Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer - Hans Kr. Madsen Brannsjefkonferansen 2005 -Nytt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer - Hans Kr. Madsen Brannsjefkonferansen 2005 -Nytt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer - Hans Kr. Madsen Brannsjefkonferansen 2005 -Nytt nødnett -Ny beredskapsordning - Redningsinnsats til sjøs -Internasjonale operasjoner

2 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer - Hans Kr. Madsen Nytt nødnett  Nytt nødnett gir bedre beredskap –Lokalt, regionalt og nasjonalt nødsamband i samme system –Økt krisehåndteringsevne –Styrket samhandling mellom brann, politi og helse ved ulykker

3 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer - Hans Kr. Madsen Hvorfor blir det bedre ?  Alle brannvesen får et godt radiosamband med god talekvalitet  Nødnettet kan ikke avlyttes – godt personvern  Presis utalarmering – effektive innkallingsrutiner  Rask oversikt over tilgjengelige mannskaper

4 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer - Hans Kr. Madsen Kostnader  Staten bekoster full utbygging av radionettverket  Staten dekker etablering av nytt utstyr i 110-sentralene  Staten bekoster førsteinnkjøp av nye radioer til erstatning for brannvesenets eksisterende utstyr  Kommunene må dekke sine driftsutgifter

5 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer - Hans Kr. Madsen Kommunenes driftsutgifter  Størrelsen på driftsutgiftene er foreløpig ikke kjent - men  Informasjonsbrev fra Justisdep til kommunene 12.05.05 –”… det er en klar forutsetning at innføringen av et nytt nødnett samlet sett skal være økonomisk nøytralt for kommunene.”  St.prop nr. 1 tillegg nr 3 (2004-2005) sier om dette: –Basert på erfaringstall fra Finland er det grunn til å tro at nivået på driftsutgiftene for det nye nødnettet ikke vil overstige de samlede utgiftene etater og kommuner har til samband i dag.

6 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer - Hans Kr. Madsen Utbygging av nettet  Det inngås avtale med hver enkelt kommune. KS bidrar til utarbeidelse av avtaler  Lokale ”prosjektledere” innen hver etat vil bidra til god dialog og koordinering mellom utbygger og kommunene  Kommunene må forholde seg til planlagt fremdrift

7 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer - Hans Kr. Madsen Opplæring  Det vil bli gjennomført en nivådelt opplæring for alle brukere  Brukerne deltar i utviklingen av opplæringsprogrammet

8 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer - Hans Kr. Madsen Redningsinnsats til sjøs  Etter ”Scandinavian Star-ulykken” –I 1991 konkluderte to utvalg med behov for brannbistand fra land –Brannloven ble endret i juni 1993 – bistandsplikt for brannvesen –5 brannvesen i prøveordning – start 1994  Brann- og eksplosjonsvernloven av juni 2002 –Plikt til å yte innsats –Pr. 2005 avtale kun med Larvik –Statlig bidrag - 7 millioner kroner

9 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer - Hans Kr. Madsen Forslag til JD  Normalt 2 t responstid i norsk økonomisk sone  Avtaleregulert – en forutsetning  Oslo, Larvik, Stavanger, Bergen, Ålesund/Trondheim, Bodø og Tromsø/Hammerfest  Fokus på nærhet til redningshelikopter –Rygge, Sola, Ørland, Bodø, Banak –Florø (ny base)

10 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer - Hans Kr. Madsen Videre utredning  DSB setter ned en gruppe –Skal vurdere innhold i avtale –Se på krav til øvelser –Utarbeide fagplan - grunnkurs/lederkurs  Vurdere en utvidet ordning for brann- og ulykkesbistand ikke begrenset til sjø - som : –Store kompliserte ulykker –Masseødeleggelsesmidler –Søk og redning  Kystverket ønsker samarbeid om videre utvikling

11 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer - Hans Kr. Madsen Internasjonale operasjoner  Stående beredskap for humanitær innsats – DSB i samarbeid med UD –Innen 24 t kan NST – støtteteamene - rykke ut for å sette opp og drifte teltleire – ”Help the helpers” –Norwegian UNDAC support – primært IKT spesialister som støtte for FN team ved katastrofevurderinger –Materiell lagret hos SF på Starum – kaller også inn personell –Brannvesenpersonell inngår i beredskapsstyrken

12 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer - Hans Kr. Madsen Brannvesen og internasjonale operasjoner  Pr 2005 operasjon i militær regi i Afghanistan –Personell fra brannvesenet i Oslo og Bergen, Avinor og Luftforsvaret – 2 års engasjement  DSB skal i løpet av 2005 vurdere alternative og attraktive konsepter for bruk av ressurser fra brann- og redningsvesen –Kartlegge og utrede aktuelle innsatskonsepter –Eventuelle ressurser vil bli meldt inn til EU  Brannmannskaper er aktuelle for støtteteamene –Rekruttering av nye sannsynligvis i 2006

13 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer - Hans Kr. Madsen NARRE og ny håndbok for redningstjenesten  I 2000 la CMR i Bergen fram for JD forprosjekt om NARRE  JD har gitt DSB og HRS i oppdrag å bidra til utvikling av NARRE –DSB vil koordinere og organisere arbeidet –Tett samarbeid med HRS som har SARA –Kontakt med andre aktuelle rednings- og beredskapsaktører –DSB utarbeider i 2005 notat om videre arbeid – fremlegges for JD  Ny håndbok for redningstjenesten under utvikling – DSB bidrar


Laste ned ppt "Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Orienteringer - Hans Kr. Madsen Brannsjefkonferansen 2005 -Nytt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google