Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Mer effektiv bygningslovgivning II NOU 2005: 12 Plan- og bygningslovkonferanse Hamar 25. januar 2006 Grethe Sibbern, KRD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Mer effektiv bygningslovgivning II NOU 2005: 12 Plan- og bygningslovkonferanse Hamar 25. januar 2006 Grethe Sibbern, KRD."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Mer effektiv bygningslovgivning II NOU 2005: 12 Plan- og bygningslovkonferanse Hamar 25. januar 2006 Grethe Sibbern, KRD

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 2 Fremstillingen Hovedpunkter i Bygningslovutvalgets forslag Høringen Videre prosess –Samarbeid med Miljøverndepartementet

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 3 Utvalgets medlemmer og sekretariat Medlemmer Sorenskriver Nils Terje Dalseide, Elverum(leder) Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo Byggmester Audun Sture, Askøy Strategileder, cand. Jur Bente Haugrønning, Trondheim Fagsjef, sivilarkitekt Halvor Westgaard, Oslo Prosjektleder, sivilingeniør Tor Saghaug, Oslo Advokat Liv Zimmermann, Bærum Sekretariat Cand. Jur Louise Olsrud Cand. Jur Grethe Sibbern Cand. Jur Øistein Langbakk Cand. Jur Synne Offenberg Bye Cand. Jur Gaute Hanssen

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 4 Utdrag fra mandatet Redusere kompleksitet, forenkle, effektivisere Rollefordeling myndigheter-utbyggere Søknadssystem, saksbehandlingsregler førsteinstans og klageinstans, saksflyt, kommunikasjonsformer, tidsbruk, organisering, kompetanse Lovstruktur, regelnivåer, lovformål, virkeområde, lovrelasjoner, forholdet plansak/byggesak, forholdet til andre lover mv. Om byggetomta, bebyggelsen og særlige bygg og anlegg Forholdet til eksisterende bebyggelse/tilgjengelighet Kostnadsfordeling, refusjon, gebyrer Miljøkrav Tilgjengelighet

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 5 Grunnleggende forutsetninger Alle forslag skal ivareta: Forenkling Effektivisering Rettssikkerhet Kvalitativ forbedring eller opprettholde kvalitet

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 6 Forenkling og effektivisering Bedret lovstruktur Bedret logikk mht regeltyper Færre ”spor” Færre rettslige styringsnormer Enklere saksflyt Felles prosess Unngå unødige oppgaver

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 7 Bygningslovutvalgets forslag En felles plan- og bygningslov i fire deler, delt i kapitler Bestemmelsene nummereres med kombinasjon av kapittelnummer og paragrafnummer( § 1-1, 1-2 osv.)

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 8 Lovens formål § 1-1 Målsetting om å unngå en for omfattende formålsbestemmelse Bærekraftig utvikling, forsvarlighet, universell utforming og prosesselementer: Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for berørte interesser og myndigheter

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 9 Lovens saklige virkeområde § 1-2 Grenser for hvilke tiltak som overhodet omfattes av loven Ingen nedre grense: Forskrift og praksis Kriterier og eksempler i særmerknadene til § 1-2

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Lovens geografiske virkeområde Utvidelse av virkeområdet i sjø til en nautisk mil utenfor grunnlinjen Rørledninger i sjø – nær land - skal undergis byggesaksbehandling Svalbard skal fortsatt være unntatt regelverket

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Kommunale vedtekter Vedtekter som normnivå foreslås avviklet, erstattes med –planbestemmelser eller –sentrale forskrifter Kommunene oppfordres til å gjennomgå sine vedtekter med sikte på opphevelse eller ovf til plan

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Søknadssystemet kap 20 Grunnprinsippene og hovedstruktur i gjeldende system er beholdt Krav til søknadssystemet: –Kun ett ”spor” –Færre regler –Regler om samme tema samlet –Færre skjønnsmessige kriterier –Bedre tilrettelegging for IKT

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Søknadspliktens omfang 1.Søknadsplikt. Plikt til å la seg bistå av foretak med ansvarsrett - § 20- 1 2.Søknadsplikt, men kan forestås av tiltakshaver - § 20-2 3.Tiltak som omfattes av § 20-1, likevel unntatt fra søknadsplikt - § 20-3 4.Tiltak som omfattes av materielle bestemmelser, men ikke søknadspliktig - § 20-4

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Midlertidige eller transportable tiltak Skillet ved søknadsplikt/ikke søknadsplikt Unntak 2 mnd Merk: Grense på 2 år Materielle regler i gjeld lov § 85 videreført i forslaget § 30-5

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Landbruksbygg Søknadsplikt Begrunnelsen for unntak slår ikke lenger til –Endringen i bygningstyper –Innretninger, brann –Kompetanse Mindre driftsbygninger forestås av tiltakshaver selv, unntak for de minste – som i dag

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Saksbehandling Rask og effektiv prosess –forutberegnelighet, rettssikkerhet og kvalitet Gjeld. saksbehandlingsregler videreføres forbedre enkeltelementer i saksflyten: –Forhåndskonferanse, felles prosess, tidsfrister, nabovarsling, klage, mekling, dispensasjon mv.

19 Kommunal- og regionaldepartementet 19 Saksbehandling forts. Forhåndskonferanse: Klargjøring og ansvarsplassering Felles prosess plan og byggesak - § 12-5, følge planprosessen Dokumentasjonskrav – § 21-9 (driftsfase, forskrift)

20 Kommunal- og regionaldepartementet 20 Tidsfrister § 21-7 1.Samles i en bestemmelse 2.16 uker for kommunens behandling av søknader om dispensasjon fra arealplaner 3.12 uker for fylkesmannens behandling av klagesaker 4.6 uker for kommunens to vedtak i refusjonssaker

21 Kommunal- og regionaldepartementet 21 Fra NRK Østlandssendingen 19.01.06: Storm av byggeklager 850 klager på byggesaker dumpet ned på fylkesmannens skrivebord i fjor. Det er hele 50 prosent flere enn året før. Tallet på byggesaksklager i Oslo og Akershus har gått rett til værs det siste året. Naboer klager Folk klager for eksempel fordi naboene skal bygge for stort, for stygt, for nær og så videre. Mange er bekymret både for antall parkeringsplasser og grøntområder som forsvinner.

22 Kommunal- og regionaldepartementet 22 Klageordningen Effektivisering av klagereglene Innstramming – ikke klage over forhold som er bindende avgjort i plan eller ved dispensasjon Behandling istf avvisning hvis hensiktsmessig

23 Kommunal- og regionaldepartementet 23 Klage, forts. Mekling som alternativ - § 21-4 femte ledd og § 1-15 –Frivillig ordning –Mellom private Gebyr for klagebehandling - § 38-1 –Lavt beløp –forskrift

24 Kommunal- og regionaldepartementet 24 Dispensasjon § 21-10 Innstramning av adgangen til å gi dispensasjon ”Særlige grunner” videreføres men: Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt Det må foreligge klar overvekt av hensyn for dispensasjon

25 Kommunal- og regionaldepartementet 25 Ansvar – oppgaver kap 23 Gjeldende regler om ansvar uoversiktlig Utvalget har foreslått nye bestemmelser om ansvar §§23-1 til 23-7 –Beskriver oppgaver og ansvar for de ulike aktørene i byggesaker, inkl kommunens oppgaver

26 Kommunal- og regionaldepartementet 26 Kontroll av tiltak kap. 24 Fortsatt privatisert kontroll Uavhengig kontroll må være uavhengig Klargjøring av ansvarsforholdene vedr. kontroll Egenkontroll og uavhengig kontroll likestilt Plikt til uavhengig kontroll på kritiske kontrollområder

27 Kommunal- og regionaldepartementet 27 Godkjenning av foretak § 22-1 Bygningslovutvalget ønsker å styrke godkjenningsordningen Sentral godkjenning beholdes Adgangen til å få lokal godkjenning foreslås fjernet Tilbaketrekking av sentral godkjenning

28 Kommunal- og regionaldepartementet 28 Tilsyn kap 25 Bør styrkes Øke antall tilsyn og heve kvaliteten Lovfester tilsynsplikten og pliktens innhold - §§ 25-1 og 25-2

29 Kommunal- og regionaldepartementet 29 Tilsyn, forts. Tilsynsplikten er presisert og synliggjort Krav om tilsyn i forsvarlig omfang Oppfordres til interkom samarbeid Kommunen avgjør hvilke saker og fremgangsmåte ved tilsyn Plikt til tilsynsrapport – gjenpart til departementet

30 Kommunal- og regionaldepartementet 30 Ulovlighetsoppfølgning kap 37 Tydeliggjøring av plikten adgang til å tinglyse pålegg Utvidet adgang til stoppordre Strafferammen økes Ny sanksjonstype: Overtredelsesgebyr

31 Kommunal- og regionaldepartementet 31 Tilgjengelighet – universell utforming 1.Prinsippet inntatt i formålsbestemmelsen 2.Brukbarhetskrav/Brukes av alle innenfor tiltakets formål – ny bestemmelse § 29-2. Gjelder også uteareal, § 28-7 3.Forsvarlighetskrav – ikke det optimale 4.Forskriftshjemmel

32 Kommunal- og regionaldepartementet 32 Tilgjengelighet – universell utforming – forts. NOU 2005: 8 ”Likeverd og tilgjengelighet” –Foreslår regler om krav til bygninger og utearealer inntatt i antidiskrimineringsloven –Foreslår særskilt klageregel for dispensasjonssaker vedr universell utforming og et eget organ

33 Kommunal- og regionaldepartementet 33 Høringen Høringsfristen var 1.12.05 ca 160 høringsuttalelser Stor tilslutning til mange av forslagene

34 Kommunal- og regionaldepartementet 34 Videre prosess Internt prosjekt i KRD for oppfølging av NOU 2005: 12 Utarbeidelse av Ot.prp. - planlegges fremmet for Stortinget høsten 2007 Avklaringer i forhold til MD


Laste ned ppt "1 1 Mer effektiv bygningslovgivning II NOU 2005: 12 Plan- og bygningslovkonferanse Hamar 25. januar 2006 Grethe Sibbern, KRD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google