Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAGGRUPPER Oppstartsseminar for FAU v/Audhild Tveiterås Opplæringsavdelinga 20. mars 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAGGRUPPER Oppstartsseminar for FAU v/Audhild Tveiterås Opplæringsavdelinga 20. mars 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAGGRUPPER Oppstartsseminar for FAU v/Audhild Tveiterås Opplæringsavdelinga
20. mars 2006

2 17 FAGGRUPPER Yrkesfaglige Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverksfag Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk- og industriell produksjon Andre Formgiving Fremmedspråk Idrettsfag og kroppsøving Musikk/dans/drama Norsk Realfag Samfunnsfag Særskilt tilrettelagt opplæring

3 FAGGRUPPER Formål Mandat til FAU Tidsressurs Organisering Nettverk
Fag- og yrkesopplæringen. Samarbeid med arbeidslivet Læreplanarbeid Kompetanseutvikling Bruk av kompetanseutviklingsmidler

4 Formål Større faglig fokus – faglig kvalitetssikring
Legge til rette for faglig samarbeid og nettverk Få bedre målrettet bruk av kompetanseutviklingsmidlene Sikre sammenheng og kvalitet i hele opplæringsløpet

5 Organisering En faggruppe består av alle lærere som underviser i ett eller flere av fagene innen faggruppen. FAU: Faglig arbeidsutvalg, én representant fra hver region 3 faste medlemmer Leder: 15 % tidsressurs 2 faste medlemmer: 7,5% tidsressurs 3 varamedlemmer uten frikjøp

6 Rollene FAU-medlemmene har et felles ansvar for at alle fag innen faggruppen blir ivaretatt Vara-medlemmene skal ha tilgang på samme informasjon som de faste medlemmene. De kan ikke pålegges å delta i samme grad som de faste. FAU må selv vurdere. Faste medlemmer. En gruppe på 3 personer kan være effektivt. Lettere å kommunisere og møtes enn for alle 6. Tidsressurs. Leder Representant for alle fagene innen faggruppen Ansvar for å koordinere, møteinnkallinger m.m. Hovedansvar for økonomien, rapportering og Permen.

7 Funksjonstid for FAU 20. Mars – 20. Juni Skoleåret 06/07
I enkelttilfeller kan det bli endringer til august –06 Deretter er funksjonstiden 2 år, men med utskiftinger til august – 07 der det viser seg nødvendig pga fagsammensetning, mangel på aktivitet o.a.

8 Arbeidstid for FAU Vår – 06: Lønnsmidler for 3 mnd. blir overført til de skolene som har faste medlemmer. Vedkommende må sammen med skolens ledelse avgjøre best bruk. For hele skoleår: Funksjonstiden legges inn i læreren sin stilling Rektorene vil bli oppfordret til å prioritere tid til dette arbeidet for alle faste og varamedlemmer

9 Mandat til FAU FAU er direkte underlagt Opplæringsdirektøren
Rådgivende overfor Opplæringskontoret og regionskoordinatorene Faglig myndighet etter konkrete oppdrag fra Opplæringsdirektøren Disponerer deler av kompetanseutviklingsmidlene

10 Tre hovedområder Læreplanarbeid Kompetanseutvikling Eksamen
Rammer for læreplaner Prosjekt til fordypning Kompetanseutvikling Arrangere fagsamlinger Samhandle med universitets- og høyskolemiljøer Samhandle med representanter fra arbeidslivet Eksamen Kvalitetssikring av lokal og regional eksamen (ikke enda).

11 Forhold til skole og regionene
Skolene og regionene organiserer det faglige arbeidet slik det passer best. Rektor har ansvar for at det blir gitt tid til dette. Alle skoler skal ha en formell kontaktperson for hver faggruppe (fagkoordinator). FAU kan organisere undergrupper/arbeidsgrupper for enkelte fag eller grupper av fag etter behov. (ikke frikjøp til dette).

12 Faglige nettverk It’s learning brukes som nettverksplattform
Alle lærere er medlem av en eller flere faggrupper – de har tilgang på området til sin(e) faggruppe(r) FAU sine medlemmer/varmedlemmer som trenger opplæring i It’s learning vil få det av Opplæringsavdelinga FAU har sitt eget område på It’s learning Organiseringen på It’s learning kan FAU bidra til utviklingen av

13 Hvordan brukes It’s learning?
FAU kommuniserer internt og arkiverer dokumenter på sitt område Faggruppen sitt område. Her legges ut ulik faglig informasjon. Debatt – Kommunikasjon med lærerne – Info om egne fagsamlinger – Info/reklame om faglige kurs. FAU holder seg orientert – fanger opp lærernes problemstillinger Eget område for skolenes kontaktpersoner + FAU – Nødvendig ?

14 Samarbeid med arbeidslivet
Partene i arbeidslivet (Y-nemnda) oppnevner en representant for hver av de 9 yrkesfaglige faggruppene De involveres i størst mulig grad i FAU sitt arbeid. Får tilgang til FAU sitt område på It’s learning Opplæringskontor og virksomheter vil og være viktige samarbeidsparter lokalt og sentralt. Informasjon om dette på It’s learning?

15 Samarbeid med arbeidslivet forts….
Samarbeid med virksomheter kan omfatte flere områder: Utplassering av elever Hospitering av lærere Felles kursing lærere og instruktører Opplæringskontor og lærebedrifter Store virksomheter har gjerne selv egen opplæringsavdeling

16 Kompetansebehov FAU får kompetanseplanene fra skolene for eget fagområde. FAU innhenter utfyllende informasjon fra skolene FAU gjør egne vurderinger og definerer opplæringsbehov for faggruppen som skolene ikke selv kan håndtere

17 Kompetanseutviklingsmidler 2006
3 mill. blir direkte overført til skolene ,- til FAU sine fagsamlinger Fri ramme til hvert FAU: ,- ,- kan søkes på Retningslinjer er utarbeidet

18 Retningslinjer for bruk av midlene
FAU må dokumentere bruk av midlene. Settes i permen: Planlegging av arrangement, med kostnadsoverslag, målgruppe Program Deltakerliste Enkelt regnskap med bilag for utgifter Rapport til Opplæringsavdelinga om hvordan resten av årets midler er tenkt brukt. 1. november (?) Midler som ikke blir brukt overføres til andre FAU (eller til neste år)

19 Faglige samlinger FAU kan arrangere fagsamlinger for lærerne, regionalt, eller sentralt (for alle innen fagområde) Lokale: skole, fylkesbygget, hos eksterne samarbeidspartnere Reiseutgifter for foredragsholdere og arrangører: fylkeskommunen sitt skjema nyttes, mrk Faggrupper- navn Reiseutgifter for deltakerne dekker skolene Vikarutgifter for deltakerne dekker skolene Faktura på andre utgifter sendes Opplæringsavd. mrk. Faggrupper - navn

20 Honorar Ytelser under 1000 kr er skattefritt for mottaker (ikke HFK-ansatte) Selvstendig næringsdrivende (vi slipper sosiale utgifter) HFK-ansatte: Ekstra lønn Personlig lønn. En sats for dette? Arbeidstid? Vikar?

21 Deltakeravgift Faglige samlinger kan/bør være gratis for deltakerne
Ved kostbare samlinger el. ved en rekke av samlinger, kan en ta avgift som skolene selv betaler av sine midler til kompetanseutvikling Dette må vurderes kontinuerlig. Evalueres til nyttår.

22 Nye læreplaner – Pulje 1 og 2
Gjennomgående fag er fastsett Yrkesfag Vg1 er fastsett Prosjekt til fordypning Vg1 (yrk.) er fastsett Fellesfagene for studieforberedende er fastsett Studiespesialiserende læreplaner Vg2-Vg3 fastsettes januar-april –06 Idrettsfag er fastsett Musikk, dans og drama publiseres 22. mars

23 Nye læreplaner – Pulje 3 og 4
Pulje 3: VG 2 yrkesfag Høring starter 3. april Høringsfrist: 1. september Fastsetting av læreplaner: januar 07 Pulje 4: VG 3 yrkesfag: 2007

24 Læreplanarbeid Rammer for læreplanene som skal gjelde for hele fylket
Høringsuttalelse (yrkesfagene) Fagdidaktikk  etterutdanning

25 Læreplanarbeid forts….
Hva slags rammer er nødvendig å gi for skolenes arbeid med læreplanene? Må vurderes for hver faggruppe FAU utarbeider evt. rammer. Dialog med resten av faggruppen Prosjekt til fordypning for yrkesfagene

26 Prosjekt til fordypning i yrkesfag
Lærerne trenger nettverk for å diskutere dette Hva kan være FAU sin rolle? Samarbeid med representanter fra arbeidslivet Etterutdanning? Prosjekt i Helse- og sosialfag Utplassering av elever Utvikling av verktøy (håndbok med kjøreregler, system for dokumentasjon) Samarbeid med Bergen kommune og HiB – seksjon HS. HFK søker midler i Program for skoleutvikling

27 Høring på nye læreplaner
Vg2 planene for yrkesfag på høring 3. april FAU får ansvar for å gi høringssvar på vegne av fylkeskommunen. Leser høringssvar fra skolene – svarer på bakgrunn av disse. Egne midler fra fylkesmannen til dette?

28 Administrative utfordringer
Hver FAU har en ramme på 3000,- til administrative utgifter. Send oss faktura mrk. Faggruppe - navn Fremdrift Læreplanrammer Kompetanseutvikling Frister for innlevering av forslag til Opplæringsavdelingen?

29 Kontaktpersoner - Opplæringsavdelinga
Audhild Tveiterås: Yrkesfagene Målfrid Hatteland: Særskilt tilrettelagt opplæring og fremmedspråk Rolf Hall-Hansen: Resten Kontaktpersoner på fagopplæringskontoret for de 9 yrkesfaglige gruppene


Laste ned ppt "FAGGRUPPER Oppstartsseminar for FAU v/Audhild Tveiterås Opplæringsavdelinga 20. mars 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google