Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SQLHiA SQL Syntaks. SQLHiA SQL SQL (Structured Query Language, uttales: sequel eller ess-que-ell) er et komplett sett av kommandoer for aksess til en.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SQLHiA SQL Syntaks. SQLHiA SQL SQL (Structured Query Language, uttales: sequel eller ess-que-ell) er et komplett sett av kommandoer for aksess til en."— Utskrift av presentasjonen:

1 SQLHiA SQL Syntaks

2 SQLHiA SQL SQL (Structured Query Language, uttales: sequel eller ess-que-ell) er et komplett sett av kommandoer for aksess til en relasjons-database. SQL er i dag standard database-språk for relasjons-databaser. SQL benyttes til: - Opprette datase-tabeller - Lagre data - Gjenfinne data - Endre data - Endre tabell-strukturer - Kombinere og beregne data - Ta hånd om database-sikkerhet SQL er mengde-orientert, dvs kan anvendes på en gruppe av records eller enkelt-record. SQL er ikke-prosedyrisk, men kan innebygges i prosedyre-språk.

3 SQLHiA Typer av SQL-kommandoer (1) Data Definition Commands ( DDL ) Data Manipulation Commands( DML ) Data Query Commands ( DQL ) Transaction Control Commands Data Administation Commands Data Control Commands

4 SQLHiA Typer av SQL-kommandoer (2) Data Definition Commands ( DDL ) CREATE EVENT CREATE INDEX CREATE SYNONYM CREATE TABLE CREATE TRIGGER CREATE VIEW PROCEDURE Data Manipulation Commands( DML ) DELETE INSERT UPDATE Data Query Commands ( DQL ) SELECT

5 SQLHiA Typer av SQL-kommandoer (3) Transaction Control Commands COMMIT ROLLBACK SAVEPOINT Data Administration Commands AUDIT MESSAGE START AUDIT STOP AUDIT

6 SQLHiA Typer av SQL-kommandoer (4) Data Control Commands (1) ALTER DATABASE ALTER DBAREA ALTER PASSWORD ALTER STOGROUP ALTERTABLE ALTERTRIGGER CHECK DATABASE CHECKTABLE COMMENTON

7 SQLHiA Typer av SQL-kommandoer (5) Data Control Commands (2) CREATE DATABASE CREATEDBAREA CREATEEVENT CREATEINDEX CREATE STOGROUP CREATESYNONYM CREATETABLE CREATETRIGGER CREATEVIEW

8 SQLHiA Typer av SQL-kommandoer (6) Data Control Commands (3) DBATTRIBUTE DEINSTALL DATABASE DROPDBAREA DROPEVENT DROPINDEX DROPSTOGROUP DROPSYNONYM DROPTABLE DROPTRIGGER DROPVIEW GRANT GRANTEXECUTE ON INSTALLDATABASE LABEL LOAD LOCK DATABASE

9 SQLHiA Typer av SQL-kommandoer (7) Data Control Commands (4) REVOKE REVOKEEXECUTE ON ROWCOUNT SET DEFAULT STOGROUP UNLOAD UNLOCKDATABASED UPDATE STATISTICS

10 SQLHiA CREATE TABLE Oppretter en tabell CREATE TABLE ( [ ], [ ],...) Tabell_1 Tabell_2 Tabell_3 Database

11 SQLHiA Data-typer( SQLBase ) Char(length)Max 254 tegn VarChar(length)Max 254 tegn Long VarCharVilkårlig lengde, tekst og binære data SmallInt[-32768, +32767]5 siffer Integer[-2147483648, + 2147483647]10 siffer Decimal[(prec, scale)][-999....., + 999.....]15 siffer precision:Totalt ant siffer (5 default) scale:Ant desimaler (0 default) Float[prec]Vilkårlig tall opp til 15 siffer totalt NumberVilkårlig tall opp til 15 siffer totalt DateTimeFormat Day.Time Day ant dager siden 10.12.1899 Time = Frac part (0 = 12:00 AM) TimeStampSamme som DateTime (DB2 komp.) DateTime part = 0 TimeDate part = 0

12 SQLHiA INSERT Innsetter en rad i en tabell INSERTtable name view name, (column name ) VALUES(constant) bind variableADJUSTING cursor name system keyword subselect

13 SQLHiA SELECT SELECTSelectItem ALL, DISTINCT* FROMTableSpecification, WHERESearchCondition GROUP BYGroupingColumn, HAVINGSearchCondition ORDER BYSortSpecification,

14 SQLHiA UPDATE Oppdaterer en tabell UPDATEtable name view namecorrelation name SETcolumn name=expression NULL WHEREsearch conditionCHECK EXISTS CURRENT OF cursor name

15 SQLHiA DELETE Sletter rad(er) i en tabell DELETEtable name view namecorrelation name WHEREsearch condition CURRENT OF cursor name

16 SQLHiA SQL Funksjoner Aggregat funksjoner String funksjoner Date / Time funksjoner Logiske funksjoner Spesielle funksjoner Matematikk funksjoner Finans funksjoner

17 SQLHiA Aggregat-funksjoner AVGGjennomsnitt COUNTAntall MAXMaksimum @MEDIANMiddelverdi MINMinimum SUMSum @SDVStandard avvik

18 SQLHiA String funksjoner @CHARASCII tegn til en desimal kode @CODEASCII tegn til første tegn i en string @DECODEReturnerer en string, gitt et uttrykk @EXACTSammenligner to stringer @FINDPosisjon til string1 i string2 @LEFTFørste (venstre) substring @LENGTHLengden av en string @LOWEROmgjøring til små bokstaver @MIDReturnerer en string, gitt startpunkt @NULLVALUEReturnerer string/tall spesifisert ved y hvis x er NULL @PROPEROmgjøring av første bokstav i hvert ord til stor bokstav @REPEATKonkatenering av en string med seg selv n ganger @REPLACEErstatter tegn i en string @RIGHTSiste (høyre) substring @SCANSøker en string etter gitt mønster @STRINGOmgjøring av tall til string @SUBSTRINGReturnerer en del av en string @TRIMRedusering av blanke tegn (innledende og multiple) @UPPEROmgjøring til store bokstaver @VALUEOmgjøring fra string til tall

19 SQLHiA Date / Time funksjoner @DATEKonvertering til dato @DATETOCHAREdit en dato @DATEVALUEEdit en dato @DAYDag i måneden @HOURTime til en dag @MICROSECONDMikrosekund @MINUTEMinutt i en time @MONTHMåneden i et år @MONTHBEGFørste dag i en måned @NOWGjeldende Date / Time @QUARTERTall som representerer kvartal @QUARTERBEGFørste dag i et kvartal @SECONDSekunder av et minutt @TIMEReturnerer date/time @TIMEVALUEReturnerer en date/time verdi fra hh:mm:ss @WEEKBEGMandag av uke @WEEKDAYDag av en uke @YEARÅr relativt til 1900 @YEARBEGFørste dag i året @YEARNOKalender år

20 SQLHiA Matematikk funksjoner @ABSAbsolutt-verdi @ACOSArcus cosinus @ASINArcus sinus @ATANArcus tangens @ATAN2To-kvadrant arcus tangens @COSCosinus @EXPEksponential-funksjon @FACTORIALFakultet @INTHeltallsdel @LNNaturlige logaritme @LOG10’er logaritme @MODDivisjonsrest @PITallet Pi (=3.14159265...) @ROUNDAvrunding @SINSinus @SQRTKvadratrot @TANTangens

21 SQLHiA Finans funksjoner @CTERMAntall perioder for å oppnå en fremtidig verdi @FVFremtidig verdi av ekvidistante innbetalinger @PMTPeriodiske innbetalinger ved nedbetaling @PVVerdi av ekvidistante innbetalinger @RATERenter for å vokse til gitt beløp @SLNRettlinjet verdi-foringelse @SYDSum av et års verdi-foringelse @TERMAntall innbetalings-perioder for gitt investering

22 SQLHiA Spesielle funksjoner @CHOOSEVelger en verdi basert på korrelasjon @DECIMALDesimal verdi av en hexadesimal string @DECRYPTDekrypting av et passord @DECODEReturnerer en string, gitt et uttrykk @HEXHexadesimal string fra et desimal-tall @LICSSortering basert på internasjonalt tegn-sett

23 SQLHiA Logiske funksjoner @IFTester og returnerer 1 hvis TRUE, 2 hvis FALSE @ISNAReturnerer TRUE hvis NULL

24 SQLHiA UNLOAD Laster data fra en database ut til en fil av gitt format UNLOADSQL‘file name’source table COMPRESSDATACONTROL ‘file name’OVERWRITE ALL ASCII‘file name’source table DATACONTROL ‘file name’OVERWRITE DIF‘file name’source table DATACONTROL ‘file name’OVERWRITE DATABASE‘file name’ COMPRESSSHEMACONTROL ‘file name’OVERWRITE ALL ONCLIENTLOG ‘logfile name’ SERVER

25 SQLHiA LOAD Laster data fra en fil av gitt format inn til en tabell i databasen LOADSQL‘file name’ COMPRESSCONTROL ‘file name’ ASCII‘file name’table name CONTROL ‘file name’ DIF‘file name’ CONTROL ‘file name’table name ONCLIENTLOG ‘logfile name’START AT line SERVER

26 SQLHiA ALTER TABLE Endrer på kolonne-strukturen i en tabell ALTER TABLEtable name, DROPcolumn name ADDcolumn namedata type (size)NOT NULL NOT NULL WITH DEFAULT, RENAMEcolumn namenew name TABLEnew name, MODIFYcolumn name data type (length)NULL NOT NULL NOT NULL WITH DEFAULT

27 SQLHiA ALTER TABLE (Referential Integrity) Endrer på PRIMARY KEY / FOREIGN KEY strukturen i en tabell ALTER TABLEtable name, PRIMARY KEY( column name) DROP, FOREIGN KEY ( column name ) REFERENCES parent table name DROPforeign key name ON DELETERESTRICT CASCADE SET NULL

28 SQLHiA ALTER TABLE (Error Message) Endrer på USERERROR strukturen i en tabell ALTER TABLEtable name ADDUSERERRORerror number DROP MODIFY FOR‘DELETE_PARENT’OFPRIMARY KEY ‘UPDATE_PARENT’FOREIGN KEYkey name ‘UPDATE_DEPENDENT’

29 SQLHiA ALTER TRIGGER Enable / Disable en trigger ALTERTRIGGERtrigger nameENABLE DISABLE

30 SQLHiA COMMIT Commits alle endringene til databasen siden forrige COMMIT eller ROLLBACK. Commits gjelder alle SqlHandles / Cursors som gjeldende applikasjon har koblet opp mot databasen. COMMIT WORKTRANSACTION FORCE

31 SQLHiA ROLLBACK Omgjør siste transaksjon ROLLBACK savepoint identifier TRANSACTION FORCE

32 SQLHiA SAVEPOINT Genererer SAVEPOINT til bruk ved ROLLBACK SAVEPOINT savepoint identifier

33 SQLHiA CREATE INDEX Oppretter en indeks CREATEINDEX index name UNIQUECLUSTERED HASHED, ON table name(column name) ASC DESC PCTFREE integer constantSIZE integer valueROWS BUCKETS Max size=6+number of+sum of<=255 columns inlength of all indexcolumns in index

34 SQLHiA CREATE SYNONYM Oppretter synonym (alias) navn til en tabell CREATESYNONYM synonym name PUBLIC FORtable name authorization IDview name

35 SQLHiA ROWCOUNT Returnerer antall rader i en tabell ROWCOUNT tablename

36 SQLHiA UNION Genererer resultatsett som union av multiple SELECT UNION ALL select command, ORDER BYinteger constant ASC DESC SELECT … UNION ALL SELECT … UNION ALL SELECT …... Duplikater blir ikke eliminert

37 SQLHiA UPDATE STATISTICS Oppdaterer statistikk-informasjon i databasen. Benyttes til å generere applikasjonsplan. Oppdaterer statistikk-informasjon i databasen. Benyttes til å generere applikasjonsplan. UPDATE STATISTICS INDEX index name, SETsystem catalog column name = expression, DISTINCTCOUNT (index key) = expression TABLE, SETsystem catalog column name = expression DATABASE

38 SQLHiA Authority Level SYSADM DBA RESOURCE CONNECT

39 SQLHiA Database Authority, GRANTRESOURCETOAuthID DBA,, CONNECT TOAuthIDIDENTIFIED BYPassword

40 SQLHiA Table Privileges, GRANTALL SELECT INSERT DELETE INDEX ALTER UPDATE, ( ColumnName ),, ONTableNameTOAuthID ViewNamePUBLIC

41 SQLHiA SAL funksjonalitet i SQLBase (1) SqlClearImmediateDisconnect Sql Handle benyttet av SqlImmediate SqlCloseLukker en navngitt cursor SqlCommitCommit gjeldende SQL transaksjon SqlConnectConnect en Sql Handle til en database SqlDisconnectDisconnect en Sql Handle fra en database SqlDropStoredCmdSletter en lagret kommando eller lagret prosedyre SqlErrorHenter gjeldende error kode for gitt Sql Handle SqlExecuteEksekverer et SQL statement, lagret kommendo eller lagret prosedyre SqlExistsSjekker eksistens av spesifisert(e) rad(er) SqlFetchNextHenter neste rad i et resultatsett SqlFetchPreviousHenter forrige rad i et resultatsett SqlFetchRowHenter gitt rad i et resultatsett SqlGetErrorPositionReturnerer offset i en error innen et SQL statement SqlGetErrorTextReturnerer error-tekst for et gitt SQL error number SqlGetModifiedRowsReturnerer antall endrete rader i en INSERT, UPDATE eller DELETE SqlGetParameterReturnerer en databaseparameter SqlGetParameterAllReturnerer en databaseparameter SqlGetResultSetCountReturnerer antall rader i et resultatsett SqlGetRollbackFlagReturnerer database rollback flag

42 SQLHiA SAL funksjonalitet i SQLBase (2) SqlImmediateKompilerer og eksekverer et SQL statement SqlOpenNavngir en cursor og eksekverer et SQL statement SqlPrepareKompilerer et SQL statement eller ikke-lagret prosedyre SqlPrepareAndExecuteKompilerer og eksekverer et SQL statement eller ikke-lagret prosedyre SqlRetrieveHenter en lagret kommando eller lagret prosedyre SqlSetIsolationLevelSetter isolasjonsnivå SqlSetLockTimeoutSetter timeout periode for venting på en lås SqlSetParameterSetter en database parameter SqlSetParameterAllSetter en database parameter SqlSetResultSetSetter resultatsett mode på/av SqlStorKompilerer og lagrer en kommando eller prosedyre

43 SQLHiA Relaterte SQLTalk kommandoer ERASESletter en lagret kommando eller lagret prosedyre EXECUTEEksekverer en lagret kommando eller lagret prosedyre PERFORMEksekverer enten en preparert SQL kommando / lagret prosedyre eller gjenfinner en lagret kommando / lagret prosedyre PREPAREKompilerer en SQL kommando eller ikke-lagret prosedyre SET TRACEEnable/Diasable statement tracing SET TRACEFILETrace output til server-fil eller servers aktivitets-skjerm SHOW TRACEViser enabling/disabling av TRACE SHOW TRACEFILEViser trace output (server-fil eller aktivitets-skjerm) STOREKompilerer og lagrer en kommando eller prosedyre i systemkatalogene (og dens eksekveringsplan for seinere eksekvering)

44 SQLHiA End


Laste ned ppt "SQLHiA SQL Syntaks. SQLHiA SQL SQL (Structured Query Language, uttales: sequel eller ess-que-ell) er et komplett sett av kommandoer for aksess til en."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google