Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny helsekravforskrift

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny helsekravforskrift"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny helsekravforskrift
De viktigste endringene i det nye regelverket Forskrift og veileder Aud Nistov

2 Innhold Bakgrunn for ny forskrift OLFs arbeidsgruppe Hovedtrekk i forskriftsteksten Helsekravene

3 Bakgrunn for forskrift
Forrige forskrift utarbeidet 1990 Behov for tidsmessig justering/medisinsk utvikling Forenkling Risikobasert Inkludere bedre veiledning for sertifiserende leger Innarbeidelse av praksis fra ankebehandling hos Fylkeslegen Harmonisering mot internasjonalt (UK) regelverk (Harmonisering mot regelverk for andre arbeidstakergrupper med krav til helsesertifisering (sjømenn, dykkere)) Helsedirektoratet (HDir) La fram høringsutkast til ny forskrift mai 2010 Tok imot OLFs utkast til veileder sep 2010 (se under) – ble i all hovedsak brukt slik den ble fremsendt Drøftingsmøter med fagforeninger, Fylkeslegen i Rogaland og OLF nov/des 2010 Ny forskrift utgitt , ny veileder utgitt Februar 2011. Harmonisering av regelverkene for sjøfolk, arbeidstakere i petroleumsvirksomheten og helsekrav for dykkere ikke realisert.

4 OLF Arbeidsgruppen OLF arbeidsgruppe nedsatt våren 2009 Medlemmer
Utarbeidet systematisk ny veileder som ble drøftet med Helsedirektoratet Sep 2010 Medlemmer Erik Dahl-Hansen (ExxonMobil) Marit Bergeland (Fylkeslegen Rogaland, fratro arbeidsgruppen våren 2010) Gaute Bjaanes (Transocean) Christian Cappelen Smith (Seadrill) Lene Håland (OLF, fratro gruppen høsten 2009) Jan Risberg (OLF, arbeidsgruppens leder) Kjetil Todnem og Geir Størseth (Statoil)

5 Det viktigste fra forskriftsteksten
Forskrift om helsekrav for personer til havs ( ) Kapittel 2: Petroleumsleger og dykkeleger må godkjennes (Hdir) og må gjennomgå kvalifiserende grunnopplæring og etterutdanning. 3-årlig resertifisering Separate kurs for petroleumsleger og dykkeleger Dykkeleger må også være petroleumsleger

6 Det viktigste fra forskriftsteksten (forts)
Kapittel 3 – Helseundersøkelsen Egenerklæring + klinisk us (som tidligere) Krav til helse: være fysisk og psykisk i stand til å mestre opphold på innretningen og en evakueringssituasjon være i stand til å arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig til havs ikke ha en tilstand som kan medføre at varsling ikke registreres ikke ha en lidelse hvor bortfall av nødvendig medisinering eller som av andre grunner kan medføre alvorlig fare for egen eller andres helse og sikkerhet. Preskriptive helsekrav (syn, hørsel, lunge osv.) lite spesifikke, dog: Ikke epilepsi eller insulinkrevende diabetes «Det må ikke være overvekt som utgjør en sikkerhetsmessig risiko i en nødssituasjon»

7 Det viktigste fra forskriftsteksten
Kap 4-5 Gyldighet 2 år (som tidl) Hvis petroleumslegen mener at helsekrav ikke er oppfylt Utstedelse av udyktighetserklæring eller Søknad til FMRO om dispensasjon Dispensasjon=Når det foreligger særlige grunner og hensynet til sikkerheten ikke taler mot det Hvis FMRO ikke gir dispensasjon Behandling i klagenemnd (4 personer)

8 Forskriften – hva er nytt?
Krav om godkjenning av petroleums- og dykkeleger Justering av overordnede helsekrav. Bortfall av spesifikke syns- og hørselskrav Risikovurdering av overvekt presisert

9 Veiledning Detaljert veiledning for å bistå petroleumslegen i risikovurdering av helsetilstanden Overordnede kriterier «Ikke på grunn av sin helsetilstand være til fare for seg selv eller andre» Eller bli urimelig belastning på innsatspersonell i en krisesituasjon Kunne evakuere Kunne se/høre varslingssignaler

10 Veiledningen Praktisk gjennomføring (minimumsomfang) Anamnese
Egenerklæring Foreløpig må gammelt skjema brukes Klinisk intervju Klinisk undersøkelse «Vanlig klinisk undersøkelse» KMI (Høyde/vekt), Puls, BT Visus, synsfelt Fargesyn ved første us U-stix Øvrig utredning, blodprøver, EKG, spirometri, spesialisthenvisning på indikasjon

11 Helsekrav – noen «knagger»
Øye/visus Visus uk 0,1, korr 0,5 Normalt synsfelt på ett øye Hørsel Taleoppfattelse på 2m (binauralt) Høreapparat OK Spesialisthenvisning hvis hørselstap >35dB i snitt for Hz eller >60 dB for 3-4 kHz

12 Helsekrav – noen «knagger»
Hjerte/kar Iskemisk hjertesykdom Helseerklæring kan utstedes 6u etter PCI Forutsetter spesialisterklæring /risikovurdering Hypertensjon <140/90=OK /90-110: Risikovurdering >180/110: Udyktig ICD: Kontraindikasjon Cerebrovaskulær sykdom: Kan godkjennes 6m etter insult Særskilt krav om å vurdere kognitiv funksjonssvikt Arytmi: Hvis synkope: Minimum 12m karantene Etter ablasjon: 3m observasjonstid For øvrig risikobasert ICD: Implantert defibrillator

13 Helsekrav – noen «knagger»
Anfallsvis hjernefunksjonsforstyrrelse (epilepsi +++) Generelt omfattende drøftet Spesialistutredning nødvendig Kan godkjennes hvis residivrisiko er minimal og observasjonstid minst 12m 6m observasjonstid etter intrakranielle traumer med risiko for følgeskadeepilepsi ADHD Må søke dispensasjon Bruk av medikamenter er i seg selv ikke diskvalifiserende ifm dispensasjonssøknad Type I diabetes og LADA Veiledningen setter detaljerte krav som anbefales oppfylt for innvilgelse av dipsensasjon LADA: Latent autoimmun diabetes

14 Helsekrav – noen knagger
Medikament/alkohol/stoffmisbruk Generelt: Streng vurdering Udyktighet ifm pågående misbruk Ifm rehabilitering Innkorting av gyldighetsperiode (6 mnd) Hvis narkotikamisbruk: Villighet til rusmiddeltesting i 2 år Legemiddelassistert rehabilitering Dispensasjonssøknad Lungefunksjon Normalt kan helseerklæring utstedes hvis FEV1>60%, FVC>70% og evne til å gå i trapp tre etasjer uten å få tydelig pustebesvær Medikamenter Warfarin ikke en absolutt kontraindikasjon (veiledning gitt for vurdering)

15 Overvekt Svært kontroversielt spørsmål
Eneste fagområde hvor veiledningsutkast ble kraftig imøtegått av fagforeninger KMI (høyde/vekt) skal måles hos alle Livvidde skal måles ved KMI>30 Risikovurdering Ingen absolutte akseptkriterier Risikovurdering må gjøres ut fra evne til evakuering/risiko for redningspersonell ved evt evakuering Vektlegg bl.a. disse parametrene: KMI>35 Liv/hofte ratio >1 (menn) og >0,85 (kvinner) Kroppsvekt >120 kg Livvidde > 115 cm KMI=Kroppsmasseindeks=BMI (vekt/høyde^2)

16 Forhold som ikke skal medføre tap av helseerklæring
Helsesvikt som gjør at man ikke kan utføre en spesiell type arbeid, men som generelt ikke er til hinder for arbeid offshore Helsesvikt som gjør at man ikke kan tjenestegjøre i innsatslag

17 Spørsmål?


Laste ned ppt "Ny helsekravforskrift"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google