Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELIN - status før Fase III

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELIN - status før Fase III"— Utskrift av presentasjonen:

1 ELIN - status før Fase III
Møte i Oslo Legeforening 10 mars 2006 Åsgårdstrand

2 Agenda Bakgrunn og aktuell situasjon Problemstillinger Løsningsforslag
Oversikt helsefaglig kommunikasjon Hvem kan hva: Status Forholdet til Nasjonal IKT, og hva er nå egentlig det? Prosjektplan, RHF- nivået, kontakt med samordning, Del 2 og 3. Problemstillinger Realistisk fokus Prioriteringer Gjennomføringsevne Risikomomenter Infrastruktur med helsenett, PKI og ebXML. Bestilling, utvikling, test, utbredelse Løsningsforslag Konsensus om hva som skal realiseres i perioden Enhetlig bestilling og utvikling Skisse av en mulig løsning for rekvisisjon og svar Litt om test før pilotering Hva med Helse Øst? Ikke så mye om faser. Hovedvekt på hva vi får for pengene totalt sett. Sende søknadsvedlegget til Håkon

3 ELIN - Prosjektet som del av en helhetlig IKT plan
EPJ-leverandører ELIN - Prosjektet som del av en helhetlig IKT plan Pasient kommunikasjon Private aktører Deriga Privat Lab (Furst) Well Diagnostics Privatpraktiserende spesialister Pilotlegekontor- gruppen Private røntgeninstitutt EPJ-leverandører, sykehus Sykehusgruppen Siemens Infodoc TietoEnator Profdoc DIPS Hove M. Andre Kjernejournal Myndighets aktører SLV RTV PLO-gruppen. ELIN - k Reseptbank Utlevering Visma U Apotekene Bandasjistene TietoEnator NAF-data, andre ACOS

4 National Health Network
Registries National Insurance Administration Patients National Health Network Medical centres GP’s Hospitals Pharmacies Laboratories Community care Secure messaging (ebXML) Address directory Healthcare messaging framework Referral and discharge Lab services Request and Report Communication with public and Insurance services Prescription Doctor Patient PKI

5 Status: Hvem kan hva? Hvem kan hva - databasen Etablert database
Gir oversikt over leverandører, legekontor og helseforetak Hvilke tjenester? Hvilke standarder? Med kvittering og ebXML? Godkjent eller ikke? Status for aktørene Planlagt, utvikling, pilot, eller bruk (filterfunksjoner) Kan utvides med alle aktører (ikke bare ELIN) I samarbeid med helsenett, KITH og Shdir Helsenettoversikt i samme database, oversikt teknisk godkjenning, dokumentasjonsprogrammet Link til database med oversikt godkjente funksjonelle krav Hvem kan hva - databasen

6 Noen aktuelle deltagere ELIN
Delprosjekt Primær Profdoc (Vision, WinMed, 3.0) Infodoc (Infodoc win, Plenario) Hove (System-X) Delprosjekt Spesialist Primærsystemene. Apertura (assosiert). Delprosjekt Sykehus DIPS, TietoEnator og Siemens UNN, Hålogaland, St.Olav, Innlandet, RH, Lovisenberg, SUS, Haukeland og Førde Ullevål og Østfold

7 Generelt om status Primær
Har vært positiv til bruk av godkjenningsordning og har sendt inn de fleste av sine meldinger. Hove har lagt litt etter Profdoc og Infodoc. Har hatt enkelte innkjøringsproblemer, men løser disse raskt og effektivt Søker å kunne pilotere mer, men mangler aktører på sykehussiden på flere områder Lagt om til XML, men støtter også edifact (+ $ format i forbindelse med labsvar Unn)

8 Status Primær - standarder
Støtter KITH på alle meldinger som er i drift med unntak av: Applikasjonskvittering på sykmelding Venter på at RTV bestemmer dato for overgang nasjonal kvittering Sending av applikasjonskvittering Settes i drift til alle som kan motta. Obs on/off funksjon. Har følgende meldinger i drift: Sending henvisning ver 0.63, 0.90, til godkjenning. Sending røntgenrekvisisjon ver til godkjenning. Sending labrekvisisjon ver til godkjenning. Sending sykemelding, legeerklæring og legeoppgjør ver 1.0 Profdoc har alle, Infodoc kun edifact sykmelding. Hove ikke helt klar. Internettpasient (timebestilling og reseptbestilling) WinMed fullintegrert, Infodoc delintegrert, Hove og Vision enkel løsning. Kan motta alle typer meldinger, men ønsker primært XML Best for riktig presentasjon samt app.rec.

9 Status EPJ leverandører Sykehus
Ingen EPJ-leverandører for sykehus har implementert full pakke med sending/mottak av meldinger, men det nærmer seg Mange meldinger sendes i dag med EDIAFCT-format og via mellomleverandører Noen sykehus kan motta rekvisisjon/henvisning via mellomleverandører Status over laboratoriesystemer mangler delvis (Se Hvem kan hva) Tieto sender XML epikrise (enkel) Sender XML svar Dips Mottar XML henvisning med kvittering og sender tilbakemelding på henvisning Mottar XML rekvisisjon røntgen og kvitterer Problem med mottak av kvittering. Siemens XML epikrise og XML radiologisvar snart klar Mottar XML rekvisisjon røntgen og sender kvittering Klar for intern XML lab rekvisisjon, ekstern arbeides med nå for Helse Midt (ROS)

10 Status noen sykehus De fleste sykehus kan sende epikrise og labsvar
Men EDIFACT er mest utbredt Mottak henvisning Unn, Hålogaland, Ullevål i produksjon Lillehammer, Haukeland planlegger mottak Sende XML Stavanger, (Telemark, Buskerud), Ullevål) Flere sykehus sender og mottar labsvar på XML internt St. Olavs, Ullevål, delvis Lillehammer UNN, Haukeland, Stavanger er klar for test på å sende labsvar eksternt (hhv. Kkl, Patologi og mikrobiologi) Haugesund er klar for sending og mottak av radiologirekvisisjon - men er ikke ELIN-pilot

11 Status noen sykehus Mottak viktig prioritering
UNN og Hålogaland mottar Henvisning og røntgen rekvisisjon med sending av applikasjonskvittering Lillehammer, Førde, Haukeland ønsker å komme i gang UNN og Lillehammer mottar radiologirekvisisjon Flere sykehus ønsker å komme i gang med sending/mottak av applikasjonskvittering for å kunne fjerne papir på en trygg måte (Førde, Haukeland, Lillehammer, UNN, Hålogaland, UUS, Midt, m.flere) Ullevål er klar for både sending om mottak av de fleste meldinger ganske snart – de har jobbet meget godt nå. Kfr. Melding på hjemmesiden deres. RH jobbet godt, men aktuell status noe usikker.

12 Krav fra Nasjonal IKT Nasjonal IKT ber om at ELIN-prosjektet i fase III utarbeider en særskilt prosjektplan (delprosjekt) for aktiviteter overfor de regionale helseforetakene/helseforetakene. Nasjonal kvitteringsløsning, Overgang XML, RoS(alle labsvar), Mottak Henvisning, Tilbakemelding. Plan i samarbeid med regionene. Nasjonal IKT ber om at ELIN-prosjektet etablerer kontakt med RHFene/de regionale IKT-enhetene for derigjennom å bidra til regional samordning og videreutvikling av den elektroniske meldingsformidlingen. Får egen kontaktperson i ELIN - Fase III. Nasjonal løsning på tvers av RHF. Ullevål, Innlandet i Øst, RH i sør, Stavanger og Haukeland i Vest(Fonna assosiert?), St.Olav i Midt, Hålogaland og UNN i Nord. Nasjonal IKT ber om at ELIN-prosjektet i 2006 særlig bidrar til arbeid med labsvar, epikriser og henvisninger der dette er naturlig. Inngår i prosjektplanene. Mottak rekvisisjon del av løsningen. Nasjonal IKT ber om at gjennomføring av dette delprosjektet rapporteres til Programkontoret ihht. gjeldende retningslinjer. Gjennom egen kontaktperson i ELIN

13 Prosjektplaner RHF nivået
Nord Meldingsbatteri på plass. ”Den gode”. XML svar. App.rec og ebXML. Bredding. Midt Mottak henvisning med tilbakemelding. Mottak rekvisisjon røntgen og lab. App.rec. XML svar Godkjenning. ebXML. Vest Fullt XML meldingsbatteri med app.rec. ebXML. Mottak fokus. Helsenettfokus. Alle laboratorier. Samordnet bestilling.

14 Prosjektplaner RHF forts
Sør KITH XML meldingsbatteri. Samordne og kvalitetssikre bestillinger via Sykehuspartner. Fokus epikriser og svar. Mottak henvisning hos aktuelle sykehus. Helsenett. Øst KITH XML. Samordne og kvalitetsikre bestillinger via RHF nivået. App.rec. Pilotsykehus ebXML. Helsenett.

15 Noen løsningsforslag Prioritet applikasjonskvittering
Bort med papiret Prioritet labsvar Overgang XML, presentasjon hos mottager Prioritet epikriser Opp med alle helseforetak som ikke sender. XML. Prioritet mottak Henvisning med tilbakemelding, rekvisisjon røntgen Se eget forslag for nasjonal løsning rekvisisjon lab.

16 Forslag til nasjonal løsning for rekvisisjon
Online tilgang til medisinske tjenester Rekvirering, status, dialog, booking, innsyn Benytter “near-online” protokoller (XMPP) mellom sikre soner i Norsk Helsenett Benytter standard KITH XML meldinger XML rekvirering, XML applikasjonssvar Svar sendes på «vanlig» måte (XML svarmelding)

17 Komponentskisse rekvirering
Sentral/regional tjeneste Well Interactor Meta Server Norsk Helsenett Fagapplikasjon (EPJ) Well Interactor Client Module Well Site server Fagapplikasjon Rekvirent Tjenesteyter HER Enhetstjeneste (HER-katalog) TTP-tjeneste (PKI-katalog)

18

19

20 Elektronisk rekvirering i Fürst Forum
Journalsystemet husker hva du rekvirerte Rask rekvirering Alt på en rekvisisjon (Kombinere interne og eksterne analyser) Samleprøver Handlingstøtte under rekvirering Følgeskriv med: Rekvirerte analyser Beskjed til pasient Tappeanvisning Problemstilling Rekvisisjonskommentar

21 Testbare krav til brukskvalitet
For at brukskvalitet skal kunne inngå som et krav i anbud, utvikling, og anskaffelser må man være istand til å spesifisere og evaluere brukskvaliteten. Dette gjøres best gjennom kontrollerte brukertester (“Usability tests”). Det finnes en internasjonal standard for rapportering fra slike tester (“Common Industry Format”, ISO status i 2005).

22 Testbare krav til brukskvalitet - erfaringer
EvaLab ved sykehuset i Lille, Frankrike. Brukertester som krav ved innføring av nye EPJ-systemer. EU-prosjektet PRUE har brukt rapporterings-standarden i 4 store software prosjekter. Utarbeidelse av krav til brukskvalitet har hjulpet både leverandører og kunde til en bedre forståelse av brukere og deres bruk av systemene. Nyttig i en anbud/innkjøpsprosess for å kunne gjøre objektive valg.

23 Litt om Helse Øst Infrastruktur Helseforetakene Trygdeetaten eResept
Må vi ha helsenett? PKI? ebXML? Helseforetakene Ullevål Innlandet Lovisenberg Østfold Trygdeetaten Legeoppgjør eResept Reseptbanken. Forskrivningsstøtten.


Laste ned ppt "ELIN - status før Fase III"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google