Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan Med bakgrunn i spørsmål fra KPMG i

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan Med bakgrunn i spørsmål fra KPMG i"— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan www.ssb.no/kostra Med bakgrunn i spørsmål fra KPMG i
forbindelse med analyse av dagens pleie- og omsorgssektor Nøkkeltall fra hjemmetjenester Stokke kommune Nøkkeltall fra institusjon Stokke kommune

2 www.ssb.no/kostra Til tallene 2 Detaljerte nøkkeltall
Velg kommunenummer F pleie og omsorg nivå 2 Pleie- og omsorgstjenesten samlet Hjemmetjenester Institusjoner for eldre og funksjonshemmede Aktivisering av eldre og funksjonshemmede Vis hvordan få frem andre kommuner, andre år, vis graf Vis inndeling pleie- og omsorg, hjemmetjenester, Institusjoner for eldre og funksjonshemmede, Aktivisering av eldre og funksjonshemmede

3 Pleie- og omsorgstjenester samlet
254 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 253 Pleie og omsorg hjelp i institusjon 261 Institusjonslokaler 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede.

4 254 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende
Hjemmesykepleie Praktisk bistand herunder BPA (Privat) Avlastning Omsorgslønn Ambulerende vaktmester Matservering/matombæring Formidling av hjelpemidler/trygghetsalarmer Inntekter av brukerbetaling

5 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon
Pleie og omsorg i institusjoner og boformer med heldøgns pleie og omsorg (inkl. dag- nattopphold, korttidsopphold) Servicefunksjoner som husøkonom, kjøkken, kantine, vaskeri og rengjøring, aktivitør Utgifter til hjelp/betjening av avlastningsboliger Inntekter av oppholdsbetaling

6 261 Institusjonslokaler Forvaltning, drift og vedlikehold av institusjoner og boformer med heldøgns pleie og omsorg. (for eksempel vaktmester strøm, olje, renovasjon, kommunale avgifter, forsikring, vedlikehold, kapitalkostnader)

7 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede
Eldresentre og dagsentre for hjemmeboende Aktivitetssentre for utviklingshemmede Transporttjenester Støttekontakt Ferietilbud Frivillighetssentraler 1322 Kuben, 1345 kun transporten fra 2006, 1368 støttekontakt, 1380, 1381,

8 Lønnsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker i kr.
Kr i Stokke Kr i gruppe 10 Kr i Vestfold Kr i landet u/Oslo Hvorfor? Vis detaljene bak via ssb

9 Lønnsutgifter 254 korrigert for sykelønnsrefusjon /mottakere av hjemmetjenester i alt
54,1 mill /290 mottakere = (jf. skjema 6, pkt. 5) Ansvar 134 pleie, rehabilitering og omsorg 18,9 mill / 244 mottakere = Ansvar 136 tiltak for funksjonshemmede 35,2 mill / 46 =

10 Hva inneholder 254 Ansvar 134 pleie, omsorg og rehabilitering = 244 mottakere av trad. hjemmesykepleie og hjemmehjelp jf skjema 6 pkt 5, (+ 40 personer med matombringning og 109 med trygghetsalarm, jf. skjema 6, pkt 3a) Ansvar 136 tiltak for funksjonshemmede = 46 mottakere av praktisk bistand og opplæring jf skjema 6 pkt personer med privat avlastning og 20 med omsorgslønn jf. skjema 6, pkt. 4 1,5 årsverk innenfor dette med trygghetsalarmer og hjelpemidler. Transporten utføres i stor grad av personer på arbeidstiltak.

11 Årsaker? Har Stokke høyere lønnsutgifter pga at vi har flere mottakere av privat avlastning og omsorgslønn enn snittet som ikke teller med som en del av nevneren? Har vi høyere lønnsutgifter pga at vi har mange særlig ressurskrevende (bl.a. tidl. vertskommune)? Har vi høyere bemanning enn snittet? Har vi fulgt intensjonen i HVPU reformen og dermed bygget små boenheter med dyrere drift enn snittet? Lønnsutgiftene blir ikke korrigert for refusjon fra andre kommuner (vi yter tjenester til 3 brukere hjemmehørende i andre kommuner) heller ikke tilskudd særlig ressurskrevende brukere Andre ting?

12 Korrigerte br. Driftsutg. institusjon pr. kommunal plass
Kr i Stokke Kr i gr. 10 Kr i Vestfold Kr i landet u/Oslo Hvorfor?

13 Korrigerte br. Driftsutgifter Funksjon 253 og 261/ antall plasser i kommunale institusjoner
28,3 mill/44 inst.plasser (skjema 5 pkt. 2) F 253 Soletunet institusjonsdrift inkl. renhold, kjøkken og vaskeri F 253 Eikelunden avlastningsplass F 261 Bygningsdriften av Soletunet sykehjem med tilhørende fellesfunksjoner (fysio/ergo, hjemmetjenester) F 261 Fordeling av vedlikeholdsutgifter fra virksomhet eiendom Vis på nettet hvordan man finner det som skal være med. Alle lønnsutgifter vikarer, ekstrahjelp NB ikke kjøp av plasser som ofte er 3500 eller 3700.

14 Artene i forhold til F 253 0 alle lønnsutgifter
1-2 medisinsk forbruksmateriell, annet forbruksmateriell (renhold), medikamenter, råvarer kjøkken, driftsavtale IKT med dataleverandør 429 momsrefusjon 590 Avskrivning 710 sykelønnsrefusjon 729 moms kompensert Ikke kjøp av plasser

15 Artene i forhold til F 261 0 fordelt lønn vedlikehold
1-2 Strøm, olje, forsikring, kommunale avgifter, vedlikehold byggetjenester, elektriske anlegg materiale til vedlikehold 429 momsrefusjon 590 avskrivning 710 sykelønnsrefusjon 729 moms kompensert Ikke kjøp av renovasjonstjenester Veolia miljø og gjenvinning

16 Årsaker? Høye lønnsutgifter grunnet overbelegg?
Hvis noen kommuner kjøper kjøkken- og vaskeritjenester føres det på 3- art og er dermed ikke med som en del av telleren. Høye driftsutgifter F261 da mange funksjoner er samlokalisert på Soletunet? Høye avskrivningskostnader da mye av bygningsmassen er forholdsvis ny? Fordelte IKT utgifter, gjøres forskjellig i kommunene? Annet? Dagsenter fysio, ergo, hjemmetjenester, hjelpemiddelteknikerne


Laste ned ppt "Plan Med bakgrunn i spørsmål fra KPMG i"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google