Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 01.03.2010 – 31.12.2013. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 01.03.2010 – 31.12.2013. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 01.03.2010 – 31.12.2013. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

2 NAV, 11.07.2014Side 2 Intensjonsavtales overordnede mål  Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

3 NAV, 11.07.2014Side 3 IA-avtalens tre delmålene.  Reduksjon i sykefraværet med 20% i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6%.  Økt sysselsetting av personer med redusert funksjons- evne.  Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 6 mnd.

4 NAV, 11.07.2014Side 4 IA som reparasjon/tilrettelegging IA som forebygging IA som utvikling Rutiner, prosedyrer Risikovurdering, Arbeidsmiljø- Undersøkelser Medarbeidersamtaler Organisasjonsutvikling Rekrutteringspolitikk Varer og tjenester Misjon, visjon og verdier Grunnmuren HMS IA IA-perspektivet i HMS-arbeidet

5 NAV, 11.07.2014Side 5 Forpliktelser i trepartssamarbeidet.  Rette innsatsen mot områder med særlige utfordringer. Differensierte mål i bransjer/virksomheter skal støtte opp om de nasjonale målene.  Bidra til at flest mulig virksomheter slutter seg til IA-avtalen  Arbeide aktivt for at enkeltvirksomheter stiller opplærings- og arbeidstreningsplasser til rådighet for personer som ikke har et arbeidsforhold, og personer som har redusert arbeids- og funksjonsevne.  Arbeide for et godt arbeidsmiljø med vekt på toleranse og mangfold.  Bedre kunnskapsgrunnlaget, økt forståelse for drivkrefter bak utvikling av sykefravær, utstøting og manglende inkludering  NAV kan frata virksomheten status som IA-virksomhet ved manglende oppfølging av forpliktelsene iht. samarbeidsavtalen.

6 NAV, 11.07.2014Side 6 Forpliktelser for partene i arbeidslivet.  Utarbeide og bidra med informasjon til sine medlemmer, samt motivere til innsats.  Utvikle skoleringsopplegg.  Jobbe for at flest mulig arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud gjennomfører IA-kurs.  I fellesskap utvikle veiledningsverktøy til bruk i virksomhetene for tilrettelegging (innen 01.01.2011).  Bidra til kunnskap om årsakssammenhenger til fravær, samt til å iverksette tiltak for å nå IA-målene, spesielt i bransjer med høyt fravær.

7 NAV, 11.07.2014Side 7 Myndighetenes forpliktelser, særskilte virkemidler.  NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles, og fortsatt være regjeringens virkemiddel overfor virksomheter med IA-avtale.  Nasjonal koordineringsenhet for arbeidslivssentrene  Utvidet egenmelding  Det samlede nivå på økonomiske virkemidler videreføres. – Tilretteleggingstilskudd, BHT-honorar  Fast kontaktperson

8 NAV, 11.07.2014Side 8 Myndighetenes (NAV og Arbeidstilsynet) forpliktelser.  Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen, verken for arbeidstakere eller arbeidsgivere i avtaleperioden med mindre partene er enige om det. Rapportering på: – Antall IA-virksomheter, inkl. sykefraværsstatistikk – Status fra arbeidslivssentrene, deriblant kontaktpersoner for virks. – Utvikling i omfang av yrkesrettet attføring. – Utvikling og bruk av tiltaket ”Raskere tilbake”. – Gjennomføring av dialogmøte 2. – Oppfølging og utvikling av sykmeldingspraksis fra legene. – Omfanget av tilsyn og reaksjoner rettet mot virksomheter og bransjer med høyt sykefravær. – Tall på utviklingen i yrkesdeltakelse for personer over 50 år.

9 NAV, 11.07.2014Side 9 NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Rådgiveres rolle overfor Virksomheter med samarbeidsavtale  Hver rådgiver har egen portefølje av virksomheter  Store og små virksomheter, prioriterte virksomheter  Stimulerer virksomhetene til å jobbe systematisk og målrettet med IA- og HMS-arbeidet  Deltakelse i IA-grupper, Virksomhetsteam, AMU, SAMU, HMS- utvalg, ledermøter mv.  Informasjon, prosessveiledning og kursvirksomhet  Stimulere virksomhetene til å tegne avtale om IA-plass  Bruk av økonomiske virkemidler for IA-virksomheter – Tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar + nav sine øvrig virkemidler

10 NAV, 11.07.2014Side 10 Rekrutterings- politikk Sykefraværstatistikk, Fravæsrutiner og oppfølging Forebyggende og helsefremmende arbeid Organisering av bedriftens IA-arbeid Eksterne samarbeidspartnere System for å sikre mangfold i arbeidsstokken Leders oppfølging og tilrettelegging Viktige områder i IA-arbeidet Forankring hos ledelse og ansatte Seniorpolitiske virkemidler System for håndtering av faktorer som påvirker arbeidsmiljø Muligheter og holdninger til tilrettelegging

11 NAV, 11.07.2014Side 11 Samarbeidspartnere for ALS  NAV kontorene  NAV Arbeidsrådgivning med Senter for jobbmestring  NAV Hjelpemiddelsentral  NAV Intro  Arbeidstilsynet  Bedriftshelsetjenestene  Lege / behandlerapparatet

12 NAV, 11.07.2014Side 12 Arbeidsgivernes og arbeidstakernes forpliktelser på virksomhetsnivå  Aktiv medvirkning i IA-arbeidet.  Fastsette og følge opp konkrete aktivitets- og resultatmål i sykefraværsarbeidet.  Minst to ganger årlig ha møter mellom ledelsen og tillitsvalgte hvor IA-arbeidet er eneste tema.  Være åpne for at personer som NAV har avklart, og som har behov for utprøvning, får utprøvd sin arbeids- og funksjonsevne (forutsetter at NAV sikrer bistand (økonomi, kompetanse, tilrettelegging). Forutsetning: Sterkt ledelsesengasjement og systematisk samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

13 NAV, 11.07.2014Side 13 Leder og medarbeider i dialog Funksjons- vurdering Tilrettelegging Oppfølgingsplan Lege BHT, fysio/ergo Virkemidler Hjelpemidler Rutiner Folketrygdlov Arbeidsmiljølov NAV Dialog og system på arbeidsplassen Partssamarb i virksomhet

14 NAV, 11.07.2014Side 14 Leders ansvar i IA-arbeidet - å kjenne sine ansatte - å være i jevnlig dialog, slik at en samtale som oppleves som vanskelig å ta ikke blir den første - å være oppmerksom på endringer hos ansatte - å sette arbeidsmiljø på agendaen - å ha kompetanse - å kjenne seg selv

15 NAV, 11.07.2014Side 15 Kollegas ansvar  å ta kontakt med en kollega en ser har vansker med å fungerer i arbeidet – bry deg  å ta kontakt med leder  å bidra til et godt arbeidsmiljø  bevisstgjøring og holdningsskapende arbeidet i bedriften

16 NAV, 11.07.2014Side 16 Verneomgud og tillitsvalgtes ansvar:  I møter og samtaler – være støttespiller for kollega og for ledere.  Være en pådriver til at planer og aktiviteter som blir bestemt, blir gjennomført.  Medvirke til god dialog  Medvirke til et inkluderende arbeidsmiljø.  Bidra til å sette tema som f.eks. handlingsrommet for tilrettelegging, arbeidsmiljø, psykisk helse på agendaen

17 NAV, 11.07.2014Side 17 Arbeidsgiver har tilretteleggingsplikt. - Bedriftsinterne tiltak - Arbeidsrettede tiltak Tips: loggføring Fore- bygging 4 uker 7 uker 8 uker 9 uker 26 uker 1 år Oppfølgings- Plan Arbeidsgiver/ Ansatt Skal innen 4 uker sendes til sykmelder. Uavhengig av sykmeldingsgrad Dialogmøte 1 Arbeidsgiver/ Ansatt/ BHT/ Sykmelder Skal innen 7 uker være avhold. Uavhengig av sykmeldingsgrad Aktivitetsplikt (utvidet legeerklæring) Sykmelder/ NAV Det må innen 8 uker dokumenteres hvis det foreligger tungtveiende, medisinske grunner som hindrer aktivitet. Vurderes for eksterne tiltak Oppfølgings- planen er grunnlagsdok. Arbeidsevne Vurdering + (AAP) NAV Egenmelding - Avventende sykmelding - Gradert sykmelding Tidsaksen for oppfølging ? Dialogmøte 3 NAV/ Arbeidsgiver/ Ansatt/ evt. Sykmelder Ingen fast ordning, men er et tilbud der det er hensiktsmessig. Samme regler som for dialogmøte 2. 39 uker Informasjonsbrev Fra NAV til ansatt Ved sykmelding i 39 uker. Tilbud om samtale Behov for tiltak? Informasjon til NAV Arbeidsgiver skal innen 9 uker sende rapportskjema (nytt) + oppfølgingsplan til NAV (kan sendes elektronisk via Altinn eventuelt hentes på NAV.no) Dialogmøte 2 (innen 26 uker) NAV/ Arbeidsgiver/ Ansatt/ Sykmelder Avholdes tidligere, ved krav fra en av partene. Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplan i forkant. NAV skal sanksjonere overfor sykmeldte, arbeidsgivere og sykmeldere som ikke følger opp sitt ansvar i sykefraværsarbeidet.

18 NAV, 11.07.2014Side 18 Sykmelders rolle Større vekt på aktivitet, nærværsarbeid og oppfølging Vektlegge arbeidsevne og aktivitet – gradert sykmelding Faglig støtte/veiledning for sykmeldingsarbeidet. (Fom. ca. 010711) Tilbakemeldinger til sykmelder om egen sykmeldingspraksis, sammenlignet med andre. (utarbeides 2010/implementeres 2011). Opplegg for obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for alle som skal sykmelde. (utarbeides 2010 / implementeres 2011).

19 NAV, 11.07.2014Side 19 Oppsummering  IA arbeid ikke ”bare” et sykefraværsprosjekt  Forebyggende arbeid, og sykefraværs- og tilretteleggingsarbeid skal ha et større fokus enn det har i dag.  Det skal samarbeides om utvikling og gjennomføring av regjeringens sysselsettingsstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne.  Det er enighet om å fortsette den seniorpolitiske innsatsen  Større vekt på det konkret, virksomhetsnære arbeidet med forebygging og tilrettelegging  Myndighetene og partene vil følge nøyere utviklingen i delmålene og virkemiddelbruken  Endringer i tidsaksen for oppfølging av sykmeldte, økt vekt på gradert sykmelding  Reglene om sanksjoner overfor alle aktører ved brudd på regelverket skal gjennomgås og styrkes som virkemiddel i det helhetlige sykefraværsarbeidet.

20 NAV, 11.07.2014Side 20 Ny IA-avtale, organisering og oppfølging, forts.  Dersom resultatene av IA-arbeidet utvikler seg i feil retning, vil myndighetene ta initiativ til drøftinger med partene i avtalen om hvilke justeringer som er nødvendige.  Dersom det åpenbart ikke er mulig å nå alle eller enkelte av de operative mål for avtaleperioden med de avtalte virkemidler, opphører avtalen, med mindre partene blir enige om noe annet.

21 NAV, 11.07.2014Side 21 Tips  www.nav.no www.nav.no  www.arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no  www.idebanken.no www.idebanken.no  www.seniorpolitikk.no www.seniorpolitikk.no  www.regjeringen.no


Laste ned ppt "Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 01.03.2010 – 31.12.2013. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google