Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lars Einar Karlsen, Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 1 Fagdag Levanger 23.09.09 Hvorfor, hva og hvordan ? Erfaringer fra Verdal, innenfor oppvekst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lars Einar Karlsen, Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 1 Fagdag Levanger 23.09.09 Hvorfor, hva og hvordan ? Erfaringer fra Verdal, innenfor oppvekst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lars Einar Karlsen, Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 1 Fagdag Levanger 23.09.09 Hvorfor, hva og hvordan ? Erfaringer fra Verdal, innenfor oppvekst.

2 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 2 Forventninger/bestilling fra Lillian – Hvilke punkter i St. Meld 16 dere prioriterte i arbeidet – Prosessen i arbeidet, hvordan kom dere fram til prioriterte områder? – Presentere planen (e) – Hvilke praktiske konsekvenser planen har fått/får /påpeke endringer i fht tidligere praksis – Erfaringer så langt – Hvordan implementere planen i organisasjonen jf arbeidet med Webster Stratton og vridning av ressurser til spesped

3 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 3 Verdal kommune Kort presentasjon: Bykommune med litt over 14 000 innbyggere. En av landets største landbrukskommuner. Midt-Norges ledende industrikommune. ( ca 70 % jobber i privat næringsliv og 30 % i offentlig ) Vekst kommune – demografiske utfordringer

4 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 4 ”Innherreds Østkant ?” Ved tusenårsskiftet – Omdømme utfordringer – Robekk kommune – Krisa i leverandør industrien Store sosial utfordringer bl.a rus, høy arbeidsledighet, kriminalitet og hjemløse. Bl.a. knyttet til de stor samfunnsendringene som følge av etableringen av Aker Verdal for 35 år siden. Men vi er også - ”Doer” kommunen - Samarbeidskommunen - Identitet og tilhørighetskommunen. Politiske ambisjoner - vi må snu utviklingen – forebygge framfor å reparere – alle skal med. Ressurssituasjonen i barnehagene – stadige kutt Ressurssituasjonen i skolene preges i økende grad av at flere og flere får spesialundervisning.

5 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 5 Verdal kommune Kommunens over ordnede mål og visjon er: ”Livskvalitet og vekst”. I vår kommunale strategiplan for oppvekst sektoren står det bl.a: oppleve et likeverdig og inkluderende oppvekstmiljø der alle blir respektert for den de er ”Barn og ungdom skal, ut fra sine evner, interesser og forutsetninger, oppleve et likeverdig og inkluderende oppvekstmiljø der alle blir respektert for den de er, ingen føler at de er satt på sidelinjen, alle får faglige utfordringer, spesielt i skriving, lesing, regning og bruk av digitale verktøy”.

6 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 6 Verdal kommune Oppvekst i Verdal. 11 private barnehager 9 kommunale barnehager 8 sfo - tilbud 10 grunnskoler/ 2 ungdomsskoler Elevtall på ca 2100 (svakt synkende - fødselstall under 200) 1 Videregående skole med ca 600 elever Blir Fokuskommune i 2008 – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring ( NAFO ) Eksempel kommune KS for organiseringen innen oppvekst. Vi er organisert i virksomhetsområder 5 av disse reine skole/sfo/barnehageområder/fritid ( geografi ) 1 område er Ressurssenter Oppvekst som består av bl.a: Barnevern, Helsestasjon, PPT, Ungdomskontakt, Rådgivere ifht skole, barnehage og minoriteter, forebyggingsprosjekter og MOT.

7 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 7 Virksomhetsområdene etableres i 2003. Virksomhetsområdenes ansvar er, barnehager, sfo og skole innenfor geografiske områder og de oppvekstfaglige utfordringer i området som områdene har kartlagte. - Vinne og Ness har fritidstilbud og miljøterapeut. - Vuku, Garnes og Volden har hatt fritidskubb. - Verdalsøra og Ørmelen har ungdomsklubben ” Kinokjelleren”. - Verdalsøra U er et eget virksomhetsområde. - Stiklestad og Leksdal har brukt midlene som de fikk til fritidstilbud til å støtte aktivitet i lokale lag og foreninger.

8 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 8 Virksomhetsområdene Hvert område ledes av en virksomhetsleder som er personal og budsjettansvarlig innenfor sitt område. Virksomhetsleder er enten rektor på en skole eller styrer i en barnehage. – Hver skole og barnehage har sin rektor og styrer. – De private barnehagene skal inviteres med i ledermøtene i områdene. Viktig for å få til et godt samarbeid i fht overgangen barnehage – skole. Forum oppvekst

9 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 9 Virksomhetsområdene - Geografi

10 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 10 Ressurssenter Oppvekst (ROS) – det 6. virksomhetsområdet innen oppvekst på Verdal. Innehold 01.01.07 blir Ressurssenter oppvekst etablert. Dette er en enhet som ”samorganiserer” barnevernet, PPT, helsestasjon, jordmødre, ungdomskontakten, psykolog, rådgivere i fht skole, barnehage og minoriteter og ulike prosjektstillinger. Oppgaver Vår oppgave er å være en pådriver for utviklingsarbeid innen oppvekst i kommunen og vi blir et lokomotiv i arbeidet med å sette i verk innholdet i oppvekstplanene - med skoler, barnehager, foreldre/foresatte og andre aktører - som viktige vogner på toget.

11 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 11 Mål for ressurssenter oppvekst ! 1. Styrke det sosiale nettverket rundt barn og foreldre. 2. Støtte og styrke foreldre i deres omsorgs- og oppdragerrolle 3. Styrke samordning og utvikling innad i oppvekstsektoren. 4. Bidra til å øke tverrfaglig kompetanse og samarbeid i kommunen. 5. Bidra til at ressursinnsatsen dreies mot tidligforebyggende tiltak på sikt. 6. Utarbeide, rullere, gjennomføre og evaluere planer for tverrfaglig forebygging. 7. Være utviklings- og utredningsorganisasjonen for oppvekstsektoren. 8. Samarbeide med Ressurssenter helse, omsorg og velferd og NAV om å gi riktige tjenester for brukerne. 9. Utvikle godt samarbeid mellom enhetene i ressurssenteret uten at lovmessige begrep som f.eks. taushetsplikt er til hinder for dette Familieperspektiv, samordning og samarbeid, tidlig forebygging, og utvikling /utredning ! Tverrfagliglighet – vårt mantra.

12 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 12 Bakgrunn for arbeidet med planene, hvorfor kom vi i gang ? Robekk lista Situasjonen i barnehagene Skolene sliter med knappe ressurser, flere og flere får spesialundervisning. Store sosial utfordringer bl.a rus og hjemløse m.m.

13 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 13 Verdal kommune, det startet i 2002.. Økonomisk smalhans – barnehagene merket det spesielt. 2006 ( kostra ) Netto driftutgift Pr barnehageplass Andel utg.til tilrettelagte aktiviteter ( spes.ped) Andel barn med enkeltvedtak etter opplæringsloven. Stjørdal11466,-13 %6 % Steinkjer7373,-17,2 %6 % Levanger5571,-12,4 %4 % Verdal1151,-8,2 %3 % Dette var situasjonen – dette var hverdagen vår.

14 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 14 Barnehage initiativ – hva gjør vi ? Våren 2006 tok barnehagestyrerne sammen med PPT tak i situasjonen, og diskuterte hva de skulle gjøre. – Media ? – Mobilisere forelder ? – Gjøre noe med situasjonen ? Vi valgte å prøve å lage en samlet oversikt over de utfordringene som barnehagene sto overfor, hvor mange barn det dreide seg om og konsekvenser av de sparetiltakene som vi hadde gjennomført. Økonomiavdelingen begynte å tenke på: Alternative kostnader - > påfører vi oss framtidige utgifter?

15 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 15 0 – 6 årsplanen Det ble nedsatt (31.08.06) en arbeidsgruppe som skulle lage en plan. Bakgrunn er at det finnes en gruppe barn ( gråsonebarn ) som vi i dag ikke gir et godt nok tilbud. Ulike kjennetegn på denne gruppa er; språkvansker, fysiske og psykiske problem, omsorgssvikt ( ?), konsentrasjonsvansker og manglende modenhet, eller ofte flere av disse problemene i kombinasjon. I tillegg valgte man å se på minoritetsspråklige og tospråklige barn som har behov for ekstra oppfølging i fht språk og språkutvikling før de begynner på skolen. En ”erkjennelse” i gruppa var dersom man ikke fikk snudd tendensen, så ville utviklingen med at andelen av undervisningsressursene som blir brukt til spes. ped i grunnskolen i Verdal fortsette å øke. I dag bruker vi 21 % av undervisningsressursene i grunnskolen til spesialpedagogiske tiltak etter enkelt vedtak. Mandatet til arbeidsgruppa var å utforme forslag til beskrivelse av hva satsningen skal omhandle, aktuelle deltagere, tidsperspektiv, organisering, økonomi samt framdriftsplan for stasningen. Planen legges fram og vedtas i kommunestyret mai/juni 2007.

16 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 16 Arbeidsgruppa som laget planen 1 rep fra private barnehager 1 rep fra kommunale barnehager 1 rep fra helsesøstrene 1 rep fra barnevern 1 rep fra jordmødrene 1 rep fra PPT 1 rep fra økonomienheten Rådgiver for barnehage saker Planen legges fram i april 07, og behandles av kommunestyret i juni 07.

17 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 17 Målgruppen er gråsonebarna – hvem er de ? Gråsonebarn defineres i denne sammenhengen som barn med ulike risikofaktorer som har behov for spesiell oppfølging, og som i dag ikke har tiltak fra hjelpetjenestene. Disse barnas vansker er vanskelig å beskrive, vanskene er ikke – definerte, det kan være mye rundt dem som skurrer. Ulike kjennetegn på at barn karakteriseres som gråsonebarn er; Språkvansker, atferdsvansker, fysiske og psykiske problem, usikkerhet i fht omsorgen, konsentrasjonsvansker og manglende modenhet, eller ofte flere av disse problemene i kombinasjoner. I tillegg så ønsket man et særskilt fokus på minoritetsspråklige og tospråklige barn, ikke fordi de er gråsonebarn, men fordi manglende språk utvikling kan føre til ….

18 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 18 Tverrfaglig forebyggende satsning på barn – fra før fødsel til skolealder.

19 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 19 St. melding 16 06/07 ”I alle land er det sosiale forskjeller i deltakelse og i læringsutbytte fra utdanningssystemet. Ingen har greid å utjevne dem helt. Internasjonale sammenlikninger viser imidlertid at det er en rekke land som i større grad enn Norge lykkes med sosial utjevning i utdanningssystemet. Dette viser at det er et potensial for forbedring i vårt system. ” De som omtales her, de som ikke lykkes i utdanningssystemet – noen av dem er nok de samme som vi kaller gråsonebarn. De finnes i alle kommuner.

20 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 20 Målene i planen for 0 – 6. God koordinering av og økte ressurser til tverrfaglig forebyggende satsning på barn fra fødsel og fram til skolealder. Gjennom tidlig satsning sikre at så mange barn som mulig har et godt utgangspunkt for optimal utvikling, læring og livskvalitet. Gi barna et best mulig utgangspunkt når de starter i 1. trinn på skolen.

21 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 21 Satsningsområdene i 0 – 6 årsplanen. Tidligst mulig innsats Språk i vid forstand Foreldreveiledning

22 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 22 Behov for tidlig, språkstimulering, avdekking og oppfølging ( St. melding 16 ) Helsestasjonen er den eneste institusjonen som møter alle barn i førskolealder. Stor mangel på systematisk tilnærmingsmåte til språkvurdering på helsestasjonen. Språkkartleggingsverktøyet Språk 4 Språk 4 er en grovmasket kartlegging av fireåringers språkferdigheter. Hensikten er å identifisere barn med behov for oppfølging av språkutviklingen i god tid før skolestart. Helsestasjonen foretar kartleggingen og sørger for at oppfølging iversettes. Erfaringene fra kommunene som har tatt i bruk Språk 4, tyder på at rundt 15 prosent av alle fireåringene i Norge har behov for ekstra hjelp til språkutviklingen før skolestart.

23 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 23 6 – 16 årsplanen Arbeidsgruppa som lager den: 1 fra barneskole 1 fra ungdomsskole 1 fra ppt 1 fra Sfo 1 fra ergo/fysioterapi 1 fra barnehagene 1 fra utdanningsforbundet Leder ressurssenter oppvekst

24 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 24 Mandatet til arbeidsgruppa: - Tiltak som er tverrfaglige og forebyggende. - Tiltak som på sikt skal føre til at kurven for spesialundervisning i grunnskolen avtar. - Tiltak settes i verk tidligst mulig i grunnskolen, slik at vi gir riktig hjelp til riktig tid til barn,unge og foresatte.

25 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 25 Denne planen inviterer til et felles løft: - for å snu tendensen med at stadig flere barn og unge lever under livsforhold som gjør at de burde blitt meldt til barnevernet. - for å snu bruken av ressurser i skolen fra mer ressurser til spesialundervisning og mindre til tilpasset opplæring – for at færre barn utvikler livsstil sykdommer som overvekt og psykiske problem. - for å gi ungdommer som sliter med det ordinære opplæringsløpet et godt tilbud.

26 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 26 De viktigste utfordringene i fht aldersgruppen 6-16 år i et tidsperspektiv fram mot år 2020. Mer ressurser tidligst mulig i skoleløpet Bedre resultatene i de nasjonale prøvene og styrking av det faglige nivået hos elevene i grunnskolen gjennom et godt forebyggende arbeid. Fagnettverk der alle grunnskolene er representert. Økt innsats i fht klassemiljø/mobbing/ sosialkompetanse. Økt innsats i fht barn og unge med minoritetsbakgrunn. Heving av kvaliteten på det tilbudet vi gir i Sfo – spesielt for barn med særskilte behov. Et godt skole – heim samarbeid. Økt satsning på jevnlig fysisk aktivitet for å forebygge livsstils baserte helseplager. Satsning på daglig fysisk aktivitet på skolen.

27 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 27 Basisteam Vi etablerer et team på u-skolene i kommunen som skal ta fatt i de risikoutsatte ungdommene. Vi henter ideen fra Kristiansund. Det overordna målet er å bidra til å forebygge at det utvikler seg alvorlige atferdsproblem som rus og kriminalitet. Basisteam er forankra i feltet mellom skole og barnevern. Teamet skal jobbe fleksibelt i fht skole, hjem og fritid. Målgruppe: - de som dropper gym, stadig har smerter i mage/hode, timeskulk, ukonsentrert, blir hjemme overtid, skifter vennemiljø,lite motiverte, endring i stemningsleie, de som ikke følger opp, de som er slappe og giddeløse.. Hvem henviser til basisteam: sosiallærer, barnevern, helsesøster, foreldre og elever.

28 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 28 Målgruppene for planene: Barn og unge De foresatte Ansatte i barnehager, skole og sfo De kommunale tjenestene som samhandler med barnehager, skoler, foreldre og barn og unge. Lokalsamfunnet

29 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 29 Arbeidet med hver plan styres av egne styringsgrupper. Styringsgruppa forvalter pengene som er satt av til arbeidet med planene, behandler søknader om penger og planlegger kompetansehevende tiltak. O -6 årsplanen. Kontroller`n hos rådmannen Styrer i privat barnehage Styrer i kommunal barnehage Leder ergo/fysio tjenesten Rådgiver – barnehagesaker Leder barnevernet Leder helsestasjon Leder Ressurssenteret Satt av 2,2 mill 6 – 16 årsplanen Kontroller`n hos rådmannen Representant barnetrinn Representant u-trinn Leder ergo/fysio tjenesten Rådgiver – skolesaker Leder PPT Leder helsestasjon Leder Ressurssenteret Satt av 1,2 mill

30 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 30 Sammenhengen i planene ser slik ut! Vi starer arbeidet høst 09 Vedtatt enstemmig juni 08 Vedtatt enstemmig juni 07

31 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 31 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Innsatsområder Levanger og Verdal Redusert uønsket deltid Redusert sykefravær Myndiggjøring – medarbeiderskap Helhetlige, forebyggende oppvekstplaner (Verdal) System for kvalitetsvurdering i skolen Innføring av et helhetlig kvalitetssystem for begge kommuner

32 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 32 Stortingsmelding 16 peker på følgende hovedutfordringer: Hovedutfordringen er å sikre at alle barn og unge faktisk lærer det de trenger Hver fjerde 15-åring går ut av grunnskolen uten tilstrekkelig grunnleggende ferdigheter En av fire avbryter videregående opplæring Over 400 000 voksne har svake lese- og regneferdigheter Svakhetene i utdanningssystemet rammer særlig de barn, unge og voksne som stiller svakest i utgangspunktet ( de vi har valgt å kalle ”gråsonebarna” )

33 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 33 Punkt fra St. melding 16

34 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 34 Fra St. melding 16

35 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 35 Et økonomisk argument for at dette er en klok satsning. Stortingsmelding 16 – 2006/2007 henviser til forskning som viser følgende: ”For hver krone fellesskapet bruker på slike tiltak, får samfunnet mellom 1,4 og 4,5 kroner tilbake, noe som gir avkastning på mellom 40 og 350 %. Det laveste anslaget tar bare hensyn til positive inntektseffekter for individene som deltar i tiltakene, mens det høyeste anslaget også tar hensyn til positive effekter for samfunnet, som eksempel mindre kriminalitet og lavere utgifter til spesialundervisning, sosialhjelp og helsetjenester. Effektene av tiltakene øker jo tidligere de blir satt inn, og jo mer omfattende de er. Effekten er størst for barn som i utgangspunktet har lav sannsynlighet for å lykkes i utdanningssystemet.”

36 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 36 Tiltak som vi er i gang med: Foreldreforberedende kurs - jordmødrene Tigris ( tidlig intervenering i fht graviditet og rus) - jordmødre, helsesøstre, barnevern og rustjenesten Språk 4 ( samarbeid, helsestasjon, foreldre og barnehager ) Økte ressurser til helsestasjon – Spesialpedagog ½ stilling – Miljøterapeut ½ stilling – Fysioterapeut 0,2 stilling – Helsesøster 0,8 stilling – Jordmor 0,3 stilling

37 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 37 Tiltak som er i gang. Nettverk - mellom barnehagene. – Språk – spesialpedagog i samarbeid med logoped – Manglende omsorgsevne/barnevern - barnevernspedagog – Sosialkompetanse/atferd - Vernepleier – Minoritetsspråklige – Sosionom med minoritetsfaglig kompetanse. Foreldreveiledningsgrupper – DUÅ (Webster Stratton). DUÅ skole- og barnehageprogram. Vi innfører skole og barnehageprogrammet fom høsten 2009. Den satsningen vil skje gjennom kunnskapsløftet ( for skolens del ) og være knyttet opp mot arbeidet i fht læringsmiljø Basisteam 1,8 stilling + det skolene hadde fra før..

38 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 38 Foreldreveiledning. Vi hadde flere runder i fht hva vi skulle velge av de ulike programmene som finnes. Vi falt ned på DUÅ – Webster Stratton.

39 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 39 CAROLYN WEBSTER-STRATTON Har utarbeidet en programserie for å redusere og forebygge atferdsvansker hos barn. Programmene har sterk empirisk støtte og anbefales fra sosial- og helsedirektoratet, og i stortingsmelding 16 06/07. ”De utrolige årene” er ett av tre program som ble tatt inn fra USA til Norge i 2000. De andre to programmene er MST og PMT-O Det er utført forskning på programmet i over 20 år, som viser at 2/3 av barna får betydelige reduserte vansker etter at foreldrene har gjennomført ”De utrolige årene”. I Norge utført en studie som viser at 5-6 år etter behandling, er det fortsatt slik at 2/3 ikke innfrir til en atferdsdiagnose.

40 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune Lærer- program ADVANCE Foreldre- program Barn: Dinosaurus Skolen Klasserom BASIC Foreldre- program ACADEMIC Foreldre- program Barn: Dinosaurus Skolen Behandling De Utrolige Årenes - programserie The Incredible Years Training Series

41 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 41 NØKKELPRINSIPPER Barns atferd endres ved at den voksnes atferd endrer seg. Modellæringsprinsippet. Oppmerksomhetsprinsippet. Utviklingspsykologi – hva forventes av barn i ulik alder.

42 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 42 HVORFOR ”DE UTROLIGE ÅRENE”? Forskning viser at 2/3 av barna får betydelig reduserte atferdsvansker. Foreldres oppdragelsesmetoder blir mer positive. Stressnivået i familien går ned. Relasjonen mellom familiemedlemmene blir mer positive. Mulighet for å jobbe sammen på ulike arenaer.

43 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 43 HVEM ER DET FOR? Foreldre som har barn i aldersgruppen 3-8 år. Barn som utfordrer foreldrene ved å ha sterkt temperament, mye trass. Familier i en fastkjørt negativ spiral. Foreldre som ønsker støtte i en sårbar periode, som har behov for hjelp og støtte i enkelte situasjoner.

44 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 44 HVORDAN JOBBER VI? Får rekruttert familier fra barnehager, skoler, helsestasjonen, barneverntjenesten, PPT, foreldre. Starter opp kurs hver september og februar. Inntaksintervju. Ukentlige samlinger over 12 uker á 2 timer. Gruppebasert tilbud. Hjemmeoppgaver mellom gruppemøtene. Telefonisk oppfølging mellom gruppemøtene. Tilbyr samtale dersom foreldrene er hindret fra å komme på et gruppemøte. Tilbyr barnevaktsordning.

45 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 45 HVORDAN JOBBER VI? Fast møtestruktur. Praktisk orientert. Veiledning ut fra problemstillinger medlemmene støter på. Benytte gruppedynamikk. Videovignetter med påfølgende drøfting. Praktiske øvelser med påfølgende refleksjon. Utvikler prinsipper som kobles mot navn.

46 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 46 HELHETLIG SATSNING Foreldreprogrammet. Skole- og barnehageprogrammet. Tilbud til ungdomsskolene ( Klasseledelse ) Forankret i planer: – 0-6 – 6-16 – Strategiplan for oppvekst Skole- og barnehageprogrammet skal evalueres i Norge. Tilbud om å være med i forskninga. Starter med 1 skole og 2 barnehager høsten 2009 og fortsetter med samme antall enheter høsten 2010. Plan for implementering i alle skoler og barnehager i kommunen.

47 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 47 Hvordan innfører vi DUÅ i Verdal `n. Alle ansatte i barnehager og skoler, samt SFO. I første omgang trinn 1-4 og SFO, samt alle ansatte i bhg. Trinn 5-7 får tilbudet når programmet er ført inn i alle 1-4 trinn. Det er utdanne 6 gruppeveiledere i kommunen: – 2 fra PPT. – 2 fra Verdalsøra barneskole. – 2 fra de forsterkede barnehagene. Vi kommer til å videreføre satsningen på klasseledelse i ungdomsskolen.

48 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 48 Opplæring ute i enhetene 6 hele dager med gjennomgang av tema. Utprøving ute blant barna. Veiledning mellom, og i etterkant av, opplærings dagene fra kommunens veiledere. Jobber etter samme prinsipper som i foreldreprogrammet.

49 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 49 Snur film

50 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 50 Hva jobber nettverk med ? Eksempel: Minoriteter Mottaksskjema. Innkjøring 3 – 5 dager i barnehage lagt inn i introduksjons programmet. Ikke egne flyktningbarnehager eller grupper. Vi holder av 4 plasser – til barn som kommer i løpet av barnehageåret. Åpen barnehage i sentrum – høst 09. Lite samfunn – barn som ikke går i barnehage blir lett ”oppdaget”. Interkommunalt nettverk mellom Stjørdal, Levanger og Verdal. Ønske: Statstilskudd for minoritetsspråklige barn – sum for kommunen ikke pr barnehage.

51 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 51 Hva jobber nettverket med – minoriteter. Samarbeid med foreldre – en del av forebyggingsarbeidet. Barnehage brosjyrer på ulike språk Vi utfordrer Fau på barnehagene til å gjøre en ekstra innsats for å få med flest mulig minorites- språklige foreldre med på dugnader. Økt bruk av tolk i samtaler ( skype ) Egen foreldremøter Forbereder overgangen barnehage – skole i god tid. Miljøterapeuter (helsestasjon og barnevern) inn i enkeltfamilier

52 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 52 Språk nettverket/språk 4 I nettverket diskuteres ulike utfordringer. Språkgrupper etablert på flere barnehager. Nettverket har utvikler en egen perm – http://www.verdal.kommune.no/helse/sprakvansker_barn.pdfhttp://www.verdal.kommune.no/helse/sprakvansker_barn.pdf – Ulike kartleggingsverktøy – Tips og arbeidsmåter – Hjelp til den enkelte barnehage I nettverket diskuteres ulike utfordringer. Språkgrupper etablert på flere barnehager. Nettverket har utvikler en egen perm – http://www.verdal.kommune.no/helse/sprakvansker_barn.pdfhttp://www.verdal.kommune.no/helse/sprakvansker_barn.pdf – Ulike kartleggingsverktøy – Tips og arbeidsmåter – Hjelp til den enkelte barnehage

53 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 53 Språknettverket/språk 4 Det er utviklet samarbeidsrutiner mellom barnehagene og helsestasjonen om kartlegging av språkutviklingen – det innhentes tillatelse fra foreldrene til informasjonsutveksling. Alle barn kartlegges med språk 4 ved 4 – års kontrollen på helsestasjonen. Det samarbeides om eventuell oppfølging mellom helsestasjon og barnehage. Barn som ikke går i barnehage følges opp av spesialpedagog/miljøterapeut i heimen.

54 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 54 Grunnskolen Læringsmiljøsatsning fom høst 09 ( DUÅ-lærer programmet ) Basisteam etablert fom 1/1-09 – Ungdomsskolene. ”Kult å kunne” på de tre skolene med mange minoritetsspråklige elever. Klasseledelse - ungdomsskolen fom 1/1 -09 Midt – Norsk kompetansesenter for adferd – programmet bygger på Webster Stratton tankegangen Tester ut bruk av fysioterapeut på en barneskole nå i høst – satt av midler til ca 90 timer.

55 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 55 Grunnskolen Undersøkelse om rus og digitalmobbing gjennomføres hver høst på u-skolene. Resultatet brukes på foreldremøtene. Foreldremøter om rus og digitalmobbing – alle 7. klasser, for elever og foreldre. Deltagere: Politi, Rustjenesten, ungdomskontakten, helsesøstre, ppt, barnevern. Foreldre skole 1. trinn Vinne skole startet høst 08 I år er det foreldreskole på følgende skoler Vinne, Leksdal, Stiklestad og Volden Zippys venner prøves ut på noen skoler Helsesøstrene mer tilgjengelig på u-skolene

56 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 56 0 – 6 årsplanen Vedtaket i juni 2007 Nafo samling Desember 08 Østberg utvalget Mai 09 Nasjonal Barnehage Konferanse Hell juni09 Stortings melding 41 08/09 Juni 09 Pris for Godt kvalitets Arbeid August 09 Konferanse for alle kommuner I Nordland August 09 Levanger September 2009 Kvalitets Kommune Programmet August 2007 Fylkesmannen Høst 07 Nafo Høst 07 Utdannings Direktoratet ”Kult å kunne” Mai 08 6 – 16 årsplan Vedtatt i juni 08 Nasjonal Konferanse I Kr. Sand Oktober 08

57 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 57 En tilleggseffekt av 0 – 6 årsplanen var: Ekstern interesse – Fylkesmannen i Nord – Trøndelag ønsket i juni 2007 å bruke de midlene de hadde til ”likeverdig opplæring i praksis” til å støtte oss i arbeidet i fht de minoritstspråklige barn og unge. – I november 07 inviterer Fylkesmannen oss til et møte der de kommer med en oppfordring om å søke midler fra UDIR ifht Kunnskapsløftet ( Fra ord til handling ). - Etter initiativ Fylkesmannen i Nord-Trøndelag gjør NAFO oss i desember 07 til den første fokuskommunen i landet. - Snøballen har begynt å rulle.. Vi får mer positiv oppmerksomhet. Og det gjør det lettere å få gjennomslag i egen organisasjon.

58 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 58 For å søke ” fra ord til handling”, må vi gjennomføre ståstedsanalysen ! 1. I november 07 bestemmer kommunalsjef oppvekst av vi skal gjennomføre ståstedsanalysen. 2. Alle skoler og barnehager gjør en kjempeinnsats og gjennomfører den i løpet av desember og de første dagene i januar 08.

59 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 59 Hva er ståstedsanalysen ? Ståstedsanalysen består av seks deler: 1.Faktaopplysninger om barnehagen/skolen 2.Resultater fra foreldre- eller brukerundersøkelser 3.Informasjon om barnehagen/skolen som pedagogisk virksomhet 4.Ansattes vurdering av barnehagen/skolen opp mot ”tegn på god praksis” 5.Barnehagens/skolens samlede vurdering av egen praksis 6.Vurdering av barnehagen/skolen som organisasjon og arbeidsplass StåstedsanalyseStåstedsanalyse (barnehage ) Ståstedsanalyse ( skole )Ståstedsanalyse ( skole )

60 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 60 Ståstedsanalysen – hva viste den ? 1. Personalet i barnehagene har behov for mer kompetanse og kunnskap om språkstimulering av barn med to - eller flerspråklig bakgrunn. 2. Personalet i skolen mener at skolenes praksis når det gjelder likeverdig opplæring og det å gi elevene redskap for å få forståelse og deltakelse i det flerkulturelle samfunnet, må bedres. 3. Personalet i skolen mener også det er nødvendig med et økt samarbeid med fagmiljø, for eksempel Ressurssenter oppvekst for å løse utfordringer knyttet til elevenes atferd og sosiale kompetanse.

61 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 61 Ståstedsanalysen Barnehager Personalet har god kunnskap om språkstimulering av barn med to- eller fleirspråkleg bakgrunn. 23 %77 % Personalet har god kunnskap om språkstimulering av barn med to- eller fleirspråkleg bakgrunn. 20 %80 % Personalet har god kunnskap om språkstimulering av barn med to- eller fleirspråkleg bakgrunn. 76 %24 %

62 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 62 Ståstedsanalysen – eksempel/skolene. Opplæringen ved vår skole gir elevene forståelse og redskaper for delta i det flerkulturelle samfunnet ( Alle skolene i kommunen). 24,6 %69 %6,4 % Opplæringen ved vår skole gir elevene forståelse og redskaper for delta i det flerkulturelle samfunnet ( Skole 1 ). 24,1%69,0%6,9% Opplæringen ved vår skole gir eleven forståelse og redskaper for delta i det flerkulturelle samfunnet ( Skole 2 ). 33,3%63,0% 3,7 % Opplæringen ved vår skole gir elevene forståelse og redskaper for delta i det flerkulturelle samfunnet ( Skole 3 ). 18,2%69,7%12,1%

63 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 63 Fra idè til prosjekt Fra barnehagestyrernes initiativ til forebyggingsplaner i Verdal kommune. Fylkesmannens henvendelse til Verdal kommune. UDIR sin samling i Molde, veiledning for søknadsprosessen. Inga A. Hildrum, Viviann S. Rotmo og Håvard Holmen drar til Molde. Ståstedanalysen gjennomføres ved alle enheter i Verdal, analyseres og prioriteres ved den enkelte skole/ barnehage. Ståstedanalysen analyseres deretter på kommunenivå. Prosjekt forankres på kommunenivå. Informasjon til ansatte ved alle involverte enheter (Verdalsøra u, Verdalsøra B, Ørmelen skole, Reinsholm barnehage, Ørmelen barnehage Askeladden barnehage, Ressurssenter oppvekst inkl. helsestasjonen). Prosjektbeskrivelse utarbeidet i januar. Kompetansemiljøene (HINT, NAFO) knyttes til prosjektet. Søknaden innvilges 26.mai 2008.

64 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 64 Prosjektet Visjonen: ”Kult å kunne, fra lappea til vitnemål”. Pedagogisk idè; Utvikle et flerkulturelt læringsfellesskap med et majoritetsinkluderende perspektiv.

65 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 65 Prosjektmål 1. Tidlig innsats for likeverdig opplæring og økt læringsutbytte for minoritetsspråklige barn og unge. 2. Skape en helhetlig organisasjonsmodell med løsningsretta arbeidsmåter, og kollektiv organisasjon som korresponderer med utfordringene i arbeidet med minoritetsspråklige barn og unge 3. Nå definerte pedagogiske mål gjennom utvikling av en mer helhetlig teamorganisering og forpliktende teamarbeid 4. Forpliktende samarbeid mellom enheter som har betydning for opplæringssituasjonen.

66 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 66 Delmål Ledelsen: Sikre at prosjektet har tilstrekkelig prioritet. Personalet: Utvikle kompetanse, dele kunnskap og erfaringer, reflektere over egen praksis, iverksette/prøve ut tiltak og evaluere prosess og resultat. Bruke kollegaveiledning/-støtte for å finne fram til løsninger på pedagogiske/ felles utfordringer. Implementere støtte- og hjelpetjenestene (Ressurssenter Oppvekst mfl) i teamene/ nettverkene. Etablere rutiner for overføring av kunnskap mellom institusjonene. Delta i nettverk nasjonalt og regionalt som fokuskommune for NAFO.

67 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 67 Delmål Barn og unge: Kartlegge minoritetsspråklige barn systematisk, bl a gjennom bruk av ”Språk 4” i helsestasjon. Registrere tospråklige barn/unge som har en utenlandsfødt forelder. Etablere ”Trygghetsteam” for å bygge tillit og toleranse. Styrke minoritetsspråklige barn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter gjennom å styrke det etablerte nettverket vi har med barnehager, skoler, NAV og frivillige organisasjoner. Foreldre: Utvikle tiltak og rutiner for trygghet og tillit i foreldresamarbeidet (oppstarts- og overgangssamtaler, bruk av tolk og alternative foreldremøter). Oppnå gjensidig og forpliktende foreldresamarbeid.

68 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 68 Resultatmål, oppstartsåret Ledelsen: Etablere hensiktsmessige team og nettverk internt i organisasjonen. Legge til rette for at ”team som arbeidsmåte” blir det foretrukne arbeidsmåten på alle enheter. Forbedre eksisterende prosedyrer og skriftlige rutiner for overgangene mellom institusjonene innen 31.12.08. Øke antallet ansatte med minoritetsbakgrunn i skolen og barnehagen. Lage felles prosedyrer og utvikle felles rutiner for mottak av nyankomne barn/elever innen 31.12.08 Personalet: Øke kompetansen blant ansatte i barnehage og skole når det gjelder tospråklig utvikling og flerkulturelle spørsmål. Øke kompetansen hos ansatte i skole og barnehage om team som arbeidsform for å nå pedagogiske mål Prøve ut en prosedyre for systematisk kunnskaps- og erfaringsdeling samt bruk av kollegaveiledning/- støtte i teamene.

69 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 69 Resultatmål, oppstartsåret Barna i barnehagen: 100 % av minoritetsspråklige barn skal være kartlagt innen 31.12.08 ”Min utviklingsplan” skal tas i bruk ved alle barnehager innen 31.12.08 Elevene: 50 % av minoritetsspråklige elever skal være kartlagt innen 31.12.08 Bedre skoleprestasjonene for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen. Minst to tiltak ved hver enhet som fremmer ”den minoritetsspråklige elev som ressurs”, innen 1.februar 2009. Bedre læringsmiljøet og arbeidet mot rasisme, mobbing og diskriminering. Foreldrene: Gjennomføre to samtaler med gjensidige forventningsavklaringer med foresatte innen 1.februar 2009.

70 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 70 Tverrfagligheten Vi må hjelpe hverandre til å bli god Vi må som førskolelærere ( og lærere ) innrømme at vi ikke kan alt. Det samme gjelder også andre yrkesgrupper. Det er ingen trussel ifht profesjonaliteten vår. Men for å vite hvordan vi skal gjøre hverandre god må vi trene sammen, vi må bli kjent med hverandres styrker og svakheter. Vi må vite hvem som kan bidra og hvordan de kan bidra – uten den kunnskapen kan vi ikke stille de riktige spørsmålene. Og da kan vi heller ikke hjelpe hverandre til å nå målene våre.

71 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 71 Hvordan trene på tverrfaglighet ? Ressursteam i det enkelte oppvekstområde – Faglige utfordringer, felles satsninger Basisteam for ungdomstrinnet ”Kult å kunne” Nettverk mellom barnehager ifht – Språk – Minoriteter – Sosialkompetanse/atferd – ”Omsorg” Felles satsninger Den utfordrende samtalen/den vanskelige samtalen Foreldreveiledning Læringsmiljøsatsningen – Barnehage/skole programmet til DUÅ

72 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 72 Utfordringer i implementeringen. Hvordan nå ut til den enkelte ansatte i barnehage, sfo og skole ? Det er mange ”filtre” i en stor organisasjon. Hvordan opprettholde entusiasmen, når man går fra prosjekt til drift ? Utfordring å ha folk ansatt i prosjekt, hvordan ivareta dem ? Hvilke barnehager og skoler skal prioriteres ?

73 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 73 Utfordringer i det videre arbeid: Få satt det vi gjør i barnehagene og skolene i system – vi skal nå alle barn i Verdal – vi må lære av hverandre. Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom – Barnevern, helsestasjon, ppt, rehab, barnehagene og grunnskolene. Overgangene – barnehage/skole og u-skole/videregårende – økt samarbeid også på dette fagområdet. Vi må akseptere at vi har utfordringer før vi kan gjøre noe med dem ! Forebygging tar tid – resultatene kommer ikke før om flere år !

74 Lars Einar Karlsen – Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 74 Forventninger/bestilling fra Lillian – Hvilke punkter i St. Meld 16 dere prioriterte i arbeidet – Prosessen i arbeidet, hvordan kom dere fram til prioriterte områder? – Presentere planen (e) – Hvilke praktiske konsekvenser planen har fått/får /påpeke endringer i fht tidligere praksis – Erfaringer så langt – Hvordan implementere planen i organisasjonen jf arbeidet med Webster Stratton og vridning av ressurser til spesped – Har vi vært innom alt ?


Laste ned ppt "Lars Einar Karlsen, Ressurssenter Oppvekst – Verdal kommune 1 Fagdag Levanger 23.09.09 Hvorfor, hva og hvordan ? Erfaringer fra Verdal, innenfor oppvekst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google