Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Vestfold 2008 OJT Utilstrekkelighetsledelse - fokus på realiteter mer enn idealer Ole Jacob Thomassen – HENÆR, avdeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Vestfold 2008 OJT Utilstrekkelighetsledelse - fokus på realiteter mer enn idealer Ole Jacob Thomassen – HENÆR, avdeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Vestfold 2008 OJT Utilstrekkelighetsledelse - fokus på realiteter mer enn idealer Ole Jacob Thomassen – ole.j.thomassen@hive.no HENÆR, avdeling helsefagole.j.thomassen@hive.no Innlegg for 12 – k samarbeidet, 25.03.2009

2 Høgskolen i Vestfold 2008 OJT Ole Jacob Thomassen, sosiolog. Phd- stipendiat innen helsefremmende arbeid, arbeidsliv (HEFA) Phd program ved psykologisk fakultet, UIB, HEMIL-senteret Phd-prosjekt om arbeidstakers integritet Tidligere jobbet i Arbeidstilsynet (6 år) med psykososialt arbeidsmiljø

3 Høgskolen i Vestfold 2008 OJT Arbeidstakers integritet Bakgrunn: erfaringer fra tilsyn (fokusgrupper) Gjennomgående belastning for mange arbeidstakere: å ikke få gjort et godt nok arbeid Frustrasjonen ved det å ikke ha mulighet til å være en profesjonell aktør Introduksjon av `integritet` i rev. Arbeidsmiljølov: –”Arbeidstakers verdighet og integritet skal ivaretas” (§4-3) Påpekning av behov for ytterligere utredning Gjennomføring av nye fokusgrupper i helsesektoren, en eksplorerende kvalitativ undersøkelse

4 Høgskolen i Vestfold 2008 OJT Å oppleve utilstrekkelighet… Moss avis, våren 2008 –”Brukerne får ikke den helhetlige omsorgen de har behov for. Jeg har rett og slett ikke tid. Jeg går ikke fra disse brukerne med en god følelse. Jeg synes ikke jeg utøver god sykepleie. Men hva skal jeg gjøre? Å hele tiden jobbe imot de prinsippene en lærer under utdannelsen, det sliter på en. Er det rart en blir utbrent når en hele tiden må neglisjere de prinspippene en står for?” »Leserinnlegg fra sykepleier i hjemmetjenesten i Moss kommune 22.02.08 ”Jeg er ny som sykepleier, men er jeg alt utbrent?”

5 Høgskolen i Vestfold 2008 OJT Dekkende beskrivelse? Halvard Vike (Maktens samvittighet, maktutredningen 98-02) –Sykepleierne (oftest kvinner) bærer organisasjonens grenser i egne kropp: ”Førstelinjetjenestens kvinner er utsatt – og utsetter seg selv for – en form for makt som uttrykkes i at de tar ansvar for det organisasjonen har forpliktet seg til å gjøre, men som den i prinsippet likevel ikke har råd til å gjøre. Paradoksalt nok bidrar deres ”illojalitet” til at organisasjonen ”overlever””.

6 Høgskolen i Vestfold 2008 OJT Vike, fortsatt… ”I førstelinjetjenesten er det overveldende ansvaret nært knyttet til en opplevelse av å ikke kunne gjøre jobben skikkelig, og av å ikke få den annerkjennelse man føler man fortjener når man tross alt strekker seg så langt”.

7 Høgskolen i Vestfold 2008 OJT Og fremtiden… Senest; Helsedirektoratet (nettside, 23.03.09): ” Statistisk sentralbyrå (SSB) har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget nye beregninger for fremtidig personellbehov i helse- og omsorgssektoren. Tilsvarende beregninger ble gjort i 2005, og de nye tallene forsterker de trendene som ble avdekket da. Dersom beregningene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) slår til, vil det samlet sett være et underskudd på helsepersonell på opp mot 38 000 årsverk i 2030. For enkelte grupper av helsepersonell ser det ut til å bli et stort underskudd, mens det for andre grupper vil være et overskudd av personell. Det samlede underskuddet på personell vil særlig øke etter 2020”.

8 Høgskolen i Vestfold 2008 OJT Å være leder i helse- og sosialsektoren – nå og i fremtiden Opplevelse av utilstrekkelighet vil være av de aller viktigste arbeidsmiljøutfordringer… –For ansatte og for ledere 10 000,- spørsmålet (bokstavelig talt): –Hvordan møte denne utfordringen slik at: Ansattes integritet og verdighet ivaretas, jf. AML (og derfor – selvfølgelig – ivareta ansattes helse)!

9 Høgskolen i Vestfold 2008 OJT Av-tabuisering av utilstrekkelighet At man ikke får gjort det man burde (ikke bare ifh. til idealistiske verdier) må det være rom for å tematisere på alle nivåer: – ansattes rett til å oppleve dette og diskutere det seg i mellom – og med ledelse; Tilrettelegging for virksomhetsdiskusjoner (Monica Hane)

10 Høgskolen i Vestfold 2008 OJT ”Effekter”…: –Ikke ”kose med misnøye”, men et uttrykk for at man tar utilstrekkelighetsopplevelse på alvor (noe det er grunn til, jf. Vike og Helsedir.) –Ved å tematisere dette: Ansatte får ”re-etablert” mening, verdighet og integritet i arbeidssituasjonen: –Opplever å bli tatt på alvor og at man er ”i samme båt” (både ledere og ansatte) –Av-privatisering av problemet (som særlig rammer kvinner); dette er et strukturelt betinget problem som setter seg i kroppen –Skapingen av en ”ny motivasjon” for arbeidet: ”Vi er inneforstått med de strukturelle begrensningene i systemet. Men, med det som et erkjent utgangspunkt skal vi, som kollektiv, gjøre så godt vi kan!”. »Opposisjonsmotivasjon?

11 Høgskolen i Vestfold 2008 OJT Ledelsesutfordringen… Å legge til rette for konstruktive virksomhetsdiskusjoner: –Det praktiske: no problem! – stol på egen og ansattes iboende konstruktivitet –Det store spørsmålet: Er det lov, som leder, å innrømme utilstrekkelighet – eller må ”fasaden” opprettholdes? Dette må forankres, forståes, på alle ledd – opp til direktører og rådmenn – og Bjarne Håkon Hansen –Underliggende problematikk: »De sterke ideelle fordringene som helsearbeid er gjennomsyret av: pasientrettigheter etc., etc.

12 Høgskolen i Vestfold 2008 OJT En liten trøst… Tendens til tematisering av dette på høyere nivå: –”Det fremtidige behovet for helsepersonell er så stort at vi ikke kan regne med å rekruttere nok personer i Norge til å dekke alle oppgaver. I tillegg har vi et ansvar internasjonalt for å bidra til at vårt eget behov ikke tapper fattige land for deres egne helsepersonellressurser. Vi må være forberedt på å tenke nytt rundt hvordan tjenestene ytes og organiseres”, sier Larsen, og: –Med de utfordringer vi ser på personellsiden, må samfunnet være varsom med å rettighetsfeste tjenester som er svært personellkrevende ” »Bjørn Inge Larsen, helsedirektør

13 Høgskolen i Vestfold 2008 OJT Utilstrekkelighetsledelse Å ta egen, ansattes og organisasjonens opplevelse av utilstrekkelighet på alvor: –Av-tabuisere problemet; ha en offensiv holdning gjennom å tilrettelegge/facilitere for konstruktive virksomhetsdiskusjoner –Å forsvare retten til dette i systemet; mot høyere ledelse og mot politisk nivå –At ledere er de som må initiere en samfunnsmessig debatt om hva utilstrekkeligheten betyr for både ansatte og virksomheten (pasienter/brukere) –At samfunnsmessige endringer først kan oppstå når ledere tør å tematisere disse spørsmålene


Laste ned ppt "Høgskolen i Vestfold 2008 OJT Utilstrekkelighetsledelse - fokus på realiteter mer enn idealer Ole Jacob Thomassen – HENÆR, avdeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google