som leser lite

19 Sentrale aktører Foreningen !les Leser søker bok Norsk forfattersentrum LO i samarbeid med NHO, KS, HSH ABM-utvikling innehar en koordinerende funksjon for satsingen og er ansvarlig for samordning av tiltak. Det vil være et siktemål å etablere nasjonale rammer rundt en rekke initiativ og satsinger for lesing og lesekompetanse. Fylkesbibliotekene oppnevner fylkeskontakter

20 Hva har skjedd til nå? Mange bibliotek har allerede startet ! ABM-utvikling fikk oppdrag om koordinering 22 desember Sentrale aktører fikk midler direkte fra KUD og ABM- utvikling i desember (8 mill fra KUD, 2,5 mill fra ABM) Abm-utvikling har hatt møter med sentrale aktører, andre deler av bokbransjen og fylkesbibliotekene. Lansering av Leseåret 6 februar ABM-utvikling fikk tildelingsbrev 18 februar- utlysing av midler 11 mars

21 ABM-utvikling 6 mill. over statsbudsjettet til planlegging og gjennomføring av et leseår i 2010 ”departementet forutsetter at ca halvparten av midlene anvendes til aktiviteter som ABM-utvikling selv tar initiativ til, mens resten kan lyses ut til eksterne prosjekter” 3 mill, utlyst søknadsfrist 15 april Hjemmeside www.leseåret.no, blogg kommer, materiell ABM-utvikling skal utarbeide forslag til gjennomføring av leseløftet 2011-2014, frist juni 2010

22 Tiltak 2010 i bibliotekene Satsingsområdene er: Arbeidsplassbibliotek Familielæring Unge voksne – motvirke frafall videregående skole Søknadsfrist 15 april

23 Hvordan komme i gang ? Forankres i lokalmiljøet- hva kan være interessant å få til hos oss ? Fylkesbibliotekene oppretter fylkeskontakter for leseåret Midler fra ABM-utvikling (eneste sentrale pengekilde) Lokalt samarbeid med Foreningen Les, Leser søker bok og Norsk forfattersentrum (ikke søke penger) Sentrale aktiviteter, samarbeid mellom partene eks. prosjekt, kompetanse, profilering

24 Tidsløp Mange aktiviteter er nå i gang i bibliotekene Foreningen les har leseløype på hjemmesidene Bokdagen 23 april bør markeres Tildeling av søknadsmidler i mai Juni Innspill til KUD i juni- utvidelse til flere målgrupper ? August: IFLA preconferance: ”The right to read” September, Les for meg pappa, knyttet til barnebokaksjonen, Læringsdagene for voksne Forum for lese—og skrivestøtte, konferanse 22-23.11

25 Norge leser Et nasjonalt mål om et lesende folk er en fantastisk mulighet- bruk den !!

26 Takk for oppmerksomheten Leikny Haga Indergaard lhi@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no/foredrag


Laste ned ppt "Nasjonalt leseår og bibliotekene Leikny Haga Indergaard ABM-utvikling 18.03.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google