Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykolog i hvit frakk – Klinisk helsepsykologi på somatisk sykehus Tromsø, 06.09.12 Psykologspesialist Nina Lang Psykiatrisk konsultasjonsteam & Prosjekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykolog i hvit frakk – Klinisk helsepsykologi på somatisk sykehus Tromsø, 06.09.12 Psykologspesialist Nina Lang Psykiatrisk konsultasjonsteam & Prosjekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykolog i hvit frakk – Klinisk helsepsykologi på somatisk sykehus Tromsø, 06.09.12 Psykologspesialist Nina Lang Psykiatrisk konsultasjonsteam & Prosjekt klinisk helsepsykologi 1

2 Kasusvignetter hjertepasient – hjelp til gjennomføring av livreddende operasjon lungepasient – forebygging av depresjon, mestring av kronisk sykdom, avdekking av søvnforstyrrelse og viderehenvisning cancerpasient – krisehåndtering, pårørendearbeid, veiledning på post, samarbeid internt og eksternt hjelpeapparat suicidal pasient i koma etter selvmordsforsøk – familie i krise

3 Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet Sykehus 3 Hva er klinisk helsepsykologi? Bruk av psykologisk kunnskap i somatisk helsevesen for å gi pasienten et helhetlig behandlingstilbud Bygger på forskning på psykologiske fenomener ved spesifikke sykdommer og sykdommer som gir behandlingsmessige implikasjoner, samt generell psykologisk kunnskap (eks. krisehåndtering, familiekonsekvenser av alvorlig sykdom, depresjon- og angstbehandling) Biopsykososial forståelsesmodell Klinisk helsepsykologi som fagområde lite utviklet i Norge, sammenlignet med USA og Europa Psykologens arbeidsoppgaver: Pasientarbeid, undervisning, veiledning, konsultasjon, og forskning

4 Aktuelle problemstillinger/bestillinger: sprøytefobi angst/vegring for gjennomføring av medisinske prosedyrer psykologisk behandling av smerte ikke-medikamentell behandling av søvnforstyrrelser krisehåndtering, f.eks. ved alvorlige diagnoser angst og depresjon pårørende og familiearbeid post-operative reaksjoner/traumer

5 Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet Sykehus 5 Hvorfor? ”Har du hjertesykdom er det like sannsynlig at du dør av depresjon som av røyking” - Økende mengde forskning viser sammenhengene mellom psykologiske forhold og utvikling av somatisk sykdom og helbredelse - Enkle psykologiske intervensjoner integrert i somatisk behandling kan gi store helsegevinster for pasienten - Gir mulighet for å styrke behandlingstilbudet for mennesker med somatisk sykdom - Forebygging av sykdom og gode helsevaner i fokus

6 Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet Sykehus 6 Depresjon og somatisk sykdom Depresjon kan ha dyptgripende virkning på forløp og utfall av akutt og kronisk somatisk sykdom (helsedirektoratet 2009) For hjerte- og karsykdommer er det ved samtidig depresjon påvist funksjonstap og økt dødelighet. Depresjon er forbundet med økt somatisk sykelighet og svikt i etterlevelse av behandlings- og rehabiliteringsopplegg

7 Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet Sykehus 7 Somatiske sykdommer som er knyttet til økt risiko for depresjon: Hjertesykdom, hjerneslag, diabetes og andre stoffskiftesykdommer, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), kreft, multippel sklerose, HIV, revmatiske sykdommer, demens og Parkinsons sykdom Depresjon fordyrer behandlingen av somatisk sykdom Eks: en person med diabetes som også er deprimerte anslås å ha 4,5 ganger høyere helsekostnader som pasienter med diabetes uten depresjon, og fordoblet risiko for dødelighet.

8 Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet Sykehus 8 Depresjon og somatisk sykdom Underdiagnostisert og underbehandlet hos pasienter med samtidig somatisk sykdom Bør foretas rutinemessig kartlegging av depresjon for pasienter med somatiske lidelser som forårsaker funksjonstap og for pasienter med kroniske smerter Depresjon øker dødelighet omtrent like mye som røyking (”Psykiske lidelser i Norge, et folkehelseperspektiv”, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2009) Depresjon øker dødelighet hos de store sykdomsgruppene: hjerte-og karlidelser, infeksjonssykdommer og trolig også kreft. (Helsedirektoratets retningslinjer, 2009)

9 Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet Sykehus 9 Etterlevelse  Pasienter som ikke følger de råd de får om behandling, store tall  Store helsemessige tap  Store samfunnsøkonomiske konsekvenser i form av reinnleggelser, mange antall konsultasjoner, stadig utprøving av nye behandlingsformer.  Forutsetter felles forståelse hos lege og pasient.

10 Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet Sykehus 10 Prosjektet ved Diakonhjemmet Bakgrunn for prosjektet PKT-forankring Ekstern finansiering – Helsedirektoratet og Exstrastiftelsen Helse og Rehabilitering Organisering av prosjektet ved DS

11 Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet Sykehus 11 Aktiviteter i prosjektet Helsepsykologisk poliklinikk og dokumentasjon av pasientarbeid Hjerte og depresjon Klinisk kommunikasjon Fatigue og revmatisk lidelse Utvikle samhandlingsmodeller Internt informasjonsarbeid Undervisning og veiledning Formidling - skriveprosjekter Nasjonal konferanse og opprettelse av nettverk Utvikle implementeringmodell Fokus på personale; veiledning og trening

12 Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet Sykehus 12 Hjertelidelser og depresjon - Pilotprosjekt ved hjertepost - Utprøving av systematisk screening og kartlegging av depresjon - Depresjonsmnd i mai/juni - Masteroppgave - Utprøving av kortidsintervensjon (Kognitiv terapi, veiledet selvhjelp og tlf. oppfølging) - Videre forskning/dr. grad/eksterne midler

13 Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet Sykehus 13 Veiledet selvhjelp Metoder, ferdigheter og strategier som er forskningsmessig dokumenterte og som administreres av personen selv i forhold til egne problemer (Berge og Repål, 2010b) Bygger på et samarbeid der helsepersonell informerer om og gir opplæring i ulik evidensbaserte tiltak Tilbudet omfatter: kunnskapsformidling, kartlegging, målvalg, planlegging, gjennomføring og evaluering. Brukes med suksess ved kroniske sykdommer som: diabetes, hjertesykdom og overvekt, og har også dokumentert effekt ved depresjon, angstlidelser, insomni og kroniske smerter

14 TITTEL ENDRES I TOPP-/BUNNTEKST 14 Klinisk kommunikasjon 4 gode vaner  Obligatorisk for nyansatte leger  Meget gode tilbakemeldinger Legeforeningen “Kommunikasjon fra portør til direktør”

15 Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet Sykehus 15 Fatigue ved revmatisk inflammatorisk sykdom Hvordan leve med tretthet og utmattelse og hvordan kan helsepersonell bidra? Individuell intervensjon basert på kognitiv terapi; utvikle manual og selvhjelpslitteratur Øke kompetanse på fatigue - undervisning og veiledning til helsepersonell om utredning og behandling Forskning

16 Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet Sykehus 16 Samhandling Mellom DPS og LMS Etter sykehusopphold – hvem følger opp? Fastlege, kommunepsykologer Utvikle modeller – hente erfaring fra Voksenpsykiatrisk avd.

17 Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet Sykehus 17 Litteratur Belar & Deardorff (2009) Clinical health psychology in medical settings. Berge og Repål (2008): Håndbok i kognitiv terapi Berge og Lang (2011/4): TNPF: Manifest for klinisk helsepsykologi Fjerstad, Elin (2010): Frisk og kronisk syk – et psykologisk perspektiv på kronisk sykdom


Laste ned ppt "Psykolog i hvit frakk – Klinisk helsepsykologi på somatisk sykehus Tromsø, 06.09.12 Psykologspesialist Nina Lang Psykiatrisk konsultasjonsteam & Prosjekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google