Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedriftsundersøkelsen 2009-samspill om kompetanseutvikling, status i arbeidsmarkedet i dag John Skjemstad Nav Hedmark, Avdeling for samfunn og analyse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedriftsundersøkelsen 2009-samspill om kompetanseutvikling, status i arbeidsmarkedet i dag John Skjemstad Nav Hedmark, Avdeling for samfunn og analyse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedriftsundersøkelsen 2009-samspill om kompetanseutvikling, status i arbeidsmarkedet i dag John Skjemstad Nav Hedmark, Avdeling for samfunn og analyse

2 NAV, 11.07.2014Side 2 Vår største utfordring er arbeidskraft

3 NAV, 11.07.2014Side 3 Færre yrkesaktive pr. pensjonist 20043,3 20302,7 20302,2 Høy yrkesdeltakelse Lav yrkesdeltakelse

4 NAV, 11.07.2014Side 4 Befolkningsutvikling  ”Eldrebølgen” kommer etter 2020.  Innvandring vil stå for halvparten av veksten i folketallet.  Yrkesdeltagelsen må økes!  Vi må utnytte alle arbeidskraftressursene!

5 NAV, 11.07.2014Side 5 Arbeidsmarkedspolitikkens tre funksjoner:  En strukturpolitisk funksjon for å få til et mer effektivt fungerende arbeidsmarked som skal bidra til høy yrkesdeltakelse  En beredskapsfunksjon ved at omfanget av arbeidsmarkedstiltakene tilpasses situasjonen og utsiktene på arbeidsmarkedet som ledd i stabiliseringspolitikken.  En velferdspolitisk funksjon for å sikre et inntektsgrunnlag for de arbeidsledige og etablere vernet sysselsetting for de svakeste gruppene.

6 NAV, 11.07.2014Side 6 Krisen ebber ut…?  E24 mandag 17. august: ”Det går mye bedre enn ventet”

7 NAV, 11.07.2014Side 7 Fortsatt utfordringer på arbeidsmarkedet  Vi er inne i den kraftigste økonomiske nedgang på mange år  Fortsatt lav ledighet sett i internasjonalt perspektiv, men kraftig økning sammenlignet med fjoråret  Mange blir berørt av økt arbeidsledighet, men mange kommer raskt tilbake i jobb  Ledighetsveksten lavere enn ventet – NAV bidrar med høyt tiltaksnivå  Venter fortsatt en mulig liten økning framover, men sammenlignet med landet vil veksten muligens bli noe mindre – Næringsstruktur

8 NAV, 11.07.2014Side 8 Helt ledige. Hedmark januar 2008 – sept. 09

9 NAV, 11.07.2014Side 9 Hvordan ser arbeidsmarkedet ut nå?

10 NAV, 11.07.2014Side 10 Et fleksibelt og velfungerende arbeidsmarked i ulike konjunkturfaser

11 NAV, 11.07.2014Side 11 NAVs vurdering av gjennomsnittlig antall arbeidsledige i 2008, 2009 i Hedmark 20082009 Registerte arbeidsledige (personer)17303000 Registrerte arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken1,7 %3,0% Arbeidsledige, AKU i prosent av arbeidsstyrken2,6 %3,5 % 15000

12 NAV, 11.07.2014Side 12 Endring i antall helt ledige etter yrkesbakgrunn i Hedmark. September 2009. Prosent

13 NAV, 11.07.2014Side 13 Helt ledige og tilgang stillinger mai 2008- sept.09 - Hedmark

14 NAV, 11.07.2014Side 14 Kompetanseheving for å møte arbeidsmarkedets krav  Statistisk sentralbyrå har utført fremskrivelser av tilbud og etterspørsel etter utdanning på arbeidsmarkedet.  Etterspørselen etter de som bare har videregående utdanning eller mindre, vil gå drastisk ned i løpet av de neste tiårene.  To tredjedeler av sysselsettingsveksten fra 2007 til 2008 kom i yrker som krever utdanning på høyskole- eller universitetsnivå (iflg SSB, AKU 2008).

15 NAV, 11.07.2014Side 15 Helt ledige fordelt på aldersgrupper pr september 2009 – Hedmark (N= 2622)

16 NAV, 11.07.2014Side 16 Antall ledige etter utdanningsbakgrunn. Hedmark 2006 - 2009

17 NAV, 11.07.2014Side 17 1 av 2 ledige mangler utdanning ut over grunnskole/GK/Vk1

18 NAV, 11.07.2014Side 18 Stor andel langtidsledige med dårlig skolebakgrunn

19 NAV, 11.07.2014Side 19 Nesten 1 av 2 arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne har dårlig skolebakgrunn

20 NAV, 11.07.2014Side 20 Tiltak  Økt bruk av bedriftsintern opplæring (BIO) hvor bedriftene sammen med NAV bygger opp kompetansehevende kurs som kan svare til behovene i markedet, - og gjøre bedriftene mer konkurransedyktige. – Over 500 ansatte i ca 25 bedrifter har deltatt i BIO-tiltak 1. halvår 2009 – Mange av virksomhetene ligger i Glåmdalsregionen  Kraftig økning av tiltaksnivået i NAV – Tilleggsbevilgninger – 15 stillinger til NAV lokalt for å imøtekomme ledighetsøkning – NAV Hedmark har økt tiltaksnivået med ca 200 personer på arbeidsrettede tiltak hver dag.  Økt bruk av lønnstilskudd og arbeidspraksis – Holde kontakten med arbeidslivet – Omskolering – Skaffe erfaring og kompetanse – Mange får fast jobb etter arbeidspraksis – Uansett viktig å være i aktivitet – øker sjansen for å komme raskt tilbake – Mer aktuelt i tider hvor det er vanskeligere å gå direkte ut i jobb

21 NAV, 11.07.2014Side 21 Innhold og gjennomføring – tiltak mot bedrifter og næringer NAV i Hedmark ønsker å samarbeide med enkeltbedrifter og bransjeorganisasjoner for å gjennomføre kompetansetiltak – Tiltakene skal dreie seg om tilførsel av spisskompetanse for grupper av permitterte eller andre ledige. – Tiltakene bør ha en "bedriftsfaglig eller bransjefaglig tilnærming". – Bransjeorganisasjoner bør bidra til å samordne bedrifter mot enkelttiltak. – Det skal søkes å finne samarbeidsløsninger om finansiering av oppleggene. – Bedrift og/eller bransje bør bidra med tilrettelegging av kravspesifikasjoner og identifisere aktuelle leverandører.

22 NAV, 11.07.2014Side 22 NAVs bedriftsundersøkelse 2009 Årlig landsomfattende undersøkelse Målet med undersøkelse er å kartlegge behovet for arbeidskraft de neste 12 måneder, både når det gjelder type arbeidskraft og volum I Hedmark ble det trukket ut 981 bedrifter, 83 prosent av disse svarte Gjennomført i februar 2009

23 NAV, 11.07.2014Side 23 Bedriftsundersøkelsen 2009 I undersøkelsen spør vi om:  antall ansatte i dag?  antall ansatte om ett år?  innenfor hvilke yrker er det planlagt rekruttering?  har virksomheten problemer med å rekruttere? – Medfører disse problemene at virksomheten har færre ansatte?

24 NAV, 11.07.2014Side 24 Hovedfunn i bedriftsundersøkelsen 2009  Flere bedrifter melder uendret behov for arbeidskraft  Det er flere bedrifter som venter oppbemanning enn nedbemanning i perioden februar 2009 til februar 2010  Bygg og anlegg melder en liten nedgang i arbeidskraftbehovet totalt sett – Etter flere år med ekstrem aktivitet  Undervisningssektoren melder om økt rekrutteringsbehov  Helse og omsorg venter nedgang i arbeidskraftbehov – Økonomiske rammebetingelser  Færre bedrifter med rekrutteringsproblemer

25 NAV, 11.07.2014Side 25 Flere melder om oppbemanning  Fortsatt er det flere bedrifter som forventer økt arbeidskraftbehov, enn nedbemanning – Forskjellen er mindre enn de siste årene  NAV venter fortsatt økning i arbeidsledigheten – Et stort antall bedrifter venter en liten økning – Et mindre antall bedrifter gjennomfører store nedskjæringer  Økt arbeidskraftbehov i det offentlige  Nedgangstider krever entreprenørskap og vilje til omstilling  NAV har tiltak og bistår bedrifter i omstilling

26 NAV, 11.07.2014Side 26 Nedgang innen bygg og anlegg  Etter flere år med ekstremt høy aktivitet melder bygg og anlegg om nedgang i arbeidskraftbehovet – Fortsatt etterspørsel og mangel etter faglærte, som for eksempel snekkere og tømrere  Ringvirkninger fra bygg- og anleggssektoren til trelast og transport, trevareindustri og byggrelatert varehandel og industri – Redusert etterspørsel etter arbeidskraft i disse næringene  Det verste over? – Fra bygg og anlegg til eksportrettet næring?  Tiltakspakkene begynner å virke

27 NAV, 11.07.2014Side 27 Nyansert også innen industrien  Mekanisk industri og eksportrettet industri tilknyttet bilbransjen og byggebransjen sliter  Næringsmiddelindustrien går bra  Trelastindustrien har merket en kraftig nedgang, men merker tegn til bedring

28 NAV, 11.07.2014Side 28 Behov innen offentlig sektor  Undervisningssektoren signaliserer stort behov for arbeidskraft i 2009  Innen offentlig forvaltning meldes også økt arbeidskraftbehov  Helse og sosialsektoren melder om en liten nedgang i arbeidskraftbehovet – Dette kan antas å ha sammenheng med økonomiske rammer i kommuner og helseforetak – Behovet for arbeidskraft vil være stort i uoverskuelig framtid

29 NAV, 11.07.2014Side 29 Rekrutteringsproblemer og mangel på arbeidskraft  Totalt sett har andelen med rekrutteringsproblemer gått ned fra 31% til 22% på ett år  6% av bedriftene har færre ansatte enn ønsket pga rekrutteringsproblemer. I fjor var tallet 15%  Innen undervisning rapporteres det om større rekrutteringsproblemer enn tidligere  Størst mangel på selgere, sjåfører, kokker, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere, revisorer og regnskapsførere samt sveisere.  Det er ellers mangel på faglært arbeidskraft, også innenfor næringer, og næringer som varsler nedbemanning i 2009 – Tømrere, snekkere, sykepleiere

30 NAV, 11.07.2014Side 30 Arbeidsmarkedspolitikken og Utdanningspolitikken  Investering i kompetanse tar tid og tiltak innen utdanningspolitikken måses i et mer langsiktig perspektiv enn tiltakene innen arbeidsmarkedspolitikken.  Arbeidsmarkedspolitikken tilpasser sine virkemidler etter situasjonen på arbeidsmarkedet. Målet er at den enkelte raskere skal bli i stand til å få eller beholde arbeid.  Både Utdanningspolitikken og Arbeidsmarkedspolitikken skal bidra til at arbeids- og næringslivet får tak i kompetent arbeidskraft, har til dels overlappende målgrupper -særlig blant personer med svak kompetanse.

31 NAV, 11.07.2014Side 31 Økte utfordringer til utdanningsmyndighetene og NAV om å  Gjennomføre kompetanseheving for å: – Beholde arbeidskraft i bedriften/bransjen – Øke og endre kompetanse for å matche nye kompetansekrav – Redusere skadevirkninger av ledighet, permitteringer og usikker sysselsetting, forebygge økt sykefravær og uføretrygding – Ivareta unges rett og behov for å gjennomføre grunnopplæring – Øke unge- og voksnes fullføring av vgo/yrkesfag til avsluttet kompetanse  Markedsarbeid –samhandle med næringslivet/off virksomheter om å avdekke behov, tilrettelegge opplæring, kombinere med praksis


Laste ned ppt "Bedriftsundersøkelsen 2009-samspill om kompetanseutvikling, status i arbeidsmarkedet i dag John Skjemstad Nav Hedmark, Avdeling for samfunn og analyse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google