Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen momenter som dannet bakgrunn for prosjektet:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen momenter som dannet bakgrunn for prosjektet:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Historien om et tappert forsøk for å bedre renholdernes arbeidssituasjon i Rogaland fylkeskommune

2 Noen momenter som dannet bakgrunn for prosjektet:
Kartlegging utført i 1994, -hva har skjedd? Renholdernes arbeidsformål var et delmål i fylkeskommunens IA-avtale Bransjeforskriften Inneklimaproblematikken (godt renhold – bedre inneklima) HAMU: Vedtak om PC for renholdere innen utgangen av 2007

3 HMS-seksjonen tok i 2007 initiativet til en prosjektgruppe med representasjon fra:
Bygg og kontraktseksjonen Opplæringsavdelingen Personal- og organisasjonsseksjonen Renholdsleder ved Godalen videregående skole Fylkeshovedverneombudet HMS-seksjonen -som også hadde sekretariatet Sitat referatet fra seksjonsmøtet i HMS-seksjonen : ”Karen Irene har allerede tatt opp dette med ressursgruppe med Joar Loland (seksjonssjef opplæring i skole). Han mener vi må ta saken videre med Magne Nesvik (fylkesdirektør opplæring). Foreløpig har Karen Irene ikke oppnådd kontakt med Nesvik.”

4 Prosjektgruppa hadde tre møter, og tok opp enkeltproblemstillinger knyttet til renhold. Disse presenteres på de følgende foilene:

5 1. Oppfølging av rammeavtaler om renholdsprodukter
Manglende oppfølging av rammeavtaler ved enkelte skoler fører til økte kostnader samt mindre kontroll på kjemisk helsefare 1. En person må ha funksjon som koordinator for renholdet i fylkeskommunen 2. Skolene må instrueres i at rammeavtalen følges

6 2. Renholdsledere i fylkeskommunen trenger en arena for kompetanseheving og erfaringsutveksling
Arrangere årlige, obligatoriske samlinger for renholdslederne.

7 3. Renholdere i fylkeskommunen har behov for faglig oppdatering og kompetanseoppbygging
Arrangere kurs/samlinger for renholdere

8 4. Behov for å fornye arbeidsbeskrivelsen for ledende renholder
Det må utformes ny arbeidsbeskrivelse for ledende renholder, og denne må godkjennes formelt i RFK

9 5. Krav til kompetanse for renholdsleder
Hver skole må ha renholdsleder med fagbrev i renholdsoperatørfaget. Dette er et krav ved ansettelser. Renholdsledere som ikke har fagbrev tilbys tilleggsutdannelse.

10 6. Skolene trenger rutiner for obligatorisk opplæring av nyansatte renholdere
Skolene utarbeider sjekklister for obligatorisk opplæring av nyansatte.

11 7. Opplæring for renholdere med norskspråklige problemer
1.Kartlegge omfanget av renholdere med språkproblemer. 2.Obligatorisk norskopplæring ved språkproblemer. 3.Utarbeide instruks for renholdsleder om å melde fra til linjen ved språkproblemer hos ansatte

12 8. Fylkeskommunen trenger renholdere/renholdsledere med fagbrev i renholdsoperatørfaget
1.Skaffe oversikt over renholdere/ledende renholdere i RFK med fagbrev i renholdsoperatørfaget. 2.RFK gir økonomisk støtte til kurs for fagbrev i renholdsoperatørfaget. Tilbudet gjøres kjent for renholdere ansatt i RFK.

13 9. Medarbeidersamtaler for renholdere
Det avholdes medarbeidersamtaler med alle ansatte

14 10. Kvalitetskrav til et godt renhold og rutiner for renhold i RFK
Vurdere RFKs eksisterende rutiner for renhold. Utarbeide kvalitetskrav til et godt renhold. Dette sammenfattes med lovkrav og legges inn som en del av kvalitetsdokumentet.

15 11. Kvalitetskontroll Systemrevisjon og stikkprøvekontroll utføres.

16 12. Behov for å revidere RFKs rutiner for smitteavfall og søl av kroppsvæsker
Rutiner for smitteavfall og søl av kroppsvæsker må revideres. Disse må relateres til videregående skoler.

17 13. Arbeidsklær for renholdere
RFK utreder muligheten for arbeidsklær til alle renholdere. Det er forhandlet fram en lokal særavtale om arbeidstøy som er gjeldende fra t.o.m Denne prolongeres.

18 14. Rutiner for PC-renhold
Det må utarbeides rutiner for PC- renhold.

19 15. Rengjøring av verksteder på skolene
Avklare sentralt hvem som skal utføre dette renholdet og informere skolene om avgjørelsen og nye rutiner. Det utarbeides rutiner for rengjøring av verksteder.

20 16. Renholdet ved St. Svithun vgs og St. Olav vgs
Evaluere prosjektet med konkurranseutsettelse.

21 17. Renholdet ved verneverdige bygg
Opplæringsavdelingen, i samarbeid med Bygg- og kontraktseksjonen, ser nærmere på organisering av renholdet og vedlikeholdet ved Stavanger katedralskole.

22 18. Avfallshåndteringen internt i fylkeskommunen
RFK ser nærmere på problemstillingene knyttet til avfallshåndtering og utarbeider retningslinjer for dette.

23 Administrasjonsavdelingen
FYLKESRÅDMANNEN Administrasjonsavdelingen Rektorer INVITASJON TIL FAGDAG FOR RENHOLDERE Fylkesrådmannen inviterer herved til en fagdag for renholdere hvor en vil ha fokus på rutiner / organisering av arbeid, ergonomi, psykososialt arbeidsmiljø, arbeidsliv og rus, kjemikaliehåndtering. Fagdagen arrangeres i et samarbeid mellom HMS-tjenesten og opplæringsavdelingen. Renholdsleverandør vil være til stede for å presentere sine produkter. Fylkesrådmannen ønsker at flest mulig av renholderne får anledning til å delta på en av følgende samlinger: Tirsdag 11. november kl – på First Alstor Hotel – Stavanger Tirsdag 11. november kl – på First Alstor Hotel – Stavanger Tirsdag 18. november kl – på Rica Maritim – Haugesund Rektor anmodes om å gjøre fagdagen kjent for skolens renholdere. Påmelding sendes samlet fra den enkelte skole til HMS-tjenesten på e-post innen mandag 6. oktober. Med hilsen Arne Hope Koordinator Helse, miljø og sikkerhet

24 Deltakelsen Ca 140 renholdere deltok
22 av 30 skoler sendte sine renholdere til fagdagen 2 skoler har avtale med renholdsfirma 6 skoler ignorerte invitasjonen Svært positive evalueringer og kommentarer fra deltakerne

25 Status nå: Rapporten og anbefalingene er overlevert fylkesdirektør for administrasjon, som har bedt bygg- og kontraktseksjonen vurdere ny stilling som renholdskoordinator Saken er ikke lagt fram for HAMU En del av tiltakene er gjennomført Fagdag for alle renholdere er gjennomført Sykefraværet blant renholdere var 9,45% i 2008, mens snittet for alle arbeidstakere var 5,15%

26 Hva var svakhetene i prosjektet?
Ikke solid nok forankring i toppledelsen Ansvaret for renholdet på skolene ligger hos rektor Ingen har tatt helt tak i rapporten fra prosjektgruppa

27 Hva kunne ha vært gjort for at det skulle bli bedre?
Starte med en godt gjennomarbeidet sak i HAMU Forankre tydelig i toppledelsen Forplikte deltakerne Involvere rektorene


Laste ned ppt "Noen momenter som dannet bakgrunn for prosjektet:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google