Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOROVIRUS 24.01.2007 Kirsten Gravningen Bodø, 19. april 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOROVIRUS 24.01.2007 Kirsten Gravningen Bodø, 19. april 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 NOROVIRUS Kirsten Gravningen Bodø, 19. april 2007

2 NOROVIRUS Tilhører Caliciviridae
Norovirus kaltes tidligere ”Norwalk” virus Norovirus og de andre Norwalk-liknende virus (small round structured viruses; SRSV) er årsak til 2/3 av alle virale gastroenteritter i den vestlige verden Gir eksplosive utbrudd av gastroenteritt i hjemmet, skoler, barnehager, sykehjem, sykehus Hele året, men ”peak” i kalde vintermåneder Alle aldersgrupper Overflatemodell av norovirus Bodø, 19. april 2007

3 NOROVIRUS Nakent virus (nonenveloped) Enkelttrådet RNA-genom
Små virus, 27 nm (Rotavirus: 70 nm) Eneste reservoir = menneske Bodø, 19. april 2007

4 SYMPTOMER NOROVIRUS Inkubasjonstid 12-48 timer
Kort prodromalfase: uvelhet, kvalme, muskelsmerter, hodepine Akutt innsettende oppkast og diaré, magesmerter, muskelverk, lavgradig feber Hovedsymptomer varierer fra person til person Asymptomatisk infeksjon forekom hos ca 1/3 av personer som ble eksperimentelt infisert i en studie J Infect Dis 1994;170(1):34-43 Varighet: 1-3 døgn Selvbegrensende infeksjon Bodø, 19. april 2007

5 SMITTEVEI NOROVIRUS Smittevei person-til-person
kontaktsmitte aerosolsmitte Hver ”ounce” oppkast inneholder 30 millioner virus partikler (Elektronmikrografiske studier,Caul, Lancet 1994; 343: ) Kun viruspartikler er nødvendig for å gi infeksjon, dvs svært liten smittedose (få systematiske studier) Prosjektiloppkast forårsaket av norovirus produserer aerosoler som kan gi infeksjon. Helsearbeidere som eksponeres for oppkast, har 4x økt risiko for sykdom ift kun kontaktsmitte uten oppkast Oppkast og nærkontakt var eneste signifikante uavhengige prediktorer i en multippel logistisk regresjonsanalyse Bodø, 19. april 2007

6 SMITTEVEI NOROVIRUS Smittevei er primært fekal-oral
Fekal kontaminering av matvarer og vann er vanlig Direkte person-til-person smitte Aerosolsmitte Fra oppkast Indirekte kontaktsmitte Håndtering av matvarer Fekal forurensing av drikkevann kan gi omfattende befolkningsutbrudd Kontaminering av mat kan skje på alle punkter i produksjonskjeden Vanligste registrerte årsak til vannbårne utbrudd i Norge i seinere år (FHI) Norges veterinærhøyskole analyserer for norovirus i drikkevann Bodø, 19. april 2007

7 SMITTEFØRENDE PERIODER - NOROVIRUS
Pasientene er mest smittsomme mens de har oppkast og diaré Smittsomme også i en kort periode før symptomstart (uvisst hvor lenge) Smittsomhet regnes ca 2-3 dager etter tilfriskning, men virusutskilling i avføring er rapportert i inntil 2-3 uker. Man bør derfor tilråde helsearbeidere ekstra god håndhygiene i > 3 uker etter norovirus-assosiert sykdom. Elektronmikroskopibilde: Small round structured virus SRSV Bodø, 19. april 2007

8 NOROVIRUS IMMUNITET Kortvarig immunitet kan utvikles og er ”strain-spesific” Mekanisme for immunitet er uklar Resmitte er observert blant helsearbeidere og pasienter under utbrudd, for eksempel ved Narvik sykehus hvor barn i sykehusbarnehagen var syke 2-3 ganger Uvisst om dette er samme ”strain”, endret virus, ny ”strain” etc. Bodø, 19. april 2007

9 KARANTENETID NOROVIRUS UNN Tromsø
Pasienter regnes som smitteførende i inntil 3 døgn etter symptomfrihet Personalet kan starte i arbeid 2 døgn etter symptomfrihet Personalet sykemeldes av lege med ansvar for ansatte i smittevern, eventuelt egen lege Bodø, 19. april 2007

10 DIAGNOSTIKK NOROVIRUS
Avføringsprøve tas < 3 døgn etter sykdomsstart. Mest virus tidlig i forløpet Kan foreløpig ikke dyrkes in vitro Lab,UNN: ELISA-test, aktuell tidlig i utbrudd. Tar 2-3 t ELISA-test er ikke godkjent i USA, kun i Europa Rutine norovirus-PCR (real time PCR) utføres på St.Olavs hospital Sentralsykehuset i Tønsberg (SiV) Haukeland sykehus Ett singel primer par kan ikke detektere alle norovirus strains pga høy sekvens-diversitet. >90% av strains kan detekteres vhja 2 separate primer par for GI og GII- norovirus Bodø, 19. april 2007

11 DIAGNOSTIKK NOROVIRUS
Folkehelseinstituttet: Referanselaboratorium for norovirus Rutine-PCR utføres ikke lenger, kun genotyping med sekvensering av PCR-produktet. Avtale med St. Olav, Helse Bergen og SiV som sender alle positive isolater til FHI for sekvensering. Vanligste genotype ved utbrudd i norske helseinstitusjoner er GII,4 (genotype II, undertype 4). Matbårne utbrudd har ofte annen genotype. Totalt 9 ulike genotyper er beskrevet i Norge (Vainio, FHI) Rapportering av genotype fra FHI til aktuell institusjon: nei. Rapporterer tilbake til St. Olavs og SiV på slutten av sesongen Resultatene er ikke publisert av FHI Bodø, 19. april 2007

12 GENOTYPE NOROVIRUS Fra 1995 har GII.4 vært hovedårsak til utbrudd av gastroenteritt på verdensbasis J Clin Microb 2004; 42(7): De fleste utbrudd forårsakes av én enkelt ”strain”, J Clin Microb 2004; 42(7): Ko-infeksjoner forekommer, spesielt ved matbårne og vannbårne utbrudd Rekombinasjon av genetisk materiale kan forekomme ved ko-infeksjon og gi nye generasjoner av virus ”strains” Emerg Infect Dis 2005; 11(7): Bodø, 19. april 2007

13 BEHANDLING NOROVIRUS Ingen spesifikk behandling
Selvbegrensende infeksjon Ingen vaksine Forebyggende tiltak: God hånd- og kjøkkenhygiene Desinfeksjon av viruskontaminerte områder under utbrudd Norovirus er resistent mot varme og mot mange standard desinfeksjonsmidler (for eksempel kvartære ammoniumsforb. ) Delvis resistent mot alkoholer På UNN benyttes Virkon (dvs. kaliumpersulfat 50%, sulfaminsyre 5% og rengjøringsmiddel i en blanding) Isolering av syke Bodø, 19. april 2007

14 SMITTEVERN I SYKEHUS VED NOROVIRUS
Svært viktig å komme raskt i gang med tiltak for å begrense utbruddet To viktigste tiltak: Håndhygiene og isolering av pasientene Dråpesmitteregime God rengjøring av hender med såpe og vann (=pingvintranett) > Docmap > Dokumenttittel: ”hygienehåndbok” + søk > kapittel 7.1 Tiltak ved gastroenteritt Bodø, 19. april 2007

15 NOROVIRUS EPIDEMIOLOGI
Norge: varsling av utbrudd av smittsom sykdom til FHI i 2006 har økt med 48 %, sannsynligvis pga økt varslingsfrekevens, Norovirus var mistenkt årsak ved de fleste utbrudd (69 %) i helseinstitusjoner i 2006. Gastroenteritt uten angitt agens utgjorde 7 % Høsten 2006 og vinteren 2007 har vært en ”veldig aktiv sesong” over hele landet. Usikkert om det er mer enn vanlig (Vainio) Bodø, 19. april 2007

16 NOROVIRUS NORGE Norovirus-PCR fra SiV, St.Olav, Haukeland og FHI
Kilde: Kirsti Vainio, FHI Bodø, 19. april 2007

17 Norovirus i Sverige Sverige: alle helseinstitusjoner melder antall utbrudd per uke. Gode rutiner og etterlevelse. Bodø, 19. april 2007

18 NOROVIRUS EPIDEMIOLOGI
USA 23 millioner norovirus-tilfelle per år 60% av ”illness burden” forårsaket av kjent tarmpatogen Globalt Hovedårsak til epidemisk nonbakteriell gastroenteritt Utgjør 73-95% av alle utbrudd i helseinstitusjoner Ca 50% av alle gastroenteritt utbrudd globalt Vanligste årsak til viral gastroenteritt i ”community based studies” Bodø, 19. april 2007

19 NOROVIRUS Viktig årsak til utbrudd i sykehjem England
Kan her gi økt mortalitet og økt behov for sykehusinnleggelser England Stenging av sykehusavdelinger er assosiert med høye kostnader, beregnet til 1 mill US dollar per 1000 sykehussenger Bodø, 19. april 2007

20 NOROVIRUS EPIDEMIOLOGI
Orkanen Katrina, New Orleans, USA Norovirus var det eneste identifiserte tarmpatogen blant de som ble evakuert til Houston, Texas Cruise skip Angrepsrater på inntil 30% har vært beskrevet blant cruiseskip- passasjerer, og utbrudd på samme skip 6 påfølgende ganger har vært observert. Nitid nedvasking med effektive desinfeksjonsmidler og stenging av skip har vært nødvendig Reisediaré Norovirusinfeksjon er en vanligere årsak til reisediaré enn først antatt. Forårsaket 17% av episoder med gastroenteritt og var nest vanligste årsak til reisediaré etter ETEC, J Clin Microbiol 2005;43(12):6126-9 Transplanterte pasienter Norovirus kan være årsak til kronisk diaré og langvarig virusutskillelse i denne gruppen og hos pasienter som er immunsupprimert av annen årsak Bodø, 19. april 2007

21 NOROVIRUS – BLIR ALLE SMITTEDE SYKE?
Host susceptibility factors Histo-blodgruppe antigener som sannsynligvis fungerer som initiale reseptorer for noen norovirustyper Studier har vist at personer med spesiell histo-blodgruppe ikke blir syke når de utsettes for eksperimentell smitte med en norovirustype. Imidlertid kan de bli syke hvis de smittes med en annen type. Bodø, 19. april 2007

22 NOROVIRUS IN THE FUTURE
Med bedret diagnostikk har man siste 10 år erkjent at norovirus er en viktig og hyppig årsak til utbrudd av gastroenteritt Flere studier nødvendig for å kartlegge om norovirus gir andre symptomer enn akutt og kronisk gastroenteritt, for eksempel kroniske infeksjoner som arthritt, encephalitt, myocarditt, osv. (dette gjør animalske calicivira) Den 3-dimensjonale strukturen av Norwalk-virus og norovirus key proteins som kreves for virusreplikasjon, er kartlagt. Kan føre til gjennombrudd for antiviral behandling som kan brukes som profylakse eller behandling. Problemet i framtida kan være utvikling av stadig nye virus-strains med nye egenskaper Bodø, 19. april 2007

23 End The Bodø, 19. april 2007


Laste ned ppt "NOROVIRUS 24.01.2007 Kirsten Gravningen Bodø, 19. april 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google