Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune FAGGRUPPER Oppstartsseminar for FAU v/Audhild Tveiterås Opplæringsavdelinga 20. mars 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune FAGGRUPPER Oppstartsseminar for FAU v/Audhild Tveiterås Opplæringsavdelinga 20. mars 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune FAGGRUPPER Oppstartsseminar for FAU v/Audhild Tveiterås Opplæringsavdelinga 20. mars 2006

2 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune 17 FAGGRUPPER Yrkesfaglige Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverksfag Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk- og industriell produksjon Andre Formgiving Fremmedspråk Idrettsfag og kroppsøving Musikk/dans/drama Norsk Realfag Samfunnsfag Særskilt tilrettelagt opplæring

3 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune FAGGRUPPER Formål Mandat til FAU Tidsressurs Organisering Nettverk Fag- og yrkesopplæringen. Samarbeid med arbeidslivet Læreplanarbeid Kompetanseutvikling Bruk av kompetanseutviklingsmidler

4 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Formål Større faglig fokus – faglig kvalitetssikring Legge til rette for faglig samarbeid og nettverk Få bedre målrettet bruk av kompetanseutviklingsmidlene Sikre sammenheng og kvalitet i hele opplæringsløpet

5 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Organisering En faggruppe består av alle lærere som underviser i ett eller flere av fagene innen faggruppen. FAU: Faglig arbeidsutvalg, én representant fra hver region 3 faste medlemmer –Leder: 15 % tidsressurs –2 faste medlemmer: 7,5% tidsressurs 3 varamedlemmer uten frikjøp

6 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Rollene FAU-medlemmene har et felles ansvar for at alle fag innen faggruppen blir ivaretatt Vara-medlemmene skal ha tilgang på samme informasjon som de faste medlemmene. De kan ikke pålegges å delta i samme grad som de faste. FAU må selv vurdere. Faste medlemmer. En gruppe på 3 personer kan være effektivt. Lettere å kommunisere og møtes enn for alle 6. Tidsressurs. Leder –Representant for alle fagene innen faggruppen –Ansvar for å koordinere, møteinnkallinger m.m. –Hovedansvar for økonomien, rapportering og Permen.

7 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Funksjonstid for FAU 20. Mars – 20. Juni Skoleåret 06/07 Skoleåret 07/08 I enkelttilfeller kan det bli endringer til august –06 Deretter er funksjonstiden 2 år, men med utskiftinger til august – 07 der det viser seg nødvendig pga fagsammensetning, mangel på aktivitet o.a.

8 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Arbeidstid for FAU Vår – 06: Lønnsmidler for 3 mnd. blir overført til de skolene som har faste medlemmer. Vedkommende må sammen med skolens ledelse avgjøre best bruk. For hele skoleår: Funksjonstiden legges inn i læreren sin stilling Rektorene vil bli oppfordret til å prioritere tid til dette arbeidet for alle faste og varamedlemmer

9 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Mandat til FAU FAU er direkte underlagt Opplæringsdirektøren Rådgivende overfor Opplæringskontoret og regionskoordinatorene Faglig myndighet etter konkrete oppdrag fra Opplæringsdirektøren Disponerer deler av kompetanseutviklingsmidlene

10 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Tre hovedområder Læreplanarbeid –Rammer for læreplaner –Prosjekt til fordypning Kompetanseutvikling –Arrangere fagsamlinger –Samhandle med universitets- og høyskolemiljøer –Samhandle med representanter fra arbeidslivet Eksamen –Kvalitetssikring av lokal og regional eksamen (ikke enda).

11 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Forhold til skole og regionene Skolene og regionene organiserer det faglige arbeidet slik det passer best. Rektor har ansvar for at det blir gitt tid til dette. Alle skoler skal ha en formell kontaktperson for hver faggruppe (fagkoordinator). FAU kan organisere undergrupper/arbeidsgrupper for enkelte fag eller grupper av fag etter behov. (ikke frikjøp til dette).

12 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Faglige nettverk It’s learning brukes som nettverksplattform Alle lærere er medlem av en eller flere faggrupper – de har tilgang på området til sin(e) faggruppe(r) FAU sine medlemmer/varmedlemmer som trenger opplæring i It’s learning vil få det av Opplæringsavdelinga FAU har sitt eget område på It’s learning Organiseringen på It’s learning kan FAU bidra til utviklingen av

13 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Hvordan brukes It’s learning? FAU kommuniserer internt og arkiverer dokumenter på sitt område Faggruppen sitt område. Her legges ut ulik faglig informasjon. Debatt – Kommunikasjon med lærerne – Info om egne fagsamlinger – Info/reklame om faglige kurs. FAU holder seg orientert – fanger opp lærernes problemstillinger Eget område for skolenes kontaktpersoner + FAU – Nødvendig ?

14 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Samarbeid med arbeidslivet Partene i arbeidslivet (Y-nemnda) oppnevner en representant for hver av de 9 yrkesfaglige faggruppene De involveres i størst mulig grad i FAU sitt arbeid. Får tilgang til FAU sitt område på It’s learning Opplæringskontor og virksomheter vil og være viktige samarbeidsparter lokalt og sentralt. Informasjon om dette på It’s learning?

15 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Samarbeid med arbeidslivet forts…. Samarbeid med virksomheter kan omfatte flere områder: –Utplassering av elever –Hospitering av lærere –Felles kursing lærere og instruktører Opplæringskontor og lærebedrifter Store virksomheter har gjerne selv egen opplæringsavdeling

16 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Kompetansebehov FAU får kompetanseplanene fra skolene for eget fagområde. FAU innhenter utfyllende informasjon fra skolene FAU gjør egne vurderinger og definerer opplæringsbehov for faggruppen som skolene ikke selv kan håndtere

17 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Kompetanseutviklingsmidler 2006 3 mill. blir direkte overført til skolene 500.000,- til FAU sine fagsamlinger Fri ramme til hvert FAU: 20.000,- 180.000,- kan søkes på Retningslinjer er utarbeidet

18 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Retningslinjer for bruk av midlene FAU må dokumentere bruk av midlene. Settes i permen : –Planlegging av arrangement, med kostnadsoverslag, målgruppe –Program –Deltakerliste –Enkelt regnskap med bilag for utgifter Rapport til Opplæringsavdelinga om hvordan resten av årets midler er tenkt brukt. 1. november (?) Midler som ikke blir brukt overføres til andre FAU (eller til neste år)

19 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Faglige samlinger FAU kan arrangere fagsamlinger for lærerne, regionalt, eller sentralt (for alle innen fagområde) Lokale: skole, fylkesbygget, hos eksterne samarbeidspartnere Reiseutgifter for foredragsholdere og arrangører: fylkeskommunen sitt skjema nyttes, mrk Faggrupper- navn Reiseutgifter for deltakerne dekker skolene Vikarutgifter for deltakerne dekker skolene Faktura på andre utgifter sendes Opplæringsavd. mrk. Faggrupper - navn

20 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Honorar Ytelser under 1000 kr er skattefritt for mottaker (ikke HFK-ansatte) Selvstendig næringsdrivende (vi slipper sosiale utgifter) HFK-ansatte: Ekstra lønn –Personlig lønn. En sats for dette? –Arbeidstid? –Vikar?

21 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Deltakeravgift Faglige samlinger kan/bør være gratis for deltakerne Ved kostbare samlinger el. ved en rekke av samlinger, kan en ta avgift som skolene selv betaler av sine midler til kompetanseutvikling Dette må vurderes kontinuerlig. Evalueres til nyttår.

22 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Nye læreplaner – Pulje 1 og 2 Gjennomgående fag er fastsett Yrkesfag Vg1 er fastsett Prosjekt til fordypning Vg1 (yrk.) er fastsett Fellesfagene for studieforberedende er fastsett Studiespesialiserende læreplaner Vg2-Vg3 fastsettes januar-april –06 Idrettsfag er fastsett Musikk, dans og drama publiseres 22. mars

23 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Nye læreplaner – Pulje 3 og 4 Pulje 3: VG 2 yrkesfag –Høring starter 3. april –Høringsfrist: 1. september –Fastsetting av læreplaner: januar 07 Pulje 4: VG 3 yrkesfag: 2007

24 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Læreplanarbeid Rammer for læreplanene som skal gjelde for hele fylket Høringsuttalelse (yrkesfagene) Fagdidaktikk  etterutdanning

25 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Læreplanarbeid forts…. Hva slags rammer er nødvendig å gi for skolenes arbeid med læreplanene? Må vurderes for hver faggruppe FAU utarbeider evt. rammer. Dialog med resten av faggruppen Prosjekt til fordypning for yrkesfagene

26 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Prosjekt til fordypning i yrkesfag Lærerne trenger nettverk for å diskutere dette Hva kan være FAU sin rolle? Samarbeid med representanter fra arbeidslivet Etterutdanning? Prosjekt i Helse- og sosialfag –Utplassering av elever –Utvikling av verktøy (håndbok med kjøreregler, system for dokumentasjon) –Samarbeid med Bergen kommune og HiB – seksjon HS. –HFK søker midler i Program for skoleutvikling

27 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Høring på nye læreplaner Vg2 planene for yrkesfag på høring 3. april FAU får ansvar for å gi høringssvar på vegne av fylkeskommunen. Leser høringssvar fra skolene – svarer på bakgrunn av disse. Egne midler fra fylkesmannen til dette?

28 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Administrative utfordringer Hver FAU har en ramme på 3000,- til administrative utgifter. Send oss faktura mrk. Faggruppe - navn Fremdrift –Læreplanrammer –Kompetanseutvikling Frister for innlevering av forslag til Opplæringsavdelingen?

29 Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune Kontaktpersoner - Opplæringsavdelinga Audhild Tveiterås: Yrkesfagene Målfrid Hatteland: Særskilt tilrettelagt opplæring og fremmedspråk Rolf Hall-Hansen: Resten Kontaktpersoner på fagopplæringskontoret for de 9 yrkesfaglige gruppene


Laste ned ppt "Opplæringsavdelinga Hordaland fylkeskommune FAGGRUPPER Oppstartsseminar for FAU v/Audhild Tveiterås Opplæringsavdelinga 20. mars 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google