Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KORSN Prosjekt : Kartlegge behov for faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Utvikle modeller for å yte slik bistand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KORSN Prosjekt : Kartlegge behov for faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Utvikle modeller for å yte slik bistand."— Utskrift av presentasjonen:

1 KORSN Prosjekt : Kartlegge behov for faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Utvikle modeller for å yte slik bistand Februar – september 2007

2 KORSN Bakgrunn for og resultater fra kartlegging våren 2007 Ressurser til hygienesykepleiere i kommune- helsetjenesten Smittevernkontakter på sykehjem Pilotprosjekt på sykehjem – hjelp til etablering av IKP

3 KORSN Bakgrunn for prosjektet Etter opprettelsen av det regionale kompetansesenteret i smittevern i 2005 har det vært et større fokus på at man må være forberedt på å yte strukturert bistand til primærhelsetjenesten. I den regionale smittevernplanen for Helse Nord er ett av tiltakene å ”etablere modeller for strukturert sykehushygienisk bistand til kommunale helseinstitusjoner og finne akseptable finansieringsordninger for foretakene og kommunene”.

4 KORSN Hvorfor utvikle slike modeller ? Spesialisthelsetjenesten har jo veiledningsplikt…. Spesialisthelsetjenesteloven § 6-3: ” gi kommunehelsetjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevd for at kommunehelsetjenesten skal kunne løse sine oppgave etter lov og forskrift”. Denne type veiledning knytter seg først og fremst til konkrete forhold rundt enkeltpasienters utredning og behandling av sykdom/skade.

5 KORSN Smittevernforskriftens § 2-3 sier at helsepersonell med spesialkunnskaper innen smittevern og sykehushygiene (hygienesykepleiere og smittevernleger) skal være ansatt i tilstrekkelig omfang i helseforetakene. Dette er en forutsetning for å etablere og vedlikeholde forsvarlige rutiner innen sykehushygiene og smittevern. Forskriften pålegger ikke kommunehelsetjenesten dette, men sier at kommunen eventuelt må ”inngå avtale om nødvendig sykehushygienisk bistand”. Smittevernforskriftens § 2-3 begrenser den bistanden som smittevernpersonell i sykehus skal gi utenfor egen institusjon med å fastslå at dette ikke må gå utover smittevernarbeidet i den institusjonen de er ansatt. I samme paragraf pålegges derfor det regionale helseforetaket å sørge for at det utarbeides tilbud om smittevernbistand til kommunale institusjoner innen regionen. I merknadene til Smittevernforskriftens § 3- 6 slåes det fast at ” kommunale og private institusjoner som har behov for mer omfattende sykehushygienisk bistand forutsettes å betale for denne”. Hva gjelder av lov og forskrifts- bestemmelser ?

6 KORSN Status : Smittevernpersonell i sykehus opplever et stadig økende antall henvendelser om sykehushygieniske forhold fra kommunehelsetjenesten. Fastleger / tilsynsleger etterlyser faglige råd og oppdatering Kommunale smittevernleger har fokus mot miljørettet helsevern (lovpålagte oppgaver, planarbeid) Henvendelsene fra ulike sykehjem tyder på at det fremdeles er mange uløste oppgaver når det gjelder å ha det grunnleggende smittevernet på plass

7 KORSN Fakta om bostedsområdene i foretakene Kilde: Kommunenes nettsider, E-post og telefon til enkelte kommuner Foretak Antall kommuner i bosteds- områdene Innbyggere i bosteds- områdene (2006) Antall sykehjem Antall sykehjems- plasser (inkl korttidspl.) Helgelandssykehuset HF1877 82426817 Nordlandssykehuset HF21132 292351312 UNN HF30179 726501731 Helse Finnmark HF1972 92824709 Totalt88462 7701354569

8 KORSN Kartleggingen våren 2007 Smittevern- legerPleie- og omsorgEtatsledereTotalt Sendt til8610940 235 (i 88 kommuner) Inn456113 119 (fra 77 kommuner) Svarprosent52563351

9 KORSN Behov for faglig bistand rangert av de ulike yrkesgruppene

10 KORSN Ulikt behov i små og store kommuner? (smittevernleger)

11 KORSN Ulikt behov i små og store kommuner? (pleie- og omsorgstjenester)

12 KORSN Størst hinder for godt og effektivt smittevern i KHT (n=85)

13 KORSN

14 Yrkesgruppens angivelse av hvor de søker faglig bistand

15 KORSN Hvis kommunen skal betale for bistand, hva ønsker de da?

16 KORSN Yrkesgruppenes vurdering av mulige former for finansiering av faglig bistand

17 KORSN Smittevernkontakter

18 KORSN Hvem har smittevernkontakt på sykehjem i Nord-Norge ? (resultat fra kartleggingen våren 2007) 77 kommuner Ja 26 Nei 51 (66%)

19 KORSN Hva er ”smittevernkontakt”? Funksjon som delegeres til en bestemt person på avdelings- eller enhetsnivå Ledelsens måte å sikre at smittevern står på dagsorden Kontaktpunkt både for interne og eksterne instanser

20 KORSN Hva gjør en smittevernkontakt ? Holder seg faglig oppdatert innenfor smittevern og hygiene ved å delta på aktuelle kurs og møter Deltar i undervisning og opplæring av ansatte i egen avdeling Bistår ledelsen når nye metoder, utstyr og produkter som kan ha betydning for smittevern skal introduseres i avdelingen. (nybygg, ombygging) Deltar i arbeidet med revidering og oppdatering av eksisterende prosedyrer/retningslinjer/informasjon innen smittevern i egen avdeling.

21 KORSN Ressurser til hygienesykepleiere i kommunehelsetjenesten

22 KORSN Oppgaver Støtte til å etablere og vedlikeholde et infeksjonskontrollprogram Gjennomføre kurs/undervisning Besøke sykehjem for å vurdere lokale forhold som utfordrer smittevernet Gi bistand i forbindelse med utbrudd av smittsom sykdom.

23 KORSN Hvilke ordninger for finansiering av hygienesykepleiere til KHT finnes? Abonnementsordning for kommunene basert på; antall innbyggere (Østfold, Vestfold, Rogaland, Oppland, Akershus, Sogn og Fjordane……) antall sykehjem / sykehjemsplasser Timepris ved avtalt bistand (kurs, veiledning, besøk, utarbeidelse av IKP, revisjon av IKP (Helse Vest, Oppland…)

24 KORSN Eksempel på finansiering av faglig bistand til KHT Basert på innbyggertall Foretak Antall i bosteds- område Kr 5 pr innb Kr 4 pr innb Kr 3 pr innb Still. finansiert ved kr 3 Helgelandssykehuset HF78001390 005312 004234 0030,6 still Nordlandssykehuset HF131316656 580525 264393 9481 still UNN HF162165810 825648 660486 5671,2 still Helse Finnmark HF73163365 815292 652219 4890,6 still Totalt4446452 223 2251 778 5801 334 0073,3 still

25 KORSN Stor forskjell i belastning for kommunene Eks. Bodø kommune (46 000 innb) Årlig beløp ved kr 3 = kr 138 000 Årlig beløp ved kr 5 = kr 230 000 Eks Lurøy kommune (1984 innb) Årlig beløp ved kr 3 = kr 5 952 Årlig beløp ved kr 5 = kr 9 920

26 KORSN Eksempel på finansiering av faglig bistand til KHT Basert på fast beløp ift innbyggertall Kommuner med innbyggertall > 20 000 (4) Kr 40 000 pr årKr 160 000 Kommuner med innbyggertall fra 10 – 20 000 (5) Kr 30 000 pr årKr 150 000 Kommuner med innbyggertall fra 5 – 10 000 (13) Kr 20 000 pr årKr 260 000 Kommuner med innbyggertall < 5000 (66) Kr 15 000 pr årKr 990 000 Totalt pr årKr 1 560 000

27 KORSN Helse Nord RHF tar initiativ overfor kommunene i Nord-Norge, slik at de som ønsker å inngå avtale om strukturert smittevernfaglig og hygienisk bistand kan få det. Finansiering av egne stillinger i foretakene for ”Hygienesykepleier KHT”


Laste ned ppt "KORSN Prosjekt : Kartlegge behov for faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Utvikle modeller for å yte slik bistand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google