Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Disposisjon, prinsipper for arbeid med læringsmiljø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Disposisjon, prinsipper for arbeid med læringsmiljø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremdriftsplan etablering prinsipper for læringsmiljø i Nydalen, Versjon 5. mai

2 Disposisjon, prinsipper for arbeid med læringsmiljø.
Målsetting Historikk Visjon for bygget Førende prinsippbeslutninger for læringsfasilitetene som ble tatt i byggeprosessen Oppsummering prosess videreutvikling av læringsmiljøet høsten 2007 Oppsummering dialogmøte Vedtatte prinsipper for bygningsmessige tilpasninger Vedtatte tiltak som implementeres i løpet av 2008 Læringsmiljøbegrepet Elementer som inngår i læringsmiljøet Identifiserte utfordringer Prosess identifisering av hvilke prinsipper som skal legges til grunn for videreutvikling av det fysiske læringsmiljø Biblioteket Bygget Organisasjon Fremdriftsplan og forankringsprosess Fremdriftsplan etablering prinsipper for læringsmiljø i Nydalen, Versjon 5. mai

3 Målsetting Etablere en felles forståelse for hva BI legger i begrepet læringsmiljø (med vekt på det fysiske) Identifisere utfordringer og alternative løsningsmodeller Dokumentere behov og etterprøve disse Gi et beslutningsgrunnlag for de ulike alternativene Økonomi, organisasjon, bygg Gi anbefaling til organisatorisk eierskap for læringsmiljøet på campus Nydalen Fremdriftsplan etablering prinsipper for læringsmiljø i Nydalen, Versjon 5. mai

4 Prinsipper for byggets utforming*
”Inspirerende læringsrom” BIs nybygg skal reflektere vårt mål om å skape et miljø som inspirerer til refleksjon, læring og nytenkning for studenter, ansatte og næringliv Sosial og virtuell læring Vi skal tilrettelegge inspirerende læringsmiljøer for mange ulike aktører. Dette innebærer at det både skal være mange møteplasser med rom for dialog og kunnskapsutveksling, men også rom for tilbaketrukket, stille refleksjon og læring. I tillegg til det fysiske rom, skal det skapes et virtuelt læringsrom gjennom robuste og brukervennlige IKT løsninger. Mangfold og differensiering Vi skal søke å forme løsninger tilpasset ulike grupper av ansatte og studenter, samtidig som vi ønsker å etablere en felles møteplass for forskning, utdanning og næringsliv Fleksibelt og flerfunksjonelt BIs nybygg skal ta høyde for at læringsformer og prosesser er i stadig endring, og at de fasiliteter som nå etableres må konstrueres med tanke på fortløpende bruksendring. Likeledes ønsker vi at lokalene skal utnyttes optimalt og kostnadseffektivt gjennom å etablere rom og løsninger som kan fylle flere funksjoner. * Henvisning til besluttende dokument x Fremdriftsplan etablering prinsipper for læringsmiljø i Nydalen, Versjon 5. mai

5 Førende prinsippbeslutninger for utforming av læringsfasilitetene som ble tatt i byggeprosessen
Plassering av biblioteket på toppen av bygget Bibliotek innredet iht prinsipper for læringsressurssenter Som igjen betød Xxx yyy Det skulle ikke bygges tradisjonell lesesal* Det skulle være kun en inngang til biblioteket De åpne sonene i bygget skulle innredes for å kunne fungere som lese- og arbeidsplasser Grupperommene ble innredet for respektive 4 og 6 personer og luften skulle dimensjoneres iht dette * I sluttfasen ble besluttet å legge en liten lesesal for høyere revisor i U1 Fremdriftsplan etablering prinsipper for læringsmiljø i Nydalen, Versjon 5. mai

6 Oppsummering dialogmøte:
Flott bygg men fungerer elendig som skole Det er for lite av alle typer arbeidsplasser (lesing, skriving, gruppearbeid osv) Kapasiteten for stille leseplasser er sprengt Den åpne arkitekturen gjør at bygget ikke egner seg for stille studier da det er gjennomgående for lytt Studentene vil se kostnadsoverslagene. Det var derfor ønskelig at kostnadsoverslagene for utvidet åpningstid ble presentert for Læringsmiljøutvalget Forutsigbarhet spesielt med henblikk på åpningstider. Vet studentene når bygget er er åpent, tilpasser studentene studievanene iht dette Annet: åpne opp klasserom i eksamensperioden og i helgene for rolig lesning ønskes (og burde være lett å organisere fremfor å åpne biblioteket da det er leseplasser de ønsker). Men hvis bruk av klasserom,må det være åpent hele dagen – ikke mellom undervisningsøktene Mulighet for leseplasser v/akademika? Der de nye bord og stolene står med skillevegger – ønskes leseplasser med vegg. Sette opp vegger og skyvedør ved studentkontorene for å få flere grupperom flere gode gruppearbeidsplasser ønskes – med skillevegger ta bort benkene i fasaden – går ikke an å sitte på mer en 20 min. Stoler her? luft tilførsel grupperom for dårlig - også alt for lytt - hva kan gjøres? byggets åpningstid tar ikke hensyn til alle typer eksamensformer 24 timers eksamen Midtsemestereksamen 72 timers eksamen Mange MSc studenter har jobb ved siden av og ønsker derfor mulighet til å lese etter jobb fra 1800 og utover HRS-rom er et teknisk rom – hører alle lyder - egner seg ikke til lesesal. Også kaldt og trist gjøre om områder som brukes lite - like til de som er mye i bruk rendyrking av de forskjellige sonene i biblioteket ønskes – dvs ren lesesal, gruppe avd etc. respons på tiltak i fellesareal var positive - avventer mer konkret tilbakmeldinger prioriteringer diskusjon rundt helligdagene - spesielt de på våren i eksamensperioden er høyaktuelle! Kantinen er lite egnet som arbeidsplassområde i da det her skjer mange andre typer aktiviteter. Bi skal derfor være varsomme med å regne disse plassene inn i det totale volumet på arbeidsplasser Biblioteket bør vurdere å rendyrke ulike soner for ulike aktiviteter. Stille soner må være stille! Det er ønskelig at BI leier lokaler med minimum 200 leseplasser Oppsummering prosess etablering prinsipper for byggmessige tilpasninger, høsten 2007 Fremdriftsplan etablering prinsipper for læringsmiljø i Nydalen, Versjon 5. mai

7 Prinsipper som skal legges til grunn ved bygningsmessige tilpasninger*
Prinsipp 1 Byggets utforming gir føringer for åpningstider Vedtak: Ved forespørsel om utvidelse av byggets åpningstid, bør besøksstatistikk legges til grunn. Prinsipp 2 Byggets karakter er en rammebetingelse Vedtak: Åpenhet er en del av byggets karakter og skal ivaretas i den konseptuelle videreutviklingen av det fysiske læringsmiljøet. Det må tas høyde for byggets rammebetingelser i vurderingen av åpningstidene. En videre fortetting av bygging anbefales ikke. Det anbefales å oppgradere dagens tilbud i enkelte områder. Prinsipp 3 BI bør minimere behovet for tilrettelegging av tjenester for spesialgrupper Vedtak: Spesialbehov for enkelte brukergrupper skal reduseres til et minimum gjennom forventningskontroll, dialog og samarbeid. Prinsipp 4 Vi bør løse våre/studentenes behov innenfor bygget/dagens arealer Vedtak: Istedenfor å arbeide videre med å finne egnete lokaler ute, er det i notat med tiltaksplan lagt frem for rektors ledergruppe , foreslått en rekke tiltak for gi bedre tilgang til og kapasitet på bygget. Prinsipp 5 Behov må kunne etterprøves Vedtak: En videreutvikling av dagens tilbud må baseres på et bredt og etterprøvbart beslutningsgrunnlag.Forslag til endringer av dagens tjenestetilbud og fasiliteter vil bli ikke bli saksbehandlet, hvis de ikke kan begrunnes i dokumenterte behov. Vi vil til gjengjeld systematisk bruke de informasjonskildene vi allerede har og identifisere hvilke som i tillegg er nødvendige for å sikre at vi treffer med vårt tilbud i et kost/nytte-perspektiv. * Vedtatt i rektor ledergruppe 20. november 2008 Fremdriftsplan etablering prinsipper for læringsmiljø i Nydalen, Versjon 5. mai

8 Prinsipper som skal legges til grunn ved bygningsmessige tilpasninger
Prinsipp 6 En utvidelse av åpningstiden må sees i et kost/nytte-perspektiv Vedtak: Det etableres forutsigbare åpningstider i eksamensperioden*. Biblioteket følger gjennomgående byggets åpningstid også i helgene. I eksamensperioden blir det gjennomgående samme åpningstid i helger som på hverdager. Det blir lukket på helligdager (Kr. himmelfartsdag, pinse, 1. mai og 17. mai). Prinsipp 8 BI tilbyr lengre åpningstider men reduserte tjenester utover ordinær arbeidstid Vedtak: Besøkstall og registrert bruksaktivitet tilsier at vi kan differensiere tjenestetilbudet mellom en kjernetid og utvidet åpningstid. En utvidelse av åpningstiden skal primært bemannes opp med studentassistenter og vekter. Prinsipp 10 Arbeidsmiljø og sikkerhet må ivaretas Vedtak: Problemstillingen må vurderes løpende og må tas høyde for i beslutninger knyttet til byggets åpningstid. BI bør gjøre en grundig vurdering av sikkerheten på huset ved utvidet åpningstid på kveldene i helgene i og med at alle dører må stå åpne øker dette faren for innbrudd og annen uønsket adferd. * Utvidete åpningstider i eksamensperioden starter to uker før første eksamen. Fremdriftsplan etablering prinsipper for læringsmiljø i Nydalen, Versjon 5. mai

9 Gjelder fra studiestart januar 2008.
Prinsipper som skal legges til grunn ved bygningsmessige tilpasninger Tiltaksliste 2008 Bedre åpningstider Byggets åpningstid vil i eksamensperioden* bli den samme på helgedager som hverdager (åpner en halvtime senere). Biblioteket vil følge byggets åpningstid (åpner en halvtime senere og lukker en halvtime før). Dette innebærer bl. a. søndagsåpent i undervisningssemesteret. Gjelder fra studiestart januar 2008. Utbedring av byggets læringsfasiliteter A1: 20 nye leseplasser. BU og CU i 24/7-sonen: 168 oppgraderte arbeidsplassser. B1 og C1: 138 oppgraderte arbeidsplasser. B6: Liten lesesal utvides fra 10 til 16 leseplasser. Gjennomgående oppgradering av lesesalsbåser med strøm og belysning. Gjelder fra studiestart august 2008. * Utvidete åpningstider i eksamensperioden starter to uker før første eksamen. Fremdriftsplan etablering prinsipper for læringsmiljø i Nydalen, Versjon 5. mai

10 Læringsmiljøbegrepet
Elementer som inngår i læringsmiljøet Identifiserte utfordringer Prosess identifisering av hvilke prinsipper som skal legges til grunn for videreutvikling av det fysiske læringsmiljø Biblioteket Bygget Organisasjon Fremdriftsplan etablering prinsipper for læringsmiljø i Nydalen, Versjon 5. mai

11 Bygget som fysisk læringsmiljø - Identifiserte utfordringer
Byggets utforming – ” Den åpne arkitekturen gjør at bygget ikke egner seg for stille studier da det er gjennomgående for lytt” Dekningsgrad læringsfasiliteter – mulighet for eskalering ved endringer i studieatferd og økende opptak nye studenter Sosiale soner definert som arbeidsplasser Bachelorreformen - økt fokus ansvar for egen læring og læringsformer utenfor klasserommet ?? Fremdriftsplan etablering prinsipper for læringsmiljø i Nydalen, Versjon 5. mai

12 Gir evalueringene oss nødvendig beslutningsgrunnlag?
PÅSTAND Leseplassene i biblioteket er alltid fulle Det er for bråkete på leseplassene Xx yy FAKTA Systematiske observasjoner viser at det alltid er ledige plasser Xx Yy zzz Hvilke utfordringer er av byggmessig art? Hvilke utfordringer er primært psykologiske? Osv. Fremdriftsplan etablering prinsipper for læringsmiljø i Nydalen, Versjon 5. mai

13 Forslag prosess identifisering av hvilke prinsipper som skal legges til grunn for videreutvikling av det fysiske læringsmiljø på campus Nydalen Biblioteket Bygget Organisasjon Fremdriftsplan etablering prinsipper for læringsmiljø i Nydalen, Versjon 5. mai

14 Fremdriftsplan Prosess biblioteket Forankring BIs ledelse
Innhenting av innspill fra studentene: 7. mai - LMU. Innledende presentasjon fasilitetsundersøkelsen og Libqual med vekt på stille leseplasser 19. mai - Leder av Masterkammeret og klassetillitsvalgte Xx. mai? - Leder av Bachelorkammeret og klassetillitsvalgte Xx. juni? – Møte executive studentene X juni – LMU. presentasjon fasilitetsundersøkelsen og Libqual med vekt på læringsmiljø Sept/okt - Dialogmøte bibliotek og studentrepresentanter i forkant av budsjettprosess Prosess biblioteket 5. mai – oppfølging svar fasilitetsundersøkelse mot Eiendomsforvaltning og Internservice 9. mai – personalmøte presentasjon evaluering av det fysiske bibliotek og de utfordringer vi har identifisert i fasilitetsundersøkelsen og Libqual. Primo mai - oppfølging svar fasilitetsundersøkelse IT-avdelingen Ultimo mai – informasjon ut mot studenter og faglige ansatte. Oppslag bibliotekets websider og i biblioteket Juni - Arbeid utarbeidelse av prisnippnotat for byggets som læringsmiljø starter Forankring BIs ledelse 27. mai – orienteringssak Nydalenmøtet Mai – orienteringssak rektors ledergruppe September – forslag til prinsippene for bygget som læringsmiljø presenteres og diskuteres i dialogmøte mellom rektor og studentrepresentantene Oktober/november – endelig vedtak med budsjettmessige konsekvenser Fremdriftsplan etablering prinsipper for læringsmiljø i Nydalen, Versjon 5. mai


Laste ned ppt "Disposisjon, prinsipper for arbeid med læringsmiljø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google