Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon administrasjonsutvalget 13.11.2013 Økonomiplan 2014 – 2017 og Budsjett 2014 Levanger kommune Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon administrasjonsutvalget 13.11.2013 Økonomiplan 2014 – 2017 og Budsjett 2014 Levanger kommune Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon administrasjonsutvalget Økonomiplan 2014 – 2017 og Budsjett 2014 Levanger kommune Presentasjon av økonomiplan og Budsjett Rådmann Ola Stene 1 Lenke

2 Følgende dokument gjelder Presentasjon av økonomiplan og Budsjett Rådmann Ola Stene 2

3 Kommuneprop’en i mai Lite nytt, men noen kroner mer enn økonomiplanen + nedjustert lønn og pris. Fortsatt lave renter. Helse- og omsorg ble tilført 5 mill i revidert budsjett og skulle spare inn tilsvarende resten av året. Presentasjon av økonomiplan og Budsjett Rådmann Ola Stene 3

4 Regnskap 2. tertial 2013 Usikkert om barnehagebudsjettet holder Negativt regnskapsavvik på 11,5 mill felles helse pr 30.8 – prognose ved årets slutt Ingen vesentlige negative avvik ellers. Noen med positive avvik og noe reserve i skatt/rammetilskudd og finans. Forventer 0-resultat, men det krever endringer allerede i år. Presentasjon av økonomiplan og Budsjett Rådmann Ola Stene 4 Lenke til rapporten

5 Spesielt om utvikling helse- og omsorg 1.Statlige reformer – tvinger fram omprioriteringer 2.Nærhet til tjenestene – «høy spesialisttetthet gir høyere utgifter» 3.Samhandlingsreformen – kortere liggetid i sykehus gir økte kostnader for kommunen 4.Tjeneste og organisasjonsstruktur - ikke tilpasset nye oppgaver og nytt ansvar 5.Ressurskrevende tjenester øker 6.Tap av inntekter – mer korttid, lavere refusjon 5 Behovene øker mye mer enn inntektene - både omstilling og omprioritering må til! Presentasjon av økonomiplan og Budsjett Rådmann Ola Stene

6 …Så kom statsbudsjettet Det som i henhold til kommuneprop’en fra i mai skulle bli 2-3 mill i pluss blir 5 mill i minus i forhold til vedtatt økonomiplan Mindre utgiftsutjevning pga endra indeks Mindre skjønnsmidler fra fylkesmannen Og så fortsetter kostnadene til helse å stige «Snubletråd» i forhold til kapitaltilskudd ikke-kommunale barnehager Presentasjon av økonomiplan og Budsjett Rådmann Ola Stene 6

7 Oppdatert utfordringsbilde etter arbeidsøkt i formannskapet Utfordrende ø konomi For h ø ye forventinger til kommunen fra innbyggerne Endring av roller og oppgavefordeling mellom stat og kommune Kamp om arbeidskraft og kompetanse Demografi Etterslep i vedlikeholdet p å bygg og infrastruktur Presentasjon av økonomiplan og Budsjett Rådmann Ola Stene 7

8 …og tilleggsprop’en fra Solberg Økt maksimalpris barnehager. To barnehageopptak innføres ikke. Kulturskoletimen i SFO avvikles. Avvikling frukt og grønt i skolen. Utlemming av rustilskudd fra rammetilskudd til øremerka tilskudd. 1,8 mill mindre inntekt, men også lavere kostnad slik at nettoen er svakt positiv. Presentasjon av økonomiplan og Budsjett Rådmann Ola Stene 8

9 Hovedtrekk inntektssystemet Utgiftsutjevning 528 mill Skatt 381 mill Inntektsutjevning 84 mill Presentasjon av økonomiplan og Budsjett Rådmann Ola Stene 9

10 Endringene fra utgiftsutjevning Presentasjon av økonomiplan og Budsjett Rådmann Ola Stene 10 Kriterier Endr Endr Antall Indeks kr per innb 1000 kr 0-1 år ,965590, ,35 % år ,979900,994591,47 % år ,062751, ,31 % år ,161591, ,94 % år ,954410,956110,17 % år ,044261, ,23 % år ,940210, ,24 % år ,052321,056190,39 % år ,090751,090860,01 % år ,979510,984020,45 % over 90 år ,795670,848225,26 % Basistillegg 110,618500,619600,11 % Sone ,234571, ,08 % Nabo ,063591,088672,51 % Landbrukskriterium 002,326312,355692,94 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia ,844140, ,07 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand23320,167340,221755,44 % Flytninger uten integreringstilskudd ,344690,375183,05 % Dødlighet ,023941, ,11 % Barn 0-15 med enslige forsørgere ,076931, ,69 % Lavinntekt ,602640,695509,29 % Uføre år ,071071, ,18 % Opphopningsindeks 000,387160,452366,52 % Urbanitetskriterium ,843420, ,45 % PU over 16 år 86891,310491,343993,35 % Ikke-gifte 67 år og over ,975310, ,73 % Barn 1 år uten kontantstøtte ,227850, ,44 % Innbyggere med høyere utdanning ,063981, ,21 % Kostnadsindeks total 1,011511, ,27 %

11 Hovedprofil oppvekst Stor satsing på fornyingen av skolebygg og utvikling av uteområder Utvikling av skolens innhold i de sammenslåtte skolene. Arbeid med å etablere felles kultur og bygge en ny pedagogisk plattform intensiveres i Omfattende lesesatsing fortsetter i Regnesatsing starter i Utvikle en mer effektiv barnehagestruktur. Renovering og utbygging av barnehagene fortsetter. Stor satsing på sosial kompetanse gjennom “De utrolige årene” i barnehagene fullføres i Arbeid med å tydeliggjøre kommunale barnehagers profil. Presentasjon av økonomiplan og Budsjett Rådmann Ola Stene 11

12 Hovedprofil helse og omsorg Sterk prioritering med 10 mill større ramme enn i 2013 Rammeøkningen er ikke nok for å møte behovene framover. Økonomisk handlingsrom skapes først og fremst gjennom en midlertidig reduksjon av sykeheimssenger Reduksjon på 28 årsverk– skjermer nødvendig kompetanse Kapasitet bygges ut i rekkefølge (demens, heldøgns omsorgtjenester i bolig, korttidsplasser) Mer effektiv tjenesteproduksjon i boliger (samlokalisering) Styrking av heimebaserte tjenester og kompetanse i f.h.t. heimerehabilitering Større vekt på styring og ledelse etter mønster fra Ytterøy Presentasjon av økonomiplan og Budsjett Rådmann Ola Stene 12

13 Hovedprofil øvrig drift Reduserer avsetninger til «større drift» og nye lokaler Reduserer budsjett til innvandrertjeneste og øker inntjeningskrav der det er mulig Generell effektivisering på 1%, tas ut gjennom bl,a mer effektiv drift pga digitale verktøy Reduksjon i både vann- og avgiftsgebyr Veldig stramme rammer og lite reserver Ikke mulig å få til reserve uten å øke eiendomsskatten noe Presentasjon av økonomiplan og Budsjett Rådmann Ola Stene 13

14 Konkrete endringer i I Tuv og Okkenhaug barnehager legges ned fra høsten 14 Åpen barnehage avvikles Anskaffelse av flyttbar paviljong for å kunne øke tilbud på Frol raskt om det er behov Skolefrukt avvikles Kulturskoletimen i SFO-tiden avvikles Planlagt innmelding i Ungt entreprenørskap strykes Mer til grunnskole for fosterhjemsplasserte og spesialundervisning i private skoler Redusert pedagogtetthet i kommunale skoler Redusert kapasitet i skolehelsetjenesten og redusert avsetning til barneverntiltak Presentasjon av økonomiplan og Budsjett Rådmann Ola Stene 14

15 Konkrete endringer i II Åsen helsetun omstilles fra sykeheim til omsorgsfellesskap. Rus og psykiatritjenesten avvikles som egen tjeneste, kompetanse flyttes til andre enheter Redusert og samkjørt dagtilbud eldre og tiltak funksjonshemmede Kjøkkendrift samkjøres Ø-hjelp-senger etableres på sykeheim Reduserer antall leasingbiler med å «kjøpe ut» biler med mindre skader Seniortiltak harmoniseres med Verdal Presentasjon av økonomiplan og Budsjett Rådmann Ola Stene 15

16 Investeringer - skole Planleggingen av Levanger ungdomsskole med tilhørende uteanlegg og aktivitetsområde pågår for fullt.Byggestart vår Det legges opp til en flytting av Nesheim til nye Nesset oppvekstsenter så snart dette kan gjennomføre. Ut fra byggeprosess og ferdigstillelse av bygninger og utearealer, vil sannsynligvis ikke flytting skje før til skoleåret 2016/17. Frol oppvekstsenter skal bygges om noe og utearealene tilpasses en moderne barneskole. Forhåpentligvis ferdigstillelse av alle arbeider sommeren Oppgradering av Ekne oppvekstsenter igangsettes etter en minimusløsning: På Ytterøy oppvekstsenter prosjekteres ombygging av skolen med utbygging for å kunne samle elevene og muliggjøre flytting av barnehagen til oppvekstsenteret. Innflytting skoleåret 2015/16. Presentasjon av økonomiplan og Budsjett Rådmann Ola Stene 16

17 Investeringer - barnehage Frol barnehage skal bygge ut spesialavdelingen slik at den arealmessig tilpasses behov for å oppbevare spesialutstyr. Det foreslås å legge ned Okkenhaug barnehage fra høsten 2014 og å flytte denne kapasiteten, samt kapasiteten ved Tuv barnehage til Frol barnehage slik at denne kan bygges ut til 4 avdelinger + spesialavdeling når man først skal bygge ut denne barnehagen. Det investeres i en fleksibel paviljong som kan benyttes mens man venter på utbygging Skogn barnehage bygges med sikte på oppstart av barnehagen høsten 2017 Presentasjon av økonomiplan og Budsjett Rådmann Ola Stene 17

18 Investeringer – helse og omsorg Når det gjelder Ny institusjon på Staup foreslås at prosjektet omfatter både byggetrinn 1 og 2 i den opprinnelige planen. Byggestart årsskifte 2014/15 og med ferdigstillelse vår/sommer Bygging av omsorgsboliger/leiligheter (Heldøgns omsorgstilbud) er svært viktig for å komme videre med omstruktureringen og tjenesteutviklingen. Første trinn vil være skape et nytt tilbud i Åsen Vurdering av eksisterende bygninger, fastsettelse av institusjonsstruktur i kommunen og totalbehovet for heldøgns omsorgstilbud pågår. Boligbygging i henhold til Boligsosial handlingsplan gjennomføres I tillegg er prosjektet Eplehagen utvidet med kr. 5,5 mill. kr. Utbygging i Nordsivegen er også med. Det er opprettet en egen post til barnebolig i tilknytning til avlastningsboligen i Okkenhaugvegen i investeringsbudsjettet. Presentasjon av økonomiplan og Budsjett Rådmann Ola Stene 18

19 Framdriftsplan Presentasjon av økonomiplan og Budsjett Rådmann Ola Stene 19

20 Framdriftsplan sluttspurt Presentasjon Formannskapets innstilling Offentlig ettersyn 2 uker Kommunestyrets behandling Presentasjon av økonomiplan og Budsjett Rådmann Ola Stene 20


Laste ned ppt "Presentasjon administrasjonsutvalget 13.11.2013 Økonomiplan 2014 – 2017 og Budsjett 2014 Levanger kommune Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google