Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bodø, 19. april 20071 NOROVIRUS 24.01.2007 Kirsten Gravningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bodø, 19. april 20071 NOROVIRUS 24.01.2007 Kirsten Gravningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bodø, 19. april NOROVIRUS Kirsten Gravningen

2 Bodø, 19. april NOROVIRUS Tilhører Caliciviridae Norovirus kaltes tidligere ”Norwalk” virus Norovirus og de andre Norwalk-liknende virus ( small round structured viruses; SRSV ) er årsak til 2/3 av alle virale gastroenteritter i den vestlige verden Gir eksplosive utbrudd av gastroenteritt i hjemmet, skoler, barnehager, sykehjem, sykehus Hele året, men ”peak” i kalde vintermåneder Alle aldersgrupper Overflatemodell av norovirus

3 Bodø, 19. april NOROVIRUS Nakent virus (nonenveloped) Enkelttrådet RNA- genom Små virus, 27 nm (Rotavirus: 70 nm) Eneste reservoir = menneske

4 Bodø, 19. april SYMPTOMER NOROVIRUS Inkubasjonstid timer Kort prodromalfase: uvelhet, kvalme, muskelsmerter, hodepine Akutt innsettende oppkast og diaré, magesmerter, muskelverk, lavgradig feber Hovedsymptomer varierer fra person til person Asymptomatisk infeksjon forekom hos ca 1/3 av personer som ble eksperimentelt infisert i en studie J Infect Dis 1994;170(1):34-43 Varighet: 1-3 døgn Selvbegrensende infeksjon

5 Bodø, 19. april SMITTEVEI NOROVIRUS Smittevei person-til-person –kontaktsmitte –aerosolsmitte Hver ”ounce” oppkast inneholder 30 millioner virus partikler (Elektronmikrografiske studier,Caul, Lancet 1994; 343: ) Kun viruspartikler er nødvendig for å gi infeksjon, dvs svært liten smittedose (få systematiske studier) Prosjektiloppkast forårsaket av norovirus produserer aerosoler som kan gi infeksjon. Helsearbeidere som eksponeres for oppkast, har 4x økt risiko for sykdom ift kun kontaktsmitte uten oppkast Oppkast og nærkontakt var eneste signifikante uavhengige prediktorer i en multippel logistisk regresjonsanalyse

6 Bodø, 19. april SMITTEVEI NOROVIRUS Smittevei er primært fekal-oral Fekal kontaminering av matvarer og vann er vanlig Direkte person-til-person smitte Aerosolsmitte –Fra oppkast Indirekte kontaktsmitte –Håndtering av matvarer Fekal forurensing av drikkevann kan gi omfattende befolkningsutbrudd Kontaminering av mat kan skje på alle punkter i produksjonskjeden Vanligste registrerte årsak til vannbårne utbrudd i Norge i seinere år (FHI) Norges veterinærhøyskole analyserer for norovirus i drikkevann

7 Bodø, 19. april SMITTEFØRENDE PERIODER - NOROVIRUS Pasientene er mest smittsomme mens de har oppkast og diaré Smittsomme også i en kort periode før symptomstart (uvisst hvor lenge) Smittsomhet regnes ca 2-3 dager etter tilfriskning, men virusutskilling i avføring er rapportert i inntil 2-3 uker. Man bør derfor tilråde helsearbeidere ekstra god håndhygiene i > 3 uker etter norovirus-assosiert sykdom. Elektronmikroskopibilde: Small round structured virus SRSV

8 Bodø, 19. april NOROVIRUS IMMUNITET Kortvarig immunitet kan utvikles og er ”strain-spesific” Mekanisme for immunitet er uklar Resmitte er observert blant helsearbeidere og pasienter under utbrudd, for eksempel ved Narvik sykehus hvor barn i sykehusbarnehagen var syke 2-3 ganger Uvisst om dette er samme ”strain”, endret virus, ny ”strain” etc.

9 Bodø, 19. april KARANTENETID NOROVIRUS UNN Tromsø Pasienter regnes som smitteførende i inntil 3 døgn etter symptomfrihet Personalet kan starte i arbeid 2 døgn etter symptomfrihet Personalet sykemeldes av lege med ansvar for ansatte i smittevern, eventuelt egen lege

10 Bodø, 19. april DIAGNOSTIKK NOROVIRUS Avføringsprøve tas < 3 døgn etter sykdomsstart. Mest virus tidlig i forløpet Kan foreløpig ikke dyrkes in vitro Lab,UNN: ELISA-test, aktuell tidlig i utbrudd. Tar 2-3 t ELISA-test er ikke godkjent i USA, kun i Europa Rutine norovirus-PCR (real time PCR) utføres på –St.Olavs hospital –Sentralsykehuset i Tønsberg (SiV) –Haukeland sykehus Ett singel primer par kan ikke detektere alle norovirus strains pga høy sekvens-diversitet. >90% av strains kan detekteres vhja 2 separate primer par for GI og GII- norovirus

11 Bodø, 19. april DIAGNOSTIKK NOROVIRUS Folkehelseinstituttet: –Referanselaboratorium for norovirus –Rutine-PCR utføres ikke lenger, kun genotyping med sekvensering av PCR-produktet. –Avtale med St. Olav, Helse Bergen og SiV som sender alle positive isolater til FHI for sekvensering. –Vanligste genotype ved utbrudd i norske helseinstitusjoner er GII,4 (genotype II, undertype 4). Matbårne utbrudd har ofte annen genotype. –Totalt 9 ulike genotyper er beskrevet i Norge (Vainio, FHI) –Rapportering av genotype fra FHI til aktuell institusjon: nei. Rapporterer tilbake til St. Olavs og SiV på slutten av sesongen –Resultatene er ikke publisert av FHI

12 Bodø, 19. april GENOTYPE NOROVIRUS Fra 1995 har GII.4 vært hovedårsak til utbrudd av gastroenteritt på verdensbasis J Clin Microb 2004; 42(7): De fleste utbrudd forårsakes av én enkelt ”strain”, J Clin Microb 2004; 42(7): Ko-infeksjoner forekommer, spesielt ved matbårne og vannbårne utbrudd Rekombinasjon av genetisk materiale kan forekomme ved ko-infeksjon og gi nye generasjoner av virus ”strains” Emerg Infect Dis 2005; 11(7):

13 Bodø, 19. april BEHANDLING NOROVIRUS Ingen spesifikk behandling Selvbegrensende infeksjon Ingen vaksine Forebyggende tiltak: –God hånd- og kjøkkenhygiene –Desinfeksjon av viruskontaminerte områder under utbrudd Norovirus er resistent mot varme og mot mange standard desinfeksjonsmidler (for eksempel kvartære ammoniumsforb. ) Delvis resistent mot alkoholer På UNN benyttes Virkon (dvs. kaliumpersulfat 50%, sulfaminsyre 5% og rengjøringsmiddel i en blanding) –Isolering av syke

14 Bodø, 19. april SMITTEVERN I SYKEHUS VED NOROVIRUS Svært viktig å komme raskt i gang med tiltak for å begrense utbruddet To viktigste tiltak: –Håndhygiene og isolering av pasientene Dråpesmitteregime God rengjøring av hender med såpe og vann (=pingvintranett) > Docmap > Dokumenttittel: ”hygienehåndbok” + søk > kapittel 7.1 Tiltak ved gastroenteritthttp://intranett.unn.no/

15 Bodø, 19. april NOROVIRUS EPIDEMIOLOGI Norge: varsling av utbrudd av smittsom sykdom til FHI i 2006 har økt med 48 %, sannsynligvis pga økt varslingsfrekevens, Norovirus var mistenkt årsak ved de fleste utbrudd (69 %) i helseinstitusjoner i Gastroenteritt uten angitt agens utgjorde 7 % Høsten 2006 og vinteren 2007 har vært en ”veldig aktiv sesong” over hele landet. Usikkert om det er mer enn vanlig (Vainio)

16 Bodø, 19. april NOROVIRUS NORGE Norovirus-PCR fra SiV, St.Olav, Haukeland og FHI Kilde: Kirsti Vainio, FHI

17 Bodø, 19. april Norovirus i Sverige Sverige: alle helseinstitusjoner melder antall utbrudd per uke. Gode rutiner og etterlevelse.

18 Bodø, 19. april NOROVIRUS EPIDEMIOLOGI USA –23 millioner norovirus-tilfelle per år –60% av ”illness burden” forårsaket av kjent tarmpatogen Globalt –Hovedårsak til epidemisk nonbakteriell gastroenteritt –Utgjør 73-95% av alle utbrudd i helseinstitusjoner –Ca 50% av alle gastroenteritt utbrudd globalt –Vanligste årsak til viral gastroenteritt i ”community based studies”

19 Bodø, 19. april NOROVIRUS Viktig årsak til utbrudd i sykehjem –Kan her gi økt mortalitet og økt behov for sykehusinnleggelser England –Stenging av sykehusavdelinger er assosiert med høye kostnader, beregnet til 1 mill US dollar per 1000 sykehussenger

20 Bodø, 19. april NOROVIRUS EPIDEMIOLOGI Orkanen Katrina, New Orleans, USA –Norovirus var det eneste identifiserte tarmpatogen blant de som ble evakuert til Houston, Texas Cruise skip –Angrepsrater på inntil 30% har vært beskrevet blant cruiseskip- passasjerer, og utbrudd på samme skip 6 påfølgende ganger har vært observert. Nitid nedvasking med effektive desinfeksjonsmidler og stenging av skip har vært nødvendig Reisediaré –Norovirusinfeksjon er en vanligere årsak til reisediaré enn først antatt. Forårsaket 17% av episoder med gastroenteritt og var nest vanligste årsak til reisediaré etter ETEC, J Clin Microbiol 2005;43(12): Transplanterte pasienter –Norovirus kan være årsak til kronisk diaré og langvarig virusutskillelse i denne gruppen og hos pasienter som er immunsupprimert av annen årsak

21 Bodø, 19. april NOROVIRUS – BLIR ALLE SMITTEDE SYKE? Host susceptibility factors –Histo-blodgruppe antigener som sannsynligvis fungerer som initiale reseptorer for noen norovirustyper Studier har vist at personer med spesiell histo- blodgruppe ikke blir syke når de utsettes for eksperimentell smitte med en norovirustype. Imidlertid kan de bli syke hvis de smittes med en annen type.

22 Bodø, 19. april NOROVIRUS IN THE FUTURE Med bedret diagnostikk har man siste 10 år erkjent at norovirus er en viktig og hyppig årsak til utbrudd av gastroenteritt Flere studier nødvendig for å kartlegge om norovirus gir andre symptomer enn akutt og kronisk gastroenteritt, for eksempel kroniske infeksjoner som arthritt, encephalitt, myocarditt, osv. (dette gjør animalske calicivira) Den 3-dimensjonale strukturen av Norwalk-virus og norovirus key proteins som kreves for virusreplikasjon, er kartlagt. Kan føre til gjennombrudd for antiviral behandling som kan brukes som profylakse eller behandling. Problemet i framtida kan være utvikling av stadig nye virus-strains med nye egenskaper

23 Bodø, 19. april The End


Laste ned ppt "Bodø, 19. april 20071 NOROVIRUS 24.01.2007 Kirsten Gravningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google