Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan www.ssb.no/kostra Med bakgrunn i spørsmål fra KPMG i forbindelse med analyse av dagens pleie- og omsorgssektor Nøkkeltall fra hjemmetjenester Stokke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan www.ssb.no/kostra Med bakgrunn i spørsmål fra KPMG i forbindelse med analyse av dagens pleie- og omsorgssektor Nøkkeltall fra hjemmetjenester Stokke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan www.ssb.no/kostra Med bakgrunn i spørsmål fra KPMG i forbindelse med analyse av dagens pleie- og omsorgssektor Nøkkeltall fra hjemmetjenester Stokke kommune Nøkkeltall fra institusjon Stokke kommune

2 www.ssb.no/kostra Til tallene 2 Detaljerte nøkkeltall Velg kommunenummer F pleie og omsorg nivå 2 Pleie- og omsorgstjenesten samlet Hjemmetjenester Institusjoner for eldre og funksjonshemmede Aktivisering av eldre og funksjonshemmede

3 Pleie- og omsorgstjenester samlet 254 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 253 Pleie og omsorg hjelp i institusjon 261 Institusjonslokaler 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede.

4 254 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Hjemmesykepleie Praktisk bistand herunder BPA (Privat) Avlastning Omsorgslønn Ambulerende vaktmester Matservering/matombæring Formidling av hjelpemidler/trygghetsalarmer Inntekter av brukerbetaling

5 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie og omsorg i institusjoner og boformer med heldøgns pleie og omsorg (inkl. dag- nattopphold, korttidsopphold) Servicefunksjoner som husøkonom, kjøkken, kantine, vaskeri og rengjøring, aktivitør Utgifter til hjelp/betjening av avlastningsboliger Inntekter av oppholdsbetaling

6 261 Institusjonslokaler Forvaltning, drift og vedlikehold av institusjoner og boformer med heldøgns pleie og omsorg. (for eksempel vaktmester strøm, olje, renovasjon, kommunale avgifter, forsikring, vedlikehold, kapitalkostnader)

7 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede Eldresentre og dagsentre for hjemmeboende Aktivitetssentre for utviklingshemmede Transporttjenester Støttekontakt Ferietilbud Frivillighetssentraler

8 Lønnsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker i kr. Kr. 186 634 i Stokke Kr. 125 087 i gruppe 10 Kr. 126 339 i Vestfold Kr. 127 121 i landet u/Oslo Hvorfor?

9 Lønnsutgifter 254 korrigert for sykelønnsrefusjon /mottakere av hjemmetjenester i alt 54,1 mill /290 mottakere = 186 634 (jf. skjema 6, pkt. 5) Ansvar 134 pleie, rehabilitering og omsorg 18,9 mill / 244 mottakere = 77 485 Ansvar 136 tiltak for funksjonshemmede 35,2 mill / 46 = 765 598

10 Hva inneholder 254 Ansvar 134 pleie, omsorg og rehabilitering = 244 mottakere av trad. hjemmesykepleie og hjemmehjelp jf skjema 6 pkt 5, (+ 40 personer med matombringning og 109 med trygghetsalarm, jf. skjema 6, pkt 3a) Ansvar 136 tiltak for funksjonshemmede = 46 mottakere av praktisk bistand og opplæring jf skjema 6 pkt 5 + 30 personer med privat avlastning og 20 med omsorgslønn jf. skjema 6, pkt. 4

11 Årsaker? Har Stokke høyere lønnsutgifter pga at vi har flere mottakere av privat avlastning og omsorgslønn enn snittet som ikke teller med som en del av nevneren? Har vi høyere lønnsutgifter pga at vi har mange særlig ressurskrevende (bl.a. tidl. vertskommune)? Har vi høyere bemanning enn snittet? Har vi fulgt intensjonen i HVPU reformen og dermed bygget små boenheter med dyrere drift enn snittet? Lønnsutgiftene blir ikke korrigert for refusjon fra andre kommuner (vi yter tjenester til 3 brukere hjemmehørende i andre kommuner) heller ikke tilskudd særlig ressurskrevende brukere Andre ting?

12 Korrigerte br. Driftsutg. institusjon pr. kommunal plass Kr. 643 114 i Stokke Kr. 623 647 i gr. 10 Kr. 646 844 i Vestfold Kr. 627 250 i landet u/Oslo Hvorfor?

13 Korrigerte br. Driftsutgifter Funksjon 253 og 261/ antall plasser i kommunale institusjoner 28,3 mill/44 inst.plasser (skjema 5 pkt. 2) F 253 Soletunet institusjonsdrift inkl. renhold, kjøkken og vaskeri F 253 Eikelunden avlastningsplass F 261 Bygningsdriften av Soletunet sykehjem med tilhørende fellesfunksjoner (fysio/ergo, hjemmetjenester) F 261 Fordeling av vedlikeholdsutgifter fra virksomhet eiendom

14 Artene i forhold til F 253 0 alle lønnsutgifter 1-2 medisinsk forbruksmateriell, annet forbruksmateriell (renhold), medikamenter, råvarer kjøkken, driftsavtale IKT med dataleverandør 429 momsrefusjon 590 Avskrivning 710 sykelønnsrefusjon 729 moms kompensert

15 Artene i forhold til F 261 0 fordelt lønn vedlikehold 1-2 Strøm, olje, forsikring, kommunale avgifter, vedlikehold byggetjenester, elektriske anlegg materiale til vedlikehold 429 momsrefusjon 590 avskrivning 710 sykelønnsrefusjon 729 moms kompensert

16 Årsaker? Høye lønnsutgifter grunnet overbelegg? Hvis noen kommuner kjøper kjøkken- og vaskeritjenester føres det på 3- art og er dermed ikke med som en del av telleren. Høye driftsutgifter F261 da mange funksjoner er samlokalisert på Soletunet? Høye avskrivningskostnader da mye av bygningsmassen er forholdsvis ny? Fordelte IKT utgifter, gjøres forskjellig i kommunene? Annet?


Laste ned ppt "Plan www.ssb.no/kostra Med bakgrunn i spørsmål fra KPMG i forbindelse med analyse av dagens pleie- og omsorgssektor Nøkkeltall fra hjemmetjenester Stokke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google