Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppdragets formål Formålet med samfunnsanalysen er å bringe frem forskningsbaserte vurderinger av de direkte og indirekte ringvirkninger av sykehusetableringen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppdragets formål Formålet med samfunnsanalysen er å bringe frem forskningsbaserte vurderinger av de direkte og indirekte ringvirkninger av sykehusetableringen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppdragets formål Formålet med samfunnsanalysen er å bringe frem forskningsbaserte vurderinger av de direkte og indirekte ringvirkninger av sykehusetableringen, med utgangspunkt i de modeller som det besluttes at skal utredes. Det er også viktig å få belyst hvordan modellene kan utløse regional utvikling i bred forstand og et vekstpotensial for lnnlandet, utover den direkte effekten av selve etableringen, og i hvilken grad de tre foreslåtte modellene bidrar til dette. Oppdraget skaI ha lnnlandsperspektiv, der virkninger for lnnlandet skal sees på helhetlig - ikke med fokus på fylkesgrenser. (lnnlandet defineres som Hedmark og Oppland fylker).

2 Alternative analysemodeller 1. For null-alternativet foreslås scenario 1 i strategisk fokus 2025 -en videreutvikling av dagens nettverksmodell. 2. Den andre modellen tar utgangspunkt i Sykehus lnnlandet HF sitt styrevedtak med utgangspunkt i ett akuttsykehus mer fylkesgrensen på øst- eller vestsiden av Mjøsbrua.

3 Samfunnsanalysen bør ha med en vurdering av utviklingen over tid, med effekter ved etablering av nytt sykehus år 2025, år 2035, år 2045, år 2075. Følgende tema og problemstillinger skal vurderes: Næringsliv, sysselsetting og kompetanse Samlet effekt for vekst i lnnlandet og bidrag til avlastning av den forventede veksten i Oslo­-området Virkningene på sysselsettingen -i basisvirksomheten (sykehussektoren) -i avledet virksomhet (vare- og tjenesteleverandører til sykehusene) -i øvrig næringsliv og offentlig tjenesteyting

4 Konsekvenser for sykehusets rekrutteringsmuligheter til ulike faggrupper ved ny lokalisering, herunder den forskningspregede virksomheten Sykehuset som kompetansemotor for - medisinteknologisk utvikling - innovasjon i innlandet - oppbygging av tilliggende kompetansemiljøer - høyskolene og mulig universitetsetablering Konsekvenser for sysselsetting, kompetanse og næringsliv for byer som får redusert sitt sykehustilbud, herunder helsefaglig kompetanse og annen kompetanse på høyskolenivå. Omfanget av pasientlekkasje, særlig i fløyområdene i lnnlandet, som følge av endret kvalitet i tilbudet og endrede reiseavstander til sykehus

5 Befolkningsstruktur- og utvikling og bosettingsmønster Konsekvenser for befolkningsstruktur- og utvikling og bosetting i berørte kommuner og for lnnlandet som helhet når det tas hensyn til rekruttering, pendling og tilflytting. (Både kommuner som får sykehusetablering og kommuner som mister sykehus + samlet effekt. Effekter av samhandlingsreformen kan ha innvirkning her.) Ringvirkninger på bosetting av nye arbeidsplasser som etableringen fører med seg.

6 Transport og klima Konsekvenser for transporttilbudet til ansatte, pasienter, pårørende og leverandører til sykehuset, herunder ambulansetjenesten En vurdering av transportsituasjonen sett fra pasientens ståsted («pasientene i sentrum»,«opplevd trygghet») En analyse av reisemiddelvalg med tanke på responstid Virkningen av lengre arbeidsreiser Virkningen for distriktene av lengre reiseavstander Eventuelle forskjeller for hvordan universell utforming kan i varetas i transporttilbudet Klimaregnskap for samlet transportarbeid.

7 Arealbruk, miljø og romlig struktur Arealbehov Samlet arealbehov for nytt sykehus Arealbehov for framtidig utvidelse - sykehusets eget behov Arealbehov for tilliggende helseindustrielt miljø Antatt (øvrig arealbehov som utløses i nærområdet ved etablering av nytt sykehus, herunder areal til samferdselsformål, boliger, offentlig- og privat service m.v. (SI bør fremskaffe deler av dette på forhånd)

8 Virkninger for stedet hvor nytt sykehus blir etablert og virkninger for øvrige byer, tettsteder og omgivelser By/tettstedsutvikling Virkninger for aktivitet i bysentra (handel/kultur/undervisning/nye arbeidsplasser) Virkninger for boligmarkedet Virkninger for andre offentlige tjenestetilbud (barnehage, skole, eldreomsorg m.v.)

9 Energi og klima Virkninger for valg av klimavennlige energiløsninger Virkninger for kollektivtrafikktilbudet Natur- og kulturmiljø Virkninger for ivaretagelse av: landbruksområder verdifulle natur- og friluftsområder/landskap viktige kulturmiljøer øvrige miljøhensyn (forurensning, støy, m.v)

10 lnfrastruktur Virkninger for utløsning av behov for ny/bedret infrastruktur Veg Jernbane Gang/sykkelveger/turveger Kollektivknutepunkt og samordning mellom ulike transportformer Vurdering av trafikksikkerhet Øvrig infrastruktur (vann, avløp, elektrisitet, mobilnett m.v.)

11 Folkehelse Nærhet til andre samfunnsfunksjoner (Skole, barnehage, «enkel hverdag») Muligheter for å sykle eller gå til arbeid eller besøk Omgivelseskvaliteter - estetikk/landskap/sosiale møteplasser Universell utforming som premiss for utformingen av bygg, anlegg og transportløsninger. Konsulenten må på selvstendig grunnlag finne riktig nivå på analysen under dette tema, med tanke på at senere konsekvensutredninger skal utrede de fysiske virkningene ved konkrete alternativer.

12 Beredskap og samfunnssikkerhet Lokaliseringens betydning for Sykehuset som faktor i beredskapen Betydningen av sykehusets lokalisering for Forsvarets evne til å løse sine oppgaver i en krisesituasjon Andre tema Dersom tilbyder mener at vesentlige aspekter eller tema ikke fanges opp punktene ovenfor skaI tilbyder på selvstendig og kritisk grunnlag foreslå at analysen suppleres i nødvendig grad. Tilsvarende, dersom tilbyder mener at noen av punktene over kan samordnes eller at noen tema er mindre viktige for analysen eller er svært vanskelige å utrede på en god måte, kan tilbyder i sin oppdragsforståelse forklare og begrunne dette.


Laste ned ppt "Oppdragets formål Formålet med samfunnsanalysen er å bringe frem forskningsbaserte vurderinger av de direkte og indirekte ringvirkninger av sykehusetableringen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google