Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDSBELASTININGSNORMER I PATOLOGI Innstilling fra arbeidsgruppe nedsatt av Den norske patologforening Rolf Bruun Bie Tor J. Eide Vidar Isaksen Hanne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDSBELASTININGSNORMER I PATOLOGI Innstilling fra arbeidsgruppe nedsatt av Den norske patologforening Rolf Bruun Bie Tor J. Eide Vidar Isaksen Hanne."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDSBELASTININGSNORMER I PATOLOGI Innstilling fra arbeidsgruppe nedsatt av Den norske patologforening Rolf Bruun Bie Tor J. Eide Vidar Isaksen Hanne Brit G. Smethurst Lisbet Sviland

2 Mandat ”Styret i den norske patologforening har besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere behovet for oppgradering av arbeidsbelastningsnormene. Disse ble sist justert i 1995 v/Bostad og Sauer……… Mandatet utvides til også å omfatte forskning, metodeutvikling og klinisk møtevirksomhet som er dårlig dekket i dagens normer………..” Resultatet vil være et svært viktig grunnlag for det videre arbeid med å øke antall stillinger og bedre budsjettutvikling i patologifaget.

3 Hva er formål med arbeidsbelastningsnormer i patologi ?
Et middel til å beregne det nasjonale behov for spesialister i patologi. Et middel til å beregne bemanningsplaner på de enkelte patologiavdelinger. Et middel til å beregne arbeidsbelastning for den enkelte patolog.

4 Mandat for ”Skjørten-utvalget”
til ”….et poengberegningssystem hvor norske patologers arbeidsbelastning for henholdsvis obduksjon, histologiske prøver og for ulike typer av cytologiske prøver uttrykkes i poeng slik at sammenligning av arbeidsoppgaver blir mulig.” Dette arbeidet inngikk som ledd i planlegging av langsiktige målsetninger for patologiservicen i Norge.

5 ”Skjørten-utvalgets” innstilling
”Utvalget vil for den første perioden foreslå en tillempning av de svenske normer, hvor de forskjellige undersøkelsers relative arbeidsbelastning er uttrykt i enheter, svarende til de såkalte ”Fors-enheter”.

6 Oppfølging av ”Skjørten-utvalget”
Justering av arbeidsbelastningsnormer i patologi ble ikke gjennomført før i 1994 da Kvalitetsutvalget i Den norske patologforening utførte en revisjon av de opprinnelige normer. Forslaget av nye arbeidsbelastningsnormer inngikk i kvalitetsutvalgets forslag til kvalitetsarbeid i patologiavdelingene. Det kom til en betydelig utvidelse av normangivelse for en rekke spesialundersøkelser samtidig som de tidligere normer for standard prøver ble justert.

7 Internasjonale normer
I de svenske anbefalinger er det angitt at en spesialistlegetjenste (100% stilling) på et universitetssykehus skal utføre 2600 prøver per år, mens det på et lenssykehus skal det utføres 3200 prøver. I definisjonen prøver inngår alle typer cytologi og histologi. Obduksjoner og gynekologisk cytologi inngår ikke i disse anbefalinger. Det sies intet om annen virksomhet. Disse anbefalinger er gjort av Svensk forening for patologi i samråd med Svensk forening for klinisk cytologi.

8 Internasjonale normer
De danske anbefalinger angir at en legeenhet = en spesiallege = administrerte remisser (ikke makro eller mikro) = 27 000 glass (kun mikroskopi) = 500 obdukjsoner (kun makro) = 55 000 ”smears” = 27 000 immunfarvinger. I disse normer er det ikke tatt med forskningsaktivtet på universitetsnivå, medisinerundervisning, eller annen formell utdannelse av helsepersonell. Særlige anbefalinger er gjort for elektronmikroskopi, PCR undersøkelser, flowcytometri og cytogenetikk. Tilsvarende normering er også gjort for det tekniske personale og for sekretærarbeid.

9 Internasjonale normer
”Royal College of Pathologists” (2.edition 2005) har utgitt “guidelines” som baserer seg på et scoringsystem for makro og mikroskopisk arbeid. En bestemt prøve eller pasientundersøkelse uttrykkes med organ, biopsi eller reseksjon, antall biopsier og problemstilling og allokeres inn i en matrisestruktur som langs den ene aksen har ulike nivå av makroskopisk arbeidsbelastning og langs den andre aksen har ulike nivå av mikroskopisk arbeidsbelastning.

10 T Royal College of Pathologists 2005. Macroscopy
Microscopy Low Intermediate High Very high 2 4 6 11 8 13 10 15 20

11 Eksempel GI-patologi Makroskopi
Mikroskopi Low = 1 Intermediate = 2 High = 3 Very high = 4 Low =1 Mucosal biopsy from single site Excision large polyp > 1 cm Colectomy for IBD or CRC Appendictomy for carcinoid with immunos Colectomy for synchronous cancers

12 Collage of American Pathologists
Level Consultative Procedure Weighting 1 Gross examination 14% 2 Gross & Microscopic examination of normal biopsies 32% 3 Confirmation of common benign diseases 49% 4 Small biopsies and small resections for benign disease 100% 5 Complex biopsies, small organs and specialized biopsies and excisions 172% 6 Large complex organs requiring gross dissections and microscopic assesment 253% - Autopsy 800% Frozen section 150%

13 Antall remisser, blokker og histologiske glass samlet for Haukeland sykehus, St.Olav og UNN i perioden Periode Antall remisser Antall blokker per remisse % økning Antall glass per remisse 39 852 2,31 - 2,46 57 760 2,17 - 6,1 2,85 15,9 86 109 2,58 11,7 3,17 28,9 97 196 2,82 22,1 3,66 48,8

14 Forslag til nye arbeidsbelastningsnormer i patologi
Obduksjon Voksen- og barne/fosterobduksjoner foreslåes slått sammen til en felles prøvetype med normering 50 enheter per obduksjon (280 obduksjoner per år).

15 Forslag til nye arbeidsbelastningsnormer i patologi
CNS Arbeidsgruppen foreslår at alle fikserte hjerner gis en normering svarende til 30 enheter (467 hjerner per år), også hjerner med vaskulære tilstander som tidligere var unntatt fra særskilt normering (fordi de ofte ble undersøkt ufiksert). Tidligere normering svarende til 45 enheter inkluderte også uttak av medulla spinalis, hvilket gjøres i liten grad.

16 Forslag til nye arbeidsbelastningsnormer i patologi
Biopsier/kirurgiske operasjonspreparater Arbeidsgruppen foreslår en forenkling i bruk av normering for biopsier og operasjonspreparater ved lik normering av prøver fra polikliniske og inneliggende pasienter. I tillegg foreslår arbeidsgruppen at antall glass blir gjort gjeldende på lik linje med antall pasientundersøkelser (remisser) slik at avdelinger med mange preparater med stort snittuttak eller mange spesialundersøkelser (eksp. Immunhistokjemiske us) per prøve får disse kompensert ved beregning av årsverk uttrykt i antall glass.

17 Forslag til nye arbeidsbelastningsnormer i patologi
Biopsier/kirurgiske operasjonspreparater forts. Dernest er det arbeidsgruppens mening at ulike normer for i ulike organ og prøvetyper (muskelbiopsier/ nyrebiopsier etc) avvikles. På bakgrunn av den økning i snittuttak og spesialundersøkelser som har funnet sted gjennom de siste tredve år foreslår arbeidsgruppen at det lages en normering for alle biopsityper/operasjonspreparater og at denne settes til 7 enheter (2000 remisser per år eller 7200 glass per år). Det betyr at et spesialistårsverk først er oppfylt når 2000 remisser og et snittuttak og spesialundersøkelser svarende til 7200 glass er prosessert.

18 Forslag til nye arbeidsbelastningsnormer i patologi
Cytologi Arbeidsgruppen foreslår å opprettholde de nåværende normer i cytologi Cervixcytologi; 0,6 enheter Annen eksfoliativ cytologi; 2,5 enheter). Punksjonscytologi a. Tolkning; 5 enheter b. Prøvetaking av patolog; enheter

19 Forslag til nye arbeidsbelastningsnormer i patologi
Frysesnitt/Telepatologi Arbeidsgruppen er av den oppfatning at arbeidsoppgaver som krever avbrytelse av annet arbeid bør vektes utover selve analysetiden. Det har vært en trend til økt merarbeid per pasient ved frysesnitt som tilsier en økning av normen for denne type undersøkelse som settes til 15 enheter. Telepatologi er i begrenset bruk. Ved noen få steder brukes telepatologi i frysesnitt service. Normen settes til 15 enheter.

20 Forslag til nye arbeidsbelastningsnormer i patologi
Elektronmikroskopi Full elektronmikroskopisk undersøkelse med mikroskopering utført av lege foreslåes opprettholdt med 30 enheter per pasientprøve. Dersom patolog kun utfører tolkningsarbeid av analoge eller digitale bilder foreslåes dette normert med 15 enheter.

21 Forslag til nye arbeidsbelastningsnormer i patologi
Molekylærgenetisk undersøkelse Utførelse av molekylærgenetisk undersøkelse blir vanligvis utført av molekylær genetiker/tekniker som rapporterer svaret til patologen. Denne inkorporerer resultatet i sin besvarelse til rekvirerende lege. Utvalget foreslår 5 enheter.

22 Forslag til nye arbeidsbelastningsnormer i patologi
FISH Mikroskopering, telling og beregning av ratio og tolkning utført av lege gir 30 enheter. Kun tolkning av resultater gir 15 enheter for lege.

23 Forslag til nye arbeidsbelastningsnormer i patologi
Flowcytometri/DNA-billedanalyse Tolkning av flowcytomerti med flerparameters analyse ved lymfom/leukemiutredning gir 15 enheter. Ploidianalyser gir 5 enheter.

24 Forslag til nye arbeidsbelastningsnormer i patologi
Forskning Forskning er en lovpålagt oppgave på lik linje med pasientbehandling etc. Ansvar for forskning er et avdelingslederansvar. Å fastsette forskningsaktivitet til tallfestede normer på samme måte som diagnostikk er ikke mulig etter utvalgets mening. Forskning kan først og fremst måles på antall og kvalitet av publikasjoner, doktorgrader etc. og kan ikke relateres til tidsbruk eller bruk av resurser. I planlegging av forskning som en del av avdelingens virksomhet vil utvalget foreslå at tilgjengelige resurser til forskning er minst 20% av totalbudsjettet på en universitetsavdeling i patologi og ikke mindre enn 10% på alle andre patologiavdelinger.

25 Forslag til nye arbeidsbelastningsnormer i patologi
Metodeutvikling Metodeutvikling har elementer av forskning, men skal på en patologiavdeling som regel tjene diagnostiske oppgaver. Det er ingen tvil om at metodeutvikling er ofte resurskrevende i tid og penger. Metodeutvikling er på samme måte som forskning vanskelig å normere. Utvalget vurderer det slik at normer for spesial-undersøkelser (EM, FISH, Flowcytometri etc) er avrundete tall som derved inkorporere metodeutvikling som et element i normfastsettelsen.

26 Forslag til nye arbeidsbelastningsnormer i patologi
Klinisk møtevirksomhet Skjørten-utvalget sier i sin uttalelse : ”Årsverket skal baseres på 40 timers uke og inkludere gjennomsnittlig nødvendig tid til administrasjon, interne og eksterne konferanser etc…….” Utvalget er av den oppfatning at klinisk møtevirksomhet er integrert i de opprinnelige normer og at de justeringer som er utført også tar høyde for merarbeid ved interne konsultasjoner og kliniske møter.

27 Forslag til nye arbeidsbelastningsnormer i patologi.
Full obduksjon 50 enheter per obduksjon (280 obduksjoner per år) Fiksert hjerne med mikroskopering 30 enheter per hjerne (467 hjerner per år) Biopsi/kirurgisk preparat 7 enheter per biopsi/ kirurgisk preparat (7200 glass/ 2000 remisser per år; begge krav må være oppfylt) Cervixcytologi 0,6 enheter (23 333 remisser per år) Annen eksfoliativ cytologi 2,5 enheter (5 600 remisser per år) Punksjonscytologi 5 enheter for tolkning, (2800 remiser per år) 10 enheter for prøvetaking 15 enheter for full us. (933 for full us per år) Frysesnitt/telepatologi 15 enheter per remisse (933 remisser per år) Elektronmikroskopi/FISH 15 enheter for tolkning ( 933 remisser per år), 30 for full legemedvirkning (467 remisser per år) Molekylærgenetisk undersøkelse 5 enheter for rapportering av resultat til kliniker (2800 remisser per år) Flowcytometri/DNA billedanalyse 15 enheter for lymfom/leukemiutredning (933 remisser per år), 5 enheter for ploidiundersøkelse (2800 remisser per år) Ett spesialistårsverk er enheter. Lege under utdanning svarer for 7000 enheter

28 Normer for arbeidsbelastning
Utvalget vil særlig fremheve at normene ikke er et eksakt matematisk verktøy til å beregne arbeidsbelastning for alle aktiviteter i en patologiavdeling, men vil kunne gi et tilnærmet uttrykk for total arbeidsmengde i en avdeling. Normene er ikke utarbeidet for angivelser av arbeidsmengde for den enkelte patolog, men er et redskap for avdelingsledelsen for å overvåke at avdelingen innehar tilstrekkelig spesialistårsverk for å dekke pålagte oppgaver. Normeringen anbefales revidert hvert 5. år.


Laste ned ppt "ARBEIDSBELASTININGSNORMER I PATOLOGI Innstilling fra arbeidsgruppe nedsatt av Den norske patologforening Rolf Bruun Bie Tor J. Eide Vidar Isaksen Hanne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google