Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny sykehusstruktur i Innlandet 1 Planprosessen 2 Spesielt om samfunnsanalysen Prosjektdirektør Roger Jenssen, Sykehuset Innlandet Innlegg for Regionrådet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny sykehusstruktur i Innlandet 1 Planprosessen 2 Spesielt om samfunnsanalysen Prosjektdirektør Roger Jenssen, Sykehuset Innlandet Innlegg for Regionrådet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny sykehusstruktur i Innlandet 1 Planprosessen 2 Spesielt om samfunnsanalysen Prosjektdirektør Roger Jenssen, Sykehuset Innlandet Innlegg for Regionrådet for Hamarregionen 01.04.2014

2

3 390.000 innbyggere 48 kommuner 8.500 ansatte 7,5 mrd i årlig driftsbudsjett 2010: 180 mill. kr. 2011: 160 mill. kr. 2012: 200 mill. kr. 2013: 180 mill. kr.

4 Fokusområder i Sykehuset Innlandet Utrede fremtidig sykehusstruktur- 2025 Sikre god kvalitet og økonomisk bærekraft frem til ny sykehusstruktur er på plass

5 Historikk 19. Mars 2010 (oppstart planprosess - Strategisk fokus) 29. Juni 2010 (Staur – gruppearbeid) 30. August 2010 (utsending av Strategisk fokus 2011-2014 på høring) 17. Desember 2010 (gjennomgang av høringsuttalelser – ca 100) 27. Januar 2011 (vedtak om bruk av scenariomodell) 1. April 2011 (mandat med scenarier) 15. Desember 2011 (orienteringssak – avklaring av at AD innstiller) 9. Februar 2012 (Strategisk fokus 2025 – høring) 30. Mai 2012 (foreløpig gjennomgang av uttalelser) 21. Juni 2012 (vedtak om retningsvalg) 5. September 2012 utarbeidelse av gjenstående delplaner 19. April 2013 Samfunnsanalyse 19. April 2013 Delplaner 5. september 2013 (Kompletterende områder – foreløpig orientering) 3. Oktober 2013 (kompletterende områder – behandling) 15. Februar 2014 (styresak) PROSESSEN HAR VÆRT LEDET AV STYRET

6 Strategisk fokus 2025/Sykehusstruktur Mjøsregionen Styrets mandat til AD, 1. april 2011: Scenario 1Videreutvikling av dagens nettverksmodell Scenario 2To akuttsykehus i Mjøsregionen (Hedmark/Oppland) Scenario 3Ett akuttsykehus i Mjøsregionen

7 Styresak 9. februar 2012 - HØRINGSDOKUMENT Tilråding fra administrerende direktør: Scenario 3 ”Etablering av et hovedsykehus med lokalisering nær fylkesgrensen mellom Hedmark og Oppland på øst- eller vestsiden av Mjøsbrua til erstatning for Gjøvik, Lillehammer, Hamar og til dels Elverum”

8 Oppsummering – høringsuttalelser Stor oppslutning og stort engasjement (over 150 uttalelser) Nær sagt alle høringsinstanser mente at sykehusstrukturen bør endres Stor andel høringsinstanser gikk in for scenario 3 Forbehold og forutsetninger knyttet til tilslutningen til scenario 3 Noen kritiske kommentarer (lengre avstander, stordriftsulemper m.m.)

9 SCENARIO 3 (20. juni 2012) Styret beslutter å utrede scenario 3 som en strategisk retning for utviklingen av sykehustilbudet i Innlandet

10 Styresak 20. februar 2014 hvor AD tilrår at Sykehuset Innlandet går inn i idefasen med en vurdering av 3 alternative modeller opp mot hovedsykehusmodellen. Videre utredning vil derfor ta utgangspunkt i: 1 akuttsykehus i Mjøsregionen (hovedsykehusmodellen) 2 akuttsykehusi Mjøsregionen 3 akuttsykehus i Mjøsregionen (3-sykehusmodell/sykehusaksjonen) 4 akuttsykehus i Mjøsregionen (0-alternativet) POLITISK REFERANSEGRUPPE FØLGER PROSESSEN

11 Resterende utredninger/supplerende delplaner 1.Psykisk helsevern 2.Ambulansetjeneste og pasienttransport 3.Rehabilitering og habilitering 4.Sykehustjenester utenfor Mjøsregionen (foreslår ny prosess)

12 Fasene i planprosessen IdéfaseKonseptfase Forprosjektfase Utviklingsplan Strategiske føringer B2 B4 B3 B1 KKSKKKKSKK Kilde; Helsedirektoratet, Veileder i tidligfaseplanlegging, 2011

13 Veien frem… UTVIKLINGSPLAN ferdig vår 2014 IDÉFASE Start høst 2014 KONSEPTFASE Start høst 2015 FORPROSJEKT Start høst 2017 BYGGEFASE Start 2020 FERDIG 2025 ÅPNING av NYTT SYKEHUS 2025 Kilde; Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet, 2014

14 Tidligfasen Idefase 4 alternativer Konseptfase ”liv laga” Forprosjektfase 1 alternativ Arbeidet forutsetter utviklingsplan og finansielt handlingsrom De godkjente alternativ fra idefasen utredes i detalj Utvikle og detaljere løsning Utreder alle mulige og prinsipielle alternativ for å løse behovet Krav utarbeides (program, utstyr, teknikk) Definere og dimensjonere prosjektet Skal være reelle alternativer, ref styrevedtak 016-2014 -idesøk Fra program til løsninger, utarbeides hoved- og delfunksjonsprogram Beskriver alle dimensjonerende, tekniske forutsetninger for bygget Vurderingskriterier, ref styrevedtak 070- 2011 Beregning av prosjektkostnader og driftsøkonomiske konsekvenser Gjennomføringsstrategi for utbyggingen Mandat for konseptfaseDetaljerte utredninger av de aktuelle alternativ, gir grunnlag for å beslutte det alt. som gir den beste løsningen innenfor rammene Kvalitetssikre prosjektkostnad SamfunnsanalyseForprosjektet er en spesifikasjon av en fysisk byggløsning for et investeringsprosjekt Ekstern kval sikring Beslutning om gjennomføring av prosjekt, HSØ + HOD + Stortinget

15 Utredningsalternativer i idefasen Hovedsykehus ved Mjøsbrua (Scenario 3 i SF) 2 akutt-sykehus i Mjøsregionen (Scenario 2 i SF) 3 akutt-sykehus i Mjøsregionen (ikke med i SF) 4 akutt-sykehus i Mjøsregionen (nullalternativet, dagens modell) (Scenario 1 i SF) Beskrive alt. Avvikling av eksist. sykehus som ikke får akuttfunksjon Fortsatt drift av sykehus som ikke får akuttfunksjon Betydning for LMS/ lokalsykehus, inkl Tynset/ K vinger Betydning for Hab/rehab, psyk., prehosp, med.serv Se egen veileder 8 datert 28.04.2010 (FIN) for definisjon Arb. gr. Div. vise arb. gr.

16 Oppsummering Avslutte arbeidet med Utviklingsplan, søke overgang til idefase Gjennomføre idefaseutredning med 4 hovedmodeller Ta foreløpig Samfunnsanalyse til orientering Fokus på Mjøsregionen og det desentraliserte tilbudet


Laste ned ppt "Ny sykehusstruktur i Innlandet 1 Planprosessen 2 Spesielt om samfunnsanalysen Prosjektdirektør Roger Jenssen, Sykehuset Innlandet Innlegg for Regionrådet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google