Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agder Energi AS Agder Energi – Hva lærte vi ? BI konferanse – 8 Februar 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agder Energi AS Agder Energi – Hva lærte vi ? BI konferanse – 8 Februar 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Agder Energi AS Agder Energi – Hva lærte vi ? BI konferanse – 8 Februar 2007

2 Agder Energi AS Bilde av Agder Energi Fra drivkraft til kraft Et selskap du er stolt av Ansvar og samfunnsansvar

3 Agder Energi AS Agder Energi Eiere –30 kommuner på Agder 54,5 % –Statkraft 45,5 % Etablert 2000 ved fusjon av –Aust-Agder Energi –Kristiansand Energiverk –Vest-Agder Energiverk Omsetning –4,5 mrd kr (2006) Antall ansatte –1.100 Total sysselsettingseffekt – 4.000 på landsbasis

4 Agder Energi AS Samfunnsregnskapet for Agder Energi AS (Nøkkeltall for 2005). *) I tabellen fremkommer ikke den verdistigningen som eierne i Agder Energi måtte ha fått på sin eierpost i selskapet i det siste året. **) I tabellen fremkommer heller ikke verdiene av den konsesjonskraft og/eller erstatningskraft som overføres mot lokalsamfunnet.

5 Agder Energi AS Verdiutvikling 20012002200320042005 Driftsresultat6977631 0101 021891 Resultat etter skatt135301321439395 Utbytte400 Mill NOK

6 Agder Energi AS En sjøreise mot stjernene VISJON - SLAGORD Sammen med eiere og næringsliv, utvikler vi Sørlandet, til beste for selskapet og regionens innbyggere.

7 Agder Energi AS

8 Konsernsjef (CEO) Eivind Krokmo Visekonsernsjef (COO) Bjørn-Eirik Sinkaberg Strategisk IKT Dino Wachendorf Kommunikasjon Dag-Runar Pedersen Økonomi Pernille K. Gulowsen Strategi / forretn.utvikling Integrasjon* (CAO) Finn R. Johansen Risk Manager Simon Tellefsen 1 Produksjon Ole Th. Dønnestad Nett/ operatør Anders R. Øynes Entreprenør Carl-Fredrik Lehland Kunde Morten Hansen Tjenester Unni Farestveit Forretn. utvikl. Knut C. Gjermundsen. Såkorn Jan Pedersen Finans (CFO) Finansforvaltning og trading Edvard Lauen Venture Selskaps- portefølje AE pensj. kasse Agder Energi Nett Agder Energi Varme Agder Energi Bredbånd Ella Kommunikasjon Agder Energi Montasje Agder Energi Marked - LOS - Noextras.net Forbrukerkraft Mobyson Sopran Nettkonsult Agder Energi Tjenester Såkorninvest Sør Norsk Interaktiv NorgesFilm iVisjon BHE AEE 1-2/TUAS Bredbåndsall. Norsk Biobrensel Norsk Varme Bio Varme Bio El Naturgass Sør Interkraft (Karuma) Eurel Electric Farm Gullknapp NEMI Sørlandsdata Energi Forlag * tidl. HR/org CEO=Chief Executive Officer COO=Chief Operating Officer CAO=Chief Adm. Officer CFO= Chief Financial Officer Agder Energi pr. 1. juni 2005 Agder Energi Produksjon - Otra Kraft - Otraverkene - Sira Kvina - OB/AVB Småkraft Dalane Vind

9 Agder Energi AS Uoversiktlig organisasjon Maktkamp innad i Konsernet Husvarme eksterne konsulenter får makt Styret endres Etterforskning iverksatt Hibis Granskning besluttes av det nye styret Gransknings rapport avdekker svakheter Selskapet tjener penger men ikke på nye områder Styret ansetter ny Konsernsjef Organisasjonen har mistet selvtillit Kjenner seg ikke igjen i Medias beskrivelser Kommunikasjon Eiere Styre og administrasjon Spørsmålet alle stiller seg : Hva var det som egentlig skjedde.

10 Agder Energi AS Balansert fleksibilitet og kontroll FleksibilitetKontroll Anarki Byråkrati 100% Kontrollgrad Sikkerhet for måloppnåelse AE før X Byråkratisering

11 Agder Energi AS Strakstilltak Egen vurdering av situasjonen Samtaler, Samtaler, Samtaler Hva er substansen i selskapet ? Er det flere lik i lasten ? Hvem kan jeg satse på ? Analyser av det foretningsmessige? Avklaringer fra styret Midlertidig reorganisering Til omkamp om visjonen ”Drivkraften på Sørlandet ” Media venn eller fiende bilde ? Leveransekrav Intern revisjon Eksemplets makt

12 Agder Energi AS Overordnet fremdriftsplan Analyse/ strategiske avklaringer Utforming av revidert strategiplan Analyse/ strategiske avklaringer Utforming av revidert strategiplan Involvering/ forankring av styret/eiere Involvering/ forankring av styret/eiere Omverdenanalyse Styremøte Orientering April/maiJuniDesemberSeptember Styremøte 19/6 Styremøte 26-27/9 Styremøte /12 Strategiske alternativer Involvering av sentrale ressurspersoner i konsernledelse/divisjoner/selskaper/tillitsvalgte Intern involvering og kommunikasjon Intern involvering og kommunikasjon Intern kommunikasjon om innhold og fremdrift i strategiarbeidet Intern- og eksternanalyse Visjon, mission Styremøte /10 Oktober Mål og strategi Milepæler: Styremøter: Juni: Behandler omverdenanalyse September: Behandler strategiske alternativer Oktober: Behandler visjon og mission for selskapet Desember: Behandler komplett konsernstrategi for AE Fremdrift

13 Agder Energi AS Fra drivkraft til kraft Strategiprosess april - desember 2006 –Forankring –Omverdenanalyse og scenarier –Intern involvering og kommunikasjon Strategiske hovedtrekk –”Back to basics” –Utnytte operasjonell dyktighet –Exit perifere virksomhetsområder

14 Agder Energi AS Prinsipielt om beslutningsprosessen Gjennomføring av strategisk prosjekt Strategisk mulighetsrom Prioritering av strategiske veivalg Beslutning om gjennomføring av enkelt prosjekt 1. 2. 3. 4. 5. 6. Robusthet Vesentlighet Prosjektlønnsomhet (Risiko/avkastning)

15 Agder Energi AS Konsernstrategi – overordnete perspektiver Finansiell kontroll - Selskapet har finansiell kapasitet og investeringsmuligheter - Krav til forretningsmessige prioriteringer Lønnsom vekst - Operasjonell dyktighet forutsetning for lønnsom vekst - Bevissthet om at utvikling og drift stiller ulike krav til ledelse og organisasjon - Ikke kompromisse på krav til gjennomføringsevne - Vurdere geografisk ekspansjon utenfor Agder der markedslogikken tilsier dette Ledelseskapasitet og organisasjonsutvikling - Videreføre utvikling av ny konsernstyringsmodell - Beste praksis HR-prosesser for ledere og kritisk kompetanse - Velge og fokusere på ledelsesverdier - Øke attraktiviteten i kampen om arbeidskraften

16 Agder Energi AS konsernstruktur og -ledelse Konsernsjef Tom Nysted FO Energi Ole Th. Dønnestad FO Tjenester Jan Pedersen FO Marked Unni Farestveit FO Nett Erik Boysen Økonomi/finans Pernille K. Gulowsen Organisasjon Finn R. Johansen

17 Agder Energi AS Forretningsområder Energi –7,3 TWh ~ 6 % av norsk kraftproduksjon –4. største kraftprodusent –Nest største kraftverksoperatør Nett –4. største nettselskap mht lengde - 18.000 km –157.000 nettkunder Konsernsjef EnergiNettMarkedTjenester ØkonomiOrganisasjon

18 Agder Energi AS Forretningsområder Marked –Nr. 3 i Norge innen strømsalg - 155.000 bedrifts- og privatkunder –Ekspansiv strategi innen fiberkabel Tjenester –Entreprenøren Otera Nr. 5 i Norge Elkraft og industri Trafikkteknikk Marine og olje Bygg, industri Telecom –Nettkonsult Konsernsjef EnergiNettMarkedTjenester ØkonomiOrganisasjon

19 Agder Energi AS Nærmere om såkorns- og venture virksomheten Såkorn- fond 8 mill NOK Formål: regional næringsutvikling Skagerak Venture Capital 50 mill NOK Formål regional næringsutvikling Midler er plassert Kjernerelatert venture virksomhet 30 mill NOK AEs ”eget” kjerne- relaterte venture Regional/nasjonal satsing? Ny virksomhet? Samarbeid med andre?

20 Agder Energi AS Et nytt kraftsenter Fra drivkraft til kraft Ansvar og samfunnsansvar

21 Agder Energi AS Krav til organisasjon og ledelse for å realisere strategien Strategi Bemanning Struktur (arbeidsdeling) Prosess og systemLederstil Felles verdier (= vilje) Kompetanse ( = evne) Strategi Krav til organisasjon Ledelsens virkemidler

22 Agder Energi AS De resultatorienterte bedriftene legger stor vekt på lederverdier Passer ikke hos oss Ut Avansement Ny sjanse Ja Nei Ja Målrealisering – faktisk oppnådd resultat Måten resultater er oppnådd på; i samsvar med selskapets verdigrunnlag Kriterier for lederevaluering

23 Agder Energi AS Holdingselskapets eierrolle til FO-er/ datterselskaper Holdingselskap Sentrale verdi- drivere for eierrollen Konsernledelse/ FO-leder Finansiell eierrolle Strategisk eierrolle Operasjonell eierrolle Fastsette finansielle mål og prinsipper for corporate governance Velge styre/daglig leder Vurdere om beholde eller selge FO-leder ikke medlem av konsernledelsen Valg av portefølje- og FO-struktur Definere områder for konsernstyrt strategi Fastsette innhold og form på målstyringsprosessen Identifisere/stimulere samarbeidsmuligheter mellom FO-ene FO-leder representerer KL- kollegiet i FO-et (som ”statsråd” i forhold til department) Proaktiv og reaktiv deltagelse i operasjonell utvikling og problemløsning etter behov og kapasitet FO-leder representerer FO-et i konsernledelsen Prinsipper for valg av eierrolle Strategisk eierrolle for kjernevirksomheten, som hovedmodell Unntaksvise innslag av operasjonell eierrolle ved spesielle behov Finansiell eierrolle for virksomhet som ikke er relatert til kjernevirksomheten

24 Agder Energi AS Agder Energi Omdømme Agder Energi er et av Sørlandets viktigste konsern, og gjennom sitt eierskap tilhører konsernet befolkningen på Agder og det norske samfunnet. Vi skal skape verdier for eierne, betjene våre kunder på beste måte, lede selskapet slik at de ansatte er stolte av Agder Energi, og bygge et godt omdømme i befolkningen. Et godt omdømme forutsetter at vi innfrir industrielt og kommersielt, men også at Agder Energi er et fyrtårn for ryddighet i alle forhold. Denne ryddigheten er et krav jeg legger på meg selv og alle mine medarbeidere. En slik ryddighet er også grunnleggende for styret og eiernes forventninger til konsernet og i en profesjonell håndtering av eierskapet.

25 Agder Energi AS Et nytt kraftsenter Fra drivkraft til kraft Ansvar og samfunnsansvar

26 Agder Energi AS Samfunnsansvar: Ansvarlig verdiforvaltning Ikke ”Distriktenes Utviklingsfond” Skal: Levere overskudd til eierne, ansvarlig forvaltning av verdier, fremme regional utvikling som er lønnsom for oss og samfunnet Skal ikke: Være bevilgende instans til alle slags foretak og mer eller mindre gode idéer Oppgaven er: Knytte samfunnsansvaret tettest mulig opp til kjernevirksomheten og vår forretningsdrift Oppgaven er ikke: Støtte alt som er godt og humanitært

27 Agder Energi AS Agder Energi - et nytt kraftsenter Satser på kjernevirksomheten Tar lederansvar innen miljøvennlig energi Utvikler verdier og leverer overskudd Viser troverdig samfunnsansvar og ryddig oppførsel

28 Agder Energi AS Vår visjon Agder Energi - ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger

29 Agder Energi AS Agder Energi- Et ledende konsern i Norge innen miljøvennlig energiløsninger


Laste ned ppt "Agder Energi AS Agder Energi – Hva lærte vi ? BI konferanse – 8 Februar 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google