Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.skolenettet.no/digitalskole 1 Bergen 9. mars 2006 Turid Ring Østensvig prosjektleder pedagogikk Den digitale skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.skolenettet.no/digitalskole 1 Bergen 9. mars 2006 Turid Ring Østensvig prosjektleder pedagogikk Den digitale skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.skolenettet.no/digitalskole 1 Bergen 9. mars 2006 Turid Ring Østensvig prosjektleder pedagogikk Den digitale skole

2 www.skolenettet.no/digitalskole 2 Djupedal vil ha fart på den digitale skolen Alle lærere og elever skal ha tilgang til en pc i løpet av denne stortingsperioden Digital allemannsrett Skolen har en jobb å gjøre med å integrere ikt i opplæringa Unngå museum www.utdanning.ws Skolelederkonferansen ”Skolen i digital utvikling” Lillestrøm 17.11.2005

3 www.skolenettet.no/digitalskole 3 Kunnskapsløftet Ny reform i grunnopplæringen Høsten 2006 –1.–9. trinn i grunnskolen –1. trinn i videregående opplæring Høsten 2007 –10. trinn i grunnskolen –2. trinn i videregående opplæring Høsten 2008 –3. trinn i videregående opplæring –Opplæring i bedrift

4 www.skolenettet.no/digitalskole 4 Hva er nytt? Nye læreplaner i alle fag med tydelige mål for hva elevene skal kunne Mer vekt på tilpasset opplæring Lokal handlefrihet mht. lærings- metoder og organisering av skole- hverdagen Satsing på kompetanseutvikling for lærere, instruktører og skoleledere

5 www.skolenettet.no/digitalskole 5 Læreplanene i Kunnskapsløftet - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne bruke digitale verktøy - å kunne lese - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne regne Kompetansemål - å kunne mestre De grunnleggende ferdighetene er integrert i kompetansemålene

6 www.skolenettet.no/digitalskole 6 Ferdigheter i lesing, skriving, regneferdig- heter og tallforståelse Nytt begrep: Basiskompetanse Basiskompetanse er: Lærings- strategier og motivasjon Sosial kompe- tanse Ferdigheter i engelsk Digital kompe- tanse Basiskompetanse og læringsplakaten skal samles i en ny del II til læreplanene

7 www.skolenettet.no/digitalskole 7 IKT kan ikke velges bort! Hva er da utfordringene? Læring, undervisning og eksamen må henge sammen! ”Den røde tråden” Samordning på tvers av skoletyper – ”følger eleven”

8 www.skolenettet.no/digitalskole 8 Hva er situasjonen i dag? Skolens digitale verden For de fleste: Eksamen på papir For noen: Eksamen på PC MEN utskrift på papir Elevenes digitale verden

9 www.skolenettet.no/digitalskole 9 Skolens digitale verden Regel: Heldigital eksamen Mål/Utfordringer Unntak: Eksamen på papir Elevenes digitale verden

10 www.skolenettet.no/digitalskole 10 IKT og dokumentasjon Digital kompetanse Digital læringsbok Digital eksamen Sentralt/lokalt gittMappevurdering Læreplanene - taksonomi Hjelpemidler Formativ og summativ vurdering Forberedelsesdel Vurderingsordninger Åpen bok Styringsdokumenter Utstyrsnivå Skriftlig/muntlig

11 www.skolenettet.no/digitalskole 11 ”Kompetanse” Fra St.meld. nr. 30 ”Evnen til å mestre en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave”

12 www.skolenettet.no/digitalskole 12 Nytt læreplanverk – LK06 1.Læreplan generell del 2.Prinsipper og rammer for opplæringen Læringsplakaten innarbeides her. Hvordan arbeid med læringsstrategier, motivasjon og sosial kompetanse skal integreres i opplæringen. 3.Læreplaner for fag

13 www.skolenettet.no/digitalskole 13 Kompetansemål og vurdering KOMPETANSEMÅL Hva elevene skal kunne Forventninger om hva elevene skal kunne mestre/utføre Verb som beskriver hva elevene er i stand til etter endt opplæring på et gitt trinn VURDERING Hva hver enkelt elev faktisk kan på et gitt tidspunkt Vurdere det hver enkelt elev har vist i praksis

14 www.skolenettet.no/digitalskole 14 Vurderingskriterier Utdanningsdirektoratet utvikler vurderingskriterier i fire fag for å prøve ut om overordnede kriterier på nasjonalt nivå kan bli et nyttig verktøy for lærere i deres arbeid med å utvikle lokale vurderingskriterier.

15 www.skolenettet.no/digitalskole 15 Opplæringsloven Vurderingsordninger Styringsdokumenter –Opplæringsloven –Forskrift til opplæringsloven –Læreplanene Vurderingsordninger –Formativ –Summativ Vurderings- ordninger Lære- planene Forskrift til Opplæringsloven

16 www.skolenettet.no/digitalskole 16 Utdrag fra forslag til forskrift § 4-4 Vurderingsformer Elevar skal ha undervegsvurdering og sluttvurdering. Elevar skal ha vurdering med karakter i alle fag og i orden og i åtferd. Dei skal ha terminkarakter, standpunktkarakter og eksamenskarakter ved eksamen i faget. § 4-4 Vurderingsformer Elevar skal ha undervegsvurdering og sluttvurdering. Elevar skal ha vurdering med karakter i alle fag og i orden og i åtferd. Dei skal ha terminkarakter, standpunktkarakter og eksamenskarakter ved eksamen i faget. § 4-6 Terminkarakterar og standpunktkarakterar i fag for elevar Kva for fag som skal ha vurdering med karakter, er fastsett i Læreplan for Kunnskapsløftet. § 4-7 Grunnlaget for karakter i faga Grunnlaget for vurdering med karakter i faga er kompetansemåla slik dei er fastsette i Læreplan for Kunnskapsløftet. Karakteren skal gi uttrykk for kompetansen som eleven har oppnådd på tidspunktet når karakteren blir fastsett. § 4-6 Terminkarakterar og standpunktkarakterar i fag for elevar Kva for fag som skal ha vurdering med karakter, er fastsett i Læreplan for Kunnskapsløftet. § 4-7 Grunnlaget for karakter i faga Grunnlaget for vurdering med karakter i faga er kompetansemåla slik dei er fastsette i Læreplan for Kunnskapsløftet. Karakteren skal gi uttrykk for kompetansen som eleven har oppnådd på tidspunktet når karakteren blir fastsett.

17 www.skolenettet.no/digitalskole 17 Utdrag fra forslag til forskrift Eksamen § 4-15 Generelle føresegner Læreplanen i det enkelte faget fastset om og eventuelt når i opplæringsløpet det skal vere eksamen i faget, om eksamen er obligatorisk eller skal trekkjast for elevar, eksamensforma og om eksamen skal vere lokal eller sentral. Eksamen kan vere skriftleg, munnleg eller praktisk eller kombinasjonar av desse formene. Eksamen skal vere i samsvar med Læreplan for Kunnskapsløftet. Læreplan for Kunnskapsløftet fastset kor mange eksamenar det skal vere på kvart årssteg innanfor kvart utdanningsprogram eller programområde. Ved trekking av fag til eksamen skal eleven få vite kva fag han eller ho skal prøvast i ein skoledag før eksamen. Denne skoledagen har elevane rett til å bruke som førebuingsdag til eksamen. Eksamen § 4-15 Generelle føresegner Læreplanen i det enkelte faget fastset om og eventuelt når i opplæringsløpet det skal vere eksamen i faget, om eksamen er obligatorisk eller skal trekkjast for elevar, eksamensforma og om eksamen skal vere lokal eller sentral. Eksamen kan vere skriftleg, munnleg eller praktisk eller kombinasjonar av desse formene. Eksamen skal vere i samsvar med Læreplan for Kunnskapsløftet. Læreplan for Kunnskapsløftet fastset kor mange eksamenar det skal vere på kvart årssteg innanfor kvart utdanningsprogram eller programområde. Ved trekking av fag til eksamen skal eleven få vite kva fag han eller ho skal prøvast i ein skoledag før eksamen. Denne skoledagen har elevane rett til å bruke som førebuingsdag til eksamen.

18 www.skolenettet.no/digitalskole 18 Utdrag fra forslag til forskrift § 4-23 Hjelpemiddel til eksamen Eksamen kan organiserast med eller utan hjelpemiddel. Tillatne hjelpemiddel må vere formålstenlege og relevante i forhold til eksamen og ikkje svekkje grunnlaget for å vurdere elevens eller privatistens eigen kompetanse. Læreplan for Kunnskapsløftet fastset kva for hjelpemiddel som er tillatne i kvart fag. Ved eksamen som er organisert med førebuingsdel eksamensdagen, kan notat som er utarbeidde i førebuingsdelen, takast med til eksamen. Ved munnleg og praktisk eksamen kan i tillegg til notat også anna relevant materiale takast med. § 4-23 Hjelpemiddel til eksamen Eksamen kan organiserast med eller utan hjelpemiddel. Tillatne hjelpemiddel må vere formålstenlege og relevante i forhold til eksamen og ikkje svekkje grunnlaget for å vurdere elevens eller privatistens eigen kompetanse. Læreplan for Kunnskapsløftet fastset kva for hjelpemiddel som er tillatne i kvart fag. Ved eksamen som er organisert med førebuingsdel eksamensdagen, kan notat som er utarbeidde i førebuingsdelen, takast med til eksamen. Ved munnleg og praktisk eksamen kan i tillegg til notat også anna relevant materiale takast med.

19 www.skolenettet.no/digitalskole 19 Eksamen – utfordringer Er opplæringslov, forskrift til opplæringslov og læreplanene harmoniserte Læreplaner –Taksonomi –Formulering av oppgaver Hjelpemidler –Åpen bok – digital læringsbok –”Renset” PC

20 www.skolenettet.no/digitalskole 20 Eksamen – utfordringer Sentralt eller lokalt gitt Forberedelsesdel –2 A4 sider notat (i dag) Mapper –Vurdering av mappen til eksamen –Mappen som utgangspunkt for eksamen  Eksamensordning som lar seg gjennomføre

21 www.skolenettet.no/digitalskole 21 Eksempler fra Den digitale skole Forsøk med IKT i samfunnskunnskap - Mappevurdering Forsøk innen rettslærefagene – digital læringsbok og mappevurdering IKT i realfag – Multiple Choice Bergensmodellen - Malakoff vgs - mappevurdering med digital eksaminasjon

22 www.skolenettet.no/digitalskole 22 Forsøk Arendal vgs Rettslære Utarbeider digital læringsbok gjennom året Heldigital eksamen med digital læringsbok som hjelpemiddel Samfunnskunnskap Mappevurdering gjennom året Eksamen med ekstern sensur av ett mappearbeid kombinert med muntlig høring i gruppe (sentralt gitt tema) Arendal vgs

23 www.skolenettet.no/digitalskole 23 IKT i realfag – Mandal vgs Målet var å ta i bruk IKT på fagets premisser  Elevene skal ikke jobbe med data, men med faget Hva skjedde? –Elevene la etter kort tid bort papir og blyant –Våren 2005 leverte samtlige 3mx- elever terminprøven digitalt

24 www.skolenettet.no/digitalskole 24 Erfaringer Elevene lærer IKT ”gratis” Elevene viser glede over fine presentasjoner som kan deles med andre Elevene bruker mer tid på matematikk Elevene er mer aktive Mer variert undervisning Mandal vgs

25 www.skolenettet.no/digitalskole 25 2MX Mandal vgs

26 www.skolenettet.no/digitalskole 26 Bergensmodellen - grunnskolen Forsøk med alternative eksamensformer –Eksamen 2006-2008 Bruk av IKT og digital læringsbok som hjelpemiddel Sentralt gitt eksamensoppgave Vurderingen –Besvarelsen leveres digitalt –Elevene presenterer besvarelsene for sensorene

27 www.skolenettet.no/digitalskole 27 Evaluering av forsøket -05 Eksamensansvarlige Faglærere Elever Sensorer ”Det har vært meget nyttig for skolen å gjennomføre slik eksamen. Vi er helt avhengige av en slik løsning for å fortsette vår digitale satsning... Vi ser lyst på framtida....” ”dette har fungert meget bra på alle måter.. det har vært en faglig og pedagogisk utfordring, men dette er fremtiden så her er det bare å fortsette dette viktige arbeidet... veldig positive reaksjoner fra elevene.........” ” Synes dette er helt fantastisk. En viktig motivasjonsfaktor for veldig, veldig mange elever! Fortsett med dette, og vær ikke redd for at elvene ikke lærer nok! For vi lærer mer enn noen gang!!!!” ”Jeg forstår hva alle skriver - fantastisk! Alle er likeverdige, for det vises ikke om de har ekstra tid/datahjelp (f.eks. dyslektikere) - flott! Jeg slipper å dra på postkontoret flere ganger, og det blir billigere for samfunnet! Jeg er udelt positivt til dette…”

28 www.skolenettet.no/digitalskole 28 Kommentarer fra elevene ” Ordningen ble ikke prøvd ut før eksamen, mye tid gikk pga dette under eksamen. Om det skal være læringsbok må det sies i fra i begynnelsen av året, ikke to måneder for skoleslutt. ” Synes dette er helt fantastisk. En viktig motivasjons faktor for veldig, veldig mange elever! Fortsett med dette, og vær ikke redd for at elvene ikke lærer nok! For vi lærer mer enn noen gang!!!!” ” Digital eksamen, samt den digitale læreboken har bidratt til mye bedre oversikt over mine notater gjennom året. Jeg husker bedre og finner fortere frem i de tingene vi har vært i gjennom. Veldig bra!!!” ” Det skulle vært mer beredskap for de som fikk fucka PC!!!!!!”

29 www.skolenettet.no/digitalskole 29 60 skoler har meldt seg på - ca halvparten ungdomsskoler Nye undervisnings- og vurderingsformer Flere leverandører av programvare til skolene Nasjonale sikkerhetsløsninger, FEIDE og Sikkerhetsportalen 60 skoler har meldt seg på - ca halvparten ungdomsskoler Nye undervisnings- og vurderingsformer Flere leverandører av programvare til skolene Nasjonale sikkerhetsløsninger, FEIDE og Sikkerhetsportalen Den digitale skole våren 2006

30 www.skolenettet.no/digitalskole 30 Takk for oppmerksomheten www.skolenettet.no/digitalskole


Laste ned ppt "Www.skolenettet.no/digitalskole 1 Bergen 9. mars 2006 Turid Ring Østensvig prosjektleder pedagogikk Den digitale skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google